49651. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés távkapcsolásoknak tengeren való eszközlésére

Megjelent 1910. évi szeptember hó 14-én. MAGY. gjjW KIR. SZABADALMI jggg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 49651. szám. xix/f. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés távkapcsolásoknak tengeren való eszközlésére. DR KLUPATHY JENŐ EGYETEMI TANÁR ÉS BERGER CHRISTIAN MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 november hó 28-ika. Távkapcsolásoknak vezetődrótok nélkül a tengeren való eszközlésére pl. torpedóknak, legénységnélküli tenger alatti hajóknak kormányzására, aknák • meggyújtására stb. már többször ajánlották elektromos hullá­mok alkalmazását úgy, amint ez a szikra­telegrafiánál történik. Ezen eljárás azonban különböző hátrány­nyal jár, melyek gyakorlati alkalmazható­ságát kizárják vagy legalább is igen 'szűk határok közé szorítják. így pl. a fölvevő­helyen antennákat kell alkalmazni, melyek­nek megfelelő magasan kell a víz fölszíne felé nyúlniok, hogy a levegőn keresztül érkező elektromos hullámokat fölfoghassák. Ezen antennáknak a tenger alatt járó ha­jók és torpedók alámerülési mélységének megfelelően jelentékeny hosszal kell bírniok. A rudak ezen jelentékeny hossza és ennélfogva a nagyobb sebességeknél reájuk ható nagy víznyomás a rudak erős szerke­zetét vagy külön tartószerkezetek elrende­zését teszi szükségessé, miáltal a torpedó­nak, ill. tenger alatti hajónak mozgási ellen­állása nagy mértékben növeltetik. Másrész­ről azonban a víz fölszíne felé nyúló an­tennák a tenger alatt járó hajónak, a tor­pedónak vagy aknának helyzetét az ellen­ségnek elárulják. Még azon hátrány is számba veendő, hogy az elektromos hullámok fölfogására szol­gáló fölvevő szervek bizonyos irányokból jövő hullámok ellen ernyők segélyével nem védhetők meg, miáltal idegen befolyások nem háríthatók el biztosan. A fölvevő készüléknek az adókészülék rez­géseivel való összehangolása ezen célra nem elegendő, mivel tudvalevőleg könnyen lehet idegen hullámok segélyével elektromosan összehangolt rendszerek szabályos működé­sét megzavarni. Végül az elektromos hullámok irányít-I hatóságának hiánya is a legtöbb esetben alkalmatlanná teszi azokat a szóbanforgó célra. A jelen találmány tárgya oly eljárás távkapcsolásoknak tengeren való eszközlé­sére, mely a fönti hátrányoktól ment. A találmány szerint a távkapcsolásokat azáltal eszközöljük a tengeren, hogy a víz­zel lökéseket közlünk, melyek a vízben tovaterjednek, a fölvevő állomáson közvetet­lenül vagy közvetve membránok által föl­fogatnak és kontaktusok, esetleg mikroófni-

Next

/
Oldalképek
Tartalom