Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. július (2. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-14 / 158. szám

TEIáJTDEKI •-WafiSvRHIRMß Halálra égeti MCus&foacf) Ferenc ügyvéd Misleánya I-eldöntött spiritusszmelegítö oMoszía a Maias&trófát . f 1939 JÚLIUS 14, PÉNTEK .Hírek Milyen itíö várható? A Meteorológiai Intézet jelenti július 13-án délben: Várható, idő'járás a következő 24 ólára: Ma még nyugati-északnyugati szél. Feihősebb idő. Néhány helyen záporeső, zi­vatar. Holnap gyengébb légáramlás, deriil- tebb idő, melegedés. ’■ — Honvédelmi kinevezések. A kor­mányzó a honvédelmi miniszter előter­jesztésére Kéresessegi Kerese Tibor dr.-t miniszteri osztályfőnökké, Láposy Árpá­dot miniszteri tanácsossá, Bayer Sándor dr.-t és Blazovich Jánost miniszteri osz­tálytanácsossá nevezte ki, Kilián Géza dr. miniszteri tanácsosnak a miniszteri osztályfőnöki címet és jelleget adomá­nyozta. Miniszteri osztályfőnökké nevez­ték ki Szentgyörgyi Lajos dr.-t is, mi­niszteri tanácsossá Szlavniczai Sándor Istvánt, miniszteri osztálytanácsossá Si- monyi Ernő dr-t. Ezeken kívül is számos honvédelmi kinevezés jelenik meg a hiva­talos lap pénteki számában. — Felvétel a Műegyetem mezőgazdasági osztályára. A M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazda­sági osztályára új hallgatóul beiratkozni óhajtóknak a mezőgazdasági és állatorvosi kar dékáni hivatalához (Budapest, VII., Ttottenbiller-u. 23—25.) 2 pengő 30 filléres okmánybélyeggel ellátott és a pontos lakás­címet is feltüntető írásos kérvényeiket augusztus 1-töl 31-ig kell benyújtani. A fel­vételi kérvényhez a következő eredeti ok­mányokat kell csatolni: a) születési bizonyít­vány; b) érettségi vagy középfokú gazda­sági tanintézet elvégzését igazoló bizonyít­vány (más hazai egyetemről beiratkozni kí­vánók részéről távozási bizonyítvány); c) erkölcsi bizonyítvány a folyamodó nemzet- hűségéről és erkölcsi megbízhatóságáról; d) ha a folyamodó hadlárva, ennek közhatósági igazolása; e) ha a folyamodó atyja harctéri szolgálatot teljesített, a Károly-csapatke- reszt elnyerésének, vagy a harctéri szolgá­lat hiteles okmányokkal való igazolása; f) közhatósági igazolvány folyamodó szüleinek foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről és arról, hogy a szülők mióta laknak jelenlegi lakó­helyükön, hol laktak azelőtt és ha több he­lyen is laktak volna, mi volt a foglalkozá­suk régebbi lakóhelyükön. A folyamodókat felvételi*kérvényeik elintézéséről'a kár szep­tember 9-én értesíti a dékáni hirdetőtáblán elhelyezett hirdetmény utján. Érdeklődőknek válaszbélyeg ellenében levélben is részletes felvilágosítást nyújt a mezőgazdasági és ál­latorvosi kar dékáni hivatala (Budapest, VII., Rottenbiller-utca 23.1, — Carmona portugál elnök Pretoriában. Pretoriából jelentik: Carmona, portugál államelnököt, aki jelenleg hajóval a dél­afrikai partok körül utazik, hétfőre várják Lorenzo Marquesbe. Portugál- Keletafrikában tett hivatalos látogatása után Pretoriába utazik, ahol mint a dél- afrikai kormány vendége három napot tölt. — Kitüntetett életmentő. A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Bajnóczy László dr. magyar királyi államvasuti üz- letgyakornoknak (Putnok) önfeláldozó ma­gatartással véghezvitt életmentéséért a ma­gyar bronz érdemérmet adományozta. — Egyévi börtönre ítélték Maniu sógo­rát. Bukarestből jelentik: Az ilfovi tör­vényszék négyévi halogatás után most hirdette ki ítéletét Maniu Gyula sógorá­nak, Boila Romulus 58 éves kolozsvári egyetemi tanárnak a Skoda-iiggyel kap­csolatos perében. Boila Romulust a tör­vényszék egyévi börtönre és százezer lei vagyoni kártérítésre ítélte. — Pest vármegye közigazgatási bizottsá­gának ülése. Pest vármegye közigazgatási bizottságának ülésén Fáy István főispánt üdvözölték abból az alkalomból, hogy a kor­mányzó titkos tanácsossá nevezte ki. Blas- kovich Lajos főjegyző ismertette az alispán! jelentést a megyei városok és községek köz­állapotáról. A jelentés részletesen foglalko­zik a mezőgazdasági munkásviszonyokkal, majd megállapítja, hogy a megye közbizton­sági állapota kielégítő. Bakos Géza és Pa- tay Tibor felsőházi tag panaszkodott, hogy szélsőséges agitáclóval egyesek megbontják a munkaadók és munkavállalók között a harmóniát. Patay Tibor tiltakozott Fáy fő­ispánnak egy szélsőjobboldali lapban történt megrágalmazása ellen. Blaskovich főjegyző és Hankovszky Zoltán vármegyei főügyész válasza után, különböző jelentéseket tár­gyalt a bizottság. — TJj német Zeppelin próbaútja. Majna- Frankfurtból jelentik: Az „LZ 130 Graf Zep­pelin“ léghajó szerdán este újabb próbarepü­lésre indult, amely előreláthatólag mintegy 36 óra hosszat tart. A léghajó Kölnnek vette útját. Éjszaka I óra 30 perckor körülrepülte Köln városát, majd északi irányban tovább­repült. ■ Kína követet küldött Bukarestbe. Sang- hájból jelentik: hiányloont, Kina volt prá­gai követét bukaresti követté nevezték ki. hiangloon az első kínai követ Romániában. Budapesten a Fehérkereszt-kórházban meghalt Kussbach Gertrud 11 éves kis­leány, Kussbach Ferenc dr. fővárosi ügy­véd leánya. Az ismert fővárosi ügyvéd, aki néhai Bleyer Jakab miniszternek veje, a nyárra családjával együtt kiköltözött Dunahartisztiba, ottani villájába. Szerdán délelőtt az ügyvéd Budapestre utazott hi­vatalos ügyben, s velejött felesége is. A kisleány az alkalmazottakkal maradt egyedül a villában. Segített a szobaleánynak a takarítás­ban, közben egy égő spirituszmelcgitőt feldöntötte. az égő spiritusz meggyujtotta a ruháját, s a kisleány pillanatok alatt lángokba bo­rult. — Megalakult a budapesti Nemzetközi Városkongresszus előkészítő irodája. Szendy Károly polgármester, mint a magyar váro­sok országos szövetségének elnöke, rendeleti utón intézkedett az 1940. júliusában Buda­pesten megtartandó Nemzetközi Városkon­gresszus állandó irodájának felállításáról. A Nemzetközi Kongresszus összes ügyeinek legfőbb intézkedését a polgármester magá­nak tartotta fenn, Némethy Károly dr. ta­nácsnokot pedig megbízta a rendezési mun­kálatok irányításával, a központi kongresz- szusi iroda vezetését Halász Árpád dr-ra, a Fővárosi Közlöny főszerkesztőjére bízta. Gondoskodott a polgármester arról is, hogy az irodában megfelelő szakszemélyzet álljon rendelkezésre. A Nemzetközi Városkongresz- szus hivatali helyiségei Budapesten áz V. kér., Deák Ferenc-u. 6. I. emelet 2. sz. helyi­ségben vannak. Az Iroda már meg is kezdte működését. — LEZUHANT A REPÜLŐGÉP ÉS FELROBBANTOTT EGY VEGYI GYÁ­RÁT. Sevillából jelentik: A légi kikötő közéjében a Sevilla—madridi légi vonal egyik utasszállító repülőgépe szerdán közvetlenül az indulás után kigyulladt és lezuhant. A repülőgép egy vegyészeti gyárra zuhant, ahol robbanást idézett elő. Valamennyi bennülő szörnyethalt. Számuk mindezideig ismeretlen. A gyár­ban a robbanás következtében tűz ütött ki. Eloltása a vízhiány miatt nagy ne­hézségekbe ütközik. — Tudnivalók a lelkészek korpótlékáról. Az illetékes egyházi hatóságokhoz még ma is sokszor intéznek kérdést a lelkészek a korpótlékra vontakozóan. Általános tájékoz­tatásként tudni kell, hogy korpótlékot azok az önálló lelkipásztorok kapnak, akiknek 5, a korpótlék szempontjából beszámítható működési évük van. Korpótlék szempontjá­ból nem számítják be a segédlelkészi minő­ségben eltöltött első 5 évet, valamint az 1932 júluis 1-töl 1933 június 30-ig terjedő egy évet. A segédlelkészi minőségben töltött éveket az 5 első be nem számítható éven túl, illetve az 1932 július 1-töl 1933 június 30-ig terjedő esztendőn kívül felében szá­mítják be. Az önálló lelkészi éveket egészen beszámítják, önálló lelkészeknek azokat te­kintik, akik nem ideiglenes, vagy helyettes minöséghen szolgálnak, hanem olyan helye­ken, ahol működésűk a szabályszerűen meg­szervezett lelkész! állomás állandó betölté­sének tekinthető. E szabályokon kívül a korpótlék mérvének megállapítása a plébá­nia, vagy kurácia hivatalosan megállapított tiszta jövedelmének mérvétől is függ. Egyéb­ként minden esetben felvilágosítással szol­gálnak az illetékes egyházmegyei irodák. — Kétezerötszáz kiló ingyen cukor Abauj- Tornánalc. Kassáról jelentik: A gyermekek és anyák cukorellátására a belügyminiszter Ahauj-Torna vármegye részére a harmadik negyedévre újabban kétezerötszáz kiló in­gyencukrot utalt ki. Cukorellátásban most már csak a hat éven aluli gyermekek, a terhes és szoptatós anyák fognak részesülni. Az utalványokat az orvosi hivatalok osztják ki a rászorulók között. — DIVATTERVEZŐ ÉS IZLÉSJAVITÓ FŐISKOLA BECSBEN. Béosből jelentik: Bécsben divattervező és ízlésjavító főisko­lát állítanak fel. Neubacher bécsi polgár- mester és Bürckel körzetvezetö már meg is állapodott abban, hogy az új főiskolát a régi Naschmarkton a képzőművészeti akadámia és a műegyetem között helyezik el abban az új épületben, amelyet eredeti­leg az egyik betegsegélyző pénztár épít­tetett. — Svédország négy új tengeralattjárót épít. Stockholméi jelentik: A kormány a tengerészeti minisztérium javaslatára hoz­zájárult négy tengeralattjáró építéséhez. Sikoltozva futott a fürdőszobába, ott a zuhany alá állott, az alkalmazottak lerángatták róla az égő ruhát, de már késő volt, a kisleány igen súlyos égési sebeket szen­vedett, nem annyira mélyen, mint inkább nagy felületen égett meg a teste. Az azonnal kihívott orvos kórházba szállíttatta, behozták a Fehér kereszt-'kór­házba, ahol az orvosok jnegállapították, hogy harmadfokú égési sebeket szenvedett és menthetetlen, Csütörtökön délutánra a kisleány meg is halt a kórházban. Az is­mert fővárosi ügyvédet, Kussbach Feren­cet a főváros társadalmából igen sokan keresték máris fel részvétkifejezésükkel. A kisleányt szombaton délután temetik. — Miklós román herceg Jugoszláviában. Belgrádból jelentik: Miklós volt román herceg szerdán délben az Alexander nevű hajóval Susakba érkezett szárnysegédje kíséretében. Az exherceg Susakból hidroplánnal Milocser fürdőhelyre utazott, hogy nővérét, Mária jugoszláv anya- királyné meglátogassa. — Dungyerszky Gedeon bácskai földbirto­kos meghalt. A belgrádi lapok meleg han­gon emlékeznek meg Dungyerszky Gedeon dr. bácskai földbirtokos elhúnytáról. Kieme­lik, hogy országszerte ismert, tekintélyes bácskai család tagja volt és nagy szerepet játszott a gazdasági és társadalmi életben. — Jelentkezés a soproni nyári egyetemre. Sopronból jelentik: A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Soproni Nyári Tanfolyamaira tömegesen érkeznek a jelentkezések. Mint ismeretes, hazánknak, ta­lán Európának is ez az egyetlen Nyári Egye­teme, amely műszaki és gazdasági kérdé­sekkel foglalkozik és az augusztus 1-töl 18-ig terjedő tanfolyamon egységes képet nyújt a hallgatóknak a mai modem világ műszaki és gazdasági berendezéseiről. Az elérhető kedvezményekről, ellátásról stb. szívesen nyújt tájékoztatást Sopron Város Idegenforgalmi Irodája (Sopron, Várkerület 44), — AZ ANGOL KIRÁLY POSTAGALAMB­JAI A HADSEREG SZOLGÁLATÁBAN. Londonból jelentik: VI. György király san- dringhami galambtenyészetének postaga­lambjait a hadsereg rendelkezésére bocsá­totta. Az uralkodónak háromszáz posta­galambja van, köztük sok díjnyertes tenyész- galamb. .4 sandringhami galambtenyészet a világháború alatt is sok postagalambot adott a hadseregnek. Az önkéntes védőszolgálat nemrég felhívást bocsátott ki a galambte- nyésztökhöz, hogy szükség esetén állítsák „aktiv katonai szolgálatba“ postagalamb­jaikat, — A Magyar Katonaujság ezúton is érte­síti az érdeklődőket, hogy a lap utcai árusí­tását 1939. július 15-el átmenetileg megszün­tette. Akik eddig példányonként vásárolták a lapot, továbbra is fennakadás nélkül meg­kaphatják (postán), ha belépnek a Magyar Katonaujság előfizetői sorába. A. lap előfize­tési ára: egy évre 5.— P, fái évre 2.50 P, negyed évre 1.30 P. Az előfizetési dijat a megrendeléssel egyidöben kell a Magyar Katonaujság 22.220 számú postatakarékpénz­tári csekkszámlájára befizetni. A német újságírók Debrecenben. Debre- Debrecenből jelentik: Magyarországon időző német újságírók 23 főnyi csoportja csütörtökön délben Debrecenbe érkezett; az állomáson Grassl Herbert, a város ide­genforgalmi hivatalának igazgatója, fo­gadta őket. A német vendégeket több ma­gyar újságíró, valamint az Országos Ma­gyar Idegenforgalmi Egyesület több vezető embere is elkísérte. A német vendégek megtekintették a város nevezetességeit, majd kihajttattak a Hortobágyra, ahol a város látja őket vendégül vacsorára.-T- Gondatlanság okozta a varsói nagy tü­zet. Varsóból jelentik: Varsó épülőfélben levő központi pályaudvarában legutóbb tűz pusztított. A tűzvész’ okait vizsgáló hivata­los bizottság megállapította, hogy a tüzet acetilén lámpákkal dolgozó forrasztó mun­kások gondatlansága okozta. Az anyagi kár 660.0Q0 zloty. — öt devlzacsempészt kitiltottak Milánó­ból. Milánóból jelentik: A milánói hatósá­gok devizacsempészés miatt hat embert egyenként öt évig terjedő kitiltásra ítéltek Á valutaüzérejc kereken hárommillió Ura ér­tékű valutát csempésztek Svájeból Olaszor­szágba. 9 — Megszűnt a sztrájk az üveggyárakba.1X4 Az utóbbi hetekben a magyarországi üveg« gyárak munkássága bérmozgalmat kezdett és a salgótarjáni, valamint a tokodi üveg« gyárakban 2200 munkás sztrájkba lépett. A) Nemzeti Munkaközpont a sztrájkok ügyé« ben megkezdte a tárgyalásokat és egyfelől megfellebbezte az iparügyi minisztériumhoz az üvegiparban megállapított legkisebb mun« kabéreket, s ugyanakkor felszólította a mun« kásságot a munka felvételére, annál is in« kább. mert az NMK elvi álláspontja a sztrájkot nem tartja helyesnek. A tokodi éa salgótarjáni üveggyárak munkássága eleget Is tett a felszólításnak és az üzemekben fel« vette a munkát. Az iparügyi minisztérium« ban július 14-én, pénteken ül össze a bízott« ság, amely a Nemzeti Munkaközpont felleb« bezése alapján dönteni fog az üvegiparban megállapítandó legkisebb munkabérekről. — Hazaérkezett Luzernből a magyar lö­vészcsapat. A luzerni lövész világbajnoki versenyen két világbajnokságot nyert ma­gyar csapat Schreiner János tábornok, or­szágos fölövészmester és Verböczy Kálmán alezredes, a szövetség főtitkárának vezetésé­vel csütörtökön délután 2 órakor érkezett Budapestre a keleti pályaudvaron, ahol a magyar lövész társadalom és a hatóságok képviselői fogadták a magyar versenyzőket, — ESERNYŐT KAP AZ ANGOL HAD1 SEREG EGY RÉSZE, Londonból jelentikj Az angol hadügyminisztérium a legna« gyobb komolysággal tárgyalta azt a kér« dést, hogy az angol katonákat a jövőben felszereljék-e esernyővel, vagy sem. Lord Gort vezérkari főnök hír-szerint nagyon mérges lett, amikor ezt a kérdést felveteti ték, mert szerinte ezzel nevetségessé fen­nék a hadsereget. Az esernyő hívei azoni ban annyit mégis elértek, hogy a milícia újonnan bevonult tagjai, akiknek még nem áll tökéletes katonai felszerelés rení delkezésükre, esernyőt is hordhassanak. , — Brioni szigetén nyaral a volt román királyné és Mihály trónörökös. Rómából jelentik: Heléna volt román királyné ég fia, Mihály trónörökös, többhetes nyara­lásra Brioni szigetére érkeztek. A romárt exkirályné tudvalévőén állandóan Olaszor­szágban él, ahol minden nyáron megláto­gatja fia. —• Gyermeket gázolt a debreceni gyors, Debrecenből jelentik: Borók JózseJ 12 éves hosszúpályi fiú a mezőn juhőrzég közben elálmosodott és a vasúti sínek mel­lett lefeküdt. A reggeli gyorsvonat moz­donya elkapta a fiút s teljesen szétron­csolta. A felelősség megállapítására a nyo­mozás megindult. . Hadi-élelmiszerraktárakat épít Észt­ország. Tallinnból jelentik: Az észt koraíány rendeletet adott ki olyan raktárak építésére, amelyekben fegyveres bonyodalom esetéra két hónapig elegendő élelmiszermennyiséget lehet felhalmozni. — TIZENKÉT ÉS FÉLMILLIÓ RADIÖ1 HALLGATÓ VAN NÉMETORSZÁGBAN, Berlinből jelentik: A német rádióhallgatók száma július 1-én elérte a tizenkét és féh milliót. Június folyamán 10.730 új rádiói előfizető jelentkezett és a rádiózók száma azóta is állandóan növekedik. 827.000 né­met hallgathatja ingyen a rádiót, mert ezeknek, anyagi helyzetükre való tekinteti tel a rádióelöflzetési dijat elengedték. — Calvo Satelo emléke. Madridból jelen­tik: Calvo Satelo meggyilkolásának har­madik évfordulója alkalmából Spanyolor­szág nemzeti gyászt tart. A lapok méltat­ják Calvo Satelót és terjedelmes külön­kiadásokban mint a nemzet vértanújáról írnak róla. — Megalakul a Szlovák Dunagözhajózásl Részvénytársaság. Pozsonyból jelentik: A kormány rendeletét adott ki a „Szlovák Dunagözhajózásl Részvénytársaság“ meg­alakításáról. Mint a félhivatalos Slowak Press ezzel kapcsolatban jelenti, a szlovák állam az új társaságnak juttatja a volt „Cseh-szlovák Dunagözhajózásl Társaság“ egész hajóállományát. Ezzel önmagnktól megdőlnek azok a külföldi sajtóban megje­lent hírek, amelyek szerint Németország vette át a volt „Cseh-ezlovák Dunagőzhajó- zási Társaság“ hajóit. — Kevés diáknak sikerül az érettségi Ro­mániában. Bukarestből jelentik: Romániá­ban most értek véget az érettségi vizsgála­tok. Az eredményekről szóló kimutatások szerint még mindig ig(p nagy a bukott diá­kok száma, noha az előző évekhez képest javulás mutatkozik. 6640 tanulót engedtek érettségire, ezek közül azonban csupán 4230 (63.7%) tette le sikerrel a vizsgát. A keres­kedelmi iskolát végzett 1087 diák közül 640 tette le sikeresen az érettségit, tehát mind­össze 58.9%. — Annám császárja Rómába érkezik és meglátogatja a pápát. Rómából jelentik:, Annám császára a napokban Rómába érke­zik. XI. Pius pápa 19-én kihallgatáson fo­gadja Annám uralkodóját, így tehát a Szent­atya csak a hónap végén utazik Castelgan- dalfóba. — Pusztító hőség és viharok Spanyolor­szágban. Sevillából jelentik: Spanyolország­ban erős hőhullám köszöntött be. Madridban a hőmérséklet 44, Cordobában pedig 39 Cel­sius fokra emelkedett. Sevillában 50 Celsius fokot mértek árnyékban. Granadában hatal­mas jégverés dühöngött, amely jelentékeny károkat okozott. Napszurás következtében tizenegy ember meghalt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom