Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1987. július-december (92. évfolyam, 7-12. szám)

1987-09-01 / 9. szám

988 SZABADALMI KÖZLÖNY92. ÉVF. 1987. ÉV 9. szám vezéssel urokináz) szelektív kimutatására vonatkozó eljárás bioló­giai folyadékokból, valamint ezeket tartalmazó bármilyen oldat­ból külön-külön vagy együttesen. Ezen eljárás egyik jellegzetessége valójában az, hogy lehetővé teszi a pro-u-PA meghatározását enzimatikusan aktív származéka, az U-PA jelenlétében is. (11) - T/43 190 (51) G 01 P 3/44 (71) ^Budapesti Mű­szaki Egyetem, Ganz Villamossági Művek, Budapest (72) KRISCH Ernő, KŐHALMI József, Budapest (54) Eljárás és kapcsolási elrendezés fordulatszám, különösen egy for­dulaton belül is változó fordulatszám mérésére (22) 86. 02. 28. (21) 843/86. (74) Bp-i 23. sz. ÜMK (57) A találmány tárgya eljárás és kapcsolási elrendezés fordu­latszám, különösen egy fordulaton belül is változó fordulatszám mérésére, amely eljárás során forgatható testen elrendezett jel(ek) et érintkezésmentesen érzékelünk. A kapcsolási elrendezésben forgatható testen (1) elrendezett jel(ek) (3, 10) érintkezésmen­tes érzékelésére alkalmas eszköz(ök) van(nak). A találmány szerinti eljárásnak az a lényege, hogy a forgatha­tó test (1) palástján a forgatható test (1) forgástengelyével párhu­zamosan helyezünk el jel(ek)et, (3, 10) majd a forgatható test (I) forgása során érintkezésmentesen érzékeljük a jel(ek)nek (3, 10) rögzített érzékelőik) előtti egymás után való elhaladásai köz­ti időket és a mért időtartamokból fordulatszámot számítunk. A találmány szerinti kapcsolási elrendezésnek az a lényege, hogy a forgatható test (1) palástján, a forgatható test (1) forgás­­tengelyével (2) párhuzamos, érintkezésmentes érzékelésre alkal­mas jel(ek) (3, 10) van(nak) elrendezve és a forgatható test (1) elrendezett jel(ek) (3,10) érintkezésmentes érzékelésére alkalmas jeladó(k) (4, 11) van(nak), amely jeladó(k) (4, 11) központi fel­dolgozó egységre (5) csatlakoznak és a központi feldolgozó egy­ség (5) egy további kivezetése órajel bemenettel ellátott számláló­val (6) van kétirányú kapcsolatban. (II) -T/43 191 (51) GOI R 23/16(71 )*Budapesti Mű­szaki Egyetem, Budapest (72) dr. BAGÓ Balázs, 10%, KERESE István, 55%, KOLLÁR István, 35%, Budapest (54) Eljárás digitális spektrumanalizátorok dinamikájá­nak növelésére (22) 86. 03. 28. (21) 1306/86. (57) Spektrumanalizátorok dinamikáját erősen befolyásolja a bemeneti A/D konverzió pontossága és a belső számábrázolás bit­száma. A találmány szerinti eljárás kommerciálisán elérhető A/D kon­verterek és 16 bites belső számábrázolás mellett is nagy dinami­kát biztosít. Lényege, hogy az A/D konverterre jutó analizálandó jelhez szinuszos segédjelet adunk, melynek frekvenciáját a mintavéte­lezési frekvenciával együtt változtatjuk és a spektrumbecslés ered­ményét logaritmálva tároljuk, az átlagolást a logaritmikusán tá­rolt adatokon hajtva végre. (11) — T/43 192 Nem kerül meghirdetésre (11) _ T/43 193 (51) G 03 В 23/08 (71) (72) MEZEY Miklósné, MEZEI Gyuláné, Budapest (54) Berendezés mikrofilmre rögzített nagytömegű adat kezelésére (22) 86.03. 12.(21) 1029/86. (57) A találmány tárgya berendezés mikrofilmre rögzített nagy­tömegű adat kezelésére. A berendezésnek a mikrofilm átvilágítá­sára fényforrása, továbbá a mikrofilm alatt kondensorlencséje, fölötte pedig tárgylencséje van. A berendezés lényege, hogy a mikrofilm mozgatására kétten­gelyű mozgatószerkezete van. A mozgatószerkezet két, első és második oldallemezből, a két oldallemez között elhelyezett négy tengelyből, továbbá a négy tengelyen a tengelyek irányában előre és hátra mozgathatóan elhelyezett fogaskerékházból áll. A fogas­kerékház két, első és második oldallapból, továbbá a két oldallap között elhelyezett három egymásba kapcsolódó fogaskerékből áll. Az egyik pl. a középső második fogaskerék tengelye a mozga­tószerkezet első oldallemezén, valamint a védőburkolaton túl nyúlik és egy kezelőszervben pl. hajtókarban végződik. A két szél­ső, első és harmadik fogaskerék tengelye az első oldallapon túl nyúlik és egy-egy filmtartó hengerben végződik. A két filmtartó henger két-két, első és második köralakú oldallemezzel van ellát­va és az első, illetve harmadik tengely végére van rögzítve. (11) — T/43 194 (51) G 05 В 19/417 (71) BUD „Intrans­­masch”, Szófia (BG) (72) RAYTCHEV Rumen Mirtchev STAMENOV Rumen Vassilev, ALEXANDROV Alexan­der Lozanov, MAZGALOVA Zomitza Georgieva, TZAN­­KOV Valentin Kotzev, Szófia (BG) (54) Eljárás és vezér­lőelrendezés szabadpályás szállítóeszközök vezérlésére (22) 86. 01.17. (21) 246/86. (89) BG (74) DANUBIA (57) Eljárás szabadpályás szállítóeszközök vezérlésére, amely­nek során a szállítóeszközt a szállítási út egy részén a szállítási út jellemzőinek követésével, másik részén pedig függetlenül vezérel­jük. Az eljárás foganatosítására alkalmas vezérlőelrendezésnek ve­zérlőblokkja (1) van, amelyre követőrendszer (2), a szállítási út jellemzőit érzékelő jeladók (3), információcsereegység (4) stacio­ner vezérléssel, mozgássebességvezérlő blokk (5), a megtett utat érzékelő jeladó (6) és a szállítóeszköz tengelyének amozgásirány­­nyal bezárt szögének meghaátrozására szolgáló egység (7) csatla­kozik. (11) - T/43 1 95 (51) G 05 F 1/00 (71) *Villamosener­­gaiipari Kutató Intézet, Budapest (72) RADVÁNSZK1 Ferenc, Budapest (54) Eljárás és kapcsolási elrendezés stabilizált tápfeszültség előállítására (22) 86. 03. 21. (21) 1197//86. (74) BNÜMK (57) A találmány egyrészt eljárás stabilizált tápfeszültség előál­lítására, amelynél áramváltóval váltakozó áramú hálózat áramá­val arányos szekunder áramot hozunk létre, a szekunder áramot egyenirányítjuk és az egyenirányítóit áram által impedancián ej­tett egyenirányított feszültséget stabilizáljuk. A találmány szerint a stabilizáláshoz az áramváltót az egyen­irányított feszültség nagyságának megfelelően időszakosan rövid­re zárjuk. A találmány másrészt kapcsolási elrendezés stabilizált tápfe­szültség előállítására, amelynek áramváltója (AV), ennek szekun­der tekercsére (S1) csatlakozó egyenirányítója (E1) és ehhez kap­csolódó feszültség stabilizátora van. A találmány szerint a feszültség stabilizátornak a tápfeszült­séggel arányos feszültséget referenciafeszültséggel összehasonlító egysége (G) és ennek kimenetére csatlakoztatott, az áramváltót (AV) diódákon (D5, D6) keresztül rövidrezáró kapcsolóeleme (K) van. (11) - T/43 196 (51) G 06 F 3/06 (71) *BRG Mechatro­nikai Vállalat, Budapest (72) TILL Gábor 14%, KOVÁCS Tibor 11%, PÉTER László 5%, BONCZ Ferenc 13%, JÁ­NOSI Marcel 12%, HÁMOR Sándor 7%, VAVRO István 5%, Budapest, KUPECZ Sándor 13%, Budakeszi, PETŐ Sándor 5%, KÉSMÁRKI András 5%, KŐRÖS Sándor 5% KUCZKA István 5%, Kecskemét (54) Univerzális szalag­kazettás adatrögzítő készülék személyi számítógépekhez (22) 86.03.13.(21) 1050/86. (57) A találmány univerzális szalagkazettás adatrögzítő készü­lék személyi számítógépekhez. Az adatrögzítő készülék tartalmazza mindazokat az áramkö­röket, melyek a mágnesszalagos rögzítő és visszajátszó egységen történő rögzítéshez, ill. visszajátszáshoz szükségesek analóg és di­gitális rögzítés esetén, de ezekből csak azokat és olyan sorrend­ben kapcsolja össze, hogy az adatforrás, ill. az adatnyelő számá­ra a legmegfelelőbb legyen. (11) - T/43 197 (51) G 06 F 9/00 (71) DSO „ISOT”, Szófia (BG) (72) TURLAKOV Hristo Alexandrov, MAT­­SCHEV Stefan Spassov, BARBUTOV Venelin Georgiev, Szófia (BG) (54) Eljárás és berendezés 16-bites mikropro­cesszoros rendszer 8 bites modulokkal való összekötésére (22) 85. 12. 30. (21) 5060/85. (89) BG (74) DANUBIA (57) A találmány tárgya eljárás és berendezés 16-bites mikro­processzoros rendszer 8-bites modulokkal való összekötésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom