Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1937

68 lai évről a jövő évre maradt. Nagyon tanulságos volt Szabó Károly vezetése alatt Erdélyi László és Zana István tanárok részvételével május 6-tól 9-ig rendezett kirándulásunk Agg­teleki-barlang, Miskolc-, Diósgyőr-vasgyár-, Lillafüred-, Ta­polcafürdő útvonalon. i) Iskolalátogatások. Egyházkerületi elnökségünk és főiskolai gondnokságunk irányításában, bölcs vezetésében ez iskolai évben is közvet­lenül részesültünk. Püspök úr és főgondnok úr őméltóságaik a főiskolai gondnoksággal együtt április 5-én látogatták meg gimnáziumunkat. Janka Károly lelkészi gondnok november 17-én külön is meglátogatta gimnáziumunkat, amikor órák látogatása után az összes szertárakat, könyvtárakat, egyesü­letek működését és helyiségét, az internátusokat és a tápin­tézetet is megvizsgálta. Mindkét látogatást nagyértékű érte­kezlet zárta be, amelyeken elhangzó meleghangú elismeré­sek újabb erőforrásokat nyitottak meg számunkra nevelő és tanító munkánk felelősségteljes utjain. Vitéz Ujváry Lajos igazgató szakelőadó, a miskolci tan­ker. kir. főigazgató helyettese január 12-től 19-ig látogatta meg gimnáziumunkat, ez alkalommal első ízben. A január 19-én tartott értekezleten élesszemű meglátások, bölcs távlat­nyitások keretében őszinte elismeréssel adózott a gimná­ziumunkban folyó munkának és a céltudatos, körültekintő vezetésnek. Csorba György c. tanker. főigazgató, egyházkerületi tan­ügyi előadó nov. 12-én, 13-án, febr. 22, 29-én és május 5, 6, 7-én végezte gimnáziumunkban hivatalos látogatását. Május 7-én tartott záróértekezleten elhangzott nagyvonalú jelenté­sében mindenütt az elismerés hangja csendült fel. Kócza Géza országos testnevelési szakfelügyelő január 19—20-án látogatta meg gimnáziumunkban a testnevelés ta­nítását s azt kiválónak találta. Szakfelügyelői látogatások. Dec. 15, 16-án Harsányi Sán­dor miskolci kir. kath. gimnáziumi tanár, mint a tankerületi kir. főigazgatóság által a latin nyelv tanításának megfigyelé­sére kiküldött tanulmányi felügyelő látogatta meg iskolánkat. Február 9-én folyt le Weszprémy Jenő miskolci Hunfalvy Já­nos állami gimnáziumi tanár, rajzszakfelügyelő látogatása. Mindkét szakfelügyelő látogatása előbbre vitte közös célun­kat : iskolaügyünk fejlesztését. Itt emlékezünk meg arról a felejthetetlen két napról (szept. 25. és 26.), melyet tanári karunk a debreceni testvér­gimnáziumban töltött, szeretettel viszonozván a debreceni kar­társaknak 1937-iki őszi látogatását. A debreceni nevezetes­ségek után másnap a Hortobágyot szemléltük meg. Mindvé­gig jelen volt körünkben vitéz dr. Bessenyey Lajos tanker.

Next

/
Oldalképek
Tartalom