Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1985. január-június (90. évfolyam, 1-6. szám)

1985-01-01 / 1. szám

4 SZABADALMI KÖZLÖNY 90. ÉVF. 1985. ÉV 1. szám málisan elfogadhatunk a különböző méretű min­tákban. Minta méret- - 5 6-35 36 - 82 83 - 137 Az eltérő típusok max. száma 0 1 2 3 A minta méretet az irányelvekben meghatározott módon kell értelmezni. c) Főleg önbeporzó fajták 29. A főleg önbeporzók fajták azok, amelyek nem ki­zárólag önbeporzók, de amelyek a vizsgálat szem­pontjából ilyennek tekintendők. Ezért ezeknek tá­­gabb tűréshatár szükséges, így a vegetatív úton sza­porított és kizárólag önbeporzó fajták táblázatában közölt maximálisan elfogadható idegen típusú egyedszámok megduplázandók. d) Idegen termékenyülő fajták, beleértve a szinte­tikus fajtákat is 30. Az idegen termékenyülő fajták általánosan nagyobb fajtán belüli változatosságot mutatnak, mint az ön­­termékenyülő és vegetatív úton szaporított fajták, és így esetenként nehéz meghatározni az eltérő tí­pusú egyedeket. Ezért rögzített tűréshatárokat nem lehet meghatározni, de relatív tűréshatárok használhatók a már ismert összehasonlító fajtákkal történő viszonyítás alapján. 31. A mért tulajdonságoknál a szórás használható, mint az összehasonlítás kritériuma. Egy fajta nem tekinthető egyneműnek a mért tu­lajdonságra vonatkozóan, ha a szórása 1.6-szor meg­haladja az összehasonlításra használt fajták szórásá­nak az átlagértékét. ban van a hibrid képletével. Ha egy hasadó tulaj­donság öröklődése ismert, a tulajdonságot minősé­gi tulajdonságként kell kezelni. Ha a leírt tulajdon­ság nem félreérthetetlen bélyeg, azt úgy kell kezel­ni, mint az idegen termékenyülő fajták egyéb típu­sait: azaz, az egyneműséget össze kell hasonlítani a már ismert összehasonlítható fajták egyneműségé­vel. A beltenyésztett vagy szülői vonalak tűréshatárá­nak megállapítására ugyanazok a szempontok al­kalmazandók, mint az egyszeres keresztezésű hib­ridek esetében. IV. Az állandóság vizsgálata 35. Az Egyezmény 6. cikke (1) bekezdésének (d) pont­ja értelmében a fajtának lényeges tulajdonságaiban kell állandónak lennie, azaz egyedeinek lényeges bélyegei feleljenek meg a leírásban foglaltakkal az ismételt szaporítások után, vagy ha a nemesítő egy bizonyos szaporítási ciklust határozott meg, min­den egyes ciklus végén. 36. Két-három év alatt nem mindig lehetséges az állan­dóságra vonatkozó vizsgálatot úgy elvégezni, hogy azok olyan biztos eredményeket adjanak, mint a megkülönböztethetőség és az egyneműség tekinte­tében folytatott vizsgálatok. 37. Ha a vizsgálatra beküldött minta egynemű, az anya­got rendszerint állandónak is lehet tekinteni. Mind­emellett a megkülönböztethetőség és egyneműség vizsgálatakor gondos figyelmet kell fordítani az ál­landóságra. Amennyiben szükséges, vizsgáim kell az állandóságot egy további nemzedék termesztése során, vagy új vetőmag minta felhasználásával an­nak ellenőrzése céljából, hogy az ugyanazon tulaj­donságokat mutatja-e, mint a korábban előterjesz­tett anyag. V. Referencia fajtagyűjtemények 32. A vizuálisan megfigyelt tulajdonságokat úgy kell kezelni, mint a mért adatokat. A fajtán belül vizu­álisan eltérő egyedek száma szignifikánsan (5%-os valószínűségi szinten) nem haladhatja meg azt az egyedszámot, amely a már ismert összehasonlító fajtáknál előfordul. e) Hibrid-fajták 33. Az egyszeres keresztezésből származó hibrideket úgy kell kezelni, mint a főleg öntermékenyülő faj­tákat, de bizonyos tűréshatárt meg kell engedni az előforduló beltenyésztett növények számára. Ez esetben nem lehet százalékarányt megállapítani, mivel a döntések a faj és a nemesítési módszer sze­rint különbözőek. A beltenyésztett növények százalékos aránya azon­ban nem lehet olyan nagy, hogy az zavarja a vizs­gálatokat. A technikai munkacsoportok fogják megállapítani az adott vizsgálati irányelvekben a megengedhető maximális számokat. 34. A hibridek egyéb kategóriái esetében bizonyos tu­lajdonságok hasadása elfogadható, ha az összhang-38. Amennyire lehetséges és szükséges, a szóban forgó növények tekintetében mindegyik ország fenntart, vagy olyan intézkedéseket hoz, hogy egy másik or­szág fenntartson, összehasonlítható gyűjteménye­ket azon fajták vetőmagvaiból vagy ivartalan sza­porítóanyagából, amelyekre oltalmat adott. Lehe­tőleg ezen fajtagyűjtemények tartalmazzák bármely más olyan fajta vetőmagvait vagy ivartalan szaporí­tóanyagát, amelyek összehasonlításként hasznosak lehetnek. A vetőmagot vagy az ivartalan szaporítóanyagot rendszerint a nemesítő tői kell beszerezni és ha szük­séges a tartalék vetőmagvak vagy vegetatív szapo­rítóanyag felújítása, az új tételt felhasználás előtt a termesztés során elvégzett vizsgálattal kell ellenő­rizni. C A VIZSGÁLATI IRÁNYELVEK VÁZLA TOS В EMUT A TÁS A I. Az alkalmazott nyelvek

Next

/
Oldalképek
Tartalom