Zemplén, 1895. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1895-09-22 / 38. szám

mének belső ajtaján a felső kis ablak lefeszitése után ismeretlen tettesbehatoit, s io -15 üveg likőrt, konyakot, 2—3 ft aprópénzt, vagy 30 darab amerikai rézpénzt s egyéb apróságokat ellopott s azzal észrevétlenül megugrott. — Másnap, 19-éről 20-ikára menő éjjel Danyicskó István csizmadia Nagy-uj-utcai házánál lévő kamaráját törték föl és az ott rudakon függő csizmák közül tizenöt párt elloptak. A rendőrség a tetteseket eddig eredménytelenül nyomozza és abban a vélemény ben van, hogy a lopást, mint ezelőtt pár évvel Sepitkó csizmadia kárára történt, falusi gazembe­rek követték el és ennélfogva a nyomozást a csendőrségek utján ily irányban is kiterjesztették. (Az újhelyi pósta és táviróhivatal 1894. évi forgalma) a következő volt: feladás (bevétel) 40.935 utalványon: 1423,807 ft, kifizetés 33,090 utalványon: 1.002,587 ft.—Takarékpénztári betét volt: 26,542 ft, cheque betét: 789,524 ft, takarék- pénztári visszafizetés: 19,992 ft, cheque kifiz.: 165,335 ft. — Feladott távirat: 13,441 db., beér­kezett távirat: 19,913 db., átmeneti távirat volt: 25,992 db. A jövedéki bevétel : 38,90t ft 94 kr. — Ezek a számok fényesen tanúskodnak a hivatal derék személyzetének ernyedetlen szorgalmáról, ami, felsőbb helyen, úgy hiszszük, nem marad, vagy talán nem is maradt kellő méltánylat és el- ösmerés nélkül. (Ajándék az első egybekelő párnak). A pol­gári házasság életbe lépésével illő dolog lenne, ha az első párnak városunk közönsége is egy meg­felelő emléktárgyat nynjtana át, s az első polgári esketést némi ünnepiességgel ülné meg. Olasz­ország minden városában, a polgári házasság élet be léptetése alkalmával, az első párnak alkalmi ajándékot nyújtottak át, s azt hiszszük, hogy e nevezetes momentumot nálunk is meg lehetne örökíteni. Ha a város azt nem tehetné, akkor a közönség gyűjtés utján teremtse elő az összeget, hogy az első polgári esketés módjával házasságra kelt párnak alkalmi ajándékot nyújtson át em­lékül. (Birtokeladás.) Boronkay Péterjfy Emma tulaj­donát képező Pelejtei birtok felszereléssel együtt szabad kézből eladó. Értekezhetni a tulajdonossal Pelejtén. (Zemplén-vm.) (Törvénytisztelet.) Varannóról Írják lapunk­nak : A járás közszeretü főszolgabirája, Füzesséry György, f.hó 12. szóbeli rendelettel adta tudomására a járás területén működendő 10 állami anyakönyv­vezetőnek és az összes községi elüljáröknak az okt. i-én életbelépő polgári anyakönyvezés és házas­ságkötésre vonatkozó törvények és ministeri utasí­tások alapján kiadott vármegyei intézkedéseket, felvilágosítván, betanitván és buzdítván a tótajkú községi bírákat. — Megható és lélekemelő volt látni, midőn az ősz főszolgabíró, kit atyjaként tisz­tel e járás népe, az isten szabad ege alatt, híven megmagyarázta népe elüljáróinak, hogy mily üdvös hatású lesz a népre az országnak ez a bölcs tör­vénye, s kalapját levéve, a népnek boldogságot és megelégedést kívánva, ezzel végezte szavait: »Éljen a felséges király és a szent Hazai« (Nyári mulatság,) A bodrog-keresztúri önk. tűzoltó egyesület nyári mulatságán, Írja alkalmi tudósítónk, nagy és szép számú közönség jelent meg, többek között az egyesület elnöke Volkenstein gróf őnagyméltósága is fiával, ki fáradhatatlanul járta a magyar csárdást. A díszes hölgyközönség reggelig azért nem maradhatott együtt, mert a fenyegető zivatar elől mindenki hazafelé sietett. A mulatság sikerének oroszlánrésze Szepesy Sá­muel községi íőbiró tűzoltó főparancsnokot és Murányi József szakaszparancsnokot, mint akik sem áldozatot, sem fáradságot nem kíméltek. A mulatság tiszta jövedelme 45 ft volt, (Színészet Szerencsen.) F. hó 14.-én : R. Ko- váts Laura jutalomjatékaul »Deborah* az üldözött, szép zsidó hölgy, Mosenthál színmüve, Somolky fordításában került színre telt ház előtt ; a darab a n. é. közönség osztatlan elismerésében részesült s a jutalmazandó teljesen meglehetett elégedve többi tagtársaival egyetemben a közönség elis­merésében. Nem hagyhatom megemlítés nélkül Tö­rök Kornéliát, ki bemutatóul a lelkész unoka hú­gát játszta tetszetős modorban, pedig mint tudjuk nem is tartozik szerepköréhez. — Szept. 15-én : »A paraszt kisasszony* Bérezik Árpádtól, kitünően sikerülts a közönség teljes megelégedéssel távozott. — Szept. iy-én\ „A vasember“ Csiky Gergelytől, mint Recskei Hermín jutalomjátéka került színre. — Szept. 18-án : „Don Caesar De Basan és Ma­ritana*, az utcai énekesnő itj. Dumas Sándortól, Diósy fordításában. Farkas Béla, Don Caesar De Basan szerepében valóban remekelt. Minden egyes jelenete után a jelenvolt közönség zajos helyes­léssel adott tetszésének kifejezést; utána kitűnt első sorban Török Kornélia, mint Maritana ; Má- tyássy, mint Montsior márki; de nem hagyhatjuk megJegyzés nélkül Fekete Pálnak II. Károly spa­nyol király szerepét, ki először is tudhatná, hogy ez inkognito akar maradni s fekete öltözékben s trikóban tartozott volna megjelenni s nem pedig világos öltözékben s testszin trikóban; ha ez más szereplővel történt volna meg úgy csak hagyján, de tőle ezt vastag hibának tartjuk. — Szept. 19 - én: »A búbos pacsirta« Wildenbruch Ernőtől Fáy J. Béla fordításában, mint Farkas Béla jutalomjá­téka került színre. Az összes szereplők helyt ál- tak s Fekete Pál megmutatta, hogy sokkal jobb bonviván, mint szerelmes. Az összes szereplők nagy igyekezetét fejtettek ki csak az volt kár, hogy a jutalmazott nagyon be volt rekedve mi játékát sokban nehezítette. A közönség kedvelt- jének Kiss Pálfi jeles komikusnak jutalomjátékául szept. 24-én kedden: »A czigány Comtes« kerül színre. — Ajánljuk a közönségnek kegyes párt fogásába. L. (Sertésvész Magyarországon,) Több tekinté­lyes ismerős sertéshizlalótól tudomásunkra jutott- hogy a vész megszüntésére a Mittelbacli-{é\z no- meopatikus sertés-csepeket rendkívül jó eredmény­nyel használták. Kapható Budapes en Molnár és Móser-nél (Korona-herceg utca 9.) (Vas (Weisz) Teréz) előnyösen ismert női divatterem-tulajdonosnak lapunk mai számában megjelent hirdetésére felhívjuk a hölgyközonség figyelmét, (Egy jó házból való fiú) Malártsik József mészáros- és hentes üzletében tanoncul felvétetik. (Párisi divat.) Innen-onuan egy éve lesz annak, hogy a Párisi Divat c. lap megindult. Egy év leforgása egészen elegendő idő egy divatlapnál arra nézve, hogy kitűn­jék, vájjon megfelel-e céljának s alkalmas-e arra, hogy a művelt hölgyközönségnek tanácsadója, vezetője legyen a divat, a háztartás és a társadalmi élet kérdéseiben. Egy év négy szaka alatt ugyanis a divat elég változatos, sokféle s egymástól teljesen eltérő dolgot teremt meg s ha egy divatlap nem egészen olyan, mint amilyennek lennie kell, úgy az igen könnyen kitűnik abból, hogy valamelyik idény divatját nem tükrözte vissza jól, illetőleg nem kereste ki a divat újdonságai közül olvasói számára a legszebbet. De ennyi idő viszont elegendő arra is, hogy tartama alatt egy lap mindenképen megfelelőnek, életrevalónak bizonyuljon. Ezt a kedvező Íté­letet jelenti a müveit magyar hölgyközönségnek azon elismerése és rokonszenve, melylyel a „Párisi Divat“-ot mindjárt a lap megindulásakor kitüntette s mely azóta is mind foko­zottabb mérvben lett a lap osztályrészévé. S ebben valóban a magyar hölgyközönség jó Ízlésének s helyes Ítéletének bizo­nyítékát látjuk, mely méltányolni tudja a külömbséget a »Párisi Divat* és más divatlapok között; — méltányolni tudja azt, ha egy lap igazán azt mutatja be, amit programm- jául kitűzött, ugyanis a valódi, hamisítatlanul elegáns és felesleges pompa nélkül is választékos Ízlésű párisi divatot. Ennek alkotásait a lap mind fénykép-felvételek Ultin készült képeken mutatja be, olyan ruhákat hozva, melyek­nek készítői a következő cégek : Wortll utódai, kiket Párisban a születési és pénzaristokratia tüntet ki megrende­léseivel s ki az Európn uralkodó házaihoz tartozó hölgyek­nek is udvari szállítója; — azután I’ouriltiry és Itcdicril, kik a színházi első előadásokra készült ruhákat alkotják meg a párisi színésznők számára; ezekről addig ismeretes tény, hogy jelenleg úgyszólván az ő Ízlésük diktálja a divatot. A lap szillCS divaíképci mind ily mintaruhák. A kézimun­kái viszont a hasznos és díszes munkákra uézve ad bő uta- sitást, mig a lap többi részét azon cikkek foglalják el, melyek arra tanítják meg a hölgyeket, hogyan lehet lakásukat kevés pénz reá fordítása mellett is szépen divatosan rendezi be ; bevezeti ugyanis a lap az olvasókat sok oly tárgy otthon való elkészítésébe, melyet azok, kik e módokat nem tudják, kénytelenek drága áron fizetni meg. Tanácsokat, utasításokat tartalmas a társadalmi élet minden jelenségére nézve, valamint a fővárosi élet eseményeiről is beszámol olvasói előtt. Az eddig közölt illustrált regények szintén annyira megnyerték a közönség osztatlan tetszését, hogy azt hisszük, eleget mondunk annak kijelentésével, hogy a „Párisi Divat“ ezentúl is ily Irodalmi termékekkel látja el regénymellékletét. A »Párisi Civat* előfizetési ára egy évre 18 ft, fél évre 4 ft. A »Pesti Hírlap* politikai napilappal együtt egész évre 18 ft, félévre 9 ft, negyed évre 4 ft 50 kr. Mutatványszámokat kívánatra küld a kiadóhivatal )V„ váci-körut 78.) (A „Pesti Hírlap“) eddigelé legtöbb kedvezményt nőujt előfizetőinek. Akik a most következő negyedévre belép­nek az előfizetők sorába, minden ráfizetés nélkül megkapják karácsonyi ajándékai a Pesti Hírlap nagy képest naplárál, mely az összes naptárak közt leggazdagabb tartalmú. Kapnak ezenkívül az előfizetők minden hónapra csinos kis jegyzéknaplót, tehát tizenkettőt egy évben. To­vábbá kedvezményes áron rendelhetik meg a hazánkban legszebb kiállítású „Párisi Divat“ cimü heti divatlapot. Azt már mondanunk sem kell, mert köztudomású, hogy a a Pesti Hírlap, mely hazánk két legjelesebb Íróját, Jókai Mórt és Mikszáth Kálmánt sorolhatja munkatársa közé, ma az össes napilapokat felülmúlja tartalmasság dolgában. Napon­kint 20 24, vasárnapokon 32 oldalon jelenik meg. Hogy ezt teheti, holott ára ('/4 évre 3 ft 50 kr., egy hóra t ft 20 kr.) oly népiesen olcsó, azt csak rendkívüli elterjedettsége magya­rázza meg. De hát jó bornak nem kell cégér ; csak föl akar­tuk olvasóinknak figyelmét hívni a rendkivüli kedvezményekre melyeket a Pesti Hírlapnál minden hónapos előfizető is elérhet. A lap kiadóhivatalának cime, hova az előfizetési összegek postautalványnyal küldendők : Budapest, V., váci-körut 78. (A »Pesti Hírlap* saját háza.) Irodalom. Délibábok hóse címen Hungarus névvel politikai panfle^ jelent meg, amelynek egy példányát a „Zempléninek is meg­küldték. A délibábok hóse alatt szerző Apponyl albert gróf 20 éves szereplésével fog lalkozik és azt a legapróbb részletekig ismertetve igen találóan rajzolja le Azért nevezi Apponyit délibábok hősének szerző mert az ő egész szereplése olyan pillanatnyi felhevülésben előálott és egymásnak ellenmondó színes kaleidoskóp a mely a közélet forgatagában megragadja ugyan a szemlélő figyelmét, anélkül azonban, hogy abban a szinpompán kívül elfogadható és kővetésre méltó tartalmat is látna. Apponyinak csak politikai múltja van, j lenét azonban ez a múlt árnyékolja be és jövője nem egyéb mint egy fekete folt* a mely mindjobban szélesbül éi a legközelebbi parlamenti választásoknál a vezér és pártja künn meg fvg arról győződni, hvgy a uernzet mit tart felőle és már ma is megcsappant hí­veiről. Az érdekesen megirt füzet 40 krért kapható a köny­vesboltokban. — „Röptében a nagyvilág körül*. E diszmü most bekül­dött 12-ik lüzete túlnyomó részben a képzőművészet remekei bemutatásának van szentelve. A Majna-Frankfurti Guttenberg szobor nyitja meg a sorozatot, melyet Rafael sixtusi Madon­nájának fénykép-másolata követ. A drezdai képtár koronája után a firenzei Palazzó Yecchio és egy borgundi bizarr alakú norvég templom, majd az 1830-diki júliusi forradalomban elesettek emlékére emelt nagyszerű bronzból épült júliusi szobor fényképe, Valának nagyszerű szobormüve : Napoleon sírja a Hotel des Invalides aranyos kupolája alatt következnek. Ez a sir, mely a század legnagyobb lángelméjének maradványait őrzi, hatalmas benyomást tesz a szemlélőre. A világ legküönö- sebb épülete a moszkvai Szt.-Basilius templom fényképe követ­kezik ezután az ő bámulatra méltó architektúrájával. E templomot Iván cár építette, aki az építés befejeztekor azt kérdezte az építésztől, hogy tudna-e még egy ilyent építeni ? — „Igen* — feleié a kérdezett. »Istenemre, ezt nem fogod tenni« kiáltá Iván és azonnal lefejeztette. A hála borzasztó volt, de azért nem kevésbbé hízelgő. — A következő kép egy kis tündérvilágot mutat be : a párisi nagy opera belsejét, melyhez aranyozott szobraival, oszlopaival, óriási türkeivel, festményeivel és pompájával a világ egyetlen helyiségeit sem lehet hasonlítani. Most egy mást, ismét három műalkotás be­mutatása követi, a Raphael-féle tranzfiguráció, Dávid szobra Michel Angelotól ég Murillo szeplőtlen fogantatás cimü remeke, melynek eredetijét a Louvre salon carréjában őrzik. A követ­kező fénykép a jeruzsálemi szent sir templomot mutatja be, majd Colorado egyik vadregényes tája, az úgynevezett szent kereszthegy, a párisi Vendome oszlop, melyet 1200 osztrák és orosz ágyúból készítettek s mely reliefjein a nagy Napoleon tetteit örökíti meg. A füzet utolsó képe a Niagara vizesás fényképeseié a fönséges természeti játéké, mely megigéző hatalommal ejti bámulatba a lelket. Ez a füzet is, mint a többi, vidékre küldve 35 krért rendelhető meg az „Egyetértés* kiadóhitalában Budapesten, mely előfizetéseket is elfogad az egész műre (16 füzet 5 ft 60 krral 8 füzetre 2 ft 80 krral , 4 füzet 1 ft 40 krral. A »Vasárnapi Újság« szept. 15-iki száma 16 képpel jelént meg, melyek majdnem mir.d László kir. hercegre vo­natkoznak. Ezek közt találjuk László kir. herceg legújabb, 1895. évi nagyalakú arcképét, ifiabbkori arcképeit, életéből vett jelenetek rajzát, a halottas ágyon a Vörös-kereszt kórház­ban fölvett fényképét, ravatalának és a nádori sírboltnak raj­zát továbbá József kir. herceg családja tagjainak érdekes csoportozatban fölvett képét, rajzokat Alcsutról, stb. A szö­veg nagy része is László kir. hercegről szól, igy : Emlékezések* egy oly írótól, ki a fiatal kir. herceget közelről ismerte ; életére halálálára és temetésére vonatkozó részletes közlemé­nyek s történeti följegyzések a magyar kir. hercegi családról. — A „Vasárnapi Újság* e számának további közleményei: »Bácsy Jakab.* Regényes történet a 17. századbeli hajduvi- lágból. (Dörre Tivadar és Tury Gyula rajzaival. — »Egy orvos naplója.* Elbeszélés. — „Napoleon és Eugenia.* Visszaemlé­kezések. (Képpel.) — Ezeken kívül Irodalom és művészet, Közintézetek és egyesületek, Sakkjáték, Képtalány, stb. rendes rovatok. — A „Vasárnapi Újság* előfizetése negyedévre 2 ft. a »Politikai Ujdonságok*-kal együtt 3 ft. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egyetem-u. 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap«, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre csak 1 ft 20 kr. Az 1848—49-iki Magyar Szabadságharc történetekről cimü nagy munkából most jelent meg a 44-ik fűzet, amelyben Graoza György a trőnváltozást mondja el igen érdekesen, számos uj adat felhasználásával. A füzet egykorú képei a következők: Ihász Dániel ezredéves hadilobogója. Ottinger Ferenc osztrák tábornok. Charivári, melyik az osztrák, és melyik a magyar ? Részlet az ácsii ütközetből. Blomberg Frigyes osztrák tábornok. Honvédgyalogság hadilobogója. Trón változás 1848. dec. 2-án. Az aradi vár átadása 1849. jul. i-én. Herceg Lichtenstein Ferenc osztrák lovassági tábornok. Egyesületi élet. A s.-a.-ujhelyi vörös kereszt liókegyesület kötelezetséget vállalt, hogy háború esetén 212 ágy- gyal betegnyugállomást létesit; erre a célra a színházépületet, a tornacsarnokot, a Diána-fürdőt és a pályaudvar I. és II. oszt várótermeit biztosí­tották. A megbízott teendőit Dókus Gyula cs. és kir. kamarás, az orvosi szolgálatot Löcherer Lőrinc dr„ Hornyay Béla dr. és Szepessi Arnold dr. fogják végezni. A hadügyminisztérium ezt az ajánlatot a hadrendbe felvette és a fiókegyesületnek köszönetét fejezte ki áldozatkészségéért. Hasonló köszönettel fogadta a hadügyminiszter a mezölaborczi fiók aján­latát 12 súlyos sebesült ellátása iránt. A kezelést itt Klein Zsigmond dr.végzi. Meghívó. A »Fehér kereszt« országos lelenc­ház egyesület zemplénvármegyei fiókja folyó évi szeptember hó 29-én S.-A.-Ujhelyben, a várme­gyeháza nagytermében, alakuló gyűlést tart, melyre a t. taggyüjtő urakat és ivaláirókat, valamint a n. é. közönséget tiszteletteljesen meghívjuk. Hazafias üdvözlettel: S.-A.-Ujhely, 1895. szeptember 19-én. Matolal Etele s. k. Staut József s. k. id. elnök. id. alelnök. A magyar nyelvet és népnevelési Zemplén- várinegyében terjesztő egyesület f évi szeptember hó 30-an, d u 2 órakor, a vármegyeháza kister­mében vá asztmanyi ü'est tart, melyre a t. ez. tagok tisztelettel meghivatn k S.-A.-Ujhely, 1895. évi szeptember hó 20-án Fejes István, e. I. alelnök. Nyilvános nyugtató. Behyna Miklós ur helybeli lakos a részére járt 3 frt 50 kr. mezei kárkövetelésből 2 ftot az itteni tűzoltó egyesület, 1 frt 50 kr. összeget pedig az árvaház javára nálam letévén, a jelzett összegeket rendeltetésük helyekre juttattam. Ezen jótettét nyilvánosan köszönöm és nyug­tatom . S.-A. Ujhely, 1895. szeptamber 19. Hlavathy Elek, e. titkár. A közönség köréből. — Alak és tartalomért a beküldő felelős. — Mindazon igen tisztelt ismerőseimnek és jó barátaimnak, akiktől Őrmezőről történt eltávozásom előtt személyesen elbucsoznom nem lehetett, ez utón mondok »Isten hozzád“-ot, kérve mindnyá­Folytatas a Il ik mellékleten,

Next

/
Oldalképek
Tartalom