Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1983 (88. évfolyam, 1-12. szám)

1983-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK Sajtóközlemény 1. Tájékoztató az OTH Szabadalmi Tára állományában lévő szabadalmi leírásokról 1. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzé­tétele (H/2837) 2. Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele (T/24.246—T/24 357) 3. Hirdetések 28. Megadott szabadalmak (179.914- 180.107) 29. Kimutatás a hónap folyamán meghirdetett közzétett bejelenté­sekről és megadott szabadalmakról NSZO rendben 44. Vegyes szabadalmi közlemények (Végleges szabadalmi oltalom megszűnése) 45. Védjegyek lajst­romozása 47. Ipari mintaoltalmi bejelentések közzététele 53. Hirdetések 56. SOMMAI RE Communiqué 1. Information sur l'état des descriptions de brevets en stock de la Collection de brevets de I'Office National des Inventions 1. Publication des dépots de demandes avec un examen différé (H/2837) 2. Publications des dépöts de demandes avec un examen complet (T/24.246 — T/24.357) 3. An­­nonces 28. Brevets délivrés (179.914—180.107) 29. Relevé des dépots de de­mandes et des brevets, publiés resp. délivrés pendant le mois courant, mis en Systeme selon la CIB 44. Publications diverses en matiere de brevets (Extinc­tion de la protection définitive de brevet) 45. Enregistrements de marques 47. Publication des dépots de demandes des dessins industries 53. Annonces 56. CONTENTS Press release 1. Information on patent specifications getting in the stock of the Patent Collection of the National Office of Inventions 1. Publication of patent applications with deferred examination (H/2837) 2. Publication of patent applications with complete examination (T/24.246-T/24.357) 3. Ad­vertisements 28. Granted patents (179.914-180.107) 29. Returns of patent applications and patents, published resp. granted during the current month, systematized according to IPC 44. Diverse patent publications (Expiration of definitive patent protection) 45. Trademark registrations 47. Publication of industrial design applications 53. Advertisements 56. INHALT Pressemitteilung 1. Information über den Stand der Patentschriften in der P .renifcibliothek des Landesamts für Erfindungen 1. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/2837) 2. Bekanntmac­hung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/24.246—T/24.357) 3. Anzeigen 28. Erteilte Patente (179.914-180.107) 29. Ausweis der im la­ufe des Monats bekanntgemachten Patentanmeldungen und erteilten Patente laut IPK 44. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen (Erlöschen des endgültigen Patentschutzes) 45. Registrierung von Warenzeichen 47. Be­kanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 53. Anzeigen 56. ;:"АКИЕ Сообщение для печати I. Информация об описаниях изобретений, включен­ие?: ‘оонд Патентной библиотеки Государственного ведомства по делам из: тс'ab, I. Публикация заявок на патенты с отложенной экспертизой /К/Г "7 2. .Публикация заявок на патенты с полной экспертизой /Т/24246 - У/ У/ 3. Объявления 28. Выданные патенты /179.914 - 180.107/ 2;*. u.petrtj по опубликованным заявкам и выданным патентам за отчетный сгсттматизированннк по МКИ 44. Разные сообщения по патентам /чс'/храEt с окончательной патентной охраны/ 45. Регистрация товарных 7 ГГ. Публикация заявок на регистрацию промышленных образцов 53. Объявлений 56. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 88. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1983. január 28. A szerkesztésért felelős: DR. HORVÁTH KÁROLY Szerkesztőség: Budapest, IX. Hentes u. 10. 1097 Telefon: 337-118 Kiadja: LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-285 Levélcím: Pf.: 223. 1906 Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Posta Központi Hírlap Irodánál (posta­cím: Budapest, V., József nádor tér 1, — 1900) közvetlenül, vagy postautalványon valamint átutalással a KHI 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj (éves név- és tárgymutatóval együtt) egy évre 1500,-Ft. Címváltozás bejelentése Budapest, V., József nádor tér 1,— 1900 Egyes példányok megvásárolhatók a Köz­löny Boltban, Budapest, V., Bajcsy Zsi­linszky út 76. — 1055. Egyes szám ára: 125,-Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Bu­dapest, Postafiók 149. OTH - 82.659 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN INDEX: 25776 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: dr. Bobrovszky Jenő, Himer Zoltán (szer­kesztő), dr. Horváth Károly, Horváth Sándor, Iványi István, Szabó Nándorné, dr. Szilvássy Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom