Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. június (2. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-14 / 133. szám

•FELVIDÉK! 1939 JÚNIUS 14, SZERDA' Folytatás az 1. oldalról előszobáiban állampolgársági és egyéb ügyekben ácsorgó hosszú libasor is, mialatt a hivatali szobákban sokszor telefonbeszélgetések, éspedig sokszor kacskaringós neobarokk udvariassági szólamokkal kisujtásozott telefonbe­szélgetések is, lassítják a libasor előbbrejutását. A közigazgatás túlter­heltségét meg kell szüntetni, s akkor a hivatalnok és az ügyesbajos polgár is jobban fog járni. Ehhez hasonlóan nagy jelentősé­gűek a sorra kerülő gazdasági refor­mok is. A belső áruforgalmat egysze­rűbbé és talán olcsóbbá is fogja tenni a városi vámok eltörlése, mert ezt éppen a legkisebb emberek, a kister­melők és a fogyasztók érezték. A me­zőgazdasági kistermelők biztosan ki­törő örömmel fogadják ezt a reformot. De még több reményt fűz a kisember az egyenesadók és illetékek új rende­zéséhez, a társulati adó reformjához, mert itt is érvényesülni fog a szociális szempont és a terheket a nagyobb te­herbírással rendelkező rétegekre há­rítják át. A szövetkezeti törvény is a kisemberek gazdasági érvényesülését segíti majd elő a korporativ szellem megfelelő fokozásával. A közélet tisztáságáért is erős kéz­zel száll síkra a kormány. Az össze­férhetetlenségi törvény remélhetőleg jobban szétválasztja az egyéni anyagi érdekeket a politikai közérdektől s jobban megakadályozza azt, hogy a gazdasági önérdek a politikai közér­dek palástjában a politikából üzletet csinálhasson. Különösen most, a zsi­dótörvény után fontos a „díszgojok“ szerepét tisztázni, mert ma igén sok­szor az a helyzet, hogy a zsidóvállala­tok azért választanak be politikusokat igazgatóságaikba, hogy ezekben nem gazdasági munkaerőket, hanem poli­tikai protektorokat szerezzenek ma­guknak. A gazdasági élet tisztaságát fogja szolgálni a részletüzleteknél űzött visszaélések és a most oly diva­tos valutasíbölások szigorúbb bünte­tése.' Ez már azért is időszerű reform, mert a magyar büntetőtörvénykönyv­nek ^ a kereskedelmi visszaélésekről szóló részeibe annak idején a legeny­hébb megtorlásokat vették föl, amiben nem kis szerepe volt annak, hogy a zsidók főfoglalkozását oly közelről érintő törvény szövegezője, Csemegi, zsidószármazású volt. A közéleti tisz­taság és a magasabb nemzeti érdek szolgálatának nem kis biztosítéka lesz a sajtótörvény novellája is. Egyszóval azt látjuk, hogy az új többség óriási föladatkört vállalt s ezt a reformtömeget a parlament ide­jének-és munkaerejének teljes mérvű kiaknázásával gyors ütemben akarja megvalósítani. Ezért kezdi a munkát a munkamódszer megjavításával, ház- szabályrevizióval. Az utolsó öt hó­nap, a zsidótörvény tárgyalása külö­nösen meggyőző erővel tanúsította, hogy erre a gyorsításra szükség van. ha a parlament nem akarja, hogy vici­nálistaktikusok és a reformok szabo- tálói munkáját meddővé tegyék és a parlamentárizmust lejárassák. A par­lament ne legyen üres és hosszú táv­szónoki tornaversenyek s szellemes és szellemtelen személyeskedéseknek a színhelye, hanem a törvényalkotásé, a munkáé. Egy ilyen nagy reformkor­szak küszöbén szükség van az appará­tus munkaütemének meggyorsítására, mert különben nem lesz elég idő a nagy reformok lepergetésére, amelyek lényegükben már benne voltak Göm­bös híres 95 programpontjában s az­óta a liberális szabotálók miatt nem kerülhettek megvalósulásra. Most végre itt a nagy többség, amely elsö­pörte a szabotálókat és hozzáláthat a nagy programhoz, s elindítja az új re­formkorszakot. Szép nyitánya ennek a reformmunkának az a mai rendelet, hogy a kormány tízmilliót bocsát a munkás és tisztviselői kis családi há­zak építésére. A választók, akik egy keresztényibb, nemzetibb, szociálisabb többséget állí­tottak öt esztendőre az ország élére, reménnyel és megelégedéssel tekint­hetnek a most kezdődő parlamenti munka elé. A csáklyások többé nem szabotálhatják a reformkorszak kitel­jesedését. A választók elsodorták őket. Uj élet kezdődik. Mint Vay mondta: egy keresztényibb, nemzetibb és szo­ciálisabb élet. kosán hangoztatta, hogy a mostani képviselőház jobban telítve van a szociális munka iránti érzéssel és a szociális munkára való felkészült­séggel, mint az előbbi parlament. A parlamenti tárgyalásokat meg kell gyorsítani, ezért nagyobb súlyt fognak helyezni a törvények bizottsági előkészíté­sére és a parlamenti munkát a plénumban is meggyorsítják. Bejelentette a miniszterelnök, hogy a költségvetést körülbelül szeptember 20 és 25 között kezdi tárgyalni a képviselőház és azt november közepére befejezi. A mi­niszterelnök a kormányprogram politikai foglalatát így ismertette: az országgyűlés tekintélyének fenntartása, az alkotmány­nak minden eszközzel való fenntartása, A miniszterelnök ezután a reszortjába tartozó program ismertetése során ezeket mondotta: — Most már mint a miniszterelnökség vezetője terjesztem elő programomat. Be­jelentem, hogy elsősorban fogom kérni az országgyűléstől, hogy felvidéki képviselő- társainkat, akik a visszacsatolt Felvidéket a múlt parlamentben is képviselték, illető­leg esetleg többet is — végeredményben a szám nem fontos, a lényegen van a hang­súly — a parlamentbe újra behívjuk. Ók nyilvánvalóan éppen úgy odatartoznak, mint ahogyan mi ott vagyunk, s egyelőre ez az egyedüli technikailag lebonyolítható megoldás. Addig, amíg ez meg nem törté­nik, semmiféle más munkát nem végezhe­tünk. — A következő törvényjavaslat, amely­nek letárgyalását és megszavazását kérni fogom, Kárpátaljának a magyar állam kö­telékébe való hivatalos bekebelezése. Ezt követi majd a Kárpátalja területéről kép­viselők behívása, a felvidéki képviselőké­hez: hasonló módon, addig, amíg a válasz­tást ott le lehet bonyolítani. — Ezek lennének tehát azok az első törvényjavaslatok, amelyeket elő fogok terjeszteni és amelyeknek letárgyalását mindenekelőtt szükségesnek tartom. Az­után belátható időn belül — az időpontját még nem tudnám megmondani, — követ­kezik a házszabályok revíziója. (Éljenzés és taps.) Az előbb elmondottak azt hiszem érthetővé teszik, hogy miért van erre szükség. A készülő törvény­javaslatok A miniszterelnök nagy beszéde után sor került az egyes tárcák feladatainak ismertetésére. A miniszterek sorra is­mertették az elkészült, vagy előkészület alatt álló törvényalkotási munka részle­teit s ezekből kialakult a most összeülő képviselőház teljes munkaprogramja. A miniszteri bejelentéseket itt közöljük: Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter bejelentette, hogy rövidesen benyújt egy szociálpolitikai törvényjavaslatot, amely megteremti az anyagi fedezetet az orga­nikus szociálpolitikára. A javaslat külön szociálpolitikai és családvédelmi alapot létesít. Még ez évben a törvényhozás elé kerül a magyar közigazgatás megfelelő átszervezéséről szóló törvényjavaslat, to­vábbá a gyámügyi igazgatás reformja és az állampolgársági törvény reformja, ame­lyet a nemzeti érdek védelme szempont­jából minél előbb tető alá kell hozni. Hóman Bálint kultuszminiszter hangoztatta, hogy a nevelés fontosságá­nak kimélyitése és a tanügyi közigazga­tás decentralizációja irányában a végre­hajtás terére lép. Előkészületben van a felsőoktatási törvény és a népoktatási törvény, valamint elkészült az iskolakö­teles gyermekek tankötelezettségének újabb szabályozásáról szóló törvényjavas­lat és meg fogja valósítani a nyolcosztá­lyos elemi népiskolát. Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter elmondta, hogy a pénzügyi tárcát két nagy kérdés foglalkoztatja: a hadsereg felszerelésének meggyorsítása és a meg­nagyobbodott Magyarország költségveté­sének elkészítése. Miután a költségvetés nem készülhetett el idejére, szükségessé vált hathónapos indemnitás kérése. A lég­védelme és az ahhoz való ragaszkodás, s ilyen prpgrampont az is, hogy a magyar nemzet a saját lábán áll, barátokat keres, régi barátaihoz hű, de mindenkor féltő gonddal őrködik függetlenségén. A kormányprogram konkrét feladatai a következők: a hadsereg kiegészítése, gazdasági meg­erősödés és gazdasági önállóság és aszo­ciális program, amelynek lényege az, hogy ebben az országban mindenkiben azt az érzést keltsük, hogy őt nem felejtet­ték el. Végül külpolitikában az eddig be­vált vonalat követi a kormány, amelyen I eddig is haladt. Amellett, hogy barátokat keresünk, szükség van arra, hogy ma- I gunk is erősek legyünk. közelebbi költségvetés másfél évre fog szólani, alkalmazkodik a naptári évhez és szeptember második felében kerül be­nyújtásra. Sor kerül a házadómentesség- röl szóló törvényjavaslatra, amely három­ezer kislakásra és a főváros által épí­tendő ezer kislakásra negyvenéves ház­adómentességet, az inséglakásokra pedig állandó házadómentességet biztosít. Elő­készítés alatt áll a társulati adó reformja, az egyenes adók reformja és az új illeték- törvény. Teleki Mihály gróf földmívelésügyi miniszter bejelentette, hogy a földbirtokpóUtikai javaslatot kívánja tárgyaltatni, abban a formában, amint azt a képviselőházi bi­zottság már egyszer tárgyalta. A javasla­tot kiegészíti a házhelyakcióval. Ezen­kívül egy szociális törvényjavaslatot ké­szít a mezőgazdasági munkálok aggkori biztosításáról, mely szerint az özvegyek is nyugdíjban részesülnek, egy másik törvényjavaslat pedig a munkásházakról és családi otthonokról szól. Bartha Károly honvédelmi miniszter London, június 13. A Daily Herald je­lenti Ankarából: Barátságos harc folyik Gafencu román és Bzaradzsoglu török külügyminiszter között Dobrudzsáért. A gazdag búzatermő tartományt Románia Bulgáriától vette el és most a bnlgárok ennek visszaadását köve­telik. Csakis ennek az ellenértéknek a fejében hajlandó Bulgária a Balkán-csoporthoz csatlakozni. Törökország a bolgár állás­pontot támogatja. Washington, junius 13. A légifegyver­kezés pótköltségvetésével egyidejűleg nyil­vánosságra hozták Lindbergh ezredesnek a képviselőházban tett és eddig titokban tartott kijelentését. Ezek szerint Lind­bergh ezredes az alsóház költségvetési bi­zottsága előtt kifejtette, hogy a repülőgépek számánál fontosabb azok minősége, miután az Egyesült Államok földrajzi egy javaslattal: a repülőalapnak törvény­nyel való létesítéséről szóló javaslattal fordul a Házhoz. Tasnádi Nagy András igazságügyi miniszter j a következő javaslatokat terjeszti a Háí elé: a részletüzletekkel űzött visszaélések megszüntetése, a közérdeket sértő bünte­tendő cselekmények szigorú üldözése (va* lutáris és közszállításokkal űzött vissza* élések), sajtótörvény, összeférhetetlen­ségi törvény és szövetkezeti törvény. Csáky István gróf külügyminiszter a külügyi tisztviselők szolgálati idejének szabályozásáról terjeszt be javaslatot. Kunder Antal kereskedelmi és ipar­ügyi miniszter a következő javaslatokat készíti elő: a, kereskedelemben és iparban foglalkozta­tottak, vezetők és munkások szervezeti kérdésének rendezése, munkáskamarák megalakítása, az állami munkaközvetítés megszervezése, a szabadidő megszerve­zése, a munkabérek újabb megállapítása, a vasárnapi munkaszünet, a városi vá­mok eltörlése. Jaross Andor tárcanélküli miniszter rámutatott arra, hogy november első nap­jaiban, a bécsi döntés után vállalkozott arra, hogy mint tárcanélküli miniszter be­illeszkedjék a kormámy munkájába és á visszacsatolt felvidéki területi népléledd ismeretéből folyó tapasztalataival köny- nyebbé tegye a kormány számára az uni- fikációs munkát. Akkor azt hitte, hogy, egy félév leforgása alatt oda állhat a mi­niszterelnök és a visszacsatolt magyarság tömegei elé, hogy munkáját becsülettel befejezte. A belpolitikai és külpolitikai események azonban késleltették a munkái és így tevékenységét még folytatnia kell. Jelölések a Ház elnökségére és a tisztikarra Itt említjük .meg, hogy a Magyar Élet Pártjának ülésén egyhangúan elhatároz­ták a miniszterelnöik javaslatára, hogy 1 a Ház elnökévé Darányi Kálmánt, al- elnökeivé vitéz Bobory Györgyöt és Szinyei-Merse Jenőt, háznaggyá pedig Putnoky Móricot választ­ják meg. A négy jegyzői tisztségre vitéz Miskolci Hugót, Szeder Jánost, Boczonádi Szabó Imrét és Mocsáry Ödönt jelölik. A Daily Express ankarai levelezője ugyancsak jelenti, hogy a török kormány ragaszkodik ahhoz a követeléshez, hogy Románia baráti gesztusként adja vissza Bulgáriának Dobrudzsát vagy an­nak egy részét. • Gafencu román külügyminiszter ked­den hagyta el Ankarát. Yavolu fürdő­helyre utazott, hogy kihallgatáson jelen­jen meg, Izmet Inonü köztársasági elnök­nél. Gafencu még szerdán elutazik Tö­rökországból Athénbe. helyzete feleslegessé teszi nagy légihaderő fenntartását. Rámutatott arra is, hogy mily nagy eredménnyel járt Németország­ban légügyi téren a tudományos kutatómunka. Hangoztatta, hogy Németország messze felülmúlja az Egyesült Államokat a hadi- repülőgépek minőségének szempontjából A felvidéki képviselők behívását Kárpátalja hivatalos bekebele­zése, a kárpátaljai képviselők behívása és a házszabályok revíziója Törökország a bolgár álláspontot támogatja a Dobrudzsa-hérdésben Gafencu szerdán Athénbe utazik LINDBERGH: Németország messze felül­múlja az Egyesült Államokat a hadirepülőgépek minősé­gének szempontjából

Next

/
Oldalképek
Tartalom