Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. június (2. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-01 / 123. szám

\ 2 ‘FELVIDÉKI hirmb 1939 JÚNIUS 1, CSÜTÖRTÖK Folytatás az 1. oldalról tünk meg követelni a szellemi határzár megszüntetését. Ha valamely nemzet­nek sokat jelenthet az anyanyelvén írott könyv, akkor a csehszlovákiai ma­gyarságnak valóban azt jelentette, amit a nádszál Rogérius mesternek, aki a tatárok elől csak úgy tudott megmene­külni, hogy a Balatonba 'vetette magát és egy nádszálon keresztül vett léleg­zetet. Mi is, idegen uralom alatt élő magyarok a magyar könyvön keresztül vettünk lélegzetet abból a magyar kul­túrából, amelyet a prágai forrásból táplált „regionalista” kísérlettel szem­ben mi mindenkor oszthatatlannak és egyetemesnek tartottunk. A szűk lehe­tőségek között kifejtett húszéves „szlo­vákiai magyar irodalom” azzal is do­kumentálni kívánta az egy törzshöz való tartozást, hogy évenként ő is kép­viseltette magát a budapesti Könyvna­pokon. A Kazinczy-kiadó palócos díszí­tésű- kunyhóit és a pozsonyi Minerva karcsú sátrait a magyar főváros színe­sen kavargó forgatagában mindig sze­retettel és megbecsüléssel fogadták a könyv ünnepi barátai. Ma is itt lesz a két sátor, az egyik hirdetve a húszéves erőfeszítés eredményeit és a boldog feltámadást, a másik, a pozsonyi kül­dött jelképesen beszél majd a tovább­vállalt, igazán hősi munkáról, amit az odaáti magyarok az eddigieknél sok­kal nehezebb körülmények között vé­geznek a magyar nyelv északi és észak- nyugati gránicain... Hazatért magyarok, immár részesei vagyunk a Magyar Könyvnapoknak, ezen a jogcímen úgy érezzük, elmond­hatjuk észrevételeinket, tanácsunkat éppen a húszéves kisebbségi tapasztala­tok alapján! Csak mi tudhatjuk, mi fájt nekünk, és mi fáj még továbbra is a határomtól élő magyaroknak Szlová­kiában, Erdélyben és a többi más or­szágban. „A Könyvnap mindenkié!” — mondja a jelszó, — mi azt szeretnénk, ha valóban így is lenne. Ha a Könyvna­pot épú'gy ki tudná használni a sze­gény nép, mint a tehetősebb középosz­tály. Mert a jelenlegi állapot még min­dig lesújtó: a magyarság nagyobb tö­megei nem vásárolhatnak könyvet.! A puszták népe alig jut jó könyvhöz, még mindig a „Szívek harca”, meg a selej­tesen szerkesztett kalendáriumok az egyetlen olvasmánya. Ezen változtatni kell. Gyökeresen új magyar kultúrpoli­tikára van szükség, amely a könyvki­adás megreformálásával újabb széles olvasótömegeket szerez a jó magyar könyvnek. Ha már csak a ponyva tud eljutni a falvakba, akkor az a ponyva legalább igazi értéket, a magyar iroda­lom nagy klasszikusait közvetítse a szegény-nemzet felé! Olcsó áron kell kiadni a magyar irodalom régi és új remekműveit, hogy a legszegényebb fa­lusi külvárosi hajlék is benne éljen a magyar kultúra tisztító és nevelő légkö­rében. A nép: nemzetfenntartó elem, tapasztalhattuk a kisebbségi sorban is. Nos, erősítse meg nemzeti öntudatában ezt a népi elemet az új magyar kultúr­politika, hogy az egész nemzet egy­forma erővel tudja felvértezni magát — karddal és könyvvel a kezében — min­den külső és belső ellenséggel szemben. Á Kormányzó Űr Őfőméfiósága méi^Rifo^ásy arcképe 63x§5 cm. mérdben P 1.40 + por*dkö!ísé«sért, valamint a legújabban megjelent Csak ez a teasziiiáh 6 a ml wezárknk Ez a ml Hágánk “ § » feliratú fenti nagyságú, de háromszín » nyomású képek F150 + portóköltségért megrendelhetők: STÜDlüii SAJTMLLALM B-T-bsi Budapest, VI., RÓKsa»utca 1:111. a*. amely egy szociális alap létesítéséről intéz­kedik. Tehát ugyancsak korszakos és a nemzet életére jelentős törvényjavaslatok tárgya­lása előtt áll az új képviselőház, melynek munkakészségétől függ az új javaslatok gyors tető alá hozása. Csütörtökön minisztertanács Egyébként a kormány tagjai holnap, csütörtökön délelőtt hosszabb idő után mi­nisztertanácsot tartanak, amelyen várha­tóan az új országgyűlés összeülésével kap­csolatos kérdésekkel foglalkoznak. Teleki Pál gróf miniszterelnök a holnapi napon fogadja a szegediek küldöttségét és átveszi Csdky István gróf külügyminiszter szer­dán vette át Sopronban a képviselői man­dátumot. Ez alkalommal nagyobb beszéd­ben ismertette belső és külső politikai fel­adatainkat s a többi között ezeket mon­dotta: — A kormány mögött egy hatalmas párt áll, az építés politikai eszközét tehát meg­adta a magyar nemzet nekünk. A gazda, ságiakat igyekezni fogunk előteremteni a lehetőség határáig, még akkor is, ha en­nek nyomán egy újabb társadalmi átréteg- •ződés áll be. (Nagy taps.) A siker elő­feltétele, hogy közös erővel és egyetértés­sel fogjunk a feladatok megoldásához. Nem engedhetjük meg magunknak a szét­húzás fényűzését, mert nem vagyunk ele­gen és sürget az idő. Sokan azt mondják, hogy elvi harcról van szó ir.a Magyaror­szágon. Ezt ebben a formában tagadom. — Fel kell tételeznem, hogy mindenki előtt csak egy alapelv lebeg: az, hogy a magyar föld lakóit megrázkódtatá­sok nélkül, de gyorsított ütemben jobb életlehetőségekkel kell megáján, dékozni. (Helyeslés és taps.) De nem vagyok haj­landó elfogadni azt a tételt, hogy egy bizonyos eszméért elvből kell küzdeni, mintegy légüres térben a nélkül, hogy az tekintettel volna a tényleges lehetősé­gekre és adottságokra. (Helyeslés.) Csak egy elvet ismerek el, amely felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül, részrehajlás nélkül, egyenlően megnyitja az utat a boldogulásra a magyar föld minden lakójának. (Éljenzés és taps.) Csak ez a felfogás teszi lehetővé, hogy erősek legyünk bent az országban. Ennek az erőnek két alapvető tényezője van: minden egyéni életet átfogó ragasz­kodás az ezeréves magyar földhöz és az összetartozás érzése mindazok között, akik a magyar földet lakják. (Helyeslés és taps.) — Tisztában vagyok azzal, — mondotta ezután Csáky gróf a többi között, — hogy a magyarság most vívja meg önmagával lelki és szellemi harcait és tisztában va­gyok azzal is, hogy ezt megnyeri. — A magyar nép ösztönszerüleg meg­érzi, _ hogy mi az az idegen mag, amely termést hozhat a magyarok földjén, ha annak palántáját kellőképpen gondozza. Megérzi azt is, hogy ennek hasznát látja. A magyar légtér soha nem terjedhetett volna ki annyira, mint amennyire kiter­jedt, ha népünknek nem volna meg az a termesz e€es jó ösztöne, az a lel'ki rugal­massága, hogy minden egészséges termé­keny jiszmét magába fogadhat anélkül, hogur átidomulna. Ez a magyar légkörrel telißtt kép véd meg minket egy évezreden át/és rna is erős védsáncunk, mely be- vphetetlenebb, mint a különböző országok Határain annyiszor emlegetett tökéletes , %rődvnalak. — A külső nyugalom fenntartása és megerősítése az összkormányon belül első­sorban a külügyminiszter feladata, összes törekvésem és minden erőfeszítésem erre irányul. — A múltkor már részletesen ismertet­tem külpolitikai helyzetünket. Ehhez nincs mit hozzáfűznöm. A német határ közelé­ben újból meg akarok azonban emlékezni a Birodalomról, amelyhez meghitt baráti kapcsolatok fűznek. (Éljenzés és taps.) — Tudomásom van arról, hogy felelőt­len elérnek, olyanok, akik azt hiszik, hogy érdemeket szereznek felsőbb német helye­a szegedi mandátumot és ez alkalommal nagyobb nyilatkozatot is tesz. Június 6-án lesz a pótválasztás Baranya megyében Pécs, május 31. Baranya megye köz­ponti választmánya szerdán délelőtt vitéz Horvát István alispán elnöklésével ülést tartott. A választmány a mohácsi és a siklósi választókerületben a pótválasztást június 6-ára tűzte ki.. Mohácson Keck Antal dr. nyilaskeresztes és Mischung Konrád MÉP jelöltek közt, Siklóson Endrey József MÉP-jelölt és Orsó Mátyás keresztény nemzeti szocialista frontos je­lölt közt lesz pótválasztás. ken, ha nekünk igyekeznek nehézségeket támasztani, néha tapintatlanul beleavatkoz­nak belső életünkbe, (ügy van! Helyeslés.) Az ilyenek szemben fogják magukat találni a magyar állam erejével, de megkapják büntetésüket a német biro­dalomban is (Éljenzés és óriási taps.), mert a német kormány valahányszor megalapozott pana­szunk van arravonatlcozólag, hogy polgárai tapintatlanul illetéktelen befolyást óhajta­nak miránk gyakorolni, nekünk elégtételt ad és az ilyen kilengéseket megtorolja, (Megujvló nagy taps és helyeslés.) A pé- ir.et birodalom vezetői tudatában vannak annaik, hogy sokmillió magyar ember őszinte barátsága a birodalom részére is politikai és- gazdsági érték és nem- óhajt­ják, ezt az értéket néhány megvadult fan­táziájú propagandista úgyszólván érthe­Róma, máj. 31. Az olasz sajtó nagy érdek­lődéssel foglalkozik a magyar választások­kal és megelégedéssel veszi tudomásul azok eredményét. A Gazeta del Popolo kiemeli, hogy a vá­lasztások legfontosabb eredménye a kor­mánypárt hatalmas győzelme, amely jelen­tős többséget biztosít a kormánynak. A Corriere Padano vezető helyen számol be a magyar választásokról és tudósításának a következő címet adja: A kormánypárt megsemmisítő győzelme. A kormánypárt sikere a népszavazás jelentőségével ér fél. Ugyanilyen értelemben foglalkozik a ma­gyar választások eredményével részletes budapesti tudósításban a Stampa és a Regime Fascista is. Mindkét lap kiemeli, hogy a választások nyugalomban és fegye­lemben folytak le, majd pedig hang­súlyozza, hogy az első titkos választás hatalmas többséget biztosított a kormány számára, A Popolo d’ltália ,,A kormánypárt meg­semmisítő győzelme a választásokon” cíih alatt foglalkozik a választások eredményé­vel. Megállapítja a lap, hogy a Magyar Élet Pártja megszerezte a mandátumok több mint 70 százalékát. A Popolo d’Italia sze­rint különös fontossága van annak a vá­lasztási győzelemnek, amelyet Csáky Ist­ván gróf külügyminiszter a jelentős német kisebbség által kapott Sopronban a nem­zetiszocialista felett aratott. Az Osservatore Romano politikai vezér­cikkét a magyar választásoknak szenteli.. Berlin, május 31. Valamennyi reggeli lap ismerteti a magyarországi választások végeredményét. A lapok hangoztatják, hogy a mandátumok kétharmad részét a kormány szerezte meg, de a legnagyobb meglepetés a szélsőjobboldali pártok előre­törése keltette. London, május 31. A Times levelezője írja a budapesti választásokkal kapcsolat­ban: A magyarok új eszméket igyekeznek régi alkotmányukba oltani és egyszersmind igyekeznek megvédeni a nemzet független­ségét. A Daily Telegraph kiküldött tudósítója jelenti Budapestről1: A magyar választás teilen céljainak feláldozni. (Percekig tartó lelkes taps és éljenzés.) __ Itt rá kell mutatnom arra is, hogy minél nagyobb megértést és megbecsülést fogunk tanúsítani németajkú honfitár­saink iránt, annál kevesebb lösz a súrio-i dási felület köztünk és a flémetUtg- dalom között. (Helyeslés.) — Nem hagyjuk, ’ kedvek honfitársaim, hogy a magyar föld nemzetiségei és kö­zénk idegenek éket .verjenek. Erre különö­sen az utóbbi időiben, amikor megnehezült az idők járása Közép-Európa népei felett, különösen erő törekvések nyilvánulnak meg. A berlin—római tengelyre nehezedő nyomás mindig erősebb lesz. Enhgk eddigi eredménye az, hogy ellenállóképessége nőtt. (Ügy van! Nagy taps.) De azért valószínű, hogy ez a meggondolatlan nyo­más még erősödni fog. Ilyen időkben, ked­ves honfitársaim, különösen meg kell mu­tatni, hogy a magyar barátságra lehet és érdemes építeni. A nemzeteknek a meg­bízhatóság és a jóhírnév legalább oly ars értéket jelent, mint egy pénzintézetnek, vagy gazdasági vállalatnak. — Békét ígérek és nyugalmat, amenyi- nyiben ez tőlünk függ, mert enélkül munka és termelés el sem képzelhető. A béke alatt azonban nem a megalkuvás és le­mondás békéjét értem. (Nagy taps és helyeslés.) Mindenkinek megadjuk, ami jogosan megilleti, de mindenkitől számon vesszük saját jogainkat. (Helyeslés.)1 ígérek éberséget és védelmet az egyesek é* az összesség részére. A közönség a külügyminiszter beszédét nagy éljenzéssel fogadta és sokáig ünne­pelte a város népszerű képviselőjét. A budapesti déli kerület hivatalos eredménye A déli választókerület választási bizott­sága szerdán délben egy órakor kihir­dette a választások eredményét. Bekerült a MÉP-ből 4, a Nyilaskeresz­tes Pártból 4, a Rassay-pártból 1, a Szo­ciáldemokrata Pártból 1 képviselő. A kép­viselők és a pótképvi'Selők valamennyien megkapják megbízólevelüket, amelynek át­adása csütörtökön délben egy órakor lesz az Újvárosháza közgyűlési termében (Váci-utca 62—64) ünnepélyes külsősé­gek között. sok a kormánynak döntő fölényű győzel­met, a nemzeti szocialistáknak megnöve­kedett szavazatokat, a középpártoknak pe­dig teljes megsemmisülést hoztak. A News Chronicle írja: A magyar nemi zeti szocialisták súlyos vereséget szenved­tek a választásokon. A számadatok tanú­sága szerint a kormány 199, a jobb- és baloldali ellenzék összesen 69 mandátumot kapott. A szélsőjobboldal 180 jelöltje kö­zül csak 49 jött be. A Daily Mail megállapítja, hogy a vá­lasztásokon a k ..vány fényes győzelmet aratott. Párizs, május 31. A párizsi lapok ve­zető helyen számolnak be a magyarországi képvisélőválasz+ás eredmény érői és megál­lapítják, hogy a kormánypárt döntő győ­zelmet aratott. A sajtó egy része utal a szélsőjobboldali pártok előretörésére is, mindamellett általános nézet az, hogy az új képviselöházban a kormány teljes mér­tékben ura lesz a helyzetnek és minden ne­hézség nélkül -gvalósíthatja a program­jára tűzött reformokat. A választások a magyar kormány szá­mára hatalmas többséget eredményeztek — írja a Matm. Az Ordre szerint Teleki miniszterelnök ragyogó 'ke-, ' atott. A Journal szintén ilyen cím alatt hozza a választások eredményéről szóló táviratát: ,Magyarországon a kormány döntő diadalt aratott”. A Figaro nézete szerint a kormány győzelmének j.l.atőségét az adja meg, hogy a szavazás kötelező volt és az új vá­lasztásokon az egész nemzet akarata nyil­vánult meg. A magyarországi választásokból nyil­vánvalóan kitűnik, —- írja a Petit Journal — hogy a kormány helyzete megszilár­dult. A nemzeti szocialisták előretörését érthetővé teszi az a demagóg propaganda, amelyet ezek a pártok zászlajukra írtak. De ne feledjük el, hogy válság esetén Ma­gyarországon egyetlen férfiú akarata ér­vényesülne és ez a férfiú Horthy Miklós kormányzó. Csáky isíván gróf beszéde a magyar politika és külső föladatáról A kormánypárt megsemmisítő győzelméről ír a külföldi sajtó

Next

/
Oldalképek
Tartalom