Felsőmagyarországi Hírlap, 1903. január-június (6. évfolyam, 2-51. szám)

1903-04-18 / 31. szám

31. szám (8) FELSOMAGYARORSZAGI HÍRLAP Szombat, ápr. 18. JEGYZÉKE az 55,000 nyereménynek. Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben: 1*0009060 korona. Korona ■g j 2 jutalom 660060 koronánál többet nyertek nálunk nagyrabeesiilt vevőink. fa egész világ íegesélyőusabb sorsjátéka a mi m. kir. szab osztálysorsjátékunk, mely nemsokára újból kezdeté' veszi kiváló szerencse cTöröknél. Nagyon sokan szerencsések lettek általunk. ISrtesités. Tisztelettel értesítjük T.-Tere- bes és vidéke közönségét, hogy üzletünkben férfi és gyermek posztó­kalapokat dús választékban raktáron tartunk. Úgy az áruk jó minőségéről í mint olcsóságáról előre biztosítjuk. B. pártfogását kérve vagyunk kiváló tisztelettel gelb József és fia. s d> £"5 3 N «in •“ CD m a Jr a |*o> g. S' H Cö IO M CO •4 .0 1 2 1 2 1 2 1 1 5 3 8 * 36 07 3 437 803 1538 140 34450 4850 4850 ÍOO 4350 3350 1 nyer. á 4410000 200000 lOOOOO OOOOO 80000 70000 60000 55 55 55 55 53 53 53 53 53 33 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 55 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 110.000 3orjegy 55.000 pénznyereménynyel sörsaltatik ki, tehát az összes sorsjegyek Jele nyer a mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint. 5 hónap alatt összesen Tizennégy millió 459,000 koro­50000 nát egy hatalmas összeget sorsolnak ki Az egész vállala 40000 ^'iami í^lűgydet alatt áll. Az i ső osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű betétjei a következők : egy nyolczad *(‘[8) írt —-fő vagyis 130 korona egy negyed ('4) » 130 » 3— » egy fél (’la) » 3— » 6*— » egy egész ('j) » 6.— » 12.— » ^A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése elle- lllUflf nében küldjük szét Hivatalos tervezet díjtalanul. Megren 80000 25000 20000 15000 ÍOOOO cfior-elaóás. 1 isztelettel értesítem a n. é közönséget, hogy saját termésű boraimat tisztán lehúzva, hordón­ként a következő árakért árusítom; 1901. évi termésű nehéz pecsenye bor hektoliterje 80 kor. 1902-ik évi termésű asztali bor hektoliterje 46 kor. Sátoraljaújhelyben. Bánóczy Kálmán. 55,000 kot összegben 8000 2000 lOOO 500 800 200 170 180 ÍOO 80 40 14.459,000 deléseket kérünk azonnal, de legkésőbb 1 o f. évi április hó 27-ig bizalommal hozzánk beküldeni. Törők f. és Cársa Budapest. llaámk legnagyobb osztály sorsjáték üzlete. főárudánk osztálysorsjáték osztályai: Főüzlet-. VI, Teréz körút 46 a. Fiókok : 1. Váczi körút 4. » 2. Muzeum-körút 11. » 3. Erzsébet körút 54 Eladó zongorák. 1 öbb rendbeli uj és átjátszott zongorák 70 frttól feljebb eladók. Sátoralja Uj helyben Udvardt Szaniszlónál, — dr. Szepesi házban. ózonnal száradó, tűkör fényes Weipauch-féle Rendelőiévé! levágandó. TÖRÖK A- TAKSA bankháza Budapest. Kérek részemre... ......... .1. oszt. in. kir. szab. osztály sorsjáték eredeti sorsjegyeit a hivatalos ter­vezettel együtt küldeni.........................( utánvéte|ezni kérem ) Az összeget korona összegben ( postautalványnyal küldöm. 0 f mnlln /n nm honviOnx/pkhPll ) A nem tetsző törlendő. ( mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) ) ( *(• £ 0 ( o E Bor-eladás. Édes atyám Szöllösy Arthur sajáttermésü PV tokajhcgyaljai borainak palaczkonkénti eladását a következő árak szerint eszközlöm: 0-7 literes palaczkokban könnyű pecsenye-bor — kor. 60 fii. „ » jó ” . ” ~ ” 80 ” „ „ könnyű szamorodni „ „ „ nehezebb „ „ „ „ II. nehéz ,, I* » ?J V , „ két piútonos aszú „ n » » . három „ „ „ „ „ ,, »égy „ i) » i> ót „ „ „ Palaczkokért darabonkint 16 fillért száraitok és ugyan­annyiért visszaveszem. Helybeli megrendelést díjmentesen házhoz szállítok. Szölóssy Tivadar Kazinczy-utcza 508. szám. (emelet.) Kapható: Szabó Erzsikénél kis-traíik és Rein István ezukrászdájában, helyben. _________ 55 5? 55 55 55 0-5 1 1 1 2 2 3 4 5 50 80 20 80 20 6sikó és szarvas- 1 marha legelő. Ili Gróf Széchényi Sándor Üli Ifi őnagyméltósága abarai gaz- H daságban c S i k Ó k és szarvasmarhák lege- Ü lőre felvétetnek. Felvilágosítással szolgál m egyedüli raktára I jlítalárísik györgy utóda fűszer-, búr-, csemege-, ásványviz­es mag-kereskedése SÁTORAI.. JA-UJHELV. ! Illésházg Endre szőlőbirtokos kiijii puff M Szikszay lióza üzletében kap­hatók. — Egv liter bor ára palack nélkül Ki kr. M cJCöfor Claris urad. tisztartó. SÉRVKÖTŐ nagv választékban o ✓ íandesmann Sámuel szíj gyártónál Sátoraljaújhely (Rákóczy-utcza). ■a»«®«»»» Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoralja-ujhely.

Next

/
Oldalképek
Tartalom