Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1985. január-június (90. évfolyam, 1-6. szám)

1985-01-01 / 1. szám

2 SZABADALMI KÖZLÖNY 90. ÉVF. 1985. ÉV 1. szám Az irányelvek hasznosak az oltalmat igénylő beje­lentők számára is, mivel információt nyújtanak szá­mukra a vizsgálandó tulajdonságokról és azokat a kérdéseket illetően, amelyeket majd feltesznek ne­kik fajtáikra vonatkozóan. 3. Az irányelveket nem szabad teljesen merev rend­szernek tekintem. Lehetnek olyan esetek vagy hely­zetek, amelyekre a jelen útmutató nem tér ki, ezek­kel is oly módon kell foglalkozni, hogy az össz­hangban legyen az irányelvek alapelveivel. Az irány­elveket olyan technikai munkacsoportok készítet­ték, amelyeknek a munkáját az UPOV Tanácsa ál­tal létrehozott Technikai Bizottság hangolta össze. A tapasztalatok alapján az irányelveket szükség esetén módosítják. 4. A vizsgálati irányelvek az alábbiakat tartalmazzák: — a technikai megjegyzéseket, — a jellemző tulajdonságok táblázatát, — magyarázatokat és módszereket, valamint — a technikai kérdőívet. A részleteket a39. és az azt követő bekezdések tar­talmazzák a vizsgálati irányelvek vázlatos bemuta­tásával foglalkozó fejezetben. 5. Rendszerint minden egyes fajra külön vizsgálati irányelveket készítenek. Szükségesnek bizonyul­hat azonban, hogy két vagy több fajra egy vizsgá­lati irányelv készüljön, illetve egy fajon belül több irányelvet dolgozzanak ki. Ilyen felosztás csak ak­kor lehetséges, ha a határvonal a meghatározott fa­jon belüli csoportok között világosan meghatároz­ható. В A VIZSGÁLATOKRA VONATKOZÓ ÁL TALÁNOS MEGFONTOLÁSOK 6. Az Egyezmény 6. cikke értelmében az oltalom megadásának feltételei az alábbiak; (I) megkülönböztethetőség (II) egyneműség és (III) állandóság. Ezeket a jellemző tulajdonságok és azok kifejező­dési fokozatai alapján bírálják el. I. A jellemző tulajdonságok meghatározása és megfigyelése a) Általános rész 7. A vizsgálati irányelvekben felsorolt jellemző tulaj­donságok azok, amelyek fontosak az egyik fajtá­nak a másiktól való megkülönböztetésében és ame­lyek azon túl fontosak az egyneműség és az állan­dóság vizsgálatában is. Ezek nem feltétlenül a faj­ta értékét fejezik ki. A jellemző tulajdonságoknak pontosan felismerhetőknek és leírhatóknak kell lenniük. A jellemző tulajdonságok táblázata nem lezárt, további tulajdonságokkal gyarapítható, ha az hasznosnak bizonyul. 8. A fajták vizsgálatának és a fajtaleírások elkészítésé­nek a lehetővé tétele céljából a vizsgálati irányel­vekben a tulajdonságok kifejeződési fokozatokra, röviden fokozatokra vannak felosztva és az egyes fokozat megnevezése után a megfelelő kódszám is szerepel. Egy meghatározott tulajdonság fokozatai­nak jobb meghatározása végett az irányelvekben példaként szolgáló fajta van megadva minden alka­lommal, ha ez lehetséges. b) Minőségi és mennyiségi tulajdonságok 9. A fajták megkülönböztetésére használt tulajdonsá­gok minőségiek vagy mennyiségiek lehetnek. 10. Minőségi tulajdonságok azok, amelyek diszkrét diszkontinunsz fokozatokat mutatnak a fokozatok számának önkényes korlátozása nélkül. Néhány tu­lajdonság, amely nem felel meg ennek a meghatáro­zásnak, minőségiként kezelendő, ha az előforduló fokozatok kielégítően különböznek egymástól. 11. Mennyiségi tulajdonságok azok, amelyek lineáris skálán mérhetők és folyamatos szórást mutatnak egyik szélső értéktől a másikig. Leírás céljára eze­ket bizonyos számú fokozatra osztják. 12. A külön-külön felvételezett jellemző tulajdonságok később kombinálhatok, például ilyen a hosszúság­szélesség arány .A kombinált tulajdonságokat ugyan­úgy kell kezelni, mint a többi tulajdonságot. ej A tulajdonságok megfigyelése 13. Annak érdekében, hogy összehasonlítható eredmé­nyeket kapjunk a különböző tagállamokban, a vizs­gálatok teijedelmét (pl. parcellák mérete, núnta nagysága, ismétlések száma, a vizsgálatok időtarta­ma, stb.) meg kell határozni. 14. A minőségi tulajdonságokat rendszerint vizuálisan veszik fel, a mennyiségi tulajdonságokat mérhetik; sok esetben elegendő a vizuális becslés, egyéb ér­zékszervi észlelés (pl. ízlelés, szaglás), különösen ha a mérések csak jelentős erőfeszítés által kivite­lezhetek. 15. Ha ugyanazon fix skálát használnak meghatározott mennyiségi vagy minőségi tulajdonság megfigyelé­sére éveken keresztül, a számokban megmutatko­zik a környezetnek a fajtára gyakorolt hatása. Mi­előtt statisztikai műveleteket végeznénk ezekkel a számadatokkal, meg kell vizsgálnunk az adatok el­oszlásának jellegét: például normális (Gauss-féle) eloszlást mutatnak-e az adatok és ha nem, miért nem. Különösen olyan tulajdonságok esetében, amelyet más adott bélyegek kombinációjaként hoz­tak létre (lásd a 12. pontot), fontos megvizsgálni, hogy teljesültek-e az alkalmazandó statisztikai módszerekkel szemben támasztott követelmények. 16. Amennyiben a vizuális jellemző tulajdonságokat olyan skála szerint felvételezték, amely nem elégí­ti ki a szokásos parametrikus statisztika követelmé­nyeit, rendszerint csak nem parametrikus módszer alkalmazható. Az átlag kiszámítása például csak ak­kor megengedett, ha a feljegyzéseket egyenlő be­

Next

/
Oldalképek
Tartalom