Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 1937

69 kir. főigazgató és a debreceni gimnáziumi tanári kar minden tagja. Mindkét tanári karban újabb erő-források buzogtak fel a találkozás nyomán, amelyben szeretettel fogott kezet a két testvér-intézet, a két történelmi név: Debrecen és Sárospatak. j) Régi tanítványok érettségi találkozója. Június 19-én 20 éves érettségi találkozóra 14-en gyűltek össze: Dr. Ajtay Béla Oti tisztviselő, Miskolc. Asszonyi Ist­ván vasúti tisztviselő, Miskolc. Berey András adóügyi jegyző és neje, Sárospatak, dr. Bukoveczky Nándor járásbirósági fo­galmazó, Sárospatak, Csongor Károly magántisztviselő, Gyön­gyös, Csuha József jegyő, Vajdácska, dr. Eperjessy László ügyvéd, Szikszó, dr. Gecse István jegyző és neje, Nyírtura, Gérecz Tibor s. jegyző és neje, Hercegkút, dr. Jármy Andor miniszteri titkár, Budapest, dr. Kun Viktor adóhivatali fogal­mazó, Sárospatak. Dr. Szepessy Kálmán orvos, Miskolc, dr. Magyar László orvos, Nagyszőllős, Molnár Endre gyógysze­rész, Budapest, Sarkady Nagy József földbirtokos és neje, Sárospatak. Az áhítatot Darányi Lajos spataki lelkipásztor végezte, a Főiskolát a találkozók nevében dr. Szepessy Kál­mán miskolci orvos üdvözölte, az üdvözlésre dr. Mátyás Ernő közigazgató válaszolt Június 29-én a 10 éves találkozó folyt le 11 résztvevő­vel. Berta István ref. lelkész és neje, Dédes, Csontos Zoltán ref. lelkész Magyarizsép Csehszlovákia, Egressy Lajos ref. s. lelkész Sárospatak, Jeney József ref. lelkész, Jármi, Molnár Pál ref. hitoktató lelkész, Sátoraljaújhely, dr. Nagy Elemér ügyvédjelölt, Sárospatak, Nagy Sándor theologus, Sárospatak, Somossy Lajos községi irodatiszt és neje, Sárospatak, Técsy Béla ref. lelkész, Tiszadorogma, Trócsányi Bertalan állam­vasuti főtiszt, Cegléd, Szendrey István s. lelkész, Kenézlő. Molnár Pál bensőséges imája után Técsy Béla ref. lelkész üdvözölte a tanári kart és a Főiskolát, beszédére Nóvák Sán­dor gimn. igazgató, mint a távollevő közigazgató helyettese válaszolt. Az imateremben lefolyt ünnepélyek után a találkozók el­hunyt tanáraik sírját keresték föl. Délben a banketteken ün­nepi felköszöntőkben idézték fel a diákélet szépséges emlékeit. C) A tanári testület munkája. a) A testületben történt változások. Szeptember l-ével nyugalomba vonult 35 évi szolgálat után Szilágyi Benő c. igazgató, görög-latin tanár, aki egész tanári pályáján keresztül a legeredményesebb és leglelkesebb tanárok egyike volt. Tanítványait középiskolai mintaképül

Next

/
Oldalképek
Tartalom