Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1985. január-június (90. évfolyam, 1-6. szám)

1985-01-01 / 1. szám

1. szám SZABADALMI KÖZLÖNY 90. ÉVF. 1985. ÉV 3 osztású skála alapján készítették. Nem parametri­kus eljárás alkalmazása esetén javasolt a jellemző tulajdonságok különböző fokozatait képviselő pél­da fajták alapjánkialakított skála használata. Ugyan­azon fajta így hozzávetőlegesen ugyanazt a kódszá­mot kapja, ami megkönnyíti az adatok értelmezé­sét. 17. Mind a mennyiségi, mind a minőségi tulajdonságok kisebb-nagyobb mértékben ki lehetnek téve a kör­nyezet hatásának, amely módosíthatja a genetikai­lag meghatározott különbségek kifejezésre jutását. Azok a tulajdonságok az előnyösek, amelyekre a környezetnek a legkisebb befolyása van. Ha bizo­nyos esetekben egy tulajdonság kifejeződését a kör­nyezeti feltételek a szokásosnál erősebben befolyá­solják, akkor az illető tulajdonság nem használható. II. A megkülönböztethetőség vizsgálata a) Általános rész 18. Az Egyezmény 6. cikke (1) bekezdésének (a) pont­ja értelmében a fajtának világosan megkülönböztet­hetőnek kell lennie egy vagy több fontos tulajdon­sága révén bármely más fajtától, amely ismert az oltalom kérése időpontjában. Azoknak a tulajdonságoknak, amelyek lehetővé te­szik egy fajta meghatározását és megkülönbözteté­sét, pontosan felismerhetőknek és leírhatóknak kell lenniük. 19. Az adott fajtát azokkal a fajtákkal kell összehason­lítani, amelyek létezése közismert. Elsősorban azo­kat a fajtákat kell bevonni az összehasonlításba, amelyeket a vizsgálandó fajtához hasonlónak vé­lünk és hozzáférhetők a vizsgáló államban, példá­ul a referencia fajta-gyűjteményben. b) A megkülönböztethetőség ismérvei 20. Két fajtát különbözőnek kell tekintenünk, ha a kü­lönbség- legalább egy vizsgálati helyen megállapításra ke­rült,- világos és- következetes. c) Minőségi tulajdonságok 21. Az igazi minőségi tulajdonságok esetében a különb­ség két fajta között világosnak tekintendő, ha az illető bélyegek kifejeződése két különböző felvéte­lezési fokozatot (értéket) képvisel. Más minőségi­ként kezelt jellemzők esetében figyelembe kell ven­ni a tulajdonság kifejeződésének lehetséges ingado­zását a különbség megállapításakor. d) Mért mennyiségi tulajdonságok 22. Amikor a különbség mért tulajdonságokban jelent­kezik, világosnak tekintendő, ha a hiba előfordulá­si valószinűsége 1%, pl. a legkisebb szignifikáns dif­ferencia számítás alapján. A különbségek követke­zetesek, ha ugyanazon előjellel két egymást követő vagy háromból két évjáratban előfordulnak. ej Vizuálisan megfigyelt mennyiségi tulajdonságok 23. Ha vizuálisan megfigyelt bélyeg az egyetlen megkü­lönböztető tulajdonság egy másik fajtához viszonyít­va, akkor kétséges esetben a tulajdonságot mérni szükséges, ha az ésszerű erőfeszítéssel lehetséges. 24. Bármely esetben a közvetlen összehasonlítás java­solt két hasonló fajta között, mivel a közvetlen pá­ros összehasonlítások mutatják a legkisebb torzí­tást. Minden összehasonlításnál megállapítható a különbség két fajta között, ha a különbség szem­mel látható és bár mérhető lenne, a mérés elvégzé­se célszerűtlenül nagy erőfeszítést igényelne. 25. A megkülönböztethetőség megállapításának legegy­szerűbb módja a következetes különbségek (ugyan­azon előjelű szignifikáns különbségek) kimutatása két fajta között, feltéve, hogy elvárható ezek jelent­kezése a következő kísérletekben is. Az adatok szá­mának elegendőnek kell lenniük ahhoz, hogy a mért tulajdonságok megbízhatóan összehasonlítha­tók legyenek. f) Az adatok kombinációja 26. Előfordulnak esetek, amelyekben két fajta különb­ségeit számos külön-külön megfigyelt tulajdonság­ból lehet megállapítani, és ha ilyen adatok kombi­nációját használjuk a megkülönböztethetőség meg­állapítására, biztosítani kell, hogy a megbízhatóság foka hasonló legyen a 22—25. paragrafusokban le­írtakkal. 111. Az egyneműség vizsgálata a) Általános rész 27. Az Egyezmény 6. cikke (1) bekezdésének (c) pont­ja szerint, a fajtának kielégítő mértékben egynemű­nek kell lennie, figyelembe véve az ivaros vagy ivar­talan szaporítás sajátosságait. Az egyneműnek te­kintett fajtáknál a mutációból vagy eseti kevere­désből és más okokból előforduló eltérő típusok­nak, valamint a termékenyülési viszonyoktól füg­gő változatoknak olyan alacsony gyakoriságúnak kell lennie, amely lehetővé teszi a pontos leírást, a megkülönböztethetőség megállapítását és biztosít­ja az állandóságot. Ennek érdekében bizonyos tű­rési határokat Alapítanak meg attól függően, hogy a fajta ivartalanul szaporítható, öntermékenyülő vagy idegentermékenyülő. A megjelenő eltérő típu­sok száma nem haladhatja meg a következőkben ismertetett tűrési határokat, kivéve, ha a fajra vo­natkozó irányelvek másképp rendelkeznek. b) Vegetatív úton szaporított fajták és kizárólag önbeporzó fajták 28. A vegetatív úton szaporított és kizárólag önbepor­zó fajtákra vonatkozóan az alábbi — valós tapasz­talaton alapuló — táblázat adja meg azoknak az el­térő típusú egyedeknek a számát, amelyeket maxi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom