Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1985. január-június (90. évfolyam, 1-6. szám)

1985-01-01 / 1. szám

1. szám SZABADALMI KÖZLÖNY 90. ÉVF. 1985. ÉV 1 Átdolgozott általános bevezetés az új növényfajták megkülönböztethetősége, egyneműsége és állandósága vizsgálatának irányelveihez AZ ÚJ NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMÁRA LÉTESÜLT NEMZETKÖZI EG YEZMÉNY ALKALMAZÁSÁHOZ* A BEVEZETES В A VIZSGÁLATOKRA VONATKOZÓ ÁL TALÁNOS MEGFONTOLÁSOK I. A jellemző tulajdonságok meghatározása és megfigyelése a) Általános rész b) Minőségi és mennyiségi tulajdonságok ej A tulajdonságok megfigyelése II. A megkülönböztethetőség vizsgálata a) Általános rész b) A megkülönböztethetőség ismérvei c) Minőségi tulajdonságok d) Mért mennyiségi tulajdonságok ej Vizuálisan megfigyelt mennyiségi tulajdonságok f) Az adatok kombinációja III. Az egyneműség vizsgálata a) Általános rész b) Vegetatív úton szaporított fajták és kizárólag önbe­porzó fajták c) Főleg önbeporzó fajták d) Idegen termékenyülő fajták, beleértve a szinteti­kus fajtákat is ej Hibrid-fajták IV. Az állandóság vizsgálata V. Referencia fajtagyűjtemények * A Nemzetközi Egyezmény megjelent a Magyar Közlöny 1983. július 29-i, és a Szabadalmi Közlöny és Védjegyér­tesítő 1983. augusztusi számában. c A VIZSGÁL AI IRÁNYELVEK VÁZLATOS BEMUTATÁSA I. Az alkalmazott nyelvek II. Technikai útmutató III. A tulajdonságok táblázata a) Általános rész b) A tulajdonságok sorrendje c) Minőségi tulajdonságok d) Mennyiségi tulajdonságok e j Példaként megadott fajták f) A fajtaleírásban kötelezően szereplő tulajdonságok IV. Magyarázatok és módszerek V. A technikai kérdőív ★ ★ ★ A BEVEZETES 1. Az Üj Növényfajták Oltalmára létesült Nemzetkö­zi Egyezmény előírja, hogy az oltalom csak a fajta vizsgálata után adható meg. Az előírt vizsgálatnak alkalmazkodnia kell minden egyes nemzetség vagy faj sajátos igényeihez és figyelembe kell venni a nö­vények termesztésének valamennyi sajátos igényeit. 2. Ezen alkalmazáshoz szükséges útmutatás céljából az UPOV kiadta az üj növényfajták megkülönböz­tethetősége, egyneműsége és állandósága vizsgálatá­nak irányelveit. Ezen irányelvek révén a tagállamok közös alapelvvel rendelkeznek a fajták vizsgálatá­hoz és az egységesfajtaleírásokelkészítéséhez, amely megkönnyíti a nemzetközi együttműködést a vizs­gálatban részt vevő intézmények között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom