Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. július (2. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-14 / 158. szám

io TEItflDEfcl JkdfeRHIKME 1939 JÚLIUS 14, PÉNTEK JSzmHÁz-Kön^KobTCiRA, A magyar bor ünnepe a margitszigeti színpadon A Bor-propaganda Bizottság szerdán feste meghívta a Budapesten időző nem­zetközi mezőgazdasági ipari kongresz­A magyar bor ünnepén a szigeti színpadon, E. Barte, a Nemzetközi Borbizottság elnöke beszédet mond. Mellette báró Waldbott Kelemen, a Magyar Szőlősgazdák Egyesü­letének elnöke szusi tagokat a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon rendezett „Magyar bor ünnepi est”-jére. Mintegy 3000 néző foglalt helyet a sza­badtéri színpad nézőterén s közülük több mint 600 volt külföldi. Az előadás előtt Waldbott Kelemen báró, a Szőlősgazdák Országos Egyesületének elnöke magyar, német és francia nyelven üdvözölte a meg­jelent vendégeket. Teleki Mihály gróf földmívelésügyi minisztert és a kongresz- szus főrendezőjét, Dicenty Dezső kísér­letügyi főigazgatót. A külföldi vendégek nevében Eduard Barth francia kamarai képviselő lelkes, magyarbarát beszédben köszönte meg a fogadtatást és a kormányzót éltetve, hit­vallást tett a magyar igazság mellett. Az üdvözlések után megkezdődött a mű­sor, amelynek keretében a Budapesti Hangversenyzenekar, a Budai Dalárda, az Operaház balettkara és szólisták szerepel­tek. Bemutatták Márkus Lászlónak Liszt Ferenc zenéjére írt Forr a must és Lányi Viktornak Hubay Jenő zenéjére írt Csárda­jelenet című táncképét. A balett gyönyörűen feldíszített színpa­don lejtette e táncait s produkciójukról a megjelentek a legnagyobb elismerés hang­ján nyilatkoztak. Szerepeltek Ottrubay Melinda, Bordy Bella, Vera Hona, Há- mory Imre, Zsedényi Károly és Harangozó Gyula többek között, akik művészetükkel tetszésnyilvánításra késztették a megje­lenteket. A rendezést Harangozó Gyula látta el, a zenekart pedig Rubányi Vilmos vezényelte. (*) A Turul Anna napi gálaestje az Angol Parkban. A Turul Szövetség budapesti kerü­lete július 26-án, este 8 órai kezdettel tartja az Angol-Parkban Anna-napi gálaestjét. Je­gyek a Turul Szövetség jegyirodájában kap­hatók VIII. kér., Múzeum-körűt 6—7, II. ud­var. Telefon: 138-799 és 134-590. (*) Titkári tanfolyam a Színművészeti Aka­démián. A Színművészeti Kamara elnöksége elhatározta, hogy a vidéki színészetnél mutat­kozó titkárhiány megszüntetésére titkári tan­folyamot rendez. A tanfolyam hallgatói a vi­déki színházi titkárok munkarendjére, a szín­házakra vonatkozó jogszabályokra, törvé­nyekre és rendeletekre vvonatkozóan nyernek elméleti kiképzést. A tanfolyam augusztus elején kezdődik és előadója Végh László dr. Staggione titkár lesz. Jelentkezni augusztus 1-éig lehet a Színművészeti Kamarában Végh László dr.-nál, VI., Andrássy-út 69. A tanfo­lyam díjmentes. (*) AZ ÖTSZAZÉVES HANS MEM- LINGET ÜNNEPLI BELGIUM. Brüsszel­ből jelentik: Belgiumban most ünneplik Hans Mcmling híres brüggei festőmű­vész születésének ötszázadik évfordulóját. Brügge városa ebből az alkalomból nagy­szabású kiállítást rendezett' az ötszázéves mesternek a világ minden részéből össze­hordott képeiből. A belga postaügyi mi­nisztérium elhatározta, hogy Memling tiszteletére jubileumi bélyegsorozatot ad ki. Az egyes bélyegeket a nagy festő leg­szebb képeinek miniatűr másával díszítik. (*) Az Egyedül Vagyunk júliusi száma megjelent. Gazdag tartalmából kiemelkedik Gáspár János dr-nak, a kitűnő fajbiológusnak nagyszerű tanulmánya a Modern Házasság válságáról. Forradalom a Német Mezőgazda­ságban címen Oláh György főszerkesztő mu­tatja be, hogyan szervezték meg Darréék a legmodernebb európai egrármozgalmat Szvatkó Pálnak, a Prágai Magyar Hírlap volt főszerkesztőjének naplója a cseh uralom utolsó hetéből igen nagy érdeklődésre tarthat számot. Hogyan győzött Olaszországban a fasiszta forradalom? — ezt írja le megkapó módon Szörényi Andor dr., a kalocsai theoló- gia professzora, aki több esztendőt töltött Rómában. Béry László, az ismert jobboldali publicista Az új dunántúli magyar című cik­kében szülőföldjének, a Dunántúlnak lelkisé­gét keresi. A „Megkisértésem okai" címmel hirdetett pályázatra beérkezett igen érdekes önvallomások közlését ebben a számban kezdte meg a lap. Bakó József, Kötörő György önvallomása, Móricz Zsigmond önélet­rajzának egy részlete, Sinka István verse, Farkas Lajos, Medriczky Andor, Kocsis Géza, Hidvégi János, dr. Terbe Lajos, Káldor K. Brúnó, Tóth Dénes, Illésy Péter cikkei, hat­oldalas képesmelléklet teszik gazdaggá a lap júliusi számát. A második ellenforradalom gondolatának hatalmas orgánumát olvasnia kell minden gondolkozó magyarnak. Előfize­tési ára fél évre 4 P. Egy szám ára 80 fillér. Kapható minden IBUSz-pavillonban, könyvke­reskedőknél, trafikokban és az utcai árusok­nál. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, ym, József-körút 5. (*) Film a szerelmi életről. Amerikában eddig a filmcenzurát helyettesítő Hays-organi- záció nem engedte meg, hogy filmek foglal­kozzanak a szerelmi élet erkölcstanával. Most elsőizben sikerült a Columbia filmgyárnak áttörnie ezt a tilalmat és elkészítenie a Da­maged Lives cimü filmet, amely elejétől vé­gig ennek a kérdésnek kényes problémáit tárgyalja. A film nem népszerű tudományos alapon foglalkozik a szerelmi élet zavaraival, hanem érdekes és mozgalmas dráma kereté­ben. A film magyar nyelven Veszélyben az élet! címét kapta és miután művészi színvo­nalára való tekintettel a cenzúra engedélyezte, még a nyár folyamán bemutatásra is kerül Budapesten. (*) Johnny Weissmüller új Tarzan-filmet fejezett be. Mint ismeretes, Edward Rice Borroughs Tarzan-aiakja olyan sikert aratott a világ könyvolvasó közönsége előtt, hogy számtalan utánzója akadt. Ugyanígy utánzója akadt a Borroughs-könyvek filmváltozatainak is. A világszerte népszerű Tarzan-alakot Bor­roughs scenáriumai alapján csak Johnny Weissmüller, a világhírű uszóbajnok-színész vitte vászonra. Weissmüller két évi szünet után most ismét új Tarzan-filmet fejezett be, amelynek szövegét Borroughs legújabb könyve alapján írták. Az új film címe Tarzan és fia, amely címből kiderül, hogy ebben a filmben az őserdők legendás hősének fia is van. A kis Tarzant Robert Sheffield, a legbájosabb új amerikai gyerekszínész játssza. ii&töííúl-M&ltiim Hedye^mérsyes Ungol Parkiegyek! Alpesi falu parkbelépővel . Parkbelépő . . . Magasvasút .... Szellemvonat . . . Vizisikló «... . Elvarázsolt kastély Dodgem (2 személy) Repülő . . Inga . . . . Keringő . . Csodacsónak Whip .... Tobogán , , Pilótaiskola Kisvasút • —.80 helyett —.60 .40 —.40 —.30 —.30 —.30 —.50 —.50 —.30 —.20 —.20 —.20 —.20 —.20 —.20 —.24 —.24 —.18 —.18 —.18 —.36 —.36 —.18 —.12 —.12 —.12 —.12 —.12 —.12 Stádium Jegyirodában maßest, Vili., Józseí-körűt 5. m MESSUHALLI Helsinkiben ebben a hatalmas sportcsarnokban lesznek az olimpiai birkózó, ökölvívó versenyek. 9000 főnyi közönség fér ebbe a csarnokba SPORT Nem várhatunk sok jót a bécsi magyar-német úszótornától Pénteken délben indul Becsbe az a nagy gonddal összeválogatott magyar úszó és vízipóló keret, amely szombaton és vasár­nap Bécsben a német úszcsport legkivá- ló'bbjaival méri össze erejét. Az úszósport hívei óriási érdeklődéssel várják az úszó- viadal eredményét, amely előreláthatólag igen nagy teherpróbát fog jelenteni a ma­gyaroknak. A magyar-német úszóviadalra már hosszú hetek óta lázasan készül a MUSz, de az előjelek iiem ígérnek valami sok jót. Múlt szombaton az UTE úszóversenyé­nek keretében ejtették meg a válogatást erre a nagyjelentőségű összecsapásra, de az UTE-versenye, bár igen sokat vártak tőle, általában csak közepes eredményeket hozott. Szerdán délután még utólagos válo­gatást rendezett Csili Ferenc dr. úszókapi­tány a margitszigeti nyitott uszodában. Két versenyszám, a 100 m-es hátúszás és a 4x200 m-es gyorsstaféta tagjait jelölték ki a verseny alapján. A 100 m-es hát­úszásban Lengyel dr. győzött 1 p 12.2 mp-es idővel s így ő került be a magyar válogatott csapatba; a 4x200 m-es gyors­staféta végleges összeállítását pedig Ele­méri, Körössi, Végházi és Erdélyi szemé­lyében állapították meg. A szombat-vasárna'i német-magyar úszómérkőzésnek tulajdonképp revánsjel­lege van, a múlt évben ugyanis, mint isme­retes, a németek 27:17 arányban legyőzték a magyar úszó válogatottakat. Üszóink eredményei alapján sajnos most se igen várhatunk ennél jobb eredményt, sőt eset­leg még rosszabb aránytól is tarthatunk. Az előjelekből ítélve, valami baj van a magyar vízipóló körül is! Az egész földön mindenütt elismerik már, hogy vízipóló­ban a magyaroké az elsőség. Ezt a világ­hírnevet hosszú évek diadalsorozatával, kitartó, szívós munkával szereztük és őriztük meg, most azonban mintha veszély fenyegetné világuralmunkat. Alig néhány hete, hogy a liégei úszótornárt a magyar csapat csak döntetlen eredményt tudott rendes játékidőben elérni a nyugatnémet­országi válogatottal szemben, a győzelmet csak meghosszabbítással, keserves erőlkö­dés árán tudták kicsikarni. Ez, minden esetre, nem a legjobb előjel! Azóta ugyan Ivády Sándor vízipóló ka­pitány vezetésével vízipólózóink serény és lelkiismeretes munkát végeztek; szakvéle­mény szerint Liege óta a magyar csapat igen nagy változáson ment keresztül — de mindenesetre jobb, ha mégis felkészülünk az esetleges balsikerre is. A küzdelem min­denesetre óriási lesz, hiszen a németek minden lehetőt elkövetnek, hogy a magya­rok vízipóló-világegyeduralmát megdönt- sék. Összeállítási nehézségek az Újpest és a Ferenc­város K. K. csapatában A KK revánsmérközésre készülő Újpest és Ferencváros csapata, hírek szerint, egyaránt összeállítási nehézségekkel küzd. Az Újpest csapatában Adám szereplése körül támadt kellemetlen bonyodalom. A kiváló jobbszélsö ugyanis még Belgrádban megsérült s mivel állapotában még mindig nem állott be a kí­vánt javulás, játékára a revánsmérközésen már aligha számíthatnak. Már ki is jelölték helyettesét az amatőr Ungvári személyében. Kiszelyt a Ferencváros félelmetes „tankját" ugyancsak baleset érte. A szerdai edzésen földbe rúgott, még pedig olyan szerencsétle­nül, hogy alig tudott utána lábraállni. Ameny- nyiben Kiszely rándulása nem jönne vasár­napig rendbe, Toldit teszik helyére a Ferenc­város csatársorába. Ebben az esetben a kö­zépcsatár Sárosi dr. lesz, Kiss pedig a jobb- összekötö. Az elterjedt hírekkel szemben le kell még szögeznünk, hogy Sárosi III. nem marad ki a Ferencváros csapatából — ö lesz a revánsmérközés középfedezete. Szombaton, az Újpest BSK mérkőzés előtt, félöt órakor az UTE atlétikai versenyt is ren­dez, amelyen jugoszláv versenyzők is indul­nak. A verseny legérdekesebb száma a 100 m-es síkfutás lesz, amelyben Sir dr., Gyenes, Nagy és a jugoszláv Stefanovits mérik össze többek között erejüket. A 200 m-es síkfutás­ban Görkóinak kell jó időt kifutnia, hogy győzhessen a jugoszláv Kiing ellen. Igen ér­dekesnek Ígérkezik a 4 X100 m-es váltó is, amelyre nyolc csapat nevezett, köztük a Beogradski és Jugoszláv AC vegyes csapata, amelynek összeállítása Stefanovits, Kiing, Ra- dovits és Jovanovits. RÖVID SPORTHÍREK Pénteken este Budapest—Bécs válogatott kerékpáros viadalt rendeznek a Millenáris Sporttelepen. A mérkőzésre a bécsiek több­szörös bajnokcsapatukat küldik el. * A magyar válogatott birkózó csapat, amely Olaszországban szerepelt döntő sikerrel, csü­törtökön éjjel háromnegyed tizkor hazaérke­zett Budapestre. A déli-keleti és északi kerület atlétái ré­szére július 16-án délután hármas kerületközi pontversenyt rendeznek a diósgyőri stádion- ban. A versenynek válogató jellege lesz a jú­lius 23-iki szolnoki nemzetközi atlétikai ver­senyre való tekintettel, amelyen Déllengyel- ország atlétái mérkőznek a két kerület (ke­leti és északi) válogatottjaival. Ugyancsak Diósgyőrött rendezik az idén az országos vi­déki bajnoki versenyeken :s augusztus 26. és 27-én. Magyar FELVIDÉKI ___ HÍRLAP Szőri;/' >i sA- ós kiadóhivatal, Bp, Vili, József-krt 5. Telefonnám! 144-400

Next

/
Oldalképek
Tartalom