Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1902

Dugonics András színművei. Dugonics András a maga korában regényeivel páratlan hatást ért. Mintha csak megbabonázta volna kortársait. Ha most veszszük kezeinkbe ezeket a regényeket, alig érthetjük a nagy siker okát. Oly távol állnak Dugonics regényei a valódi regény­től, hogy a köztük levő űr betölthetetlennek látszik. Össze-vísz- sza történeteket irt Dugonics. Szereplői élettelen bábok, melye­ket a szerző kénye-kedve szerint igazgat. Lélektan, kompozi- czió, jellemrajz, meseszövés ügyessége, történeti háttér —mind­ezekről szó sem lehet. S mégis! Az olvasóközönség mohó vágygyal kapott e munkák után, a melyek egymásután több kiadásban forognak közkézen. Dugonics regényeinek nagy sike­rét annak kell tulajdonítanunk, hogy írójuk ritka tapintattal találta el, mit kell, s milyen formában kell ezt mit kortársai elé adni. Eltalálta az akkori olvasóközönség ízlését. Az ősi magyar életből vett történetek talán sohasem találtak oly lel­kes olvasókra, mint éppen ebben a korban. Bessenyey és társai ellátták a finomabb ízlésű, a francziás műveltség felé hajló elő­kelőbbeket szellemi táplálékkal. A deákos iskola Íróinak olvasó- közönsége a latinos műveltségű osztály tagjaiból került ki. A nemzet fiainak jórésze, mely még most is szivesen olvasta Gyöngyőssyt, újabb olvasmány nélkül maradt. Dugonics és kö­vetői éppen ennek az olvasóközönségnek igényeit tartották szem előtt. Nekik kedves tárgyakat választanak és ezeket regé­nyes formában tálalják föl. Ennek az olvasóközönségnek száma tekintélyes volt. Olvasási kedve pedig, mihelyt Ízlésének meg­felelő könyvhöz jutott, nőttön-nőtt. Íme egyszerű magyarázata annak a különös jelenségnek, annak a páratlan és mély hatás­nak, melyet Dugonicsnak föllépése regényeivel eszközölt. Ez a magyar olvasó-közönség megtalálta Dugonics regényeiben azt, a mit hiába kereset a francziás iskola Íróinál és az ó klasszikái iskola képviselőinél. Megtalálta a maga számára való olvas­mányt, melyen föllelkesült. Szivesen olvasta a régi történeteket, a melyeknek hőseivel együtt érzett, együtt vigadott, együtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom