Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1979 (84. évfolyam, 1-12. szám)

1979-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA MELLÉKLET /1 84. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1979. január 27. A találmány-vizsgálatra vonatkozó szovjet előírások* BEVEZETÉS A találmányok állami tudományos műszaki vizsgálatáról szóló Utasítás a Szovjetunió Minisztertanácsa Találmányi és Felfedezésügyi Állami Bizottásga ( a továbbiakban: Ál­lami Bizottság) alapvető hivatalos dokumentuma, amely tartalmazza a találmányok állami tudományos műszaki vizsgálatával kapcsolatos fogalmi meghatározásokat és szabályokat. Ez utóbbiak irányadóknak tekintendők a szakértő számára a bejelentett találmányok vizsgálata so­rán. (A szakértőn az Állami Bizottság és a találmányok állami tudományos műszaki vizsgálatát végző szervei szakértői értendők). A jelen Utasítás a felfedezésekről, találmányokról és újítási javaslatokról szóló Rendeletén ( a továbbiakban : Rendelet) alapul, amelyet a Szovjetunió Minisztertanácsa 1973. augusztus 21-i 584. számú határozatával hagyott jóvá és amelynek az a rendeltetése, hogy végrehajtsa a Szovjetunió Kommunista Pártja és a Szovjetunió Minisz­tertanácsa 1973. augusztus 20-i 575. sz. ”A találmányi ügy hazai továbbfejlesztéséről, a felfedezések, találmá­nyok és újítási javaslatok népgazdasági hasznosításának megjavításáról és a tudományos műszaki haladás meg­gyorsításában játszott szerepük fokozásáról” szóló hatá­rozatát, különösen ami a találmányok vizsgálata minő­ségi tökéletesítését és a találmányi bejelentések elbírálási határidejének megrövidítését illeti. A kötelező vizsgálati szabályokon kívül a jelen Utasí­tás tartalmaz néhány módszertani útmutatást is, amelyek — a körülményektől függően — konkrét esetekben általá­nos irányelvekként alkalmazandók. (A Szovjetunió Minisztertanácsa Találmányi és Felfedezésügyi Állami Bizottsága utasítása a találmányok állami tudományos vizsgálatáról. — Hatályba lépett: 1974. január 1-én; módosították és kiegészí­tették: 1978. április 10-én.) 1.00 Általános rendelkezések és alapfogalmak 1.01. A találmányok állami tudományos műszak vizs­gálata az Állami Bizottság által megállapított előírások­kal szabályozott ama eljárás, amelynek során a szakértők valamely feladatnak a találmányi bejelentésben kifejtett műszaki megoldását vizsgálják, összehasonlítva azt a ko­rábbi információkban foglalt és az ugyanazon feladatra vonatkozó más műszaki megoldásokkal. Ez az eljárás szakértői véleményezéssel fejeződik be arra vonatkozó­an, hogy a bejelentés tárgyát alkotó műszaki megoldás — a Rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelő­en — találmánynak minősíthető-e vagy sem. 1.02. A találmányok állami tudományos műszaki vizs­gálatának az a célja, hogy meghatározza: találmány-e a bejelentés tárgyát alkotó műszaki megoldás. 1.03. A feladat találmányként bejelentett műszaki megoldása vizsgálatának alapján a szakértő köteles indo­kolással ellátott határozatot készíteni - amely a találmá­nyi igénypont szövegét is tartalmazza - szerzői tanúsít­vány vagy szabadalom engedélyezéséről, vagy olyan ha­tározatot kiadni, mellyel a bejelentés tárgyában hozandó határozathoz szükséges kiegészítő adatokat kér be, vagy határozatot hozni az oltalmi okirat engedélyezésének elutasításáról, a Rendeletben és a jelen Utasításban em­lített esetekben pedig - a bejelentések egyesítéséről, a be­jelentésnek olyként való minősítéséről, mintha nem nyúj­tották volna be, vagy a bejelentés megosztásáról. A vizs­gálat során a szakértő köteles irányadóknak tekinteni a Szovjetunió Minisztertanácsa 1973. augusztus 21-i 584. sz. határozatával jóváhagyott Rendeletet a felfede­zésekről, találmányokról és újítási javaslatokról, a talál­mányok állami tudományos műszaki vizsgálatáról szóló jelen Utasítást (a továbbiakban: Utasítás), az Állami Bi­zottság utasításait, útmutatásait és magyarázatait, vala­mint az Állami Szabadalmi Vizsgálat Össz-szövetségi Tu­dományos Kutatóintézete (VNIIGPE) utasításait és mód­szertani ajánlásait, amelyek a vizsgálat kérdéseire vonat­koznak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom