Felsőmagyarországi Hirlap, 1903. július-december (6. évfolyam, 52-100. szám)

1903-07-01 / 52. szám

I 52. szám (2) FELSŐ MA GYAR0RS2AGI HÍRLAP Szerda, julius 1. az exlex előtti határozati javasla­tot újra felajánlotta, nagy ered­mények küszöbén visszatért a kez­detre, a kevésnek felajánlására. Ezt a visszatért előnyös béke­ajánlatot megragadta Bécs, s úgy következett he a nemzeti követel­ményekért harcoló közvélemény fájdalmas csalódása, Ez az én véleményem a lüg- getlenségi párt eljárásáról. Nem mondom, hogy küzdelme? amelyek a közvéleményt támogatására lel­kesítették, egytől-egyig telj esit- tetlenül maradtak. Pedig ha valamikor, úgy most lett volna módjában azokat örvé- nyesiteni. Lelkesebb közvélemény 4 hónap múlva sem fog állani a függetlenségi párt háta megett, mint most állott. S ha most nem volt hajlandó megadni Bécs a nemzeti követeléseket, s ha most kész lett volna erőszak elköveté­sére a nemzeti akarat megtörése végett: kész lesz 4 hónap múlva is bizonynyal. De akkor hol lesz majd az a mi nemzeti lelkesedé­sünk, mely oly elemi erővel fe­szítette a kebleket? Fog-e megint sikerülni a füg­getlenségi pártnak oly lázba hoz­ni a lelkeket, hogy mint most bi­zonynyal történt volna, úgy majd akkor millió ajk legyen hajlandó visszhangoztatni az elhangzott csa­takiáltást: >Pro pátria et pro li­bertate«.— Kérdések, amelyekre vajha megnyugtatni feleletet ad, hatna a nemzeti Géniusz és őserő. (Miglécz.) Sütő Kálmán ev. ref. lelkész. Válasz a megjegyzésekre. A Felsőmagyarországi Hírlap jú­nius 27-iki számában egy cikket ir­tain „Békekötés után“ címmel. So­raimhoz megjegyzések vannak fűzve, melyekre szükségesnek tartom rövi­den reflektálni. A megjegyzések t. írója azzal kezdi, váljon nem veszem-e észre, hogy az elégedetlenségbe a kor­mánypárt hecceli az ellenzéket? Erre vonatkozólag megjegyzésem csak az lehet, hogy ha történtek vagy tör­ténnek ily kísérletek, hát ezeket ko­molyan nem kell és nem lehet ven­ni sem innen, sem túlról. Mit ered­ményezhetnének az ily fajta tény­kedések a túloldalnak? Semmit. En legalább nem tudok oly független­ségi érzelmű és elveket valló em­bert elképzelni, ki azért, mert nincs megelégedve a megalkuvás politiká­jával, ezért heccelések következté­ben most már talán. oda fog sandí­tani, ahol mindég mindent rózsás színben látnak és kórusban sankcio nálnak az egekig felhangzó igenlés­sel. Sőt ellenkezőleg! E ténykedések hozzájárulnak ahoz, hogy növeljék azok számát, kik a mai helyzettel korántsem elégedettek, ez pedig csak örvendetes. A „Neue Freie Presse“ lapról ma­gam is tudom, hogy annak mennyire fájt a katonai javaslatok elodázása és az ügyek ilyetén elintézése; de ne feledjük, hogy édes hazánk ez újság, valamint a többi bécsi faktor szemében nem egyéb Ausztria pro­vinciájánál, még pedig oly provin­ciájánál, melynek kötelessége em­bert adni, továbbá pénzt, de sok pénzt adni; ezzel szemben semmit sem, nem követelni, hanem engedel- met kérni, hogy eme kellemes aján­dékokat tovább is szállíthassa !! Hát kérem szépen ón az ered­ményt már csak a saját szempon­tunkból Ítélem meg és nem abból, hogy mit mond más. A mérleg egyik serpenyőjére teszem, hogy mit követeltem, a másikra, hogy mit kaptam és meglátom az eredményt. En nem tehetek róla, de az első serpenyőt egészen megtöltve látom még másnap is, mig a második előt­tem teljesen üresen tűnik föl; azon­ban lehet, hogy rosszul látok, hogy tévedésben vagyok ! ? Ami a visszavonást illeti, én \így tudom, hogy ez nem visszavonás, csak elodázás, ez pedig nagy kü­lönbség ! Menjünk tovább. Azt mondja a megjegyzések t. írója, hogy mi okunk volna most egyszerre kétel­kedni Barabás Béla, Tóth János stb. stb. politikai vezérek becsületében és hazafiságában ? Ez igaz. — Sem másnak sem nekem nem lehet jo­gom, sem kedvem e tiszteletreméltó alakok bármelyikének eljárásában, ténykedésében, hazafias intenciójá­ban kételkednem ; de azt talán el­hiszi és megfogja nekem engedni, hogy sokszor veszítettek csatat már el a rossz vezetés miatt, sokszor kö­töttek már oly bókét, melynél ugyan akkor sokkal előnyösebbet lehetett volna kötni, a nélkül, hogy a veze­tők jóhiszeműségéhez a gyanúnak még csak látszata is hozzáférhetett volna! Az is mondva van végül, hogyha ismét előveszik az immár egyelőre visszavont javaslatokat, akkor újból felvesszük a harcot stb. Ez is he­lyes ; de kérdem, váljon lesz-e oly kitűnő hadállásunk, mint most volt? Váljon hatalmas ellenfelünk beleke­rülhet-e oly fatális helyzetbe, mint most volt? Ezt nagyon is -kétlem! Most is tehát csak azzal végezhe­tem, hogy diadalról sajnos nem be­szélhetünk ; sőt hozzáteszem, hogy ha sokan volnának, kik a jelen hely­zettel „nagyon“ meg vannak elé­gedve, ez szomorú simptoma lenne ! Szivszorongva várjuk a jövőt, hogy mit hoz ! ? Csapó Lajos. Minek tagadnám: bizony egyet­értek én Sütő Kálmánnal is, Csapó Lajossal is abban, hogy sokkal job­ban esett volna nekem is, ha a füg­getlenségi párt a harcz folytatását határozta volna el. Mert csakugyan a hangulat is, a helyzet is a legked­vezőbb volt arra, hogy még több eredményre van kilátás, akkor kár a harczot abbahagyni, Ha visszaver­jük az ellenség támadását, az már diadal.- de ép akkor helyes üldözni a futó ellenséget, hogy a diadalt tel­jesen ki is használhassuk. Ezt mind igy vallom én is, De állítom továbbra azt is, hogy a füg­getlenségi párt eddig is fényes dia­dalt aratott a katonai javaslatokban a nemzet ellen intézett merénylet visszaverésével, s ilyen diadal után nincs okunk kételkedni, ha kis időre felfüggesztik a harczot. S különösen óriási csapás, nemzeti szerencsétlen­ség volna, ha a leszerelés miatt most megbomlana a függetlenségi párt egysége, mert ha valaha, jugy ma szükségesebb mind a él a nemzet érdekében egy egységes, erős füg­getlenségi párt fenmaradása s meg­erősödése. S aztán tessék csak szétnézni pl, nálunk Zemplénben. Lelkesedünk az ellenzék harczáért, s mondhatjuk, hogy lelkesedett érte a kormánypárt is, mert hiszen most látjuk, hogy a mamelukoknak talán még jobban fájt a leszerelés, mint nekünk. De ha feltálalják a főispán asztalára a virs­lit, akkor parancsszóra özönlik a sok függő helyzetű emker, s azok a ma melukok, akik titokban az obstrukció diadaláért imádkoznak, 200 szóval 30 ellen szavazzák meg a bizalmat a nemzetellenes javaslatokat erősza­koló kormánynak. Ilyen nyomorult viszonyok közt, ilyen szolgalelküség mellett lehet-é biztató kilátásunk pl. egy esetleges választási küzdelemben ? Más országban lehetne biztosan támaszkodni a közvélemény ilyen hatalmas felbuzdulására, — de ná­lunk, ahol elég a főispánnak egy in­tése, hogy a lelkes közvélemény egy­szerre virslievő mamelukcsoporttá lapuljon, — itt igen erősen csalód- hatik, aki eire a felbuzdulásra biz tosan támaszkodik. Ezek a gondolatok vezettek a múlt vezérczikk megirásánál, — s a párt egységes fennmaradásának a gondo­latáért hallgattam arról, hogy bizony én is szívesebben vettem volna a harcz folytatását. Most már kimon­dom nyíltan mert örömmel látom, hogy a leszerelés miatt való elége­detlenség nem fog senkit a párt el­hagyására bírni. Sőt csak annál in­kább bent kell maradnunk a párt­ban, hogy lelkesedésünkkel újabb harcra s még szivósabb kitartásra sarkaljuk. Bízom a párt vezéreiben, hiszem, hogy nemsokára megújul a küzde­lem, s a nemzet nagy és fényes dia­dalával fog végződni. Várjunk és bizzunk tehát, s ne kedvetlenedjünk el, ne elégedetlenedjünk. Ragaszkod­junk még jobban ahhoz a párthoz, amely a mai viszonyok közt mint ez az eredmény is mutatja, egyedül akar s egyedül képes a nemzet szá­mára hasznos vívmányokat kiküzdeni. b. b. Útban Amerika felé. Irta: Várlaky Sándor. Bréma 1903, jun. 22. Igazán csodálatos világot élünk. Kétszer huszonnégy óra előtt még barátaim közt voltam, ma pedig már sok száz kilométernyire távol vagyok, hazámtól, népemtől és mindenkitől, kihez a szeretet, a barátság ezer kö­teléke fűzött. Ahová 30 óra alatt el­jutottam, öreg apáink hónapokon ke­resztül tartó kinszenvedés, nélkülö­zés és ezer veszély után juthattak volna el. Igaz, hogy emigy sokkal több élményre, tapasztalatra és oku­lásra tettek szert, mi azonban röpü­lünk, érzékeink a sok benyomástól eltompulnak, agyunk a sok képzetet nem tudja feldolgozni és minden zsák ólom gyanánt él képzeletünk­ben s a sok látottból és hallottból alig ragad meg valami. Igazán, amivel a mai modern em­ber bir, arról a régiek még álmodni sem mertek; ami ma valóság, azt régen elképzelni sem tudták, és az a csodálatos, hogy ez a modern em­ber, midőn a tündér miden óhaját teljesiti, midőn minden lehetőnek birtokában van, még sem boldog, mégsem elégedett, még több után vágyik. Istenem, eljő e valaha még, aki módját fogja tudni, hogy ezt az örökké elégedetlen földi embert végre mégis csak kielégítse, egy is­meretlen utáni forró szomját végre eloltsa ?! * Most itt vagyok és noha csak fu­tólag, talán annyira sem, mint a lé­get gyors szárnyon átszelő sas lát­tam, amit láttam ; de az a kevés, amit láttam, elég, hogy fájdalommal tölt­sön el, sok bajjal küzdő hazám, sze­gény elmaradt nemzetem iránt. Hát bizony, összehasonlítva bennünket a nagy német néppel, melynek óriási birodalmát átszeltem, mi igazán se- hogysem vagyunk. Micsoda élet, mi­csoda nyüzsgés, micsoda forgalom ez itt? Szent Isten! Kassától Oderberg felé a határig csak szép darab föld: Ezen a nagy darab földön csak egyet­len egy gyártelep és ez a krompachi vasgyár, mely egy bukott részvény- társaságtól egy másik társaság ré­szere jutott, mely valószínűleg azu­tán meg fog bukni. Hiszen minálunk mindennek meg kell bukni ; utoljára még magunk is megbukunk. Tehát egy olyan földterületen ha­ladtam végig, mely semmiresem al­kalmas egyébre, mint gyáriparra. Népe erős, munkabíró és eléggé sűrű. Hegyei ércben és egyéb természeti adományokban gazdagok; a hajtó erőt kínálják a magasból alárohanó folyók és patakok, amely minden hajtó erő közt a legolcsóbb és ott semmi sincs. Magas hegyeken lát az ember silány vetéseket, a föld gaz­dasággal bíbelődő embereket és bar­mokat. Istenem, mit jövedlmezhet ott a föld, mikor az acélos buzasze­met termő alföldi rónán is alig jö­vedelmez valamit a mezőgazdaság. Bezzeg egyebet láttam ón Német­országban. Mily silány talajt láttam, mily természeti szegénységet Oder- bergtől Berlinig, innen Hanoverig. Szédületes sebességgel futotta gyors­vonat, óránként 76 kilométert tett s órákon keresztül nem láttam mást mint sivárságot, melyen az erdei fé­nyűn kívül egyéb nem terem. Éppen e területen feküsznek Németország legnépesebb és leggazdagabb városai. Igen ám, de egy idegen városban ott látni a sok gyári kürtöt melynek mindegyike ontja a sűrű füst fello- geket, alól pedig nyüzsög a nagy ember tömegi mely jólétét, boldog­ságát, hazája dicsőségét és nemzete nagyságát kovácsolja. Ha Észak Németországnak nem lenne ez az ipara, úgy ott ma egyetlen egy em­ber sem volna található. Mind ott volna túl a nagy óceánon. Holott itt a legnagyobb ritkaságok közt találkozik, hogy innen kivándorol­jon valaki. Innen utaznak ugyan so­kan túl a tengerre; igen ám, de üz­leti dolgokban, mint nagy gyárak megbízottjai, avagy nagy iparágak képviselői. De nem úgy ám mitőlünk. Holnap indul a Kornprinz Wilhelm és az ügynöki irodában annyi a jelentkező, hogy már fel sem vehetik őket, mert nincs hely s egy egész tömeg kény­telen csütörtökig itt maradni, amikor egy uj hajó indul. Persze csupa ma­gyar és lengyel kivándorló. Istenem, Istenem, hová leszünk ! * Örömmel olvasom az itteni lapok­ban, hogy Tisza István megbízatása dugába dőlt és a bécsi kamarilla, melynek szarvai az utóbbi időben felette megnövekedtek, fiaskót val­lott. Hallatlan változás az emberek érztlmeiben, ki hitte volna csak még néhány év előtt, hogy ez nálunk le­hetséges legyen. Hogy egy úgy ne­vezett kedvelt hívünk missziót nyer­jen és ne tudjon embert fogni, aki kabinetjében tárcát vállaljon. Ezen itt igen csodálkoznak és nem értik a dolgot, miután Tisza Istvánt ki­váló államférfiunak tartják, azt per­sze senkisom tudja, hogy Tisza Ist­ván egyike a legellenszenvesebb ala­koknak az országban, kinek egyéni­ségéhez a legyászosabb hagyomá­nyok fűződnek, Azt nem tudja itt senkisem, hogy Tisza István családja mily szomorú, nemzetellenes politi­kát űzött mindig s éppen atyja ne­véhez egy oly korszak fűződik, me­lyet a történelem a legszomorubb- nak fog bélyegezni. Korrupció min­den téren, a hatalomnak tultengése az erkölcsök sülyedése, a szolgai meghunyászkodás, jogok és szabad­ságok lábbal való tiprása, politikai gyávaság az ischli klauzuláig s ez a Tisza-család dicsősége. A legutolsó megyei gyűlésen ki­kacagott a kormánypárti mamelukse- reg, midőn Széli Kálmán egyénisé­gének elösmeréssel adóztam. És ime, egy rövid hónap eseményei igazat adnak nekem. Mert hogy Tisza Ist­ván kudarccal ment oda vissza, ahon­nan merénylettel a nemzet ellen meg­bízva jött, ón abban Széli Kálmán szellemét látom. Mégis csak megte­remtett egy uj szellemet abban a rothadásnak indult pártban, melynek az önzés volt az egy-istene és az uj szellem tette lehetetlenné Tisza Istvánt a magyar politikai életben. Széli Kálmánnak csak egy hibája volt, hogy nem tudott elég erős lenni azokkal a gonosz kezekkel szemben, melyek a szegény ország hajóját zá­tonyok felé akarják irányítani. Ha Széli Kálmán mindjárt vétót mond a bécsi körök túlkapásainak és oly vállalatba nem bocsátkozik, melynek lehetetlenségét mindjárt kezdetben be kellett látni és ott hagyja állását, azt dicsőséggel és a nemzet hálájá­val övezve hagyta volna ott. így pedig a dicsőségből és a nemzet há­lájából vajmi keveset vihetett magá­val. Kár érte ; jóakaratu, nemes szivü ember volt és okos fő. Egy német lapban azt olvasom,

Next

/
Oldalképek
Tartalom