Felvidéki Ujság, 1948. január-február (3. évfolyam, 1-8. szám)

1948-01-18 / 3. szám

Zempléni élet ÚJHELYI HÉT: 16- án« pénteken 6 órakor a Molnár J. uccai párthelyiségben: Schulcz Ferenc né: A gyermek kérdez — válaszoljunk helyesen. A Szo­ciáldemokrata Párt előadássoro­zata nők részére. 17- én, szombaton 6 órakor a Vár­megye dísztermében: Ladányi György: Újkori társadalom. Tár­sadalomtudományi szeminárium előadása. 19- én, hétfőn 6 órakor a Vármegye dísztermében: Kovásznay Rezső: Eötvös József a reformkor Írója. Az irodalom a 48-as eszmék szol­gálatában előadássorozata. 20- án, kedden 6 órakor a Molnár I. uccai párthelyiségben; Róna Er­vin : Világgazdasági problémák, a kaucsuk és olaj. A Szociálde­mokrata Párt előadássorozata. 21- én, szerdán 6 órakor a Vármegye 1 dísztermében: Zenei szeminárium: A romantikus dal születése és fejlődése. Schubert, Schumann, Liszt, Grieg dalok. Énekelnek: Vá- rady Lajos, Péceli János, Juhász- csik Anna és a Szent Imre énekkar. Sátoraljaújhely: Jótékonycélu műsoros estét rendeztek a szegéuygondozó nő­vérek a szegényház javára, jan. 11-én a rém. kát. kör termében. A műsoron több vígjáték és ma­gánszám szerepelt igen nagy siker­rel. A szereplők közül tehetsé­gével kivált: Lehóczky Mária és Fogarassy Gyula, Szováb Béla koníeránsza, Juhászcsik Anna énekszáma, Szerdahelyi JudH és Bölcsházi Magda párostánca, Ma­ár János szavalata és a kis Für­jes Katica. Az estnek oly nagy erkölcsi és anyagi sikere volt, hogy szombaton, 17-én megismét­lik. Halálozás: Mocznik Jánosny. Máv Tőmozdony vezető elvtárs jan. 8-án 66 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt Temetése 10-én volt nagy részvét mellett. Vajdácska : Ahol a gyermekek a sár miatt nem tudnak iskolába járni A Vajdácskán megtartott part­közi értekezlet elhatározta, hogy kikövezteti az u. n. Csonkás falú- részt, ahol oly nagy a sár, hogy a gyermekek nem tudnak miatta iskolába járni. Károlyfalva: Vetőgépet a gazdáknak A Károlyíalvai gazdák tudomást szereztek arról, hogy a gazdák a 3 éves terv keretén belül igé­nyelhetnek vetőgépet. Ebbéli ké­relmüket ezúton közük az illeté­kes hatóságokkal. Tiszakarád A mindenható tiszakarádi Hangya és a petróleumjegy Tiszakarádon kiosztották a pet­róleumjegyeket, azonban a helyi Hangya-fiók a jegyekre nem akarta kiosztani a petróleumot. A főnők úr nem is tagadta, hogy van petróleumja, de azt mondta, hogy az kell magúnak a Han­gyának. A tiszakarádiak méltán kérdezik, hogy miért adja ki az illetékes hatóság a petróleum- jegyeket, ha a Hangya nagyobb hatalmú, mint ők? A hirdetés a kereskedő névjegye Zempléni földmives fA mádv földműves szegények követelik a zsellérbirtokok visszaadását Mád. Lapunk november 30.-i számában cikket közöltünk „Rej­télyek a tállyai erdőközbirtokos­ság körül“ cím alatt. E cikkünk­höz most érdekes hozzászólást fűz Szabó József elvtárs, a mádi Szociáldemokra Párt titkára. A hozzászólásnak amit sajnos teljes terjedelmében helyszűke miatt nem közölhetünk, lényege a kö­vetkező : A tállyai erdők és legelők 1858. előtt a jobbágyoké, illetve a zsel­léreké voltak. A reakciós-politikai község vezetői azonban felbérel­ték Tóth Lajos rendőrkapitányt, hogy szerezze meg a zsellérbir­tokok papírjait, amit Tóth csala­fintasággal meg is szerzett Ober- majcr József zsellértől. Az irato- | kát azután elrejtették, részben megsemmisítették, de egynéhány j azért maradt a levéltárban. A bir- | tokot azután 1900-ban a községi elöljáróság ráíratta a község ne­vére, mint gazdátlan vagyont. Obermajer ugyan mégegyszer megpróbálkozott a visszaszerzé­sével, de azzal hallgattatták el, hogy beválasztották a reakciós képyiselőtestületbe. A többi job- j bágy pedig iratok hiányában nem tudta visszaszerezni a földjét. KÉMKEDŐ VÉNUSZOK Minthogy a visszaélés nyilván­való volt, azonkívül az országban, főleg Zemplénben sok ilyen eltu­lajdonított zsellérbirtok volt,Nagy­atádi Szabó István 1923-ban, — amikor még csizmában járt — kiadott egy rendeletet, 51444/1923. sz. alatt, amely szerint közbirtok­nál elévülés, vagy elbirtoklás nem lehet. Ha úrbéri közbirtokot a politikai községek elsajátítottak, kötelesek uzt visszaadni, ha nem adják, úgy a földművelésügyi mi­niszter a vármegyei hatóság útján kénytelen lesz a község költsé­gére visszaperelni. Utasította az alispánokat, kutassák ki az ilyen birtokokat és tegyenek jelentést neki. A rendeletét az akkori reak­ciós megyei közigazgatás elsza­botálta. A kérdéses birtokok igazi bir­tokosai Szabó elvtárs szerint a Nyulászó, Szent Anna ucca, Vá­rosmajor, Újsor, Csorda uccúban volt zsellérházak lakói. Mádon e birtokok visszaperlése folyamat­ban van, de nagyon lassan halad. Arra kéri tehát Szabó elvtárs az Igazságügyminiszter elvtársat, bo­csásson ki olyan rendeletet, amely szerint az úrbéri közbirtokpere- ket soronkívül tárgyalják le. ■■1 llll .l I l—MH—l ^ Vörö$í)ajü J^énwő A Felvidéki Újság eredeti riportregénye. Minden jog fentartva A vezér parancsára Amikor a folyosón felügyelő foglárnő pár pillanat múlva a cellához érkezett, megdöbbenve látta a nyitott ajtón át, hogy Jane eszméletlenül fekszik a cella padlóján. Berohant és eszméletre lo­csolta a bádog bögre vizével. Jane a prices szélére ült és elhomályosult tekin­tettel szinte látta, amint Bődért a fal­hoz állítják és egész sor fegyver csöve mered rá. Béder pedig katonás léptekkel ment az Unterscharführer oldalán a kőpadlós folyosón. Amikor a kanyarba értek, az Unterscharführer széles tenyerével elé­gedetten verdeete Béder vállát: — Nagy komédiás vagy! — mon­dotta elismerően — Hamar megfőzted azt az angol macskát Na, a holnapi kihallgatáson nagy dicséret lesz! Béder mosolygott. Persze, parancsra cselekedte mindezt és az eredmény azt mutatja, hogy jól keresztül is vitte. De azért egy kicsit mégis nyugtalanította ez a furcsa siker. Ilyen parancsot egy Gestapo embernek? Hogy felsőbb uta­sításra bolondít8on egy leányt. Ez annyi­ra nem illett az ő szolgálatához. Másnap reggel gondosan lekefélt uni­formisba jelentést tett a körletparancs­noknak. Nagy volt azonban a meglepe­tése, amikor az felállt az íróasztal mö­gül és átvezette abba az osztályba, ahol külön őrök álltak a nehezen meg­közelíthető parancsnoki szobák előtt. De meglepődése tetőpontra hágott, ami­kor szemben állt a náluk oly legendás hírű Borhmannal, a főparancsnokkal. A körzetvezető bemutatta és Bolir- mann széles arcából, amin annyi kö­nyörtelen elszántság ült, hirtelen rávil­lant a monokli. — Ahá, a Béder — mor­molta rekedtes hangján. Azután a mo­nokli mögül a tekintet lesíklott az Író­asztal tetejére és Béder csaknem fel­kiáltott meglepetésében. Az íróasztalon Jane képei hevertek, azok, amiket a kihallgatások alkalmával vettek fel róla És a képeken úgy mosolygott e rideg környezetben, mint egy kacér revű- primadonna. Azután egészen különös vallatás kez­dődött, amiken olyan kérdések estek, amikre Béder csak ámuldozó hümmögés- sel tudott válaszolni. Hogy tud-e a lány táncolni? És elég kacér-e? És van-e fellépése? Nem kelt-e majd jobb társaságban rossz benyomást ? És van-e érzéke a zenéhez? I Most csend következett, majd Bohr- mann felállt, mintha ítéletet hirdetne ! és kemény hangon adta ki az utasítást: — A vezér paraucsára még ma fele­ségül kell vennie azt a lányt! — Feleségül venni ?... Ebben a környezetben nem volt meg­engedett a megdöbbenés, vagy a kér­dés. De ez a parancs valóban olyan különös volt. Feleségül venni egy le­ányt, akiről semmit sem tud, legfeljebb annyit, hogy nem nehéz meghódítani. Ám Bohrmann tovább parancsolt, még keményebb hangon: — Azt akarjuk, hogy addig a három* hónapig, amig megkapja az első meg­bízást a deífenzív osztálytól, kézben legyen az a nő. Bele kell olvasztania egészen abba a környezetbe, és gondo­latkörbe, amiben mi élünk. Megértett? Béder igent mondott, összeütötte a bokáját és elment Egy negyedóra múlva, amikor Jane cellájának ajtaján megcsikordult a zár, a leány haláirnváltan húzódott az ablak­ig, abban a hiszemben, hogy már érte is jönnek. De a halálos rémületből egyszeribe megkönnyebbülés lett, ami­kor a cella ajtajában meglátta Bédért mosolyogni. — Hát te szabad vagy ?-kérdezte ámul­tán. — Te is szabad lehetsz egy feltétel- j lel — mondotta a fiú és hozzálépett. — És mi az a feltétel? — Az, hogy még ma a feleségem légy. — A te feleséged ?— A leány megle­petten lépett vissza, de nem lehetett tudni, hogy ez a meglepetés megdöb­benést, vagy örömöt takar-e. Azután egész lényét az az örömrepeső tudat töltötte el, hogy szabad lesz. És ez j minden árat megér. Igent bólintott és azon igyekezett, I hogy aranyosbarna szemébe minél több érzést és örömöt vigyen. Közben | ezt gondolta: — milyen furcsa... Hi- j szén azt se tudom, mi a keresztneve... I Pár pillanatig szótlanul álltak egy- ! más mellett, mintha a meghatódás né­mává tette volna őket. És mindketten ugyanazt gondolták: — Milyen is lesz egy ilyen házasság? Kővetkező közleményünk: Német házasság Ki Ilid róluk? Zemplén vármegye I. 6z. igazo­ló bizottsága f. hó 24.-én az aláb­bi igazolási kérelmeket tárgyalja. Hankó Pál, Alsóberecki, Árvái István Saujhely, ifj, Deák Balázs- né Saujhely, Boros Béla Karosa, Zimmermann Dóra Saujhely, Tró­ja Gábor Saujhely, Miks F'erenc- né Hatvan, Mandel Katalin Sauj­hely, özv. Szűcs F'erencné Sauj­hely, Kövespataki Lajos Tiszaka­rád, iíj Lesnyik János Saujhely, F'rancovszky József Saujhely. Mindazok akik fentiek oly maga­tartásáról tudnak, mely a "magyar nép érdekeit sértette, szóban vagy Írásban, a járásbíróság 4 sz. szobá­jában jelentsék be. írásbeli beje­lentéseket a bizottság csak az- esetben vesz figyelembe, ha azon a bejelentő neve és lakcíme fel van tüntetve. A tárgyalás nyilvános. Időpont­ja: 1948. jan. 24. du. 2 óra, he­lye Sátoraljaújhelyi járásbíróság, 4 sz. szoba. Első a sportbecsiiletf A bekecsi Labdrugó Egyesület ezúton kér nyilvánosan bocsá­natot a inezőzombori Labda­rugó Egyesülettől az 1947 évi augusztus hó 10-én Bekecsen lejátszott mérkőzés alkalmá­val elszenvedett erkölcsi és testi inzultálásért. Belátjuk, hogyhelytelcnül cselekedtünk, amikor vendégeinket tettleg bántalmaztuk. Bekecsi Labdarugó Egyesület 4 liter petroleum künjutalom! A, Közellátásügyi Minisztérium annak a termelőnek, aki 1947. évi deceigber hó 15-e után adó és terménybeszolgáltatási köte­lességén felül valamelyik gyűjtő- kereskedőn ek n apraf orgómagot el­ad a Közellátási kormánybiztos ur által kijelölt ásványolaj elosz­tó kereskedő utján minden be­adott lüO.-kgr napraforgómag után hatósági úron 4 liter petróleumot utal ki. A Magyar Szabad Szakszer­vezetek Zemplénvármegyel Titkársága folyó hó 17-én este 8 órai kezdettel a Dohánygyár kultúrtermében táncmulatságot rendez, melyre mindenkit szere­tettel meghív a Megyei Titkárság. Filmek Zemplénben Városi Mozgó Sátoraljaújhely Január 17-én, szombaton 6 ésr8, vasárnap 18-án, 4, 6 és 8, 19-én, hétfőn 6 és 8-kor Kisiklott élet amerikai filmdráma. Pathé híradó. 20-án, kedden 6 és 8,21-én, szer­dán 6 és 8, 22-én, csütörtökön 6 ‘ és 8-kor Szemben a halállal c. amerikai film. Nemzetközi hírek. Sárospatak A Rákóczi mozgó szombaton ű. u. 5 és fél 8, vasárnap d. u. 2, 4,6 és 8, hétfőn este fél 8-kor bemu­tatja A szerető két arca c. ame­rikai bűnügyi filmet. Hiradó. Szerdán d. u. 5 és fél 8, csütör­tökön este fél 8-kor bemutatja Rio Rita c. amerikai filmoperet­tet. Kisfilm. Jön: öten voltak amerikai film. Felelős szerkesztő: LÁNYI MENYHÉRT Felelős kiadó: Seres» János Nyomtatta: Csehi Lajos a ref. főiskola betűivel Sárospatakon

Next

/
Oldalképek
Tartalom