Felvidéki Magyar Hirlap, 1938. december (1. évfolyam, 22-46. szám)

1938-12-15 / 33. szám

' 1988 DECEMBER IS. CSÜTÖRTÖK TECTlDm ‘I\& 7 Felállítják a Felvidéki Ápolónő és Védőnőképző Intézetet Jelentkezzenek a felvidéki szárma­zású pályázók A belügyminisztérium az Országos Köz egészségügyi Intézet, keretében, a felszaba­dult Felvidéken felállítandó új Felvidéki Ápolónő- és Védőnőképző Intézet 1939 január hó 16-án kezdődő tanfolyamára, pályázatot hirdet. A tanfolyam egyelőre az Állami Sze­gedi Védőnőképző Intézetben nyer elhelye­zést, s az új intézet elkészülte után, oda költözik át. Az intézet képezi az általános •egészségvédelmi munkára, az úgynevezett zöldkeresztes egészségvédelmi szolgálatra, a zóldkeresztes egészségügyi védőnőket. A kiképzés 3 évig tart, amely idő alatt a növendékek elméleti és gyakorlati ápolónői és egészségügyi védőnői kiképzésben része­sülnek. A képzés ideje alatt az intézetben bentlakás kötelező. Erre a tanfolyamra elsősorban a felszaba­dult Felvidékről származó Jelentkezők nyer­gek felvételt. A megkívánt iskolai előképzettség érettségi bizonyítvány, vggy tanítónői, vagy óvónői oklevél. A njegkívánt testi alkalmatosságot és az egészségügyi állapotot, az intézet házi­orvosa ál'r&pitja meg. A felvétel alkalmával egyenruha, tanköny­vek és egyéb költségek fedezésére 150 pen­gőt kell befizetni, amely utólagos részletes elszámolás tárgyát képezi. Az összog befize­tésére az Intézet igazgatója kérelemre részletfizetést is megállapíthat, de oly módon, hogy az utolsó részlet 1939 május 5-ig befizetendő. A tanfolyam alatt a költségek a következők: élelmezés térítés ha Vtmta 50.— pengő, kiképzési költség havonta 10.-— pengő, közlekedési költség Szegeden havi 5.— pengő, Néhány pályázó kcdvezmé nyes (fél) élelmezéstéritéssel is felvehető. Ez esetben a térítendő összeg havonta 25.— és 10.— pengő, összesen 33.— pengő, továbbá 5.— pengő közlekedési költség. A kellően felszerelt és 2 pengős okmány bélyeggel ellátott kérvényt nz Országos Köz egészségügyi Intézet igazgatóságához cí­mezve (Budapest, Gyáli-út 4.), legkésőbb 193* december 31-ig kell beadni, aki az érdeklő­dőknek a további felvilágosításokat is meg adja. A kérvényhez a következő iratokat kell csatolni: 1. születési anyakönyvi kivonat (ke­resztlevél), vagy annak hiteles másolata; 2. a kötelező előkéozettség végbizonyítványa; 3. kiskorúak esetében szülői beleegyezés; 4. esetleges működési bizonyítványok; 5. erköl­csi bizonyítvány; 6. rövid életrajz; 7. újab­ban készült fénykép; 8 kedvezmény (féltérí­tés) kérése esetén a szülők hatósági vagyoni bizonvítványa: 9. özvegyek részéről az el­hunyt férj halotti levelét; 10. elváltak ré«zé ről az igazoló bírói végzés; 11. gyermekkel bíró nélvázó esetében két tanúval láttámé znt.t kötelezvény annak a részéről, aki a ki kénzési idő alatt a gyermek (gyermekek) el tartásáról és ellátásáról gondoskodik. A Felvidék ajándéka Börtönre Ítéltek okirathamisítás miatt egy budapesti ügyvédet A budapesti büntetőtörvény szék Fo- uyódy-tanácsa szerdán tárgyalta azt a bűnpert amelyben Kemény D. Dezső dr. budapesti ügyvéd szerepelt vádlottként. A királyi ügyészség magánokirathamisí­tás bűntette miatt emelt ellene vádat, mert — a vád szerint — kétévvel ezelőtt egy ingatlan adásvételi szerződésre, ügy­fele, özv. Bojár Mihályné nevét annak beleegyezése nélkül aláírta­Az ügyvéd nem ismerte be bűnös­ségét. Azzal védekezett, hogy az in­gatlan tulajdonképpen az övé volt és azt el is adhatta. Bójámé tulajdonképpen csak névleg szerepelt. Védekezése szerint feljogosult- üak érezhette magát arra, hogy Bójámé nevét a szerződésre írhassa. A tanúképpen kihallgatott özvegy Bo­jár Mihályné terhelőén vallott, szerinte az ügyvédnek nem volt joga a vádba fog Iáit módon eljárni. Még más tanukat is kihallgatott a törvényszék, majd a bizo nyitó eljárás lefolytatása és a vádbeszéd után megállapította Kemény D. Dezső dr. bűnösségét és magánokirathamisítás bűntette miatt » nyolchónapi börtöubüntetésseLo aujf tóttá. /jf Az ítélet nem jogerős. y'i f Budapest karácsonyra készülődik: délelőttönkint a Váczi-utca környékén hullámzik a bevásárlók tömege, a bol tok tele vannak, a vásárlási kedv nagy. Egyáltalán, a felvidéki ember, aki évekig nem járt Budapesten s az 1920— 25-ös első, vagy az 1930 után jött máso­dik gazdasági letörtségből ismeri a vá­rost, meglepetten figyeli a megnőtt mozgalmasságot, a fellendülés megbíz ható jeleit. A kávéházak és a vendég­lők tele vannak, a színházak sem kong­nak már az ürességtől, a fővárosi em­bernek valahogy több a pénze, mint ezelőtt volt. Ismertük Prágát az el múlt három hónapban. Üres kávéhá zak, színházak, üzletek jelezték a cse­hek nagy letörését. Pesten most ugyanolyan élénk élet uralkodik, mint amilyet Prágában szokott meg — és iri­gyelt — annakidején a cseh fővárosban járó magyar. Már néhol szinte a túl- tömöttség jelei látszanak Pesten s épp ma olvassuk, hogy a Váczi-utcát ki kell szélesíteni, a házak alá árkádokat vájni a gyalogjárók számára, a Duna part ián gyorsvasutat létesíteni, mert a túl­tömött autóbuszok és villamosok nem bírják már a forgalma. Boldogan só­hajtunk föl: hogy irigyeltük annak idején ezt a fejlődést Prágától, hogy irigyeltük, amikor a cseh lapok írtak passzázsok“ építéséről, utcatúltömött- ségekről és büszkén beszéltek Aranyos Prága fejlődéséről. Azóta ott minden megállt. A fejlődés átjött Budapestre. A város külső élénksége szebben be­szél, mint a politikát szidó néhány le horgasztott fej. A nemzet kohójában tényleg vajúdik valami, nagy átérté­kelés készül, a hangulat forró és nyug­talan. mintha az ország ki akarná vetni magából a beteget és a rothadtál. Bízni tudunk a sikerben, — éppen mert lát­juk a külső erősödést. Fáradt és lesúj­tott emberek, 1920 vagy 1932 magyarjai, nem válthatják még az országot, hiány­zik belőlük a frissesség és az ambíció. A nagy átalakításokat az angol és a francia forradalmak, vagy a holland felemelkedés óta megerősödött osztá­lyok hajtották végre Európában, s ha nem ők álltak az újítók élére, zendü­léssé és nyomorrá fajult a legnemesebb szándék is. Magyarország is csak ak­kor valósíthatja meg reformjait, ha gazdaságilag megerősödik, s éppen ezért &i ülünk mindení jelnek, ami a gazdasági megerősödésről szól és újabb javulást vár. örülni tudunk például a Gazdaságkutató Intézet legújabb jelentésének, amely pozitív adatok alapján számol be a helyzet általános javulásáról. De kétszeresen boldoggá tesz, hogy valamennyi illetékes tényező elismeri a Felvidék visszatérésének gazdasági jelentőségét. Rosta János tanácsnok a főváros közélelmezési bizottságában nyíltan bejelenti például, hogy a bu­dapesti élelmiszerpiacon most kará­csony előtt jelentős olcsóbbodás történt a Felvidék visszacsatolása Icövetkezté- ben. ügy érezzük, ez volt a Felvidék első gyakorlati ajándéka Budapestnek, az olcsóbb és több karácscmyi pecsenye és kalács. Ezt a karácsonyt mi jelent­jük Magyarországon, nemcsak áltálé nosságban, hanem a részletekben is. A piacot elárasztja a felvidéki fenyő, az új, hazai karácsonyfa. A piacon le­mének az árak, mert megérkeztek ter­ményeink. Szép karácsonyi utazások indulnak a Felvidékre. Uj, pazar sí­területek várják a pesti vendégeket. Az élelmiszerek olcsóbbodása a leg­nagyobb ajándék. Ideje volt, hogy el­jöjjön, mert a drágaság különösen a felvidékieket érintette érzékenyen. Semmi más nem zavarta a viszontlátás örömét annyira, mint a drágaság, ami váratlanul és előkészítés nélkül érte a visszacsatolt városokat és falvakat. Ta Ián a budapesti élelmiszerpiacon beállt olcsóbbodás eljut a Felvidékre is és még karácsony előtt enyhíteni fogja a felvidéki vásárlóközönség gondjait. agyonlőtte a azután öngyil egy szegedi Szeged, december 11. Gerle Imre dr. 75 éves ügyvéd, földbirtokos, m. kir. kor­mányfőtanácsos és 55 éves felesége szer­dán reggel hat órakor Tisza Lajos-körút 69. szám alatti lakásukon közös elhatáro­zással öngyilkosságot követett el. Gerle dr. előbb feleségét lőtte agyon, majd maga ellen fordította a fegyvert. Mind­ketten meghaltak. A széles körökben közkedvelt ügyvéd öngyilkosságának oka, hogy hosszú be­tegsége munkaképtelenné tette, felesége pedig képtelen volt a gazdaságuk és gőz­malmuk vezetésével reá háruló óriási munkával megküzdeni- A tragikus körül­mények közt meghalt házaspárnak két leánya és két fia maradt. CHAMBERLAIN békebeszédének nemzetközi visszhangja MacDonald miniszter nem hisz az angol világbirodalom örökkévalóságában London, december 14. Az angol sajtószövetség lakomáján tegnap este nagy beszédet mondott Chamberlain mi­niszterelnök. Kifejtette, hogy Angliának választani kellett két politika között: az egyik a háború, a másik pedig a há­ború okainak elszánt erőfeszítéssel, sze­mélyes tanácskozásokkal való kiküszö­bölése. Ö a második politikát válasz­totta. Fontos bókevívmáuyokként so­rolta fel az angol-ir kiegyezést, az an­gol-olasz egyezményt, a müncheni meg­állapodást, az angol-német, valamint a francia-német nyilatkozatot és az angol- amerikai kereskedelmi egyezményt. Be­szélt ezután arról, hogy a müncheni egyezményt mogkönnyebbUléj*$I fogadta az egész világ. MeggyőzaífW/ hogy az angol és német nepnel^&z afltivánsága, hosy s«#a többé ne vj&§|eir“ egymás el* ky tj/onit. ____ jT___________ Megemlékezett Chamberlain a jauuári római útról isí Helytelenítette azt a fel­fogást, hogy tekintély! államokkal nem lehet együtt működni. Hajlandó csatla­kozni minden olyan nemzetközi egyez­ményhez, amely csökkenti a fegyverke­zéseket. Róma és Páris Chamberlain beszédéről London, december 14. A Reuter Iroda lómai levelezője jelenti: Rómában örömmel üdvözlik Chamberlain látoga­tását, miután az módot fog uyujtaui an­nak kimutatására, hogy a megbékítés eszköze a Franciaország ellen emelt olasz követelések elintézése lehet csupán Hangoztatják, hogy az angol-olasz egyezmény biztosíté­kokat nyújtott a földközi-tengeri je­lenlegi állapot fenntartására, eunél­Im.sa k« let ezö-szei tfobb 12.— P és 20.— P __iszes játékszerekről ^képes árjegyzéket küld liebnerZsigmond BUDAPEST, V, SZENT ISTVÁN-TÉR 4 Az ország legnagyobb és legrégibb :áték-szaküzlefe _______________ -J fogva a békét nem Olaszország fe­nyegeti. Az olasz nemzet osztja Chamberlain fegyverkezést korlátozó egyezmény iránti kívánságát, de úgy érzi, hogy a bizalom helyreállí­tása végett egy lépéssel tovább kell vinni az igazságos követelések elintézé­sének Münchenben megkezdett folya­matát. Paris, december 11. Chamberlain angol miniszterelnöknek a sajtólakomán tett az a kijelentése, hogy Franciaország és Nagybritannia viszonya olyan szoros, hogy túlmegy az egyszerű jogi kötele­zettségek keretén, kitűnő benyomást tett a francia fővárosban. Élesen támadják az angol gyarmat* ügyi minisztert London, december lí. Malcolm Mac Donald gyarmatügyi miniszter keddi be­széde, amelyben az angol világbirodalom problémáiról szólott, nagy feltűnést kelt a sajtóban s nemcsak az ellenzéki lapok, hanem a konzervatív párt néhány lapja us éles támadásokat intéz a miniszter el­len azért, mert kételkedni mert az angol világbiro­dalom örökkévalóságában. A Daily Mail érthetetlennek tartja, hogyan tehetett MacDonald olyan kijelenté­seket, hogy az angol világbirodalom még a mai generáció idejében össze­omolhat és alkatrészeire hullhat szét. A kormány egyik legfiatalabb tagjának nem volna szabad ilyen sötéten nézni a helyzetet, — írja a lap — hanem minden erejét latba kellene vetnie, hogy ilyen eshetőségek ne következzenek be. Berlin, december 11. MacDonald angol gyarmatügyi miniszter kijelentései a jo­gos német gyarmati igényeket nem gyön­gítik — írja a hivatalos Börsen Zeitung. — Németországnak világosan ki kell fej­tenie — folytatja a német hivatalos lap, — hogy az a mérséklet, amellyel eddig a béke érdekében kezelte ezt a fontos problémát, nem lehet jogcim arra, hogy hékülékenységével akár Angliában, akár másutt visszaéljenek. Ez csak öncsalást eredményezhet, ami már sok esetben na­gyon károsnak bizonyult. Figyelmezteti a lap az angol gyarmat ügyi minisztert, hogy ilyeu látszatargumentumokkal a máskülönben könnyen megoldható gyarmatügyi problémát bel- és kül­politikai kakasviadal tárgyává teszi. Az angol miniszter argumentumaival foglalkozva, a német lap rámutat arra, hogy amikor MacDomld a német mód­szerek ellen várat emel, ugyanakkor nem tudja a világ Alőtt az angol gyarmatosí­tód módsze/ek magasabbrendű voltát bizonyítani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom