Felsőmagyarországi Hirlap, 1910. július-december (13. évfolyam, 52-103. szám)

1910-08-10 / 63. szám

63. szám (3) FELSOMAGYARORSZAGI HÍRLAP Szerda, augusztus 10. A tormás általában kitűnőnek mond hátó, olyannak, amilyen a járásban már évek óta nem volt. Takarmány bőven termett. Ugyancsak most folyik az aratás a sztropkói járásban is, hol a kis bereasnyei kör terményeit a jég tönkre verte ugyanannyira, hogy ezen vidéken Ínséges állapotra van kilátás. A mezőlaborci járásban az aratási munkálatok csak most vették kez­dőtöket. A nép általában jó termés­nek öi vend. Az állategészségügyi állapotok kedvezőek. Ragadós állati betegségek a vármegye területén csekély számban fordultak elő. És pedig Ujpatak és Luk a községekben sertósvész állapíttatott meg. Úgyszin­tén a sertészvész lépett fel Perbe- nyik községben, mig Lelsz község­ben elvétve veszettség fordult elő. Helroecke és Tótalmánd községek­ben 1—1 esetben a sercegő üszők tünetei jelentkeztek. Szinna községben szórványosan a lépfene megbetegedések fordultak Nagycsertész községben elvétve a lóhrühkor jelentkezett. )( Képviselőtestületi gyűlés. A vá­rosi képviselőtestület f. évi augusztus hó 12-én d. u. 8 órakor rendes köz­gyűlést tart a melynek főbb tárgyai: A vármegyei közkút áthelyezése. — A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság területi integritásának megvédése ügyében kiküldött bizottság által el­készített felirat tárgyalása. — A viz- mütelep gépészeti berendezésének utófelülvizsgálata, — A vízvezeték­nek a gyertyagyárig való meghosz- szabbitása. — Mérnök előterjesztése a vízórák felállítása iránt. — Mérnök jelentése a vízvezeték 1910. évi jun. havi állapotáról és működéséről. — Ugyanaz a vízvezeték 1910. évi jul. havi állapotáról. — Ugyanaz a vá­rosháza helyiségének elégtelenségé ről, — Klein Andor lemondása a pénztár vizsgálatok alkalmával történt megbízatásáról. — Tanács határozata az adóügyosztály drágasági pótléka tárgyában. — Főispán véghatározata Farkas Andor árvaszéki ülnök h. polgármester és dr. Búza Barna ipar­hatósági biztos elleni fegyelmi ügy­ben. — Építészeti bizottság javaslata a mezőgazdasági munkásházak léte­sítése tárgyában. — Ugyanaz az 1910. évi járda és utcaburkolatok ja­vítási költségvetése tárgyában. — Tanács határozata mérnöki szerek megrendelése tárgyában. — Pénz­ügyi bizottság javaslata a Dianafürdő árlejtósi feltételeinek megállapítása tárgyában. A nagy per. Csakugyan be van adva. tizenhetedikén lesz a tárgyalás. Kiderül az igazság. Bocsánatot kérünk a Zempléni Újságtól, Holló Andortól, Székely Elektől és mindenkitől. Tényleg tévedtünk a múlt számunkban. Székely Eleknek feljelentése Mik lossy István ellen rágalmazás vét­sége miatt csakugyan be van adva. Szombaton adták be. Mi pénte­ken néztünk utána, akkor még nem volt beadva. Azért irtuk, hogy nem adták be. De szomba­ton délelőtt tényleg beadtak. Bo­csánatot kérünk. A szenzációs ügy tárgyalását Kopeczek József járásbiró aug. i'j-ére tűzte. Tehát rövidesen tisz­tába jövünk Miklóssynak van é igaza, vagy Székelynek'.'3 Ki mondott igazat ? Egy interwiew, amelyből most már igazán nem lehet megtudni, hogy ki mondott igazat. De hát akkor hol vannak a dijnokok ? A legutóbbi közgyüléson történt, hogy Búza Barna szóvá tette a rend­kívüli kiadások cime alatt felvett egyik költségvetési tételt. Ideiglenes dijnokok és becsüs fizetésére felvet­tek ugyanis a költségvetésbe 4800 koronát és kifogásolta Búza. Ekkor a számvevő kijelentette, hogy ez a tétel nem törölhető, mert az adóügy- osztályban alkelmazva vannak ezek a dijnokok. Ez a kijelentése a számvevőnek, aztán erős kifakadásokra b'ría a kép­viselőtestületi tagjait az adóügyosz tálylyal szemben és jogosan, mert csak most rendezték véglegesen az ügyosztályt és már újból rengeteg segélyerőket kell felvenni. Jogosan vethette fel Búza a számvevő által mondottak nyomán azt a kijelentést hogy ott — ugylácszik —• nem dol- goznrk és ezért rendet kell terem­teni. A képviselőtestület pedig elhatá­rozta, hogy ezeket az állapotokat nem tűri és hogy ez ügyben hatá­rozhasson, elrendelte, hogy az adó- ügyosztály létszámáról, ideiglenes al­kalmazottairól részletes kimutatást terjeszenek a legközelebbi közgyű­lés elé. Az ügyet nagyon fontosnak tar­tottuk és ezért magunk is érdeklőd­tünk az adóügyosztályi állapotok iránt. Gecsey Jenő adótanácsoshoz az ügyosztály vezetőjéhez fordultunk, a ki a következőket mondta el ez ügy­ben munkatársunknak : Lánczi Aladár ur mint a „Felfő- magyarországi Hírlap“ munkatársa kérdésére a következőkben vála­szolok : Az adóügyosztály szerv. szab. rendelet szerint áll egy adótaná­csosból, mint vezetőből, 2 adójegy­zőbői, 8 végrehajtóból, 1 Írnokból és 3 állandó dijnokbó). Ezen állá­sok az irnoki állás kivételével mely nek szab. szerinti javadalma 2040 korona, be vannak töltve, az egy irnoki állás terhére 2 ideigleues dijnok van a'kalmazva, kiknek évi 1680 kor. Mar most kérdem, hogy az adóügyosztály pazarol-e a sze­mélyzeti kiadásoknál, vagy ped’g ebből kitetszőleg is takarékosto- dik ? De még ha tényleg rendkí­vüli kisegítő munkaerőről is kellene gondoskodni nem volna csoda, mert az adóügyosztály személyze­téből 1—2 a szab. rend, tiltó ren­delkezése dacára is mindég más zzolgálaii ágakhoz van el vonva s e bajon csak úgy segíthetek, hogy velem együtt az egész személy­zet hivatalos órán kívül is dolgo­zik, hogy a város közönsége újabb megterheltetéstől megkímél tessék. Nagy bajt okoz az adóügyosztály elhelyezéséül szolgáló hivatalos helyisége is, ennek orvoslása iránt számtalan esetben tettem szóval és Írásban jelentést, de eddig min­dig süket fülekre talált. Márpedig a helyiségek elégtelensége az ügy menetre minden tekintetben béni- tólag hat s ennek folyamaként nem csodálkoznám még azon sem ha egyes időközökben munkator­lódás állana be. Saujhely, 19010. aug. 6. Tisztelettel Gecsey adóügyi tanácsos a. v. adóügyosztály fó'nfcke Ezek szerint tehát az adóügyosz­tályban csak két ideiglenes dijnok van és ez is kevesebb fizetést húz, mint a betöltetlen iinoki állás fenn­maradó fizetése ? Felmerül tehár az a kérdés, hogy ki mondott igazat? Ha a Gecsey állítása igaz, akkor a számvevő tudva félrevezette a kép­viselőtestületet. Miért ? De meg aztán hol vannak a dijnokok ? Mindezek sürgős választ követel­nek, mert végre is a képviselőtestü­letet állandóan félrevezetni még sem lehet. Meg aztán a város vagyona sem Osáky szalmája! HÍREK, — Halálozás. Potoczky Dezső a raegyaszói kerület volt országgyűlési képviselő 61 éves korában Berzéken meghalt. — Egyházi kinevezés. Az egyház megyei kormány Hegedűs Ágoston mátyóci gör. kath. helyettes lelkészt ugyanezen minőségben Szacsu<’ba nevezte k i. — Dókus Ernő főrendsége. Nemré­giben széltében elterjedt az a sokak­nak kellemes h’’r. hogy Dókus Ernőt közéletünk ez igazán érdemes kitti nőségét, a király örökös főrendiházi tagnak nevezte ki. Lapunk egyik legutóbbi számában mi is hirt adtunk Dókus Ernő e kitüntetéséről, amely hírünkre vonatkozólag Dókus Ernő­től a következő levelet vettük : Tisztelt Szerkesztő Ur! Most érkeztem haza és olvasom becses lapjaink kitüntető sorait. A dologban tévedés van, a mi valószínűleg onnan szátmazhatik, hogy nekem, mint a tiszániuneni ref. egyházkerület megválasztott főgoudnokának, igényem lesz a főrendiházi tagságra, hivatali állá­som után. Osz'ote hive Saujhely, aug. 5. 1910. Dókus Ernő, Dókus Ernő tehát mégis tagja lesz főrendiháznak, ha nem is királyi kitüntetésből ki folyólag, de hivatali állása után. Es ez teljesen mindegy az ő nagyszámú tisztelőinek szem­pontjából, aminthogy semmit sem változtat mindazon, amit róla a fent- emlilett cikkünkben elmondottunk. — Katonai sorozások. Megszűnt ,iz ex-lex és most utólag megtartják az elmaradt katonai sorozásokat. Kissé szokatlan lesz, ha most a leg­forróbb kánikula és a legsürgősebb gazdasági munka idején sorozásra menő falusi legények nótázásától lesz hangos a varosok utcája. De a császa'rnak katona kell és ha későb­ben is vannak a sorozások ez éven is csak úgy elviszik a legények elejét mint máskor. Az ezidei ka­tonai fősorozások Zemplénvárme- gyében augusztus 9-ikóvel vették kezdetüket. A sztropkói járásban aug. 9., 10 és 11-én, sorozóbizottsági polgári elnök : Isépy Zoltán, sorozó­bizottsági polgári orvos: dr. Rácz Miksa, a sorozásra felhívott hadkö­telesek száma 220. A varannói járás­ban aug. 11., 12., 13-án, sorozóbi­zottsági polgári elnök: dr. Csőké József s orvos dr. Simonovics Ignác, a sorozásra felhívott hadkötelesek száma 270. A gálszécsi járásban aug. 14., 15. 16., 17., 18., 19 én, polgári elnök : Isépy Zoltán s orvos d. Kende Miksa, a sorozásra felhívott rhadkö- telesek száma 420. A nagyraihályi járásban aug. 21., 22., 23., 24-én, polgári elnök : Czihur Bertalan s or­vos dr. Widder Márk, a sorozásra felhívott hadkötelesek száma 560. A bodrogközi járásban aug. 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16-án, polgári el­nök : Bernáth Aladár, polgári orvos dr. Frieder Zsigmond, a sorozásra felhívott hadkötelesek száma 7C0. Sátoraljaújhely város területén aug. 16., 17., 18, 19-én, polgári elnök: Matolay Etele s orvos dr. Szepessi Arnold, a sorozásra felhívott hadkö­telesek száma 450. A sátoraljaújhelyi járás területén aug. 20., 21., 22., 23., 24-én, s a sorozásra felhívott hadkö­telesek száma 450. A tokaji járásban aug. 31. s szept. 1., 2., 3., 4., 5-ón, polgári elnök: Székely Károly, orvos dr. Fridmann Adolf, sorozásra felhí­vott hadkötelesek száma 500. A szerencsi járásban szept. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13-án, polgári elnök : dr. Kovács Gábor, orvos dr. Erős János, sorozásra felhívott hadköte­lesek száma 9C0. A sárospataki já­rásban szept. 13., 14., 15-én, polgári elnök : Isépy Zoltán, orvos dr. Kun Zoltán, sorozásra felhívott hadköte­lesek száma 350. A horaonnai járás­ban aug. 18., 19., 20-án, polgári el­nök : Kelemen Kálmán, orvos dr. Rácz Miksa, sorozásra felhívott had­kötelesek száma 280. A szinnai já­rásban 21., 22., 23., 24 én, polgári elnök: Isépy Zoltán, orvos dr .Marton Dénes, a sorozásra felhívott hadkö­telesek száma 370. A mezőlaborci járásban 15., 16., 17-én polgári el­nök : Bernáth Alada'r, orvos dr., Klein Zsigmond, a sorozásra felhívott had­kötelesek száma. — Ünnepi istenitisztelet. Az orth. izr. hitközség közzé teszi, hogy f, hó 18-án, a király 80-ik születésnap­ján a reggeli ima után 7 órakor ün­nepi istenitisztelet lesz. — Ököritó Vitózvágáson. Kedves szokás a magyar falvakban, hogy az aratás szerencsés befejezését tánc- mulatsággal ünnepelik meg. Hogy a ki kivette részét a nehéz izzadsá- gos munkából, mulathasson egyet dolgai elvégeztével. A varannói járás Vitézvágás helységében sem maradt el ez a mulatság, amelynek sajnos nagyon is szomorú következményei voltak. A fiatalság ugyanis egy csűrben táncolt, amiáltal kis híja, hogy az Oköritó szerencsétlenek sor­sára nem jutottak. A vitézvágási le­gények még táncközben is szivaroz­tak s úgy történt, hogy az egyik által el dobott égő szivarkától a csűrben volt szalma kigyult. A tán- colók menekültek. A tűz tovább terjedt és leégett 5 lakóház mellék­épülettel. A. közigazgatási hatóságok tehetnének már valamint, hogy ha­sonló esetek meg ne ismétlődhesse­nek. Ideje volna már megtiltani, hogy a táncmulatságokat — különö­sen nyáron — csűrökben tartsák meg. — Tanügyi választmányi gyűlés. A felsőzempléni ref. egyházmegye tan­ügyi választmánya f, hó 3-án, a nagy- mihályi állami elemi iskola tanács­termében Kádár János papi és Dókus László világi elnökök kettős elnök­lete alatt tartotta meg a szokásos évi ülését. Az ülésen jelen voltak az összes választmányi tagok s ezek között Hutka József egyházmegyei esperes is. A tárgyalt ügyek előadója Román Ernő nagytoronyai lelkész volt, aki az előforduló hiányok mel­lett általában véve megnyugtató ké­pet festett az egyházmegye tanügyi állapotáról. A bizottság az előadónak kimerítő munkálatáért köszönetét szavazott. Ülés után az összes bi­zottsági tagok társasebédre az „Arany bika“ vendéglőben jöttek össze. Tisztelettel értesítem an. é. hölgyközönséget, hogy Sátoraljaújhelyben aug. hó 15-től 4 hétig tartó szabászait tanfolyamot fogok tartani és kérem erre becses pártfogásukat. — Közelebbi felvilágosítással szolgál Gottlieb Ignác űr a zmn Buc ipesti nagy áruházában. . : y ~ Tisztelettel ------ ' Reisman Hella, ' Budapestről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom