Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. április (2. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-16 / 86. szám

1939 ÁPRILIS 16. VASÁRNAP t Hírek fífliSyen itíö várható 7 A Meteorológiai Intézet jelenti április 15-én délben 12 órakor: Várható időjárás a következő huszonnégy órára: Kissé élénkebb nyugati szél. Nyugat felől felhó'södés. Helyenként, főleg az ország északi felén, záporeső vagy zivatar. A meleg csökken. 1 — A kormányzói pár ebédje. A kor­mányzó úr* ÖfÖméltósága és neje folyó hó 15-én este *49 órakor ebédet adtak, amelyre vezető katonai személyiségek é3 csapattest-parancsnokok feleségükkel együtt hivatalosak voltak. — Székely Ferenc rimaszombati pártjitkár, búcsúztatása. Rimaszombati tudósítónk Je­lenti: Az egyesült magyar párt rimaszombati választmánya szerdán délután tartott ülésén húcsúzott el Székely Ferenctől, a pártszerve­zet volt titkárától, akit az országos pártel­nök a budapesti központi irodához osztott be szolgálattételre. A pártszervezet nevében Varga Imre ügyvezető elnök meleg szavakkal vet búcsút Székely Ferenc párttitkártól, aki a rimaszombati pártélet újjászervezésé és fel­lendítése érdekében rendkívül hasznos szolgá­latokat tett. Varga Imre indítványára a vá­lasztmány jegyzőkönyvileg örökítette meg Székely Ferenc érdemeit. A választmány ré­szből megnyilvánult bizalomért Székely Fe­renc meghatott szavakkal mondott köszönetét. — Pausz Bélánét kitüntette a kormányzó. A kormányzó a miniszterelnök előterjeszté­sére a közjótékonyság és betegápolás terén szerzett érdemei elismeréséül Pausz Béláné született Rainer-Schlauch Gizella kassai lakos­nak a Magyar Vörös Kereszt érdemkeresztjét adományozta. — Megállapították a gyapjuátvételi árat. A földművelésügyi miniszter az érdekelt mi­niszterekkel egyetértőén megállapította a folyó évi gyapjuátvételi árat. A folyó évi termelésből származó gyapjú alapára a múlt évi 1 P 71 fillérrel szemben 1 P 80 fillérben állapíttatott meg. Olyan, ipari feldolgozásra alkalmatlan, ill. csak másodrendű anyagként felhasználható gyapjuféleségek árai, amelyek külföldön még a legnagyobb áldozatok mel­lett is alig értékesíthetők, megfelelően leszál­líttattak. — BETILTOTTAK EGY ROMÁN LA­POT A MAGYAR-ROMÁN JÓVISZONYT VESZÉLYEZTETŐ CIKKE MIATT! Buka­restből jelentik: A Glas Romanesc in Re- giunea Secuizata” című román lapot betil­tották a magyar-román jóviszonyt veszé­lyeztető cikke miatt. — Két község választotta díszpolgárává Tors Tibort. Tors Tibor főszerkesztő, a Ma­gyar Élet Pártjának országos ügyvezető al* elnöke, a megyaszői kerület képviselője, kerü­letének két községéből Megyaszóból és Tisza- lucról kapott a mai napon távirati értesítést arról, hogy a község díszpolgárává válasz­tották. A községi képviselőtestület a határo­zatot mindkét helyen egyhangúan hozta és azt a lakosság nagy örömmel és lelkesedés­sel vette tudomásul. A díszpolgári oklevele­ket ünnepélyes külsőségek között küldöttségi- leg fogják átnyújtani Tors Tibornak. — Kormányzói kitüntetések. A kor­mányzó Wlassics Gyula báró dr. állam­titkán címmel felruházott helyettes állam­titkárnak, a Színművészeti és Filmművé­szeti Kamara megszervezésével kapcsola­tosan végzett munkássága elismeréséül a Magyar Érdemrend középkeresztjét a csillaggal adományozta. — A kormányzó Nemrava Pál dr., a prágai magyar királyi követség szerződéses alkalmazottjának buzgó szolgálata elismeréséül a Magyar Arany Érdemkeresztet adományozta. — Szövetséget alakítanak a rimaszombati gimnázium volt diákjai. A rimaszombati gim­názium volt diákjai diákszövetséget óhajtanak létesíteni és a cseh megszállás miatt elmaradt érettségi találkozókat egyszerre kívánják megtartani. Az e célból létesült szervező bi­zottság kéri a volt diákokat, hogy címeiket lehetőleg mielőbb közöljék Groó Béla igaz- gató-föorvoksal, Budapest, III., Margitsziget címre. — Turul-est az Ady szoborakció javára. Szombaton este a budapesti Zeneakadmián a Turul Szövetség Ady-estet rendezett. Az ün­nepi műsor keretében Natkó Gyula dr. orszá­gos vezér mondott megnyitó beszédet, majd Móricz Zsigmond tartott előadást Ahogy én Ady Eúdrét látom címmel. Szabó Lőrinci sa­ját verseiből olvasott fel, Simonffif Margót szavalt. Varga Livia és Endrejfirila Ady- dalokat énekelt. Ady-verseketa átlőtt elő Fá­bián Róza is. Fitos Vilmos^Farul-vezénf mon­dott ünnepi beszédet. Azegész jöveteimét az Ady-szoborakció ja-wjft fordítják. Eredetivel telje, foto szab. legmodi fonhívásra d:' LÄJOS, Kád; mánjfrná.solatot I készítek mmel. Jíej ... döncszolgálat. SCHTJLMAN NYUGATINÁL) T.: 313 901. Felavatták az IBUSz kassai fiókját Kassa, április 15. Az IBUSz és a MÁV hi­vatalos Menetjegyiroda szombaton délelőtt avatta fel kassai helyiségét és fiókját ünne­pélyes külsőségek között. Az új helyiség felavatására Budapestről igen sokan érkeztek Kassára; ott volt Imrédy Kálmán MÁV elnökhelyettes, Veress Gábor, az IBUSz alelnök vezérigazgatója, Tasnády- Szücs András nyugalmazott államtitkár. Bár- czy Oszkár a felvidéki minisztérium képvise­letében, Halászy László nyugalmazott minisz­teri tanácsos, az IBUSz igazgatója, Rajz Ká­roly és Seidl Aurél MÁV igazgatók. Hordóssy Iván dr., az IBUSz propaganda- és sajtó- osztályának vezetője, Halászy István, az IBUSz forgalmi osztályának vezetője és még sokan mások. Az IBUSz kassai fiókja a város szívében, a Fő-utcán a dóm közelében fekszik. Az új helyiség felavatásán a helyi előkelő­ségek részéről jelen volt Tost László, Kassa város polgármestere, Vukovich István he­lyettes polgármester, valamint a város és vár­megye törvényhatóságainak kiküldöttei. Veress Gábor, az IBUSz alelnök-vezérigaz- ganója megnyitó beszéde után Bárczy Oszkár Jaross Andor felvidéki miniszter üdvözletét tolmácsolta és annak a reményének adott ki­fejezést, hogy az új fiók hozzájárul ahhoz, hogy a felvidék természeti kincseit feltárja nemcsak az ország, hanem a külföld előtt is. Végül Tost László polgármester üdvözölte az új fiók létesítését, hangoztatva annak fontosságát Kassa vendégforgalma és ezen keresztül a város közgazdasági életének fej­lesztése szempontjából. — Gömör-Kishont vármegye új főjegyzője. A belügyminiszter Horváth Árpád dr.-nak alispáná történt kinevezésével megüresedett vármegyei főjegyzői tisztségre Igaz Lajos dr.-t, volt pécsi másodfőjegyzőt nevezte ki, aki állását Rimaszombatban már el is fog­lalta. Elutazott Belgráditól Blaskowitz tábornok Prága, április 15. Blaskowitz tábornok, a harmadik hadsereg parancsnoka szom­baton elhagyta Prágát, miután a végre­hajtóhatalmat most már a birodalmi véd­nök gyakorolja. A tábornok búcsúztatására megjelent Beran miniszterelnökkel az élén a prágai kormány küldöttsége, valamint Klapka dr., Prága város főpolgármestere. Beran miniszterelnök búcsúbeszédében megköszönte Blaskowitz tábornoknak, hogy a német véderő és a lakosság közti közeledés ügyét előmozdította. A búcsú­ünnepség után Hácha köztársasági elnök fogadta Blaskowitzot, •— Tavaszi hajóbemutató és hajóséta a kár­pátaljai házakció javára. A Magyar Folyam és Tengerhajózási R. T. folyó hó 29-én, szombaton az Eskü-téri kikötőben mutatja be a fővárosi közönségnek az uj idény számára előkészített személyszállító hajóit é s a kö­zönséget 4 órától 6 óráig tartó jótékonycélú zenés sétára viszi. A menetdij felnőtteknek 50 fillér, 130 cm. aluli gyermekeknek 20 fil­lér. A bevételt a MFTR a kárpátaljai ház- akcióinak fogja átutalni. Jegyek korlátolt számban adatnak ki, ezért ajánlatos elővétel­ben április 19-től kezdődőleg megvenni az Eskü-téri hajóállomáson, vagy az IBUSz Vigadó-utcai irodájában. , L _ Az amerikai flotta a CsendesOceánon London, április 15. Washingtonból jelen­tik: Az amerikai tengerészeti minisztérium ma minden magyarázat nélkül utasította az Egyesül Államok tengeri haderejét, térjen viasza haladéktalanul a Csendes-Óceánra. Ez egyszersmind azt jelenti, hogy lemond­ják a virginiai prtvidéken tervezett nagy hadgyakorlatokat, illetve haditengerészeti szemlét és a tengeri haderő felvonulását a newyorki világkiállítás megnyitása alkal­mával. — Malomellenőrök kérése. Az országos összes forgalmi adóhivatli és malomoszt ál yi alkalmazottak feleségei részletesen megindo­kolt emlékirattal fordultak a kormányhoz, melyben férjeiknek állami tisztviselői külön státusba helyezését kérik. Az emlékiratot tá­mogatás végett a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének is megküldötték, amelynek. elnöki bizottsága fogllakozott az üggyel és úgy határozott, hogy a méltányos­nak jelentkező kérés teljesítését szorgal­mazza és ennek megnyugtató rendezásét figyelmébe ajánlja az illetékes tényezőiknek. — Ünnepélyes országzászlóavatás Deákiban. Komáromi tudósítónk jelenti: Rendkívül fé­nyes külsőségek között, előkelő egyházi sze­mélyek közben jöttével avatják fel a mátyus- földi Deálci községben az országzászlót. A zászlót a szülőfaluból elszármazott deáki la­kosok ajándékozták ennek az ősi magyar köz­ségnek. Deáki ősi temploma műemlék. Itt ta­lálták meg a Halotti Beszédet is. Az ország­zászlóavatást vasárnap, 16-án dendezik s ezen résztvesz Serédi Jusztinián hercegprímás, a falu szülötte s Kelemen Krizosztom pannon­halmi főapát, valamint Söröss Béla reformá­tus püspök. Az ünnepi besbédet Mihályi Ernő dr. a Szent. István Akadémia tagja mondja. KÁRJAY MOST JELENT ME6! ■ Napjaink legnagyobb probibmáianab magyarázatai Dr. Marjay Frigyes, a kitűnő politikai író legújabb könyvében elmondja: Ml a laslzmus lényege ? Valóban munkáseilenes-e a fasizmus? IWi a Kliiiniiság a liöeráles és a fasiszta Kopporatm sazűasáii penészei» Között? Mik a fasizmus alapelvei és melyek legna­gyobb alkotásai? Erre ad választ MARJAY FRIGYES legújabb munkája. Megmutatja a magyar olvasónak az egyenes és közvetlen utat korunk legnagyobb hősi eposzának meg­értéséhez. Klasszikus tömörséggel, világosan és erőteljesen foglalja össze a fasizmus lénye­gét. A könyv csupa világrengető esemény, feszült izgalom, váratlan fordulat. A magyar könyvpiac eseménye: .Marjay Frigyes legújabb műve. MindenKineK tsiáBia Ken, Kegy mi a fasizmus I Kapható a Stádium kőnyvkladóvállalatnál: Bpesl, VI, Rózsa-u. 111 a könvy-'árának előzetes beküldése mellett (bélyeg ellenében is); minden jobb könyv- ktyieSEedásben, Budapesten,és vidéken, dohánytőzsdékben és az IBUSZ-paxTS.^okban, ¥m--my*' *#*<• : « " \ íss* ' ::xv VAf*'** <í :< íjdjLsl j j ipa kemény kötésben 1.50 • gyakran széKrtLwésben Is szoktak I szenvedni. Ilyenkor gojidoskodM kell Darmol fi'JSlUjWVal a jo emésztésről. Betegségben szükséges a Megfejtései Keresztrejtvény: Kérjetek és megadatik nektek. Keressétek és megtaláljátolf Szórejtvények: Oklevél, lámpaláz.! Hol van a kutya elásva: Pálinkás egyik szavazója tévedésből Boros nevét írta' a kar­tonra, mikor az elnézésre rájött, megfordí­totta a kartont és ráírta: Pálinkás és be­dobta, a Pálinkás urnába. Amikor a szavaza­tokat onnan kiborították a 10 karton közül az alábbi karton úgy fordult, hogy Boros nevét mutatta, ezért volt Borosnak 11 és Pá­linkásnak 9 szavazata. Nyertesek névsora: Festmény: Geled Lászlóné Vitka. — Réz* karc: Pataki Ilona Nagykőrös, Simon Lajo3 Pécs. — Kölni: Bottka Jenőné Bpest, Ist- vánffy Andorne dr.-né Bpest. Miholics Gá­bor Bpest. — Púder: Okolicsányi Viola Bpest, Medveczky Lászlóné Léva, Schenker Antal Beregszász. -— Negyedévi előfizetés: Borsos István Pécsvárad. — Piperecsomag: Lakatos Ida Makó, Gacsár Stefiké Kapos­vár, Gortva Pálné Torbágy, Vécsey Margit Komárom, Fekete Hona Nagymaros, Nagy Károly Kaposvár, Csont János Makiár, Len­gyel Sándor Dévaványa, Vermes László Kil, Hezser Zoltán Debrecen. Szappan: Gombos Józsefné dr.-né Szeged, Havasi Pétrené Mun­kács, Rupert Ágnes Devecser, V^rga Ilona Mátészalka, Gyuritz Mária Szarvas, Antal Imre dr. Kispest, Csengődy László Salgótar­ján, Liebl József Bpest, Halmai István Győr, Egressy Mihály Ungvár. — Rimaszombat ismét város akar lenni. Rimaszombatból jelentik: Rimaszombat kép­viselőtestülete legutóbb tartott közgyűlésén egyhangúlag állást foglalt Rimaszombat régi városi jellegének visszaállítása mellett. Á közgyűlés úgy határozott, hogy a belügymi­niszterhez és a felvidéki miniszterhez kül­döttség utján juttatja el a képviselőtestület felratát 's a megyei várossá minősítés elinté­zéséig is kérni fogja a városi szervezet vál­tozatlan meghagyását. kSzjrMék ' ,1« Alexy E., A siker és boldogulás titka. (Könyv a mágikus erők­ről.) .................................................2.80 P Alexy E., Életművészet. (Könyv a gondolateröről. A siker és bol­dogulás befejező része.) . . . 1.50 „ Battlay Elssner E., A lélek rejtett világa. Dr. Völgyesi Ferenc elő­szavával .................................1.20 „ Boross M., Asztrológia. (Csillag­jóslás, horoszkóp.) ...................1.60 Drescher P., A szép magyar könyv. 1473—1938 kve 2.80 „ Gonda B., A jő modor és jő tár­saság .......................................2— „ Halász Gy., Édes anyanyelvűnk kve 5.60 „ Komis Gy., Kölcsey Ferenc világ­nézete .......................................3.50 „ Kundt E. dr., Anglicizmusok. (An­gol nyelvkincs.) 5.80, kve 7.50 „ Lenkey Lajos, Losonci tüzérek a világháborúban ........................3.20 Ludwig E., Roosevelt....................5.40 „ Magyar nyelvvédő könyv. Közre­bocsátották Pintér Jenő és tár­sai. 2. kiad .....................................2.— „ Márki—Schuster, Sakk-ABC. Ve­zérfonal a sakkjáték magán­tanulásához .............................1.50 „ Pesthy P. dr., Életművészet a há­zasságban ........ 1.80 „ Ráth-Végh J., Az emberi butaság kultúrtörténete ....................5.60 „ Russ K. dr., A kanári gondozása, tenyésztése és betegségeinek gyógyítása .............................1.— „ Verbényi E., A névmagyarosítás kézikönyve. A névváltoztatás­ról szóló szabályok és legújabb tudnivalók ..................................1.60 „ Zelmanovits J„ Ütmutató a bol­dogság, fiatalság és hosszú élet eléréséhez kve 3.— „ Megrendeléseket utánvéttel, vagy az ősz­szeg előzetes beutalása ellenében forduló postával intézünk el. Ha ajánlott küldést kíván, 50 fillér beutalását is kérjük Az utánvételes küldés 90 fillérrel drágítja a könyvet. Pfeiler Ferdinand (Zeidler Testvérek] nemzeti könyvkereskedése Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 5 Telefon: 18-57-30, 18-74,00.

Next

/
Oldalképek
Tartalom