Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1987. július-december (92. évfolyam, 7-12. szám)

1987-09-01 / 9. szám

9. szám SZABADALMI KÖZLÖNY92. ÉVF. 1987. ÉV 989 mely lehetővé teszi byte- és szókicserélési műveletek végrehajtá­sát, megkönnyíti a programkészítést és növeli azok biztonságát, mivel a modulok fokozatosan növelhető számítási kapacitása nem korlátozza az utasítások használatának módját. A találmány szerinti eljárás során a 16-bites rendszer (1) álla­potának rögzítéséhez szükséges idő azonos a 8-bites modullal (5) történő byte-kicserélési művelet végrehajtási idejével, mely idő végén módosítják a címet és egy a 16-bites mikroprocesszor rend­szer (1) által végrehajtott, „szóolvasási" műveletsorán megtörté­nik a 8-bites modulból (5) kiolvasott információ eltárolása, majd a második byte-kicserélési művelet megkezdését készítik elé, és a 16-bites mikroprocesszor rendszer (1) első és második informá­ciós bemenetéit egymással felváltva egymással a 16-bites mikro­processzorra (1) egy byte-kicserélési második művelet kezdetére engedélyezik a kimenete és végrehajták a második műveletet. A találmány szerinti berendezés egy 16-bites mikroprocesszor rendszert (1), azzal összekötött első és második adatpuffert (2, 3) pufferregisztert (7), a 16-bites mikroprocesszor rendszer (1) ve­zérlőbemenetére csatlakoztatott vezérlő áramkört (8) tartalmaz, a vezérlő áramkör (8) kimenete össze van kötve az adatpufferek (2, 3) és a pufferregiszter (7), valamint egy kétirányú átkapcsoló puffer (6) vezérlőbemeneteivel, valamint egy módosító áramkör­rel (9) és egy címpufferrel (4) és a címpuffer (4), valamint az el­ső adatpuffer (21 és a kétirányú átkapcsoló puffer (6) egy 8-bites modul (5) ki- és bemenetelre vannak csatlakoztatva. (11) - T/43 198 (51) G 06 F 9/46 (71) *VILATI Villa­mos Automatika Fővállalkozó és Gyártó Vállalat, Buda­pest (72) IMRE Sándor, 25%, WEISZ Sándor, 75%, Bu­dapest (54) Eljárás és kapcsolási elrendezés mikroprocesz­­szoros rendszer program megszakításának maszkolására (22) 86. 03. 14. (21) 1082/86. (74) BNÜMK (57) A találmány tárgya eljárás mikroprocesszoros rendszerprog­ram megszakításának maszkolására, ahol a különböző elsőbbségi szintű megszakítás kéréseket a mikroprocesszorba érkezésük előtt maszkoljuk. A találmány sezrinti eljárás során az egyes megszakítás kéré­sek maszkolását a megszakítás kérés megszűnése hatására közvet­lenül hardver elemekkel feloldjuk. A találmány tárgya továbbá kapcsolási elrendezés a fenti eljá­rás foganatosítására, amely kapcsolási elrendezés maszkoló áram­kört tartalmaz, a maszkoló áramkör a processzoros rendszer egyes megszakítást kérő funkcionális egységei felé megszakítás kérő be­menettel, a processzor felé esetleges közbeiktatott további egysé­geken keresztül a megszakítás jelző kimenettel és maszkolás ve­zérlő bemenettel csatlakozik. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés lényege, hogy a maszkoló áramkörben (1) a megszakítás_kérő bemenet (7) logikai inverteren (6) keresztül R—S tároló (5) S bemenetéhez, illetve lo­gikai nem-és kapu (2) egyik bemenetéhez van vezetve, a logikai nem-és kapu (2) másik bemenetéhez az R—?tároló (5) Q kime­nete csatlakozik, továbbá a logikai nem-és kapu (2) kimenete a maszkoló áramkör (1) megszakítás jelző kimenete (8), az R—S tároló (5) R bemenete pedig a maszkolás vezérlő bemenethez (9) kapcsolódik. (11) - T/43 199 (51) G 06 F 13/00 (71) *COOPKER Kereskedelemszervező és Szolgáltató Kisszövetkezet, Bu­dapest (72) ENGÁRD Ferenc, 20%, HORVÁTH László, 5%, dr. SÓLYOM András, 25%, TÓTH Tamás, 25%, SZA­BÓ Kálmán, 25%, Budapest (54) Eljárás és berendezés bővitőtároló kialakítására belsőtárolóval ellátott digitális számítógépeknél (22) 86. 03. 21. (21) 1180/86. (57) Az eljárás lényege, hogy összekapcsoláskor egy csakolvas­ható tárolót a számítógép meghatározott címtartományára kap­csolunk. Ezen címtartományon belül megvizsgálunk néhány táro­lócímet. Ha ezen tárolócímeken meghatározott adatokat találunk akkor a vezérlést átadjuk a csakolvasható tárolónak. Majd azokat az utasításokat hajtjuk végre, amelyeket a csakolvasható tárolóba beégettünk. Első lépésben a csakolvasható tároló információ tar­talmát átmásoljuk a számítógép belsőtárolójának egy meghatáro­zott területére. Átmásolás után a vezérlést átadjuk a számítógép belső tárolójában lévő programnak. Ezután a csakolvasható táro­lót lekapcsoljuk, majd az operációs rendszert, mint egy bővített operációs rendszert működtetjük. A berendezés lényege, hogy az illesztőegység (10) egy vezérlő­ből (12), egy programozható számlálóból (14) és egy csaolvasha­­tó tárolóból (18) áll. A vezérlő (12) és a csakolvasható tároló (18) címbemenete egy első, illetve egy második cím-vezetékcsoporton (С 1, C2) át a címcsatornára (C), a vezérlő (12) bemenete pedig egy vezérlő vezetékcsoporton (B) át a vezérlőcsatornára (B) csat­lakozik. A programozható számláló (14) és a bővítőtároló (20) adat be/kimenete, valamint a csakolvasható tároló (18) adat ki­menete az adatcsatornára (D) csatlakozik. A vezérlő (12) első ki­menete egy első vezérlőcsatornán (A) át a programozható szám­láló (14), második kimenete pedig egy második vezérlőcsatornán (A2) át a bővítőtároló (20) és a csakolvasható tároló (18) vezérlő bemenetére csatlakozik. Végül a programozható számláló (14) címkimenete egy címcsatornán (E) át a bővítőtároló (20) címbe­­netére csatlakozik. (11) - T/43 200 (51) G 10 H 3/00,3/06 (71) (72) TÁR­NÁI Endre, Budapest (54) Eljárás és eszköz zenemüvek előadására, különösen orgonára (át)írt kompozíciók mű­vészi igényű interpretálására (22) 85. 12.20.(21)4925/ 85. (74) BNÜMK (57) Eljárás és eszköz zeneművek előadására, különösen orgo­nára (át)írt kompozíciók művészi igényű interpretálására, amely­nek lényege, hogy hangkeltő eszközként sípok és sípsorok helyett valamely adott, konkrét hangszer, különösen orgona sípjainak előre felvett, jelhordozón rögzített hangját, ill. hangjait használ­ja úgy, hogy azok elektronikus készülékek révén történő megszó­laltatásával sorrendjét, ritmusát és kombinációit a hangszeren ját­szó személy egy minden tekintetben hagyományos kialakítású és billentési karakterisztikájú játszóasztal manuál-és pedál billentyűi­nek szokásos működtetésével vezérli. Az eszköz tehát vezérlőele­mekként manuál és/vagy pedálbillentyűzetet, adott esetben re­giszterkijelölő járulékos vezérlőelemeket, legalább egy hangszórós hangkeltő egységet, valamint a vezérlőelemek és a hangkelt egy­ségek) közé beiktatott jeltovábbító rendszert tartalmaz. (11) - T/43 201 (51) G 11 В 15/26 (71) BRG Mechatro­nikai Vállalat, Budapest (72) BONCZ Ferenc, 37%, JÁ­NOSI Marcell, 13%, GARAMVÖLGYI György, 5%, SZŰCS Imre, 5%, Göd, HARTMANN Ferenc, 3%, Békés­csaba, SZIRTES József, 8%, KÉSMÁRKI András, 6%, KOVÁCS Ervin, 5%, JÁGFALVI Gyula, 5%, NAGY Lász­ló, 5%, TÓTH Imre, 3%, Kecskemét, SOMLAI Csaba, 5% Budapest (54) Agy orsós kazettát befogadó hajtómű, mág­neses jelrögzítő készülékhez (22) 86.03.13.(21) 1049/86 (57) A találmány tárgya agy orsós kazettát befogadó távvezérelt hajtómű, mágneses jelrögzítő készüléknek, amelynek lényege az, hogy felcsévélő orsójában speciális koncentrikus súrlódó felüle­tekkel ellátott fogaskoszorús tárcsája (14); s a felcsévélő orsójá­ban a súrlódó felületeket összeszorító nyomórugója (49) van; az összeszorító erő beállítását szerelt állapotban lehetővé tevő rugó­harangja (50); és a rugóharang elmozdulását létrehozó kialakítá­sú orsózó kupakja (48) van. Az elrendezésnek lendítőkereket függetlenítetten meghajtó főhajtószíja (5); és kombináltfeje (30) van; ez utóbbi egyenesvo­nalban célszerűen megvezetett, csak a működési helyzet környe­zetében az alaplemezre szorított. A kombináltfejet (30) tartó hordozólemeze (17) van; a felcsévélő és a gyorscsévélő szalagmoz­gást hajtószíj (6) által követítőkerék (7) segítségével gyorscsévé­lő fogaskerekek (21 és 22) étvágy felcsévélő közvetítőkerék (16) üzemszerű kapcsolatát biztosító motorja (4) van; az alkatrésze­ket és szerelvényeket hordozó alaplemezen (1) van elrendezve. (11) - T/43 202 (51) G 21 C 19/04,19/32, G 21 F 9/34 (71) Kraftwerk Union AG., Mülheim/Ruhr (DE) (72) KUMPF Hermann, Wendelstein (DE) (54) Tároló radio­aktiv hulladék befogadására (22) 86.01.13. (33) DE (32) 85. 01. 14. (31) P 35 00 981.0, P 35 00 989.6, P 35 00 999.3 (21) 162/86. (74) BNÜMK (57) A radioaktív hulladék, különösen atomreaktorok elhasz­nált tüzelőanyag-rúdjainak befogadására szolgáló tárolóban elhe­

Next

/
Oldalképek
Tartalom