13690. lajstromszámú szabadalom • Teleautográf

Megjelent 1899. évi február hó 13-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 13690. szám. vil/j. OSZTÁLY. Teleautograf. POLLÁK ANTAL KERESKEDŐ SZENTESEN ÉS DH SILBERSTEIN FRIGYES ÜGYVÉD BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 29-ike Ezen találmány ezélj a sürgönyöknek továb­bítása az eredetivel teljesen azonos alak­ban. még pedig oly gyorsasággal, mely a jelenleg használatban lévő elektromos tele­­grátok gyorsaságánál nemcsak nem kisebb de azt még fölül is múlja. Ama törekvés, hogy a föladott sürgönyö­ket az eredeti kézirattal azonos alakban adassanak le, nem új. A tárgy maga annyira valóban bámulatos volna, ha közelfekvö gondolat megvalósítása fontos, hogy ezen már kísérletek tárgyát nem képezte volna. Az ezen czélra eddig szerkesztett készü­lékek azonban a gyakorlatban nem váltak be. Az úgynevezett kopirtelegráfok (Caselli, Mayer stb.) a föladott sürgönyt tényleg az eredetivel azonos másolatban adják le, azon­ban ezen készülékek szerkezete komplikált s e mellett oly lassan működnek, hogy a gyakorlati élet igényeit ki nem elégítik. E mellett a föladandó sürgönyt bizonyos minőségű papirra és meghatározott minő­ségű téntával kell írni, mi a készülék álta­lános elterjedését már magában véve is megakadályozza. Ezzel szemben az általunk föltalált esz­köz egészen más alapon oldja meg a kér­dést, Az eddigi észűlékéknél a sürgöny képe úgy létesült, hogy . a leadó állomáson a vegyileg preparált papirost az elektromos áram bontotta el. A mi készülékünknél ellenben a föladó állomásról továbbított sürgönynek valóságos hű fényképe jelenik meg a leadó állomáson, ott rögtön fixáltatik és azonnal teljesen állandósított alakban kézbesíthető a czím­­zettnek. E mellett a készülék szerkezete igen egy­szerű és működése teljesen automatikus, úgy hogy csak igen kevés kezelő személy­zetet kiván. Készülékünk elve röviden a következő: A sürgöny képét alkalmas módon egy se­­lenczella sorozatra vetítjük. A selenczellák megvilágításának megfelelően azoknak elek­tromos ellenállása, mint ismeretes, növek­szik és csökken. A czellákon valamely áram­forrásból állandóan bizonyos erősségű ára­mot vezetünk keresztül. A bevezetett áram a selenczellák megvilágításának megfelelően k.sebb vagy nagyobb ellenállást talál s így nagyobb vagy kisebb "erősségű áram alak­jában hagyja el a ezellát és a leadó állo­máshoz vezettetik. Itt az áramot oly elek­tromágnesek tekercseibe vezetjük, melyek egy vasmembrán mögött vannak elhelyezve. A tekercsek által különböző mértékben ger­jesztett mágnesek a membránokat kisebb

Next

/
Oldalképek
Tartalom