Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. július (2. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-14 / 158. szám

1939 JŰLIÜS 14, PÉNTEK txiíPiKEla j^I^üfcVRKiniAS Eddig 600 ezer pengős közszáliítási rendelést eszkö­zöltek Kassa, (július IS. Az Egyesült Magyar Párt kassai iparos és kereskedő szakosz­tálya, valamint egyes ipari szakcsoportok kiküldöttei értekezletet tartottak Wirth Gyula kér. pártigazgató elnöklete alatt, Wirth Gyula ismertette az Egyesült Ma­gyar Párt azon akcióját, mely arra irá­nyul, hogy a kassai iparosokat és keres­kedőiket olyan mértékben lássák el munká­val és rendelésekkel, hogy az a kívánal­maknak megfeleljem. Majd megemlékezett Tost László képviselői kinevezéséről, akit a. jelenlevők nagy ovációban részesítettek. !Tost László ígéretet tett, hogy a jövőben is minden erejével küzdeni jog a kassai és a felvidéki iparosok és kereskedők ér­dekesért. Ezután Pajor Miklós dr. ország­gyűlési képviselő részletesen ismertette az egyes minisztériumokban kieszközölt és biztosított közmunkákat. A kormány mindent megtesz Kassa város érdekében, amit bizonyít az is, hogy eddig kb. 600.000 pengő értékű közszállítási rendelések történtek. Ezért a támogatásért az Egyesült Magyar Párt kassai vezetősége a leghálásabb kö­szönetét fejezi ki a kormánynak. A párt azon van, hogy amint a munkák befeje­ződnek, azonnal gondoskodni kell további A Nemzetközi Mezőgazdasági Ipari Kon­gresszus harmadik napján, szerdán 21 szak­osztály közül 10 tartott ülést. A malomipari szakosztály szerdai ülésén Brühender (Duisburg) egyik előadásában a búza s a liszt standardizálásáról, másik elő­adásában pedig a lisztminőség javításának módszereiről beszélt. Chabot belga profesz- szor a siker összetételének legmodernebb vizsgálatairól tartott előadást. Herry belga professzor a malomi termékek legújabb fizikai gyors-vizsgálatairól beszélt. Mauricio Perez Catún (Argentína) javasolta, hogy nemzetközileg egységes búzaminőség megje­lölést alkalmazzanak s azt indítványozta, hogy három meghatározással jelöljék meg a búzák minőségét. Az első meghatározás a származási helyről szólna (ország), a máso­dik a búzaiípusrói (belső tulajdonság), a harmadik pedig a búza küllemét jellemző szám legyen. Van Kan (Hollandia) hatá­rozati javaslatot terjesztett elő, mely szerint szabványosítandó a liszt minőségi vizsgála­tánál „mindig előforduló őrlésnek a módja. Második határozati javaslatában azt indít­ványozta az elnök, hogy akármilyen módon történik is a búza- vagy a lisztvizsgálat, a közleményekben az alkalmazott vizsgálati módszeren felül az extenzimetrikus és a Han- kóczy—Brábender-féle farinográffal nyeri eredmények is feltüntetendök. Harmadik ha­tározati javaslata szerint a búza- és liszt­vizsgálati módszerek egységesen szabványo- sítandók. A cukoripar különböző kérdéseivel foglal­kozó három szakosztály, valamint az ipari szeszgyártással foglalkozó szakosztály együt­tes ülést tartott.. A maláta- és söripari szakosztály Hag­'genmaclier Henrik vezérigazgató és a hol­land Mendlik elnöklésével tartott ülést, ame­lyen öt érdekes előadás hangzott el s igen sokan szóltak hozzá. Igen érdekes volt a gyümölcs- és főzelék- ipari szakosztály ülése. Flanzy, a marbonnei szőlészeti állomás igazgatója a gyümölcslék­ről .főleg a szőlőléről és azok konzerválásá­ról tartott előadást. A szőlőlé a legtáplá­lóbb lé, ezért nem helyes, hogy azt sokan elhanyagolják. A. gyümölcsök vitamintartal­máról szólva, nagy elismeréssel emlékezett meg Szentgyörgyi Albert dr., a Nobel-díjas magyar tudós munkásságáról. Goresline el­nök a gyümölcslevek amerikai szerepéről tartott előadást. Bömmels dr. (Berlin) is­mertette a németországi gyümölcslégyártás helyzetét. 1924-ben még csak 2.5 millió liter, de 1937-ben már 80 millió liter volt a ter­melés. Az analitikai szakosztály ülésén Saint Rat francia egyetemi tanár felszólalásában végigment azokon a jelentéseken, amelyeket * az élelmiszervizsgálati eljárások standardi- zálásának tárgyában a mostani kongresszus elé terjesztettek. Osztrovszky Antal dr. bu- Őapesti egyetemi tanár és Taxner Károly Kassán megrendelésekről, amiket illetékes helye­ken kilátásba is helyeztek. Bejelentette, hogy a kassai hatóságok utasítást kaptak arra nézve, hogy azokat az ipari munká­kat és megrendeléseket, amelyeket Kas­sán elvégezhetnek, azokat feltétlenül Kas­sán eszközöljék. Pajor dr. képviselő meg­említette azt is, hogy tervbe van véve Kassán egy ipari üzemnek a felállítása is, amelyet a kormány a maga részéről min­denben támogatni fog. Pajor Miklós dr. képviselő bejelentését a megjelentek öröm­mel vették tudomásul. A bejelentés után az egyes szakcsoportok vezetői tették meg észrevételeiket. Ruzsbasán Gyula kéri, hogy az illetékes minisztériumok az elvég­zett munkák után kiutalandó összegeket rövidebb idő alatt folyósítsák. Kecskés István, Tarczal Gusztáv egy kassai cipő­gyár' felállítását javasolták szövetkezeti alapon. Pajor Miklós dr. képviselő, Wirth Gyula, Cseley Albert, Helyei Gyula helyes­lik a gondolatot és a gyár létesítése érde­kében mindent elkövetnek. Helyei Gyula még azt indítványozta, hogy a nagysze­rűen működő galántai „Hanza“ létesítsen Kassán fiókot. Még több fontos tárgyso­rozati pont megbeszélése után az értekez­let Wirth Gyula kér. jpártigazgató záró­szavaival véget ért. kaposvári főmérnök együttes jelentését Ax- ner dr. ismertete s Emmanuele pármai egye­temi tanárral együtt határozati javaslatot terjesztett elő, hogy a paradlcsomtermékek vizsgálatára vonatkozó egységes eljárás be­vezetése érdekében folytassanak beható ta­nulmányokat s a szárazanyagot internacio- nálisan refractométerrel határozzák meg. Ezenkívül Nottin (Párizs), Ray (Róma), Brückner (Berlin), Goresline (USA), hinge (Belgium), Vlasblom (Hollandia), Körner, Erdmann (Németország), Bonis (Párizs) tar­tottak értékes előadásokat. Uj ceílulozeforrésok Az új mezőgazdasági iparok létesítésére Vonatkozó tanulmányi és kutatási szakosz­tály, valamint a pótanyagokkal és egyéb iparokkal foglalkozó szakosztály együttes ülést tartott, amelyen Sigmnod Elek műegye­temi tanár és Klmen-IIéderváry Károly gróf felsőházi tag elnökölt. Sigmond Elek elő­adást tartott olyan új celluloza-források fel- használásáról, amelyek nem tartoznak az er­dészet körébe. Ebben az szakosztályban még Viviani, Mameli (Róma), Urbanski, Iva- novski (Varsó) és Lerche (Berlin) tartott előadást. A borászati szakosztály ülésén Barthe, a francia képviselöház háznagya elnökölt. Flanzy, a narbonnei borászati állomás igaz­gatója ismertette az időközben elhunyt Ventré (Franciaország) előadását s kémiai és fizikai tényezőkről a bőrgyártásban. Pá­linkás Gyula (Budapest) a must besürítési eljárásokról, eszközökről és gépekről tartott előadást, Gerö Zoltán pedig a borszőlők kon­zerválásáról. Flanzy (Franciaország) a sző­lészeti és borászati melléktermékekről ter­jesztett elő jelentést, amelyhez Barthe elnök szólt hozzá. Csütörtökön a kongresszus szakosztályai nem tartottak ülést, mivel a kongresszus tagjai különféle gyárakat tekintettek meg. Este 10 órakor Darányi Kálmán ny. minisz­terelnök, a képviselöház elnöke ad fogadást a parlament kupolacsarnokában a kongresz- szusi tagok tiszteletére. (—) Külföldi követeléseket csak a nemzeti bank engedélyével lehet behajtani Szlovákiá­ban. Pozsonyból jelentik: A szlovák kormány rendelete szerint szlovák állampolgárságú adó­sokkal szemben fennálló külföldi követelése­ket a jövőben csak a szlovák nemzeti bank engedélyével lehet behajtani. (—) A kádáripar a külföldi hordóbehozatal ellen. A Budapesti Kádárok Ipartestüléte til­takozó felterjesztést intézett az iparügyi mi­niszterhez a szőlősgazdák és borkereskedők érdekképviseletei részéről Ismételten kérelme­zett vámmentes külföldi hordóbehozatal ellen. (—) Magyar gazdasági bizottság Belgrád- ban. Belgrádből jelentik: A Politika és a Vreme egybehangzó jelentése szerint a ma­gyar külkereskedelmi hivatalnak egy bizott­sága érkezett Belgrádba és ott tárgyalásokat folytat a vasúti és hajózási átmenőforgalom kölcsönös megkönnyítéséről. Tárgyalásokat folytatnak egyúttal a jugoszláv tengeri kikö­tök használatáról Is. Ezek a tárgyalások hír szerint csak informativ jellegűek, de hasznos szolgálatot tehetnek a két ország gazdasági kapcsolatainak megerősítése szempontjából. (—) Megkezdik a tőzsdén a rozshatárüzle- tet. A tőzsdére ma érkezett le a kereskedelmi miniszternek a rozshatáridőtizletet engedé­lyező leirata. Ennek folytán a tőzsde elnök­sége elrendelte, hogy július 14-én, pénteken kezdjék meg a rozshatáridöüzletet. (—) Megerősítik a magyar szövetkezeti éle­tet Erdélyben. Kolozsvárról jelentik: Szerdán közös értekezletet tartott a hitelszövetkeze­tek központjának és a Hangya szövetkezet vezetőségének képviselete. Az értekezleten mindkét szövetkezeti csoport nevében hang­súlyozták annak szükségességét, hogy a két szövetkezet tevékenységét teljes összhangba hozzák. Minden valószínűség szerint ez rö­videsen meg is valósul, még pedig a magyar népközösség szövetkezeti alosztályának ke­retében. Tőzsdék, piacok BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE: EGYENETLEN. A tőzsde barátságos irányzattal nyitott, később azonban a pénteki rendezési napra való tekintettel eszközölt nyereségbiztosító eladások folytán a tőzsde egyenetlenné vált. Ennek ellenére több érték megtartotta ár­folyamnyereségét. Magnezit 5, Kőszén 3.5, Cukor és Dreher 1, Brassói 0.75, Fegyver 0. 5 pengővel javult. Nemzeti Bank és Bauxit 1, Rima 0.15 pengővel olcsóbbodott. A fixpiac gyengén tartott. Záróárfolyamok: Nemzeti Bank 156.—, Concordia-malom 2.—, Első Bp. malom 6.—, Hungária-malom 15.25, Bauxit 133.75, Bor­sodi szén 5.30, Kohó 13.5, Magnezit 95.—, Aszfalt 4.80, Kőszén 262.5, Nagybátonyi 36.5, Salgó 23.5, Urikányi 29.2, Fegyver 23.—•, Ganz 11.—, Láng 25.—, Győri vágón 13.8, Rima 51.6, Nasici 61.75, Duna-Száva 6.75, Nova 11.—, Tröszt 37.3, Allamvasút 6.—, Délcukor 69.75, Magyar cukor 61.5, Georgia 15.25, Izzó 84.—, Dreher-Haggenm. 119.5, Gschwindt 720.—, Gyapjúmosó 2.10, Goldberger 35.—, Pamutipar 23.—, Ghinoln 9.50, Brassói 22.*-, Félten 160.—, Gumi. 39.—, Vasúti forg. 13.3, Telefon 6.25. Államadósság, kötvények, Záloglevelek: 1939. évi ptjegy 100.—, 1911: évi föv. 4% 16.—, 1914. évi főv. 4.5% 289.5, 1927. évi föv. 6% 80.25, 1939. évi kincstárjegy 100.—, Kér. Bank d. zl. 91.—. A MAGYAR NEMZETI BANK Árfolyamai Valuták: Angol font 16—16.20, Belga 58— 58.60, dán kor. 71.30—72.10, dinár 6.50—7.90, USA dollár 340.75—344.75, kanadai dollár 332—337, francia frank 9—9.20, holland fo­rint 181.20—183.20, cseh-morva protektorá­tus 7.50—11.80 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével), Szlovákia 7.50—11.80 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével), lengyel zloty 61—63, leu 2.60—3.45, leva 3—3.60, lira 16.90—17.90 (500 és 1000 lirás bankjegyek kivételével), német márka •—.—, norvég kor. 80.25—81.15, svájci frank 76.85—77.75, svéd kor. 82.30—83.20. Külföldi Kifizetések: Amszterdam 181.60— 183.20, Athén 3.025—3.055, Belgrad 7.82— 7.88, Berlin 135.70—136.70, Brüsszel 58.16— 58.60, Bukarest 3.41—3.44, Kopenhága 71.50 —72.10, London 16.005—16.155, Madrid —, Milánó 17.66—17.8864, Newyork 342.15— 344.75, Oszló 80.45—81.15, Párizs 9.05—9.16, Prága 11.79—11.93, Szófia 4.11—4.15, Stock­holm 82.50—83.20, Zürich 77.075—77.775, Isztanbul 268—271, Varsó 64.25—64.75. zürichi árfolyamok Zürich, július 13. (Zárlat): Párizs 11.75)4, London 20.76%, Newyork 443.56, Brüsszel 75.40, Milánó 23.34, Amszterdam 235.50, Berlin 178, Stockholm 107.02%, Oszló 304.37%, Kopenhága 92.72%, Szófia 5.40, Varsó 83.50, Prága 15.12%, Belgrád 10, Athén 3.90, Isztanbul 3.60, Bukarest 3.25, Helsinki 9.15%, Buenos Aires 102%, Joko- hama 121. BUDAPESTI GABONATŐZSDE: EGYENETLEN A készárupiacon nem alakult ki egységes irányzat. A Futura minden tétel bú2át fel­vásárol. Újbúzából 145 q kelt el. 300 q új­rozs 13.30—13.40 pengős áron cserélt gaz­dát. A zab 30—40 fillérrel gyengült. Az árpa 20, a kukorica 5 fillérrel javult. — A határidöspiacon az augusztusi kukorica 10, a szeptemberi 9 fillérrel drágult. Kukorica: augusztusra 16.70, 16.75, zárlat 16.76—16.78; szeptemberre 16.90, zárlat 16.96—16.99. Hivatalos Jegyzések és kötések: Búza: tlszavldéki 77 kg-os 19.50—19.65, 78 kg-os 19.70—19.85, 79 kg-os 19.90—20.05, 80 kg-os 20—20.15, felsötiszai 77 kg-os 19.40—19.60, 78 kg-os 19.60—19.80, 79 kg-os 19.80—20, 80 kg-os 19.90—20.10, duna-tiszaközi 77 kg-os 19.40—19.60, 78 kg-os 19.60—19.80, 79 kg-os 19.80—20, 80 kg-os 19.90—20.10, fe­jérmegyei 77 kgros 19.55—19.65, 78 kg-os 19.75—19.85, 79 kg-os 19.90—20.05, 80 kg-os 20—20.15, dunántúli 77 kg-os 19.55—19.65, 78 kg-os 19.75—19.85, 79 kg-os 19.90—20.05, 80 kg-os 20—20.15. Űjrozs: pestvidéki 13.30 —13.40. Takarmányárpa: középminöségü, új 14.50— 14.80. Zab: középminöségü 19.50—t 19.80. Kukorica: tiszántúli 16.75—16.85. őr­lemények: korpa 13.60—13.75. 8-as liszt 15.50— 15.80. Újbúza: 900 mm 80-as felső­tiszai 19.— Hajdú, 300 mm 80-as felsötiszai július 19.— Tiszaujlak, 450 mm 80-as felső­tiszai július 19.— Hajdú, 1500 mm 80-as felsötiszai július 20.25, 300 mm 80-as felső­tiszai 20.25, 150 mm 80-as felsőtiszai 20.25 Szolnok, 300 mm 82-es felsőtiszai 20.05 Lu­das, 300 mm 80-as felsőtiszai 20.— Bihar- keresztes, 150 mm 80-as felsötiszai 20.25 budapesti paritásban, 900 mm 8Ó-as felsö­tiszai augusztus 15. 20.25, 900 mm 80-as felsötiszai július 20.25, 450 mm 80-as felső­tiszai július 20.50 Szolnok, 150 mm 80-as felsőtiszai 20.15, 150 mm 80-as felsötiszai 20.05, 900 mm 80-as duna-tlszaközi 20.25 budapesti paritásban, 1500 mm 80-as duna- tiszaközi július 20.25 Szolnok, 300 mm 80-as duna-tiszaközi július 20.25, 150 mm 80-as duna-tiszaközi e hét 20.15, 150 mm 80-as duna-tiszaközi 20.10, 100 mm 82-es duna- tiszaközi e hét 20.20 budapesti paritásban, 150 mm 80-as duna-tiszaközi 20.15 beszál­lítva, 150 mm 80-as dunántúli 20.50 Mura- keresztur, 300 mm 80-as dunántúli 20.50 Gyékényes, 150 mm 80-as dunántúli július 20.50 Hegyeshalom, 900 mm 80-as dunántúli július 20.50 Murakeresztur, 450 mm 80-as dunántúli július 20.52 Hegyeshalom, 300 mm. 80-as fejérmegyei július 20.50 Ercsi, 150 mm 80-as tiszavidéki július 20.15 budapesti paritásban, 1000 mm 80-as tiszavidéki július 20.30, 1000 mm 80-as tiszavidéki augusztus 5. 20.30 Szarvas. Ojrozs: 150 mm pestvidéki 13.30, 150 mm 13.35 budapesti paritásban. Kukorica: 150 mm 1.675, 150 mm 16.80 bu­dapesti paritásban. Repce: 150 mm 24.75, 100 mm 14.75, 150 mm 14.50, 300 mm 14.50, 150 mm 34.50 Rákospalota. Bíborhere: 150 mm 97%-os 61.—, 100 mm 58.— Sopron, 100 mm 56.— Pásztó. A BUDAPESTI VASARCSARNOK KISKERESKEDELMI ARAI Kielégítő felhozatal, élénk forgalom mellett ma a következő árakat (zárjelben a nagyke­reskedelmi árak) fizették: Marhahús: Rostélyos, és felsál 160—240, le- veshűs (fartő, tarja, szegye) 160—200. Borjú­hús: Comb 280—340, vésés 168—180, pör­költ 180. Juhhús: Hátulja 136—170, eleje 110—140. Sertéshús: Karaj 220—270, tarja, comb 168—280, oldalas 124—164, zsírsza­lonna 130—148, sertésháj 150—160, sertés­zsír, budapesti 148—164. Vad és vadhús: Szarvas 1 kg 40—400, őz 1 kg 40—500, fá­cán 1 drb 200—250, fenyvesmadár 1 drb 40 —50. Baromfi: Élő: tyúk 1 kg (130—140), csirke, rántanivaló 1 drb 180—300, 1 kg (150 —190), ruca, hízott 1 kg (145—150), lúd, hízott 1 kg (145—150). Vágott: tyúk 1 kg, ü(140—160), csirke, rántanivaló 1 kg (180—* 260),. ruca,, hízott 1 kg (120—160), lúd, hí­zott 1 kg (125—165). Tojás: Teatojás válo­gatott drb 8—9, kg 140—155, ládaáru (flf —140), kosáráru (125—145), főző- és tojás drb 7—8, kg 130—140 (114—130). Ha­lak: Ponty élő 120—240, szeletelt 90—150, je­gelt 100—160. Tejtermék: Tejföl (90—100), teavaj, tömbben (290—300), pasztőröző tU (320—330), sovány tehéntúró (50—56). Zöldségfélék: Vegyes zöldség, zöldjével (6— 18), kalarábé drb (1.5—4), karfiol, hazai, levéllel* (20—60), vöröshagyma, érett, makói (8.5—10), zöldjével (2—4), fokhagyma -18). 4- LISZTARAK. A budapesti lisztárjegyző: bizottság árjegyzései (az 1938. évi gabonából* készült őrlemények): Búzaliszt: dara 36.751 —38, Ogg 35.75—37, Og 35.75—37, Of 35.75— 37, 2gg 35—35.75, 2g 35—35.75, 2f 35—35.75, 4-es 32.75—34, 5-ös 30.50—32, 6-os 26—29, 7-es 19—21; rozsliszt: 0-ás 27.25—29, 0/I-eS 24.50—26, I-es 18.75—20.50, Il-es 17.25— 18.50. I + MAGPIAC. Káposztarepce, új 24.50—* 24.75, zöldborsó (expressz), sterilizált, új 17—18, bíborheremag, ‘ új 53—60, csillagfürt, fehér, lapos 12.75—13.25, szárított répasze­let 10—10.50.-f SERTÉSVASAR. A mai ferencvárosi sertésváaár összfelhajtása 3350 darab. Vá­sári állományból angol hússertésfelhajtás! 329 darab. Az irányzat vontatott. Arak: ura­dalmi zsírsertés páronként 340 kg-on felül 102—103.5, szedett sertés I. 98—102, III. 85 —90, angol sonkasertés I. 98—101, II. 90— 96, exportzsfr márkázott 150 fillér kg-ként,-f- HUSVASAR. Készlet: nagymarha 1 (1), növendék 1 (1), borjú 87 (87), sertés lehúzott 6 (6), szalonnás 104 (104), süldő 86 (36), sertészsiger 95 kg (95 kg). (Zárójel­ben az eladottak száma.) A vásár lanyha! volt. Arak: csontoznivaló 75, növendékhús 70, borjú bőrben I. 136—140, II. 100—120, sertés lehúzott 126, szalonnás 104—124, süldői 94—116, sertészsiger 60 fillér kg-ként.-f- LOVASAK. Árak: könnyebb kocsi, hin­tés és jukker 620—690, igás kocsiló nehéz nyugati faj 400—975, könnyű 315—550, alá­rendelt 45—300, vágó 25—220-ig. A fővárosi vágó vásárolt 15, a vidék 22 darabot. A vá­sár közepes volt. + KECSKEMÉTI GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLD­SÉGPIAC. Rőzsabarackban élénk üzlet fej­lődött ki. A tegnapi nap folyamán Német­országba 44 vágón barackot és 12 vágón uborkát szállítottak. Arak; rózsabarack (fel­hozatal 1416 q) kivételes 28—30, la 22—26, Ha 11—14, kajszibarack (538 q) la 20—24, Ua 10—13, Illa 4—6, meggy apró (4 q) 12 —14, Washington szilva 16, bónika szilva 4—5, körte apró (20 q) la 20, Ha 6, ma 3—4, tüköralma la 12—14, Ila 6—8, Illa 3— 4, tölteni való zöldpaprika la 30, Ha 15, hegyespaprika 15. salátának való uborka 7, érett paradicsom 20—30 fillér kg-ként. Tök 6—10 fillér darabonként, kalarábé 4—8 fil­lér csomónként. Nagyjelentőségű előadások hangzottak el a Nemzetközi Mezőgazdasági Ipari Kongresszus harmadik napján

Next

/
Oldalképek
Tartalom