Zemplén, 1895. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1895-09-22 / 38. szám

I-ső Melléklet a „Zemplén** 38. számához Vármegyei ügyek. A belügyminister Zemplén-vármegye terüle­tén anyakönyvvezetőkké, illetőleg helyettesekké pótlólag a következőket nevezte ki, akiket a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasságkö­tésnél való közreműködéssel is megbízott: I. a monoki kerületbe Strömpel József kör- jző (Szerencsvidék) (Szerenesvidéki kerület;) 2. a tolcsvai kerületbe helyettessé Rakmányi Endre oki. sjegyző (Olasz-Liszka,- Erdő-Horváti); 3. a kis-tárkányiba Dabusz Ferenc oki. tanító (Bély) (Béig) 4. a bodrog-szerdahelyibe Pollák József közs. tanító, meg van bízva a nagykövesdi anyakönyvi kerületben a házassági anyakönyv vezetésével is, (Nagy-Kövésd, Alsó-Bereezki csak házasság, illető­leg) ; 5. a parnóiba : Dulemba Miksa segédjegyzö- (Vécse) (Véese) ; 6. a nagy-mihalyi kerületben he­lyettessé Tóth Árpád közs. jegyző ; 7. az őrme­zőibe Rakmányi Ernő sjegyző (Nátafalva) (Náta- falva); 8. az abaraiba Oldal Imre sjegyző (Butka) (Málcza) ; 9 a vásárhelyibe Lukács Mihály oki. tanító (Bánócz) (Bánóez); 10. a pazdicsiba Sztru- hala János sjegyző (Füzessér) (Füzessér); 11. a szacsuriba Novák Gyula sjegyző (Varannó-Csemer- nye) ; 12. az agyagosiba Marikovszky Béla sjegyző (,Sókul) ; 13. a homonnai kerületbe helyettessé Gojdics Gusztáv Írnok (Nagy-Kemencze); 14. a baburaiba Bencsik Sándor sjegyző (Mező-Laborez) ; 15. a mező-laborcz vidéki kerületbe helyettesül Szabó Mihály jzői Írnok (Habura) ; 16. a kos- kócziba Takács János sjegyző (Virava, Izbugya- Radvány) (Izbugya-Radvdny) ; 17. a lyubiseibe Durcsinszky Béla segédjegyző (Udva) (Udva) ; 18. a peticseibe Glancz Salamon segédjegyzö (Hornon• navidék); 19. a szinnai kerületbe helyettesül Ha- domarszky Krizánt közgyám (Cziróka-Béla) ; 20. a hosztoviczaiba Müller Rezső gazdatiszt (Papina) (Papina) ; 21. a nagy-polenaiba Császár József sjegyző (Sztarina) (Sztarina) ; 22. a kolbaszóiba Egry József sjegyző (Ulics) (Ulies) ; 23, a kleno- vaiba Tóth Ferenc sjegyző (Ublya) (Ublya); 24. a minyócziba Droppa Niklós segédjegyző (Sztropkó); 25. a sztropkói kerületbe helyettesül Tomka László körjegyző (Minyócz); 26. az orosz-porubaiba Szir- may János oki. közgyám (Kosarócz). — Továbbá a vármegye területén létező topolyai állami anya­könyvi kerület székhelye Kolbaszóra, a kraszni- bródi állami anyakönyvi kerület székhelye pedig Mező-Laborczra helyeztetett át azzal, hogy az előbbi anyakönyvi kerület »kolbaszói«, az utóbbi pedig »Mező-Laborcz vidéki* elnevezést visel. A törvényhatósági és községi közlekedési közutak kezelésére vonatkozó beosztás szerint: 1. Major Sándor berzéki utmester kezelése alá tartozik : th. közút 49.5 kim. közi. » 15.9 » 65.4 kim. 2. Szabó Lajos tállyai utmester kezelése alá: th. közút 48.2 kim. közi. » 24.7 n 72.9 kim. 3. Kádár Mihály tokaji utmest. kezelése alá : th. közút 52.2 kim közi. » 31,0 « 83.2 kim. 4. Gyulai L. Adorján újhelyi utm. kezelése alá : th. közút 8I.1 kim. közi. » 76.6 » 157-7 kim. 5. Prihoda Kálmán szomotori utm. kezelése alá: th. közút 47-5 kim. közi. » 49 2 » 96-7 kim. 6. Udvarhelyi János helmeczi utm. kezelése alá: th. közút 50 6 kim. közi. » 69-3 » 119-6 kim. 7. Pribék István gálszécsi utm. kezelése alá : th. közút 40-2 kim. közi. » 66-r. > 106-3 kim. 8. Lászlóffy László n.-mihályi utm. kéz. alá : th. közút 103-8 kim. közi. » 63-8 > 167-6 kim. 9 Retteghy Mihály varannai utm. kezelése alá : th. közút 80-5 kim. közi. » 72-5 » 153-0 kim, 10. Zalánfy Sándor homonnai utm. kéz. alá: th. közút 43-0 kim. közi. , 91-6 » 134-6 kim, 11. Halasi Pál m.-laborczi utm: kezelése alá: th. közút 59-5 kim. közi. » 57-0 » 116-5 kim: 12. Haraszthy József szinnai utm. kezelése alá th. közút 17-0 kim. közi. » 64-9 » 81-9 kim. 13. Pileczky Vilmos sztarinai utm. kéz. alá : th. közút 48-1 kim. közi. » 49-4 » 97-5 kim. 14. Vankovics István sztropkai h. utm. kéz. alá: th. közút 58-8 kim. közi. » 66-4 » 125-2 kim. A közútvonal hossza összesen: 1578-4 kim. s ebből törvényhatósági közút 786 kilométer. Hírek a nagy világból. Bádeni-kabinet. őfelsége Bddeni grófot, Ga­licia helytartóját, megbízta az osztrák kabinet megalakításával. Margit olasz királyné szorgalmasan tanulja a zsidó nyelvet, hogy a neki csodálatosan szép zsidóirodalmat eredeti ősi héber szövegében él­vezhesse. Mutszuhito japán császár a jövő évben ellá­togat Európába s meg fogja látogatni Bécset is. A kolera. Lembergből sürgönyzik; Tarno- polban az utolsó két napon öt ember betegedett meg kolerában, — két beteg felgyógyult, halál­eset nem fordult elő. A jövő Moltke-ja. Vilmos német császár az őszi hadgyakorlatok befejezése után Waldersee gr. lovassági tábornokot tábornagygyá nevezte ki. Földrengés. Amerikából New-Yorkból táv írják, hogy iszonyú földrengés pusztított a Hon­duras köztársaság terütetén fekvő Jucatan-hegy- ségben. A hegyről valóságos lávafolyam ömlött alá, amely több házat felgyújtott s az emberek és az állatok között nagy pusztítást vitt véghez. Hírek az országból. Őfelsége a király f. hó 17-én érkezett az országba, hogy részt vegyen a nagy hadgyakor­latokon. Rövid megszakításokkal a legfőbb hadúr tiz napig fog hű magyar népe körében időzni, — és midőn szemlét tart vitéz hadserege fölött, al­kalma lesz egyúttal hűséges alattvalóinak hódoló ragaszkodásáról és iránta való jobbágyi szereteté- ről is meggyőződni. — Olyan harcszerű hadgya­korlatokkal, mint az idén történnek Magyarorszá­gon, még sehol sem próbálkoztak meg, amennyi­ben az egymással szembe állított hadtestek pa­rancsnokainak még csak sejtelmük sincs az ellenfél állásáról, erejéről és terveiről. László kir. herceg utolsó órái. Az »Ország- Világi c. szépirodalmi hetilap ma egyheti számá- bán, legnagyobb tiszteletre méltó egyéniség tollából, levelet közölt, melyben megkapóan írja le azt a jelenetet, mikor Klotild kir. hercegasszony, a val­lás tanításától megihletve, elökészité fiát a halálra. A levélközlemény igy hangzik:; Klotild kir. hercegasszony, mikor az orvos­tól megtudta, hogy László kir. herceg menthe­tetlen, maga vállalkozott arra, hogy fiát a ha­lálra elkészítse. Oda hajolt arca fölé, az anyai szeretet sugaraival beragyogva haldokló fia homlokát és az anyai szeretet szelíd szavaival mondta neki: — Édes fiam, Jézus magához fog szólítani. Szeret, maghához fog venni. Nemsokára színről- szmre Láthatod, akit úgy szerettél 1 Készülj hozzá 1 Jézushoz mégy ! Ezek a szavak oly mély érzéssel és oly csudálatosán erős hittel voltak mondva, hogy László kir. hercegre, ki édes anyja szerető szivén nevelkedett fel, édes anyja szavai való­sággal megnyugtalólag hatottak és igy felelt: —• Hiszek anyám benne, hogy Jézushoz megyek 1 Imádkozzál velem 1 A kir. herceg, ki utolsó pillanatig magánál volt, teljes öntudattal és megnyugvással készült utolsó pillanataira. Klotild kir. hercegasszonynak a legnagyobb vigasztalása lett, hogy László fia teljesen meg- igazulva, a boldogok halálával költözött el erről a világról és ez a tudat oly erőt kölcsönzött neki, hogy mig családja többi tagjai a fájdalom alatt roskadoztak, a kir. hercegasszony mindent maga végezett a temetés rendezése körül. A gyászruhák készítésében maga dolgozott a legse­rényebben, a résztvevő látogatásokat fogadta és csudálatos lelki erejével megvigasztalt mindenkit, akivel csak beszélt. A ,memorándum por* elitéltjei, kik a ma­gyar állam egysége ellen izgattak szóval és írás­ban, Bánfify ministerelnök ígérete szerint és az igazságügyi minister rendeletére az államfogházak­ból szabadon bocsáttattak. A nagylelkűségnek eme szép ténye annyira meghatotta az oláh ál­lamfoglyokat, hogy mikor a fogház küszöbén át­lépve visszanyert szabadságuknak örvendhettek, éltették a magyar királyt és a magyar kormányt. — Vajha visszanyert szabadságukkal élni tudná­nak és soha többé vissza nem élnének a hírhedt oláh memorandisták. Különfélék. ' (József-főherceg köszöneté.) A s.-a -újhelyi önk. tűzoltó-egyesület László kir. herceg halála alkalmából szintén küldött részvétnyilatkozatot JózsefTőherceg őfenségéhez. A részvét-sürgönyre, mint értesülünk, a főudvarmesteri hivataltól követ­kező válasz érkezett: »Legfensőbb parancsra ezennel a fenséges családnak hálás köszönetét tolmácsolom a részvétnek oly meleg kijelentéséért. Alcsuth, 1895. szept. 17. Br. Vécsey főudvar­mester.* (Személyi hir.) Paksy József kassai kir. fő ügyészhelyettes a múlt héten az itteni kir. ügyész­ség megvizsgálása céljából városunkban időzött. (Kinevezés.) Philipp Alfréd, joggyakorló, az újhelyi törvényszékhez aljegyzővé neveztetett ki. (Az olvasókör ünnepe.) Az újhelyi olvasó­kör, abból az alkalomból, hogy nehány hét múlva a Róth-léle (ezelőtt Rácz-ház) épület emeleti ré­szének legszebb és legkényelmesebb helyiségeibe költözik, megnyitó ünnepet fog rendezni. (Esküvők.) Takács János anyakönyvvezető, oki. gazdász, f. hó 25-én vezeti oltárhoz Schmiat Károlyné honvédszázados özvegyének kedves leányát, Schmidt Lajos lapunk belső dolgozó­társának testvérét, Ilonát. — Ugyanezen a napon esküszik örök hűséget Szirmay István dr. buda­pesti gyakorló ügyvédő Bydeskuthy Örzse kisasz- szonynak, özv. Bydeskuthy Sándorné kedves le­ányának. — Erdélyi Endre, a a szegi gőzma­lomban almolnár f. hó 28 án vezeti oltárhoz Reményi Erzsiké kisasszonyt Sárospatakon Reményi Vendel köztiszteletben álló ottani iparos s városi képvi­selőtestületi tagnak kedves és szép leányát. — Gratulálunk 1 (Színészet.) Kövesi Albert színigazgató újon­nan szervezett társulatával a héten megérkezik és megkezdi előadásait. Az előleges színházi jelentés igy szól: Tisztelettel értesítem S.-A.-Ujhely és vidéke nagyérdemű közönségét, miszerint dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulatommal f. évi október hó i-én előadásaim sorozatát meg­kezdem. A színtársulat előadó személyzete : Magán- szereplő nők: Pataky Vilma, dráma és vígjátéki anya. Daróczy Ilka, hősnő és drámai színésznő. Miklóssy Ilona, drámai szende. Ruby Erzsébet, drámai és vígjátéki salonszinésznő. Makó Erzsi, naiva és segédénekesnő. Fehér Szeréna, operette- coloratur énekesnő. Kövessyné I. Mariska, ope- rette-soubrette és népszinmü-énekesnő. — Magán- szereplő férfiak : Kazaliczky Antal, hős és jellem- szinész (rendező). Valentin Lajos, operette-tenor. Hetényi Elemér, bonvivant és operette-énekes, Győző Lajos, drámai és vígjátéki apa. Endrey Ödön, lyrai szerelmes, társalgási színész. Borbély Sándor, burleszk-komikus, operette tenor-buffó. Kolozsi Ede, operette és népszínmű-bariton. Kö- vessy Albert, igazgató, salonkomikus —Nőikar- személyzet : Baracs Eszti, Moldoványi Irma, Mik­lóssy Margit, Olajos Róza, Bódog Etel, Kiss Laura, Bérezi Anna, Konrád Irma. — Férfi karszemélyzet: Kárpáthi Nándor, Sarkady Elemér, Erőss Sándor, Lánczy Béla, Révész Ede, Nagy Gyula, Fodor Károly, Lévay Sándor. — Zenekar: Németh Ig­nác, karnagy. Fleischer József, zenekarigazgató, violin I. Kormos Bála, violin II. Bacsivics Kon­stantin, flótás. Nesvera Ferenc, klarinétos. Drescher Emil, nagybőgős. Kavics Lipót, cellista. Wollaschek Ferenc, brácsos. Kuncz Alfred, trombitás. — Pénz­tárosad : Kazaliczky Antalné, — Peterdy Gyula, súgó. Abay Ádám, szinlaposztó és szertáros. Mi- holcza Kálmán, főruhatáros. — Kovács Géza, szoiga. — Ádámcsó József diszitő-mester. — itt működésűnk alatt a következő újdonságok ke­rülnek színre: »Jabuka,« »Brigitta öröksége,« »Flórinda kisasszony,* »Papa felesége,« »A királyné dragonyosa,« »Remete csengetyüje,« »Tata-To­tó,« »Kis hörcsög,« »Mi történt az éjjel?,* »Min­taférj,« »Bernardó Montiba,« »A létért való küz­delem,« »Napraforgó,« »Télen,« »A holló,« »Pén­tek este,« »Kisvárosi nagyságok,« »Pillangócsata,« »A két Champignot« stb. — A bérlet eszközlé­sével Hetényi Elemér társulati tag van megbízva, ki is a n. é. bérlőközönségnél személyesen teendi tiszteletét s a bérlet feltételeire vonatkozólag felvilágosítással szolgál. Bővebbet az előleges je­lentések és falragaszok. (A népfölkelésre kötelezettek) ellenőrző szem­léjét Ujhelyben f. évi okt. 15-án, a rendőrség épületben fogják megtartani. (Kézrekerült zsebtolvajok.) Lapunk ma egy heti számában részletesen megemlékeztünk arról a nagy zsebtolvajlásról, mely f. hó 2-án este a vasúti állomás perronján történt, mikor Wohlman Kázmér krasznibródi birtokos 3650 ftot és állító­lag 15000 ft értékű váltókkal telt tárcáját ellop­ták. Megírtuk azt is, hogy a tett elkövetésével gyanüsitott Mendelovics Márton és Grósz Jakab csabai zsebeseket a rendőrség nyomban a hely­színén, Guttman Adolf zsebest pedig Miskolczon letartóztatta s őket a vizsgálóbirőságnak átadta. Újabban a nyomozás során ebben a lopásügyben az a momentum jött elő, hogy a vadászati jegyet és egy jegyzéket mely szintén az ellopott tárcá­ban volt, egy kis fiú 14-én a vasúti állomáshoz vezető gyaloguton megtalálta. Továbbá, a ren­dőrség immár kétségtelenül megbizonyosodott a felől, hogy a lopást csakugyan a csabai és mis- kolezi tolvaj-szövetkezet követte el, kik közül még két bűntárs, nevezetesen Linder és Farkas zsebe- sek ellen folytatják a vizsgálatot. (Betöréses lopások.) Az elmúlt héten két merészebb lopás zavarta meg Ujhelyben a köz- biztosságot. Nevezetesen 18-áról 19-ikére menő éjjel a vasúti állomás harmad osztályú várótér­

Next

/
Oldalképek
Tartalom