Felsőmagyarországi Hirlap, 1910. július-december (13. évfolyam, 52-103. szám)

1910-08-10 / 63. szám

63. szám (2) FELSOMAGYARORSZAGI HÍRLAP Szerda, augusztus 10. Meczner Gyula földbirtokos, a pénzügyi bizottság elnöke, a város hatalmas ura, Makkoshoiykára, 20 métermázsát pedig Székely Elek polgármester Nyirbogdányba. A többi 58 métermázsát aztán kis­gazdák közt szétosztották. így kezelték Ujhelyben, 1905- ben, Székely Elek és Meczner Gyula uralkodása idejében, az Ínséges segélyeket. Először is megdézsmálták a város legfőbb urai. Felit elvették maguknak, másik leiét aztán nagy kegyesen oda engedték a kisgazdáknak. Azt a kukuricál azért küldte a miniszter segélyül féláron, hogy a segélyre szoruló nép kapjon belőle. S abból mindenki vihe­tett volna az erkölcs és jó ízlés szabályai szerint, csak nem az a polgármester, akinek feladata volt éppen a segély igazságos szét­osztása, s nem az a pénzügyi bizottsági elnök, akinek döntő befolyása volt a városi ügyekre s akinek még azt a látszatot is távol kellett volna magától tar­tania, hogy ezt a befolyását sa­ját anyagi gyarapodására hasz­nálja fel. Jó Ízlés és úri felfogás dolga ez. De náluk nagyobb volt ennél a kapzsiság. Képesek vol tak ilyen súlyos ízléstelenségre egy csekély haszonért. Mert bi­zony alig pár száz korona ha­szon lehet az, ha 22 métermázsa kukuricát féláron kaphat valaki. De hát illik az, épen ilyen cse­kély hasznot, épen ilyen kis se­gélyt az arra rászorultak orra elől elkiparitani f Ép ez teszi a dolgot olyan csúnyává, olyan visszataszítóvá! S épen azok te­szik ezt, akiknek hivatásuk lett volna arra ügyelni, hogy a se­gélyt azok kapják, akik rá van­nak szőri.lva, hogy a segély igaz­ságon legyen elosztva: a polgár- mester s a pénzügyi bizottság elnöke. Ez a kicsinyes haszonhajhász3t mindennél jobban jellemzi azt a két urat, akiknek kezében volt akkor a város vezetése. Es ért­hetővé teszi azt is, hogy mért kímélte Meczner Gyula Székely Eleket a fegyelmi eljárás során is és a nagy veszekedés után is mért vágytak össze újra a szi­veik. Hogyne, mikor azelőtt együtt kukuricáztak, együtt osztozkodtak az ínségeseknek küidött államse­gélyen! Az ilyen közös mult, a közös kukurica megint csak ösz- szehozza a hü osztályos társakat, ha egy időre szétválnak is az utaik. Hát csak igyekezzenek tisztelt urak visszaültetni a polgármesteri székbe Székely Eleket! Hadd kez­dődjék újra a kukurica-gazdálko- dás. Hadd találjon egymásra is­mét a városi meleg tűzhely mel­lett a két kukurica lovag. — augusztus 10. Nagyságos Dr. Rosenthal Sándor urnák ügyvédnek és nagybirtokosnak Sátoraljaújhely Olvastam Nagyságodnak a Zemp­lénben hozzám intézett b. levelét, melyben a királyi tanácsosságáról szóló hir hitelességét reklamálja. Végtelen sajnálatomra nem szol­gálhatok a hir forrásával és nem ál­hatok jót annak megbízhatóságáról. Igaz-e, nem-e nem tudom, — hogy beszélnek róla a városban azt hal­lottam és igy ez a hir ha nem is a pozitív tényt adja elő, legalább kife­jezi a közönségnek azt a kialakult közvéleményét, hogy Nagyságod erre a kitüntetésre már rég méltóvá vált. Én magam is a legjobban megérde­meltnek tartanám ezt a kitüntetést s közérdekben is óhajtandónak, mert igy ő felsége díjtalanul helyes és praktikus ügyvédi tanácsokhoz jutna, amiben mostani tanácsossai révén nem igen van része. ­Lehet azonban, hogy legfelsőbb helyen túlságos szigorúsággal par­cellázzák és veszik számba a szer­zett érdemeket és igy Nagyságod csak még egy pár újabb szív átadás után nyerheti majd el a magas kitün­tetést, amihez előre is gratulálok. Határozott felvilágosítást pedig azért nem adhatok, mert én a Fm. H. szerkesztője, aminek címezni méltőztatik, nem vagyok. Ha jobban meg méltóztatott volna nézni, láthatta volna, hogy én ennek a lapnak po­litikai főmunkatársa vagyok. Tessék csak a lap élére nézni. így helytele­nül méltóztatott szerkesztőnek cí­mezni. Ez a kitüntető cim ép úgy nem illet engem, mint Nagyságodat a királyi tanácsosi titulus. Tessék megbocsátani, de némi fe­lületességnek tartom azt, hogy mint szerkesztőhöz tetszik hozzám for­dulni, anélkül, hogy utána nézne, hogy tényleg szerkesztő vagyok-e ? Egy királyi tanácsostól még csak megjárná az ilyen felületesség, de egy komoly s rigorózus ügyvédtől nagy hiba. Alaposabb eljárást kérek. Külömben tényleg Isten és béke le­gyen velünk. Őszinte tisztelője Búza Barna. MEGYE ÉS VAROS Egy havi közigazgatás. — A közigatásl bizottság ülése. — Zemplén várni egye közigazgatási bizottsága f. hó 8-dikán tartotta au­gusztus havi gyűlését, beszámolván a vármegye julius havi közigazga­tásáról. A főispán és az alispán szabadsá gon lévén az elnöki széket egy ad hoc belügyminiszteri felhatalmazás alapján Thuránszky László a vár­megye főjegyzője foglalta el. De a bizottsági tagokat sem na­gyon ölte a buzgó igyekezet. A vá­lasztott tagok közűi csak jó Matolai Etele és Nagy Barna jelentek meg. Gróf Mailáth József csak az ülés vége felé érkezett. Valami halálos unalom ülte meg a termet. Igazi kánikulai hangulat] Amint az előadók ledarálták jelen­téseiket siettek ki a teremből, amely­ben az ülés vége felé alig hatan heten hemzsegtek. Egykedvűen vet­ték tudomásul a jelentéseket, csak Szirmay István a vármegye főügyésze szólt közbe egyszer-másszor jelezvén, hogy ő figyel. Oda is szólt az el­nöklő főjegyző az egyik előadónak, hogy ne neki beszéljenek, de Szir­mainak. A hivatalvezetők közül Szirmayn kívül csak Eisemann Oszkár pénz- ügyigazgató és Hönsch Dezső az ál- lamépitészeti hivatal vezetője voltak jelen. Szirmay egy Ízben kifogásolta is, hogy a kir. főügyész helyettes állandóan távol marad. De Thu­ránszky az elnöki székből helyre igazította a Szirmay szavait, mond­ván, hogy a főügyészhelyettes beje­lentette akadályoztatását A szakelőadók közül dr. LŐcherer Lőrincz, a vármegye tiszti főorvosa Somogyi Bertalan, Bernáth Aladár és Isépy Zoltán t. főjegyzők és Mattyasovszky Kálmán jegyző voltak jelen. A árvaszéket Bajusz József, a kir. tanfelügyelőt Kolumbán Sándor képviselte. Az alábbiakban az alispán jelenté­sét. amelyet Bernáth Aladár olvasott fel bő kivonatban adjuk A többi referensek előadásában keresve se lehetet semmi érdekeset felfedezni. Az alispán jelentése a következő : Személyi ügyek. A főispán Schön Andor vmegyei Írnokot a mezőlaborci szolgabirói hi­vatalhoz helyezte át, helyébe a köz­pontba Wallach Mór járási írnokot osztotta be. Sátoraljaújhely rt. városnál meg­üresedett közig, gyakornoki állásra Kulics József jogszigorló választa­tott meg. Bencsik István főszolgabíró 6 heti szabadságát julius 16 an megkezdvén, a hivatalvezetést távollóte idejére Bárczy Gusztáv szolgabiró vette át. Kiss Lajos a gáiszécsi szolgabirói hivatalhoz újonnan kinevezett járási számvevő állását julius hó 11 én el­foglalta. A Stefán Béla kistárkányi kör­jegyző ellen folyamatba tett fegyelmi eljárás befejeztetvén a nevezett ál­lásába julius 23 án visszahelyeztetett. Bajusz Pál leleszi községi biró el­len elrendelt fegyelmi vizsgálat még folyamatban van. A bodrogközi járás főszolgabírója Korchma Menyhért zemplénagárdi, Knopfler Adolf nagykövesdi Kiss Vilmos nagygéresi és Lukács Béla karosai jegyzők ellen a husvizsgáiati szabályrendeletek megalkotása körül tapasztalt hanyagságuk miatt a fe­gyelmi eljárást megelőző vizsgálatot elrendelte. Winkler Emil volt kelenei kör­jegyző fegyelmi ügye, valamint az ellene folyamatba tett bűnvádi eljá­rás mind ez ideig befejezést nem nyert. A julius hó 30-án Laborcfőn meg­tartott sjegyzői választás alkalmával sjegyzővé Halasi Dezső ok', jegyző választatott meg. A Hladonik János mezőlaborci kör jegyző ellen elrendelt fegyelmi el­járás folyamatban van. Dr. Gáál Sándor sztropkói járási orvos julius 4-én 4 heti szabadságát megkezdette, távolléte idejére a he­lyettesítéssel dr. Hoffmann Armin sztropkói körorvos bízatott meg. Közrendészet. Sátoraljaújhely r. t. városban a szemé.y- és vagyonbiztonság általá­ban kielégítő volt. Lopás büntette 5, lopás vétsége 11, egyébb bűncselek­mények 16, esetben fordult elő, ille tőleg ennyiszer foganatosíttatott nyo­mozás. Baleset bejelentés 16 esetben tör­tént jobbára jelentéktelenebb sérülé­sekről. Kiutasittatott, kitiltatott illetőleg eltoloncoltalott 34, a közbiztonságra veszélyes idegen illetőségű egyén. A tokaji járás- főszolgabirájának jelentése szerint az erdőbényei róni. kath. lelkész irodájában az asztalfió­kot ismeretlen tettesek feltörték s onnan 40 korona egyházi pénzt lop­tak el. Kívánatos volna Erdőbénye köz­ségben egy csendőrőrsnek felállítása hogy ezáltal a nevezett községek­ben napirenden levő betörések és korcsmái verekedések megakadó lyoztassanak. Vétkes gondatlanságnak esett ál­dozatul julius 28-án Zemplénoroszi községben Makay János ottani lakos 9 éves fia. Juszkó András Ameriká­ból hazatért Zemplénoroszi lakos, ugyanis töltött forgópisztolyát otthon hagyta, melyre a nevezettnek 12 éves fia rátalálván azzal játszani kez­dett. Játék közben azonban a revol ver a gyermek kezében elsült s a golyó Makkay János 9 éves fiának testébe fúródott, ki azonnal meghalt. A sztropkói járás főszolgabirája jelenti, hogy julius 29-ón Kelesén Homulács Szaniszló tulajdonát képe­ző fedett száraz kutban két egyén lelte halálát. A nevezett tulaldonos kocsisa elő­zőleg ruháit ismeretlen okból a kútba dobta, ezt megtudván neje igyeke­zett a kútba dobott ruhákat kihor­gászni. Egy asztalos legény látván az asszony igyekezetét vállalkozott a még ki nem horgászott ruháknak felhozatalára, mely célból a kútba egy létrát helyezett el s azon pró­bált a kútba leereszkedni. Alig ha­ladt azonban 4 méternyire megállt, inogni kezdett, majd hirtelen a kút fenekére zuhant. Ott levő barátja nyomban utána ment, de őt is ha­sonló sors érte. Az esetről nyomban jelentést tettek a körjegyzőnek, ki a helyszínére sietvén intézkedett a hul­láknak a kutból való felhozatala iránt. Erre egy kelesei lakos tüstént vállalkozott is. A körjegyző azon­ban a vállalkozót csak akkor engedte a kútba, mikor a testét megkötni engedte. Alig ereszkedett azonban 3 méternyi mélységre a kútba máris kétségbeeseten kiabálni kezdett, mire felhúzták s ekkor elmondotta, hogy oly fojtó odalent a levegő, hogy szédülni kezdett s nyilvánvaló volt, hoyy a kút belsejében széngáz fej­lődött. A körjegyző erre a szén gázt a kutból mesterséges utón kiszorit- tatta s igy sikerült a két hullát a felszínre hozni. A kir. járábiróság a hullaszemlét megejtette. A varannói járás területén 3 tüz­eset fordult elő. A 'szinnai, sztropkói és mezőlahorci járásokban az elmúlt hó folyamán tüzeset nem fordult elő. Amerikába kivándorolt 205 egyón, sviszajötr 146 egyén. Julius hó folyamán 165 útlevél iránti kérelem erkezett be 158 drb, útlevél állitatott ki. Katonaügy. A sorozási előkészületek az összes járásokban megtétettek. A távollevő és ismeretlen hadkötelesek erélyesen nyomoztatnak. A szokásos utóállitások julius hó­ban is megtartattak és pedig 22 én Sátoraljaújhelyben, 18 án pedig Ho- nionnán. Közlekedés. A állami törvényhatósági és köz­ségi közdűlő utak általában kielégítő állapotban vannak, közlekedési aka­dályok elő nem fordultak. A sárospataki régi Bodrog-hidnak lebontása folyamatban van. A szinnai járás főszolgabirája je­lenti, hogy a járásában a közutak állapota a tartós esőzések miatt ked­vezőtlen. Különösen rossz a homon- na-szinna zeraplenoroszi-baligródi ál­lami közutak Szirma és Horoonna közötti szakasz. A járási főszolgabíró jelenti to­vábbá, hogy a szinai járásban a vi­cinális közutak nagy része is nagyon megrongált állapotban van. Ezen utakat a járás területén levő fűrész- gyárak ugyanis oly nagy mértékben veszik igénybe, hogy a csekély munkaerővel azokat jó karban tar­tani lehetetlenség. Mezőgazdaság. Az aratási munkálatok az első já­rásokban befejeztettek s most a csép- lósi munkálatok vannak folyamatban. A termés az őszi veteményekben általában jó, a ravaszi vetemónyok azonban silányabban fizetnek. A jjégverte vidékeken a hozam nagy mértékben csökkent. Munkáshiány okozta zavarok sehol sem fordultak elő. A homonnai járásban óriási ter­mésre volt kilátás, az aratás közben beállott tartós esőzések azonban nagy kárt okoztak, bár a szalma megfe­ketedett s a keresztekben az alsó és felső kévék kicsiráztak, mindamellett a gazdák más évekhez viszonyítva meg vannak elégedve a termés me- nyiségével. Gyengébb az árpa és a zab termés. A burgonya pedig a la- pályosabb helyeken foltosodik és rot­hadásnak indul. A szinnai járásban az aratási raun kálatok most vannak folyamatban

Next

/
Oldalképek
Tartalom