Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1991. április-június (96. évfolyam, 4-6. szám)

1991-04-01 / 4. szám

SOMMAIRE Information international 567. Explication des notations figurant dans les rubriques en matiere de brevet 571. Publication des données concernant depots des demandes de brevet 573. Publication des demandes de brevet avec un examen difiére (H/3541 - H/3545) 589. Publication sur l'examen ultérieur des demandes de brevet avec un examen différé 592. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/54 853 - T/54 181) 593. Brevets délivrés (202.983, 202.562, 202.702 - 203.010) 679. Index des données publiquées dans les rubriques en matiére de brevet 713. Publications diverses en matiere de brevet 727. Explication des notations figurant dans les rubriques en matiere de marque 739. Enregistrement des marques (129.725, 129.747 - 129.763, 129.765 - 129.805 ) 740. Renouvellement de la protection de marque 748. Publications diverses en matiére de marque 751. Explication des notations figurant dans les rubriques en matiere des dessins industriels 753. Publication des demandes de dessin industriel 754. Enregistrement des dessins industriels (83.634, 83.646 - 83.666, 83.747 - 83.748, 83.751 - 83.769, 83.771 - 83.779, 83.801 - 83.825) 764. Annonces 772. SUMMARY Í International information 567. Explication of codes used in patent publications 571. Publication of patent application data 573. Publication of patent applications with deferred examination (H/3541 - H/3545) 589. Subsequent examination of patent applications with deferred examination 592. Publication of patent applications with complete examination (T/54 853 - T/55 181) 593. Granted patents (202.983, 202.562 , 202.702 - 203.010) 679. Data indexes published in accordance with patent applications 713. Diverse patent publications 727. Explication of codes used in trademark publications 739. Trademark registrations (129.725, 129.747 - 129.763, 129.765 - 129.805) 740. Renewal of trademark protection 748. Diverse trademark publications 751. Explication of codes used in industrial design publications 753. Publication of industrial design applications 754. Registration of industrial designs (83.634, 83.646 - 83.666, 83.747 - 83.748, 83.751 - 83.769, 83 771 - 83.799, 83.801 - 83.825) 764. Announces 772. e e t INHALT ' Internationale Information 567. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 571. Mitteilungen bezüglich Patentanmeldungen 573. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3541 - H/3545) 589. Bekanntmachung über nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgescho­bener Prüfung 592. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/54 853 - T/55 181) 593. Erteilte Patente (202.983, 202.562, 202.702 - 203.010) 679. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 713. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 727. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 739. Registrierung von Warenzeichen (129.725, 129.747 - 129.763, 129.765 - 129.805 ) 740. Erneuerung des Warenzeichenschutzes 748. Verschiedene Veröffentlichungen in Warenzeichensachen 751. Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 753. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 754. Registrierung von Geschmacksmustern (83.634, 83.646 - 83.666, 83.747 - 83.748, 83.751 - 83.769, 83.7Л - 83.799, 83.801 - 83.825) 764. Anzeigen 772. e e e К SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 96. évfolyam, 4. szám Megjelent: 1991. április 28. A szerkesztésért felelős: IVÁNYI ISTVÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 1124-400 Levélcím: Pf. 552, 1370 Kiadja: PALLAS LAP­ÉS KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Budapest, 1073 Erzsébet krt. 9-11. Telefon: 1221-285 Levélcím: Pf. 223, 1906 Felelős kiadó: HORTI JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hirlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1134 Lehel u. 10/a közvetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címválto­zás bejelentése Budapest, 1134 Lehel u. 10/a. Egyes szám ára: 326,-Ft, egy évre 3.912,-Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H- 1389 Budapest, Postafiók 149. Készült a MATgX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 91.040 Budapest, 1097 Hentes u. 10. Tel.: 1337-118 Felelős vezető: DR. SZVOBODA GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Bobrovszky Jenő, Dr. Ficsor Mihály, Iványi István (felelős szerkesztő), Szemző György, Dr. Szvoboda Gabriella, Dr. Vékás Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom