Felsőmagyarországi Hírlap, 1903. január-június (6. évfolyam, 2-51. szám)

1903-01-07 / 2. szám

2. szám (4) FELSOMAGYARORSZAGIHÍRLAP Szombat, jan. 7. hadapród, az alezredes, a consul, a ! császár. Az özvegy Josephine férje, a kiből a felesége csinál tábornokot; a császár, akinek el kell válni mag­talan nejétől, és a parvenu, ki a leigázott Habsburgok ajtaján kopog­tat leányért. A hős, a ki meghó­dítja a pyramisokat és letapodja az Alpok sziiz havát. A császár, a ki után vakon rohannak ezrével a biz­tos halálba, a ki üj művészetet ren­del, a ki tyranus a szerelemben is. Oh. ha valaha emberi észnek vagy költői képzeletneh visszajöhetne a pillanat a mikor elszánta magát, hogy Oroszország ellen indul. Ma is szikrázik a betű, amelyben olvas­suk, hogy szorítja vissza a nehéz­kes, öreg Kútuzovot Oroszország belsejébe. Tolsztoj élesen rajzolja meg a különbséget kettejük közt a Háború és békében. A nehéz, öreg oroszt, a ki nehézkesen görnyed térdre a tábori szent kép előtt, idom- talanul mozog, nehezen dünnyög és a császárt, a kit kölni vízzel mos­datnak reggel, s a közbe intézi fél- gondolatokkal az állam dolgait. Ilyen lett volna a világ leigazója,, aki Moszkvából igazgatja a párisi szín­házat és palotája könyvtárát. Ilyen ő. a férfi, a ki tudott a mezőn hálni, s minden órán felhagyta magát kel­tetni éjjel is, ha fontosabb hir jött utána? Nem, bizonyosan másforma, csak Tolsztoj cáfolt magára, s a kosmopolitán kiütötte magát a ha­zafi. Akármilyen volt is, nekünk mind- egy, mindegy a nemzetnek, a mely nem hatotta meg az ő szózatát, mi­kor összehívta a Rákosra, királyvá­lasztó gyűlésre. Napoleon a világé és a franczia nemzeté, meg a/, in­validusok sírboltjáé, a melynek a padmalyában alszik mélyen, mozaik­ból kirakott ' cserfa koszorúban, a melynek minden levelére egy győ­zelme van fetirva, a zászlók közt, a miket ő hódított el. Az egész temp­lom tele van zászlóval. Mélázva tesszük le a könyvet, a melynek lapjairól az ő élete törté­nete néz ránk s egy sereg arcmása, A múlandóság hava hull a kezünkre, fagyos, fehér pelyhek, az ablakunk alatt is szállingózik a sok égi pe­hely s a homályos távolban, a hó­esésen át, mintha az ő alakját lát­nék, a mint Verescsagin megfes­tette, a mint zöld bársony köpeny­ben. alacsony prémes sapkában, ma­gas csizmában ott megyen biztos lépéseivel a csikorgó havon, a mely alól halott vitézek kardja meredez ki a nagy orosz pusztaságon A'. Y. — A „Magyar Nemzet“, melynek főszerkesztője Jókai Mór a költőfe­jedelem és Beksics Gusztáv a leg­nagyobb magyar publicista, felelős szerkesztője, Adorján Sándor az uj év alkalmából uj előfizetést hirdet. Alig van irodalmi vállalatunk, ajtósé alatt immár nyolc év óta látja melyről oly elismeréssel szólhatnánk el az egész országra kiterjedő ol- ;ar Bazárról, a magva, { vasó közönséget hasznos, jő tana legkedveltebb divat j csókkal. A százat megközelítő róva mint a Ma úri családok lapjáról. A M. Bazár közel neg en év óta a legelső helyet foglalja el a magyar divatlapok közt » ma má- oda fejlődött, hogy a gazdag kül­földi iroda om hasonneraű termékei­vel kiállja a versenyt. M. Bazár mint divatlap megbecsülhetetlen szolgálatot tesz a hölgy közönségnek, családoknak és iskoláknak, mert gyorsan és válogatva ismerteti meg a divatnak legújabb alkotásaival, tudósítja mindenről, ami Párisban, Londonban a divat terén történik. Figyelme kiterjed a fehérnemű- és gvermekruha-divatra is, a mellett a nőknek legkellemesebben szórakoz­tató foglalkozásához, a kézimunkák­hoz szebbnél szebb mintákat szol­gáltat, ezekből is mindig a legujab- bakat. A lap előfizetői külön ked­vezményül nagyon olcsó mérték szerint készült szabásokat kapnak a lapból kiválasztot mérték szerint, a kézimunkákhoz pedig megnagyob- bitót, színes rajzokat. — A M. Ba­zár szépirodalmi része oly kitűnő, hogy magában is megállhatna, mint szépirodalmi folyóirat; Jó ízlés, igazi előkelő hang jeljemzik. A lapnak gazdag tartalmán kívül még külön regénymelléklete van, bekötésre szánt könyvalaku formában. A lap előfizetői mindenkor bátran fordul­hatnak kérdésekkel a szerkesztők­höz, mindenre bő és tájékoztató vá­laszt kapnak. A Magyar Bazár ha­vonként kétszer jelenik meg, előfi­zetési ára egynegyed évre 3 kor. Megrendelő cim: Magyar Bazár ki- adóhivatal Budapest, Kerepesi u, 54, sz, — A Kis Lap harminc éves multjj után is olyan fürge és eleven, mina mikor Forgó bácsi az első sorokat irta beléje. Most is a régi lelkese­déssel végzi fontos tisztét: tanítja és mulattatja az édes magyar haza jövendőbeli reménységeit! — A Kis Lap gondoskodik arról, hogy a vi­dám tréfa állandó helyet találjon hasábjain, hogy fiatal olvasóját rend­szeresített ismeretterjesztő közlemé­nyekkel készítse elő a későbbi ta­nulmányok és az élet számára. — E mellett gondot fog fordítani a Kis Lap a gyermekek kézi ügyességé­nek fejlesztésére is, mert ma már általános az a tudat, hogy az élet nagy küzdő terén annál biztosabban állja meg helyét az ember, minél- kissebb mértékben szorul mások se­gítségére. — A Kis Lap-ot a ma­gyar irodalom legjelesebbjei ijrák, élükön Benedek Elekkel, az ifjúsági irodalom rég kipróbált harcosával, A Kis Lap változatos egymásutánban közöl hosszabb és rövidebb elbeszé­léseket, verseket, leírásokat, külön­féle apróságokat és Forgó bácsi taiban minden rangú és rendű. íz­lésű és módú. városi és falusi olvasó megtalálja azt a mire szüksége van. A »Háztartás« januárban lépi át a 9. évfolyam küszöbét. Előfizetési ára egész évre 12. kor, félévre 6, kor ; egynegyedévre 3 kor. Az elő­fizetési dijak a kiadóhivatalba (Bu­dapest, VII. Kerepesi-ut 54.) cim- zendők. felvétetik íanöesmann jVíiksa és Társa könyvnyomdájában Kiadótulajdonos: LANDESMANN MIKSA Meghívó. A Sátoraljaújhelyi Takarékpénztár 1908. január hó 28-án délután fél három órakor az intézet hivatalos helyiségében évi renöes közgyűlést tart, melyre a t részvényeseket ezennel meghivom. A közgyűlés tárgyai : 1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság 1902. évi jelentése és a zárszámadások betezjesztése. 2. A nyeremény felosztása feletti határozathozatal, illetve az osztalék megállapítása. 3. A felmentvénv megadása. 4. Az alapszabályok több szakaszának módosítása. 5. Dókus Gyula részvénytársasági elnöknek ezen állá­sáról való lemondását tárgyazó levele. 6. Esetleges indítványok. Sátoraljaújhely, 1902. deczember 29 en. Dók uh Gyula részvénytársasági elnök. i I $2*8^ I i 11® A lapot felesleges újból olvasóink j postája a régi szeretettel működik figyelmébe ajánlani. Politikai iránya qS foglalkozik a Kis Lap minden mindenki előtt ismeretes : a szabad­elvű eszmék lelkes «zászlóvivője és e zászlót fennen lobogtatja hosszú évek óta. Vezércikkelyeit a fősser- kesztőn kivűl a legelső liberális pub­licisták írják. Összeköttetései révén politikai híreit mindig az első for­rásból kapja s értesüléseivel meg­előzi az összes fővárosi lapokat Tárcarovatát, melyben Jókai Mór Írja legújabb müveit, elsőrangú szép- irodalmi irók gazdagítják, újdonság rovata gazdag és élénk ; szín házi rovatát Keszler József a külföldön is szaktekintélynek elismert kritikus vezeti. Külön levelezőket, tart Becs­ben, Berlinben, Párisban, London­ban s Európa többi fontosabb poli­tikai központjában. Ezért távirati és telefonjelentései mindenkor gyorsak és megbízhatók. A Magyar Nem .et a fővárosban este jelenik meg s igy vidéken megelőzve az összes fővá­rosi lapokat már korán reggel kap­ható, A Magyar Nemzet politikai napilap előfizetési ára egynegyed évre 6 kcr., félévre 12 kor, Megren­delő cim : Magyar Nemzet kiadóhiv. Budapest, Kerepesi-ut 54. BORELADÁS I I 1889. óvi Tokajhegyajai asszu és szomorodni bort üvegenként is eladok. hozzája forduló olvasójával. - A Kis Lap-nak azonban van még egy előnye: az, hogy a legolcsób ma­gyar képes gyormekujság, a meny nyiben előfizetési ára egynegyed évre csak 2 kor, Nincs olyan szüle, a ki gyermekének ezt a szivet, lel­ket gyönyörködtető gyennekujsá- got meg nem szerezhetné, mely I fölér a legjobb karácsonyi ajándék- j kai, A Kis Lap megrendelő cime, Kis Lap kiadóhivatala, Budapest Kerepesi-ut 54. — A drágaság ellenmérge. Nehe­zek a megélhetési viszonyok, a ke­reset nem javul, a drágaság, pedig rémes módon növekedik. A jó csa­ládapának, a gondos háziasszonynak ezer bajt okoz: hogyan ossza be csekély jövedelmét és a vége mégis — akárhogy is számol, akármint is kuporgat, — a szomorú deficit. Ilyen körülmények közt megbecsülhetet­len egy valóban megbízható, hű és okos tanácsadó, Ennek bizonyult a „Háztartás“, a magyar gazdasszo- nyoknak ez a nélkülözhetetlen köz­lönye, amely Kürtlih Emilné veze­Lővy Adolf, könyvkereskedő S,-a.-ujholy ! ! 3 3 k APA rác* rác* pác* ® fíindetniény. J{ t. e?. tudomására ho^atik, ho^v alulirt intézet földbirtokokra és Ujhelyben léuo hátakra 30—50 éuij terjedő Zorlesztéses kölcsönöket es^ko^ol. % feltételekre uonatko? bouebb fclui- lá^o^itással szóljál a LUiielíi Miki Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoralja-ujhely.

Next

/
Oldalképek
Tartalom