Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. február (2. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-05 / 29. szám

1935 FEBRUÁR 5. VASÁRNAP TEHHDEKI ÄöfcVRHIRIfAß Hírek: Milyen idő várható? fA Meteorológiai Intézet jelenti február 4-én délben 12 órakor: Várható időjárás Magyarországon a következő huszon­négy órára: Gyenge légáramlás. Változó felhőzet Helyenként talajmenti köd. A nappali hőmérséklet nem változik, a/, éjjeli fagy északon és keleten kissé mér­séklődik! délnyugaton változatlanul erős marad. — RÁRCZY OSZKÁR ELŐADÁSA A FELVIDÉKI MAGYAR TESTNEVE­LÉS ELMÚLT HÚSZ ÉVÉRŐL. Bátezy Oszkár, a felvidéki magyar sport egyik megszervezője, a kassai rádióban feb­ruár hetedikén, kedden délután hat óra harminc perekor beszámoló előadást tart a felvidéki magyar testnevelés el­múlt húsz esztendejéről. — Előadás a faji Kérdésekről Komárom­ban. A komáromi Baí*rmátus Ifjúsági Egyesü­let most kezdte i»?g szokásos előadóestjeit JyAcy érdeklődés yiellett a Kollégium előadóter­mében. Abkarovics József tanító képzőintézeti tanár a nemzeteket alkotó egyellek s az üsz- szesség faji, nemzeti s világnézeti kérdéseiről adott oly, az öröklött tulajdonságokkal való kapcsolatban. Ismertette a cbromosóma-elmcle- tot, majd ebből levonta következtetéseit az egyed faji s nemzeti jelbJgü örökletes tulajdon­ságára vonatkozólag s ábrákkal jellemezte n fajok keveredését a csalódban. Majd a kevere­dés folytán előállott asszimilációról s a világ­nézeti beállítottságról szólott. Az előadást mag­vas, hosszú vita követte. — Köszönetnyilvánítás. A volt Cseh- M agyar A Ihleti kai Szövetség Kassán megtartott utolsó, egyszersmind a felosz lást is kimondó közgyűlése; jégyzőköny- ,vil<jg örökítette meg mindazok neveit, akik a -kisebbségi magyar atillátika érde­kében kifejtett hathatós munkásságukért a magyar sport köszönetét .és háláját ér­demelték ki. Ezek a Cs. M. A. tíz. volt bajnokain kívül a következők: Révaii István gróf, Bárczy Oszkár, Fekete Béli, Holota János dr., Pálfy János grót'v j/o- rapek Gyula, fíraiM Béla,.' Jl/orat’eV Ist­ván, Martimkó Mátyás, Pudlis Gyula. Kerekes Szilárd, Sík orv, Emil. Lukács Aladár, Székely Gy. Levente, Buda cáry László, Boros Béla, Braun Andor, Kele­men Ferenc. Schleicher Gyula, Gönczi/ László. Farkas Dezső, Wilnrolter Gyula, G rusetzky Ferenc, Szirmai/- Elemér, Holla Károly, Györfy Beraső, Klein Ernő és Wittich Lajos dr. — Komárom a város központjában emelkedő kétszázéves épülettömb lebon­tását kéri. Komáromból jelentik: A vá­ros központjában három utcát l'ogial el az a hatalmas épülettömb, amely kétszáz évvel ezelőtt kolostornak épült, majd ké­sőbb katonai kórház lett. Az épület miatt a Belváros nem tud kiépülni és lebontása városrendezési szempontból, do közegész­ségügyi szempontból is fontos. A város­nak az a kívánsága, hogy a kincstár az épülettömböt bontássá le. A város új ut­cákat kíván nyitni ezen a területen, ahol középületeket emelnének. A város Portai Iván főispán útján a miniszterelnököt is felkérte az ügy támogatására. Most a honvédelmi miniszter katonai > bizottsá­got küldött Komáromba, amely megvizs­gálta a kérdést A város közönsége re­méli, hogy kérése meghallgatásra talál. — A Magyar Katonaujság új száma. Megjelent a Magyar Katonaujság leg újabb száma, amely Vezctőhelycn a Tria non óta először megint „sorozott“ újon cok bevonulásával foglalkozik. Értékes cikkeket közöl a lap a katonai szellem lény .igéről, az elmúlt hét eseményeiről, az újoncok bevonulásáról és már érdekes korszerű témákról. A lapot a Vitézi J end Zrínyi Csoportjának közreműködésével vitéz R'zsás József őrnagy szerkeszti, a fe1 :!3s k’adó és ezr kendő vitéz Mezey Eén-vs. A gyönyörű tipográfiája lap po k‘állítása a Stádium Snjtóválla It' H l . >' éri. — Lé Adássorozat a Felvidékről Sac* . ezfehérvái-- .elvé ro.si Katolikus Kor ezidén a Felvidék ismertetésének szenteli kultúrestjét, ami­kor neves előadók fogják ismertetni a Felvidéket. Február Kán, szerdán este a Szent István-teremben Lormuth Árpád a Felvidék irodalmát, Kováts Tibor ta­nár pedig a Felvidék magyar művésze­tét fogja ismertetni, az utóbbit Vetített képekkel illusztrálva. A műsoron e ké’ számon kívül felvidéki dalok szerepei­nek. Egy héttel u‘óbb, február 15-én, ugyancsak este 6 órai kezdettel Tost Barna, a Felsnház örökös tagia, prelátus kanonok és Kassa város plébánosa tart előadást azokról a szenvedésekről, ame­lyeket Rákóczi városának a 20 éves cseh aralom alatt kellett szenvednie. A rendőrsig hivatalos jelentése a dohányutcai merénylettel kapcsolatban A főkapitányság megíillaipitotta, hogy a február 3-iki dohányisteaf merényletet, a tettes a zsinagóga főbejáratával szemben lévő, Dobány-uhca 1/b. számú hatemeletes ház lapos tetejéről kö- vettje el. A tettes személyleírása: 35—40» cv körüli, kb. 160 em magas, középerős, egyenes testtartáSm bajusztalan, fekete télikábá-j tot bársony gallérral, barmi r*uba kala­pot viselő férfi volt, aki a tett. eilkövetér sekor esetleg feketékul'etes szci.nüvegjpt hordott. Kezében barna aktatáskát tar­tott. A főkapitányság felhívja mind­azokat, akik a tettes személyére adiaiqikat tudnak szolgáltatni, jelentsék cp-t a főkapitányság bűnügyi osztályán, vagy a központi ügyeletén. * * $­A-z egész magyar kije vélemény efey öuéet-ű felháborbdóssal értesült a Do­hány-utcai bonrbiunerény létről. Egy­Itttngú ez az állásfoglalás már csak azért |s. mert a magyar politika soha, semmi­féle körülmények körzőit nem használt ál yen, vagy ehhez hasonló eszközöket. Iviváltképon elítélendő a morénkét most, amikor már útban van u zsidókérdés tel-' jes törvényes ueudezéso és a képvisclő- ház bizottsága már clfogaylta az evre- vona,tkozó nagyszabású törvényjavasla­tot. Az egész .magyar közvélemény re­méli, hogy hamarosan ki fogja deríteni az erélyes nyomozás, hogy kik követték el a merényletet és a bűnösök el fogják vonni méltó büniietcsükaí. Elrendelték a részleges statáriumot A hivatalos lap vasárnapi száma i Á rögtönhiráskodás vonatkozik az or- közli az igazságügy miniszter rendeletiét áfóg egész területére a lőfegyverrel és a rögtöubíráskodás kihirdetésének elrea- /obbanjúszerrel elkövetett gyilkosságra és deléséről. 1 íbwérlotére. A Magyarságot 2 hónapra, a 8 Órai ^Újságot 30 napra betiltották A belügyminiszter 30 napra, betiltotta I „M a*g y a r s á g“-ot pedig kéthőnapi idő* a ,3 Órai Ú jság“ megjelenését, a I Untamra. a» 0» M «» <1 » te te te <> 4» «»4» #»«»«♦ <»#«>♦» <»4» te »»041 I • — KÖZMUNKÁK ÉS NAPKÖZI OTTHON IPOLYSÁGON. Ipoly-, ságról jelentik: Az ipolyaiági já^ás területén a jövő héten megVadulmvt a közmunkák. A munkanclküíltekeL fog­lalkoztatáshoz juttatják és, kftzsegély- ben csak a muukak«ptelci*ék részesül­nek. Megoldják a kolduskordjfest is én a város és a járás területébe alamizsna, megváltást vezetnek he. Az ipolysági állami óvoda helyiségében 30 gyermek számára napközi otthonit rendezjuek be. hogy a szegénysorsú szülők számára lehetővé tegyék munkájuk ellátását. A napközi otthont a város segítségé­vel a „Magyar a magyarért“ mozga­lom szervezi meg. — Az amerikai ruszinok 4ÍH) ezer ruhát kül­denek Kárpátaljára. Prágából jelentik: Az \—Zet jelentése szerint, az amerikai ruszi­nok gyűjtéséből négyszázezer ruhát küldenek Kárpátaljára, a kárpátaljai lakosság fel­ruházására. _ Evangélikus lelkészek és egyházi vezetők értekezlete Komáromban. Tudósítónk jelenti: A dunúniameni egyházkerület evangélikus egyházközségeinek 1*1 késsen és vezetA Ko­máromba «‘keztek, hogy az előállott új hely­zetet megbeszéljék. Az értekezlet csütörtökön ült ossz*. Privjt"!:y Gyula dr. ügyvéd, Bai tazár J Laos és Fö'úly Ödön lelkész vezetése eintt. Képviselve volt a komáromi, sorkor jói. dunaszeiálahelyi. érsékujvárl, fakővezelsényi, felsőszél^ tárná di, lévai evang. egyházközség. Több mát egyházközség írás ban jelentette be csatlakodat. Privitzky Gyula dr. ismertette az értekezlet célját. Tizenhárom egyházköz­ség. néhány leáuyegyház, szórvány egyház» sorsáról van szó. mintegy 10.000 lélekről, ezek visszacsatlakozásáról a magyar Egyetemes Egyházhoz. A komáromi értekezlet nagy öröm mel veszi tudomásul, hogy visszatérhet a magyar anyaegyházhoz, csupán azt bó re’mezi, hogy az egyházkerületi rendkívüli közgyűlésre nem hívták meg a felvidéki egy házakat s róluk, de nélkülük határoztak a beosztás kérdésélven. Úgyszintén igen fontos nak tartja az értekezlet, hogy a püspök meg látogassa. Ügyük hathatósabb elintézése vé gott. háromtagú küldöttséget menesztettek Budapestre. ' a ' '■ V . — Budapest polgármestere hazaérke­zett Németországból. Szendy Károly pol­gármester, aki az elmúlt 10 nafibau Né­metországban tartózkodott, pénteken este indult el Münchenből Budapestre. A pol­gármester a bajor fővárosban mint a Bu­dapesti Bál fővédnöke megjelent ezen a társadalmi eseményen, a tegnapi napon pedig Flakier Károly müncheni főpolgár­mester társaságában tanulmányozta Mün­chen közigazgatási berendezéseit, és éle­tét. Pénteken este a müncheni főpolgár­mester búesúvacsoeút rendezett budapesti kollegája tiszteletére,. erről a vacsoráról nyomban a pályaudvarra hajtatott Szendy. Budapestre, szombaton délben ér­kezett meg a polgármester, akit a Keleti pályaudvaron Schuler Dezső dr. alpolgár­mester fogadott. — Surányi Unger egyetemi tanár a magyar-néniét közgazdasági kapcsolatok­ról előadást tart Berlinben. A Német- orszögi Iparfejlesztő Egyesület, amelyet 1821-ben . alapítottak (Verein für die Beförderung des Gewrrbflclsscs van 182t) február 7-én tartja Berlinben 118-ik ün­nepi évi közgyűlését. A közgyűlésen az egyesület elnökévé, Krohnc Emil dr. volt birodalmi miniszternek meghívására vitéz Surányi Ungar Tibor dr. egyetemi nyilvános tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja előadást tart , Német­ország és Magyarország közgazdasági karcsr',a'aiu címmel. Az e’Sac1 ást ünnep: ostobád követi, amelyen Graf Schwerin von C:os'"h tfroJalmi pénzügyminiszter ■ti ont! bsszédetL — A NYÍLT TENGEREN FELROB­BANT ÉS. ELSÜLLYEDT EGY GÖ­RÖG HAJÓ. Athénből jelentik: A „Meliotis“ görög tekergőző« pénteken délután nyílt tengeren felrobbant és elsüllyedt. A hajó Konstantinápolyból jövet útban volt Pireus felé, amikor, eddig: még ismeretien okból, karbid- robbcinas történt. A robbanás széttépte a hajótestet s a „Meliotis“ három perc alatt elsüllyedt. A hajőinéruök életét veszítette a robbanásnál, öt tengerész súlyosan megsebesült A süllyedő hajó legénysége mentöcsónakokba szállt és sikerült a sebesültekkel együtt partot érnie. — Nyíró József veszi át a kolozsvári „Keleti' "Újság“ szerkesztését. Kolozsvár­ról jelentik: A Keleti Újság, a volt ma­gyar párt:-hivatalos lapja mai számának víizórcikkébeu Szász Endre,- a lap eddigi felelős szerkesztője „Őrségváltás“ címen bejclenii a laptól való megválását. Meg­emlékezik az erdélyi magyarság húsz esztendős küzdelméről. Bejelenti, hopy helyét, vagyis a lap felelős szerkesztését Nyíró József, a kiváló erdélyi író veszi át, aki kipróbált harcosnak bizonyult a kisebbségi élet mezején. Nehezebb volna a távozásom, — írja végül — ha nem Nyíró állna itt az őrségváltásnál. ■ ■ MWWWW»».. ■ ■ Vissza Csetneket! (Kaptuk e szívből fakadó, »a bevonulás napján írt haza­fias sorokat.) C set neki csipke, hallottál-e róla? Csel neki csikós, így mond ja, a nóta. Magyar lesz ismét, meséljünk most róla! I. Te régi, régi szép esétneki ház, ., Ugye. már nagyon régen' v'i**Mvár$zU\ A szép erdők', a Glatz, a Dolina Mind azt suttogják, hogy haza, haza.' II. A Tőrhegy fái cs a fenyvesek Mind az suttogják, gyere. Ismerlek! |Haza! Ezt búgja a harang szava. Madár csicsergi; gyertek már fuiza! III. Magyarok voltunk, magyarok IcsziinJt! Nem lesz már többé cseh a mi merünk. Kosiec-Knssa, Poiűava-Rozsnyó És MHMk^CsétneU! Miénk a Sajó... IV. Nem laknak már csehek a régi házban, Magyarok élnek ott, magyar szó járja. A temető, a kert., Nagyanyám sírja — Magyar lesz újra! Magyar lesz újra! . Rezessy Boriska » I» »I" — Házasság. Javóruitzky Irén és /íoltau dlóla kir. mérnök, ,február 5-én (vasarwfpli délután ö órákor tartják, esküvőjüket a Fasa- -róti-úti templomban. Taipifir'a““iue'nynsszoiíy részéről: JavoVnitzky Jenő dr. miniszteri ta- uáesos. a vőlegény részéről Puskás Dezső mi- taisztori ö. tanácsos. — Londonba utazik a német munkás­szervezetek vezére. Berlinből jelentik: A német munkásszervezetek birodalmi ve­zére, Ley dr„ vasárnap háromnapos tar­tózkodásra Londonba utazik, 'hogy részt- ' vegyen a munkás szabadidő mozgalom nemzetközi központi irodájának ülésén. Ennek az irodának Ley dr. az elnöke- A berlini lapok jelentése szerint Ley dr. londoni látogatása során tiszteletét teszi Chamberlain miniszterelnöknél is. — Zsitvagyarmat községben az EgyeSüttí Magyár Párt helyi szervezető nagysikerű nép- gyíiiést tartott. A megnyitóbeszédet Nagy Vilmos mondotta. Utána Hámornyik János párftitkár, Vojtek Pál szlovák nyelveli be­szélt, Vntkovics Imre banktisztviselő kultú­rál is kérdésekkel foglalkozott. Felszólaltuk még Veszély István tanító, Halrnay Gyula főjegyző és Ocsonay János. FELVIDÉKI MAGYAR HlRLAI* MEGFEJTÉSEK: Keresztrejtvény: A tehetség a magányban fejlődik, a jellem azouban a világ árjában. Keresztiil-kásul: szotnbat, tetánus, saíptáa, siheder, Romolus, senilis, szandál, Salamis, sikeres, recitál. Beűrcjtvények: aszkéta, sivatag. NYERTESEK NÉVSORA: Festmény: Zelei Béla Bpest. — Rézkarc: Szabó Anniké Érsekújvár, Sznthmáry Lajos Nyírbátor. — Kölni: Bodnár Elemér Bpest, Jajtni Ernőné Bpest. Molnár Imréné Bpest. Puder: Adelsberg Zsófia Bpest, Szabó Va- zulné Érsekújvár, Kassai József Péeel. — Ne­gyedévi előfizetés: Baku Ferenesné Veesési Pipere csomag: Jesse Ibolya Mizserfabánya, Städler Jen* né Szeged, Rozner Aladámó Bpest, Kovács Elemémó Komárom, Szarvas Fé'ixné Gvőr Nádas Jáhos GyátezöUő, tfd- varbelyú '-Emil dr. Pestújhely, Horváth János I&sw'árasd, Major Sándor Tardoskgdd, Szén t*s Ferenc Sopron. — Szappan: Dr. tongráee Károtyné Kaposvár, Marossy Kálniáh Rákos- begy, FerfcuoZi Berfa’önné Mikkóle, Hanke Margit TÖtkőfn’ós. GzatcÓ La jós Bareika. Madách I-’tVán Mísko'c Frauenhbffer Féréhh Szarvas, özv. B^os M'bályné BáeshoJ Feréüczy Bahi Bpest, özv Zacskó >ÉJtz! Vác.

Next

/
Oldalképek
Tartalom