Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1982 (87. évfolyam, 1-12. szám)

1982-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1981. évi 27. számú törvényerejű rendelete a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött, a származási jelzé­sek, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról szóló szerződés kihir­detéséről 1. Rendeletek az újítási javaslatokról és a találmányokról 12. Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató 19. Tájékoztató az OTH Szabadalmi Tára állományában lévő szabadalmi leírásokról 25. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele (H/2722 — H/2726) 26. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések utólagos vizsgála­tának meghirdetése 27. Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele (T/21 627 — T/21 757) 28. Megadott szabadalmak (177.791 — 177.927) 55. Kimutatás a hónap folyamán meghirdetett közzétett bejelentésekről és megadott szabadalmakról NSZO rendben 65. Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások 67. Vegyes szabadalmi közle­mények (Jogutódlás — Jogutódlás és képviselet — Képviselet — Cégnévváltozás — Szaba­dalmi igénypontról való lemondás — Határozat kijavítása — Helyreigazítás — Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése — Végleges szabadalmi oltalom megszűnése) 70. Védje­gyek lajstromozása 72. Védjegyoltalom megújítása 82. Vegyes védjegyközlemények (Védjegyoltalom átruházása — Jogutódlás — Cégnév változása — Székhely változása — Cégnév- és székhely változása — Képviselet változása — Árujegyzék korlátozása — Véd­jegyhasználat engedélyezése) 83. Ipari mintaoltalmi bejelentések közzététele 84. Meg­adott ipari mintaoltalmak 87. Ipari mintaoltalom meghosszabbítása 88. Hirdetés 88. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 87. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1982. január 28. A szerkesztésért felelős: DR. HORVÁTH KÁROLY SOMMAIRE Décret-loi No. 27/1981 du Présidium de la République populaire hongroise sur la pro­mulgation de l'Accord entre la République populaire hongroise et la Confédération helvé­tique sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des autres dénominations géographiques 1. Décrets sur lesinnovations et inventions 12. In­formation sur la littérature technique en matière de propriété industrielle 19. Informa­tion sur l'état des descriptions de brevets en stock de la Collection de brevets de l'Office National des Inventions 25. Publication des dépôts de demandes avec un examen différé (H/2722 - H/2726) 26. Avis sur l'examen ultérieur des dépôts de demandes avec un exa­men différé 27. Publication des dépôts de demandes avec un examen complet (T/21.627— T/21.757) 28. Brevets délivrés (177.791 — 177.927)55. Relevé des dépôts de demandes et des brevets publiés resp. délivrés pendant le mois courant, mis en système selon le Cl B 65. Descriptions de brevets imprimées 67. Publications diverses en matière de brevets (Succession en titre — Succession en titre et représentation — Représentation — Chan­gement du nom commercial — Renonciation à une revendication de brevet — Correction d'une décision — Rectification — Extinction de la protection provisoire de brevet — Ex­tinction de la protection définitive de brevet) 70. Enregistrements des marques 72. Re­nouvellement de la protection des marques 82. Publications diverses en matière des mar­ques (Transfert de la protection d'une marque - Succession en titre — Changement du nom cemmercial — Changement de siège — Changement de nom commercial et de siège — Changement de représentation — Restriction de la liste des produits — Autorisation de l'utilisation d'une marque) 83. Publication des dépôts de demandes des dessins in­dustriels 84. Protection accordée aux dessins industriels 87. Renouvellement de la pro­tection des dessins industriels 88. Annonces 88. СОДЕРЖАНИЕ Указ N» 27/1981 Президиума Венгерской Народной Республики об опубликовании Соглашения, заключенного между Венгерской Народной Республикой и Швей­царским государственным союзом об охране указаний происхождения, наиме­нований происхождения товаров и других географических наименований I. Постановления о рационализаторских предложениях и изобретениях 12. Ин­формация о специальной патентной литературе 19. Информация об описаниях изобретений, включенных в фонд Патентной библиотеки Государственного ве­домства по делам изобретений 25. Публикация заявок на патенты с отло­женной экспертизой /н/2722 - Н/2726/ 26. Объявление дополнительной экс­пертизы заявок на патенты с отложенной экспертизой 27. Публикация заявок на патенты с полной экспертизой /Т/21.627 - т/21.757/ 28. Выданные па­тенты /177.791 - 177.927/ 55. Справка по опубликованным заявкам на па­тенты и выданным патентам за отчетный месяц, систематизированным по МКИ 65. Опубликованные патентные описания 67. Разные сообщения по патентам /Правопреемство - Правопреемство и представительство - Представительство- Изменение фирменного наименования - Отказ от пункта формулы патента- Исправление решения - Опровержение - Прекращение временной патентной охраны - Прекращение окончательной патентной охраны/ 70. Регистрация товарных знаков 72. Возобновление действия охраны товарных знаков 82. Разные сообщения по товарным знакам /Уступка прав на товарные знаки - Правопреемство - Изменение фирменного наименования - Изменение местона­хождения фирмы - Изменение наименования и местонахождения фирмы - Изме­нение представительства - Ограничение перечня товаров - Разрешение на использование товарного знака/ 83. Публикация заявок на регистрацию про­мышленных образцов 84. Предоставление охраны промышленным образцам 87. Возобновление действия охраны промышленных образцов 88. Объявления 88. Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 124—400 Levélcím: Budapest, V., Pf.: 552. 1370 Kiadja: LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-285 Levélcím: Pf.: 223. 1906 Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Posta Központi Hírlap Irodánál (posta­cím: Budapest, V., József nádor tér 1. — 1900) közvetlenül, vagy postautalványon valamint átutalással a KHI 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj (éves név- és tárgymutatóval együtt) egy évre 1500,-Ft. Címváltozás bejelentése Budapest, V., József nádor tér 1,— 1900 Egyés példányok megvásárolhatók a Köz­löny Boltban, Budapest, V., Bajcsy Zsi­linszky út 76. - 1055. Egyes szám ára: 125,-Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Bu­dapest, Postafiók 149. OTH - 81.1078 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN INDEX: 25776 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: dr. Bobrovszky Jenő, Himer Zoltán Iszer­kesztő), dr. Horváth Károly, Horváth Sándor, Iványi István, Szabó Nándorné, dr. Szilvássy Zoltán INHALT AUF SEITE 3 DES UMSCHLAGES

Next

/
Oldalképek
Tartalom