Ujhelyi Hirlap, 1924 (27. évfolyam, 1-56. szám)

1924-01-05 / 1. szám

(2) 1. szám ÚJHELYI HÍRLAP 1924 évi jaruár 5 ffleisz Cmií angol noi~sza66 terme Sátor alj a aj hely, gr. Somogyi Ilona-utca 11. szám {Pap sor) RosziümöR, utcai nifíáS, RaSátoR, sport-RosztümöR 0 wsf ele g á n s, sár d i v at o s, kv* e l s ő r a n g u k i v if élt) e n. 0 úgy helyesnek tartaná a jó minőségű hús árának szabaddá tételét és csak a kevésbé tehetős rétegek fogyasztá­sára szánt hús árát állapítaná meg az árvizsgáló bizottság. sí­MÍ élénk figyelemmel kisérjük ezt az eddig csak a kuliszák mögött folyt harcot és közönséget — amelynek leg fontosabb érdekeit érinti ez a harc — állandóan részletesen tájékoztatni fog juk. hírek. — Halálozás. Ma reggel meghalt Frisch Hermann magánzó, az egész város általános szeretetnek örvendett Frisch bácsija. Hosszú évtizedekig volt bérlője a városháza épületében volt kávéháziak és páratlan kedélyességé­vel, jó szivével és becsületével a város egész közönségének szeretetét vivta ki magának. Valóságos fogalom volt Frisch bácsi, aki még kilencvenedik éve körül is megtartotta az igazi jó emberek ke­délyességét és tideségét. Újra egy em bér diilt ki vele az immár gyér sorokból, melyek Ujhely legkedvesebb idejére emlékeztetnek. — Felhívás. A status-quo izr. törzs-j hitközség elöljárósága felhívja ezúttal is a hitk. tagjait, hogy a húsvéti lisztre, illetve pászkára a 2000 korona kilo- gramonkénti előleget a hitk, irodájá­ban haladéktalanul befizetni szívesked­jenek. Azon tagok, kik ezen előleg befizetését elmulasztanák, a pászkát jó val drágábban lesznek kénytelenek megvenni; azonban az sem biztos, hogy pászka-igéqyök egyáltalában ki elégitést fog-e nyerni. — Színház. Sok huza-vona után kedden megérkezik végre Heltai Hugó színtársulata és ugyanaznap este meg is tartja megnyitó előaeását, Gilbert nagy sikert aratott operettjével „Ma rinka táncosnőivel, mely szerdán es­tére is- műsorra van tűzve. Csütörtö­kön mutatkozik be a drámai együttes Herczeg Ferenc történelmi színmüvé­ben, a „Bizánciban. Pénteken ugyan­csak a „Bizánc“ megy. —■ Felhivá? A m. kir. pénzügymi- j niszterium elrendelte azoknak az adó zóknak a megadóztatását, akik az 1921. 1S22. illetve 1923. években váltak adókötelessekké, továbbá, akiknek jö­vedelme, illetve vagyona az 1922 és 1923. években uj jövedelemforrások megnyitása, uj vagyontárgyak meg­szerzése folytán vagy egyéb okból az ötszörösénél, jlletve husszorosánál na­gyobb arányban emelkedett. — Az itt említett adózók kötelesek az adó- évenkint külön-külön szerkesztett adó­bevallásukat legkésőbb 1924. évi ja­nuár hó 15-ig a jogkövetkezmények (a jövedelmi adónál 10 illetőleg 100 °/0-os birság és a tehertételek le nem vonása a vagyonadónál pedig 10 ille­tőleg 50°/p-os birság) terhe alatt az állandó lakhelyükre nézve illetékes községi elöljáróságnál vagy pénzügy- igazgatóságnál beadni Kötelesek a munkaadó^ azokra az alkalmazottakra nézve, akiket az 1921. évre jövede­lemadóval ,nem adóztattak meg, s akiknek az Összes illetménye az 1921. évben 50.000 K-t, 1922. évben pedig 150.000 K-t meghaladta, az 1921. és 1922. évről készített névjegyzékeket és illetményjegyzékeket a jogkövet­kezmények terhe alatt 1924. évi ja- 5 nuár hó 15-éig az alkalmazottak adóz­tatási helye szerint illetékes községi elöljáróságnak (városi adóhivatalnak) benyújtani Az adóbevallás nyomtat­ványokat a városi adóhivatalnál (köz­ségi elöljáróságnál) az előállítási költ­ség megtérítése ellenében lehet meg­szerezni. Ezt a nyomtatványt hivatal­ból senkinek sem kézbesítik. A nyom­tatvány hiánya a bevallási kötelezett­ségen nem változtat, mert a bevallás külön papír ivén is elkészithető. —A „Malbis Arámim“ gyermek- feirsiházó egyesület e télen az orth. izr. iskolába járó gyermekek részére 20 pár cipőt 1,051.000 koron» vétel­árban osztott ki. Az összeg tern aló mi adományok utján és id. Deutsch Simon temölomgondnok buzdítására a hitköz- ség tagjai részéről felajánlott adomá­nyokból folyt be. A cipőket Schwarcz- bart L’pót és Markovits Sámuel cipő­& bessz. Közgazdasági aktualitások. Márvány palotákban és szalma kuny­hókban, dúsan terített asztalok mellett és éhező családoknál, ragyogó bálter­mekben és koldusok sötét odúikban, meghitt családi körben és az aglegény sivár hónaposszobájában, mindenütt hol a természet koronája, az ember „él és mozog“ egyetlenegy kérdés körül forog a lét, egyetlenegy témáról fo­lyik a társalgás: a besszről. Erről beszélnek a bankdirektorok, ezt emlegetik az ügyfelek. Emellett kávéznak a jó öreg kávésnénik és ezt seprik már egymásnak az utcaseprők. A bessz mostanában a legismertebb és egyszersmind a leggyülöltebb fo galom. Mert a tőzsde ma az emberi élet tengelye s a bessz ennek a ten­gelynek egyik vége. Ez érezteti hatá­sát a gazdasági s mindennapi élet ezerféle vonatkozásában. Pang a kereskedelem, mert bessz van. Üresek a bankok és a kávéházak, mert bessz van. Nem mennek férjhez a lányok, mert bessz van. Az emberek arcáról eltűnt a mosoly, mert bessz van. A kis fiam nem kap ajándékot, mert bessz van. S a legfájóbban talán éppen azért érint bennünket a nagy bessz, mert hullámai immár átcsapnak az ártatlan gyermekvilágba s borús felhőket von­nak az élet apró óriásainak hom­lokára is. Ötéves kis fiacskám, akinek a valuta, devisa és tőzsde fogajmáról alaposabb ismeretei vannak, mint az apjának jeles „érett ifjú“ korában, azt kérdezte tőlem a napokban délben, mikor ha­zatértem : „Apuka, mi újság a bank­ban ?“ „Semmi fiacskám, semmi, csak te hiányoztál nekünk !“ „Nem úgy Apukám, hanem, bessz van-e, vágy- hossz van e?" Forrón magamhoz ölel­tem és összeszorult a szivem. Ennek a kis emberkének rózsás álmaiba egy ijesztő rém — ezernyi apró játéksze­rének színes tömkelegébe, egy fekete pont, — gyermekleikének hófehér vi­lágába egy bántó felhő lopódzott be. A gondterhes élet előrevetette sötét árnyékát. Bessz-van-e ? — A fülembe cseng azóta mindig, s délben óvatosan másra terelem kis fiammal a beszélgetést, nehogy mégegyszer halljam ártatlan gyermekajkairól: „bessz van-e, hossz van-e ?“ Mi a bessz ? A „baisse“ francia szó, s mig csak a szótár néma betűi között olvassuk, egészen ártatlan dolog. Annyit jelent, hogy árcsökkenés, apály. De a démo­nok sötét hatalma sugárzik ki belőle, ha gazdasági értelemben alkalmazzák. A baisse, az a tőzsdei hangulat (mert hisz „minden csak hangulat“), mely napról napra lejebb viszi az árfolya­mokat, óráról-órára kisebbíti nemzetek és egyesek vagyonát, percről-percre elrabol mindent, amit hosszú hónapok izgalmas idegmunkájával összegyűjtött a tőzsde „kérges torkú“ (s nem kér­ges tenyerű) napszámosa. 200/9-os bessz, 30°/o-os bessz. S papírjaid, melyeknek értékét ép az imént állítottad össze kis noteszedben, újságod szélén, megfogytak, megsová- nyodtak, összéroppantak, mint tavaszi napfényben a decemberi hó. 20°/# 30°/o ! s kidobtál zsebedből százezre­ket, milliókat, te Ember, ki szerény háztartásodban lármát csapsz, ha sza­kácsnőd egy gyufa helyett kettőt hasz­nál el a nedves fa begyújtásához, mert egy gyutaszál horribilis összeg, de a

Next

/
Oldalképek
Tartalom