Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1987. július-december (92. évfolyam, 7-12. szám)

1987-09-01 / 9. szám

990 SZABADALMI KÖZLÖNY92. ÉVF. 1987. ÉV 9. szám lyezett fémtokokba zárt rudak levegővel vannak hűtve, amely ter­mészetes cirkulációval halad át egy betonból lévő tárolóépítmé­nyen (2), éspedig a bebocsájtónyílástól (10) a fémtokokat (33') befogadó állványokon (3') át egészen a kibocsájtónyílást alkotó kéményig (12). Az állványokat (3') befogadó központi tárolótér (1) egy alulról nyitott lemezburkolattal (15) van körülvéve, amely távközzel helyezkedik el a betontól. Ez a közbenső tér szolgál a bebocsájtónyílástól (10) a lemezburkolat (15) alsó oldaláig ter­jedő levegőcsatornával. A felső oldaltól a betontól távközzel el­helyezett iégcsatornák (20) vezetnek a kéményhez (12), amely a kibocsájtónyílást alkotja. !_!_SZEKCIÓ VIL LAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG (11) - T/43 203 (51) H 01 J 61/30 (71) N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (NL) (72) HERMES Guillaume Marie Paul Gerard, VAN de VOORDE Patrick Cyriel, Terneuzen (NL)(54) Vegy egyenesvomlú csőrész­ből álló kisnyomású higanygőz kisülő lámpa (22) 87. 02. 02. (33) NL (32) 86. 02.03. (31) 8600252 (21) 350/87. (74) BNÜMK (57) A találmány tárgya kisnyomású higanygőz kisülő lámpa, amelynek kisülő csöve (1) gáztömören le van zárva, és higany, va­lamint nemesgáz töltése van, a kisülőcső (1) négy párhuzamosan húzódó, egyenesvonalú csőrészből (4,5, 6, 7) áll, amelynek négy­zet-alakban vannak elhelyezve, és amelyek egymáshoz összeköté­seken (8, 9, 9a) keresztül össze vannak kötve és ezeken a csőré­szeken keresztül két elektróda (10, 11) között kisülés jön létre a lámpa működése közben, az elektródák (10, 11) két csőrészben (4, 6) vannak elhelyezve oly módon, hogy azok a kisülőcső (1) egyik végén egymás mellett helyezkednek el, a csőrészek (4,5, 6, 7) külső falához egy tartó (12) csatlakozik, amely a négy csőrész között ezeknek az elektródáktól (10, 11) távolabbi végének köze­lében helyezkedik el. (11) - T/43 204 (51) H 01 J 61/36 (71) N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (NL) (72) OOMEN Joris Jan Cornelis, ROUWENDAL Jan Willem, HEHE— MANN Roland, Eindhoven (NL) (54) Kerámia típusú kötőkompozíció (22) 87. 01.02. (33) NL (32) 86. 01. 08. (31) 860020 (21) 7/87. (74) BNÜMK (57) A kötőanyag AI203-on kívül BaO, SrO, Sc203, Y203 oxidokat tartalmaz, 5—30 mól%-ban Hf02-t. (11) - T/43 205 (51) H 01 J 61/073 (71) N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken. Eindhoven (NL) (72) VAN DEN NIEUWENHUIZEN Hubertus Cornelis Marie, LUIJKS Gerardus Marinus Josephius Franciscus, Eindhoven (NL) (54) Nagynyomású kisülő lámpa (22) 87. 02. 03. (33) NL .(32) 86. 02. 07. (31) 8600293 (21) 368/87. (74) BNÜMK (57) A találmány tárgya nagynyomású kisülő lámpa, amelynek vákuumtömören lezárt, átlátszó búrája van, a búréban egymás fe­lé néző, térközzel elrendezett két elektróda van, a búra falán árambevezetők nyúlnak keresztül az egyes elektródákhoz, a bú­rénak ionizálható gáztöltése van, az elektródák mindegyikének főleg wolframból levő huzaltekercse van, és a huzaltekercsek kö­zötti távolság lényegében egyenlő az elektródák közötti távolság­gal. A találmány szerinti nagynyomású kisülő lámpa lényege, hogy az elektródák (2, 3) legalább lényegében egymás tükörképei és legalább lényegében egymás tükörképébe vannak beirányítva és az elektródák (2, 3) elektronemissziót elősegítő anyagtól mente­sek. (11) _ T/43 206 (51) H 01 L 21/28 (71) *MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete, Budapest (72) NÉMETH Tibor­­né, 27,5%, NÉMETH Tibor, 27,5%, SZENTPÁLI Béla, 15%, BÍRÓ Sándor, 15%, MOJZES Imre, 15%, Budapest (54) Eljárás igen kisméretű és kistávolságú laterális struk­túrák önillesztéses kialakítására (22) 85. 12. 18. (21) 4848/85. (57) A találmány tárgya igen kisméretű és kistávolságú lateriális fémalakzatok önillesztéses kialakítására szolgáló eljárás. Az eljárás lényege abban van, hogy az elsődlegesen kialakított rajzolatok felső részét szabályozott módon kiszélesítjük. A kiszé­lesítés beállítja az első és második fémréteg közti távolságot, amely független lehet az alkalmazott fény hullámhosszától. (11) - T/43 207 (51) H 02 J 3/00 (71) (72) VALASKA László, SIMON Kálmán, Miskolc (54) Eljárás kisfeszült­ségű erősáramú felsővezeték-hálózatok feszültségviszo­nyának javítására, előnyösen nagykeresztmetszetű veze­ték alkalmazásával (22) 85. 09. 19. (21) 3524/85. (74) BNÜMK (57) A találmány tárgya eljárás kisfeszültségű erősáramú felső­vezeték-hálózatok feszültségviszonyának javítására, előnyösen nagykeresztmetszetű vezeték alkalmazásával a meglévő vezetékek hatásos keresztmetszetének növelése útján. A találmány szerinti eljárás során a meglévő hálózat rendelle­nes feszültségű hálózati áramkörét (1) a transzformátorállomás (T) és a fogyasztó oldali végpont között két részre osztjuk az osz­táspontnál a vezetéket megbontjuk, majd az így keletkezett bon­táspont (B) és a transzformátorállomás (T) kisfeszültségű gyűjtő­­síné (G) közé második áramkörként (2) új, nagykeresztmetszetű előnyösen szigetelt vezetéket iktatunk be úgy, hogy a fogyasztók csak az eredeti hálózatra legyenek csatlakoztatva. (11)- T/43 208 (51) H 02 P 7/00 (71) *Budapesti Mű­szaki Egyetem, Budapest (72) dr. HALASZ Sándor, 40% dr. SCHMIDT István, 20%, dr. HUNYÁR Mátyás, 10%, FRANK Tibor, 10%, MOLNÁR Tamás, 10%, VINCZE Gyuláné, 10%, Budapest (54) Eljárás feszültséginverter­­ről táplált háromfázisú motoroknak a motoráramról vagy a közbülsőköri egyenáramról vagy a táphálózati áramról vett zavarkompenzációs fordulatszám szabályozására (22) 86.03. 11.(21) 1018/86. (57) A találmány tárgyát képező eljárás (sazbályozóköri kap­csolási elrendezés) feszültség inverterről táplált háromfázisú aszinkron és szinkron motorok olyan zavarkompenzációs fluxus és fordulatszám szabályozását teszi lehetővé, amelyben nincs szükség a fluxus és a fordulatszám közvetlen érzékelésére. A találmány szerinti eljárás lényege, hogy mind a motor flu­xus, mind a motor fordulatszám zavarkompenzációs szabályozá­sát a motoro nyomatékával arányos jellel biztosítjuk. Ez a jel le­het a motor áramától, a közbülső egyenáramú kör áramától és az aiapharmonikus frekvenciától, illetőleg diódás hidas betáplálás esetén a táphálózati áramtól és az alapharmonikus frekvenciától függő jel. A kidolgozott eljárás felhasználható mind egyszerű, mind im­­pulzusszélesség-modulációs inverternél. Az ismertetett eljárás szerinti szabályozókörrel ellátott fe­­szültséginverterek alkalmasak aszinkron és szinkron gépek táplá­lására állandósult és átmeneti üzemállapotban. Az eljárás alkal­mazása olyan egyszerű felépítésű hajtás megépítését teszi lehető­vé, amelynél a motor fluxusa és fordulatszáma alig függ a terhe­léstől. Ezáltal jó terhelhetőségű, fordulatszámtartó hajtást nye­rünk. (11) - T/43 209 (51) H 03 D 3/00 (71) ^Távközlési Ku­tató Intézet, Budapest (72) HENK Tamás, 25%, BARA­­NYI András, 20%, PÁPICS József, 20%, KASZAVITZ Iván, 15%, KUKUCSKA Pál, 10%, SÁRKÁNY Tamás, 10%, Budapest (54) Koherens demodulátor kapcsolási elrendezés (22) 86. 03. 11. (21) 1015/86. (57) A találmány koherens demodulátor kapcsolási elrendezés. A bemenethez (1) két szorzóáramkör (4,5) egy sávszűrő (2) és az azt követő erősítő (3) közbeiktatásával kapcsolódik. A vivőbe­

Next

/
Oldalképek
Tartalom