Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1976 (81. évfolyam, 1-12. szám)

1976-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK Sajtóközlemény 1. dr. Szilvágy Zoltán: Jogvesztő határidők az újítási jogban 1. dr. Tolnai János: Szocialista brigádok újítási vetélkedője a Beton- és Vasbetonipari Müveknél 3. Külföldi szabadalmi törvények fontosabb rendelkezései 5. Tájékoztató a Szabadalmi Közlönyben megjelent külföldi iparjogvédelmi jogszabályokról 18. Az NSzK Szabadalmi Hivatalának programja az NSzO megvalósítására 18. Tájékoztató a Szabadalmi Tár állományába vett szabadalmi leírásokról 21. Jalsovszky Györgynó: Mikroorganizmusok központi azonosítása és egyéni letétbehelyezése 22. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele 24. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések utólagos vizsgálatának meghirdetése 26. Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele 27. Megadott szabadalmak 58. Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások 65. Vegyes szabadalmi közlemények (Jogutódlás — Hasznosítási engedély — Cégnévváltozás — Képviselet — Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése — Végleges szabadalmi oltalom megszűnése) 67. Védjegyek lajstromozása 72. Védjegyoltalom megújítása 77. Vegyes védjegyközlemónyek (Védjegyoltalom átruházása — Cégnévváltozás — Képviseletváltozás — Védjegyoltalom megszűnése) 79. SOMMAIRE Communiqué 1. Dr. Zoltán SZILVÄSSY : Des délais sous peine de déchéance au droit d'innovation 1. Dr. János TOLNAI : Compétition d'innovation des brigades socialistes chez Beton- és Vasbetonipari MüveKG. Dés dispositions plus importanter, des lois étrangères de brevet 5. Information sur les règles de droit apparues dans Szabadalmi Közlöny (Bulletin de Brevet) 18. Le programme de l'Office de Brevet de la République Fédérale Allemande pour la réalisation de la Classification Internationale de Brevet 18. Information sur l'état des déscriptions et bulletins incorporées au stock de la Collection de Brevet 21. Mme JALSOVSZKY: L'identification centrale des microorganismes et leurs individuelle mise en dépôt 22. Publication des dépôts d'invention avec un examen différé 24. Avis sur l'examen ultérieur des dépôts d'invention avec un examen différé 26. Publication des dépôts d'invention avec un examen complet 27 Brevets délivrés 58. Déscriptions de brevet imprimées 65. Publications diverses de brevet (Succession légale — Licence d'exploitation — Changement du nom commercial — Mandat — Protection provisoire de brevet déchue — Protection définitive de brevet déchue) 67. Enrégirtrement de* marques 72 Renouvellement de la protection des marques 77. Publications diverses de marques (Transfert de la protection de marques — Changement du nom commercial — Changement de mandat - Protection de marques déchue) 79, SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 81. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1976. január 28. A szerkesztésért felelős: MEZEY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Budapest. V., Garibaldi u. 2. Telefon: 313-300 Levélcím: 1370, Budapest, V., Pf.: 552. CONTENTS Communiqué 1 Dr. Zoltán SZILVÄSSY: Terms under pain of loss in the innovation right 1. Dr. János TOLNAI Innovation contest of socialist brigades at 3eton- és Vasbetonipari Müvek 3. The more important decrees of foreign patent laws 5 Information on patent protection provision of law appeared at Szabadalmi Közlöny (Patent Bulletin) 18. The program of the Patent Office of the German Federal Republic for the realization of the iPC 18 Information on patent specifications and bulletins getting in the stock of the Patent Collection 21. Mrs. JALSOVSZKY: The central identification of microorganisms and their individual deposition 22. Publication of patent applications with deferred examination 24 Announcement of subsequent examination of patent applications with deferred examination 26. Publication of patent applications with complete examination 27. Granted patents 58. Printed patent specifications 65 Diverse patent publications (Succession in rights — Licence of exploitation — Change of firm-name — Representation — Expiration of the provisional patent protection — Expiration of the definitive patent protection) 67. Registration of trade-marks 72. Renewal of trade-mark protection 77. Diverse trade-mark publications (Succession in 'ights — Change of firm-name — Change of representation — Expiration of the trade-mark protection) 79 С0ЛЕШНИЕ Сообщение для печати I. д-р Золтан СИЛЬВАМ: Сроки, связанные с утратой прав в области законодательства о рационализации I. Д-р Янош ТОЛьНАИ: Соревнование в области новаторства социалистических бригад на заводе по из­готовлению бетонных и железобетонных изделий 3. Важнейшие положения за­рубежных патентных законов 5. ’Информация о зарубежных законодательных ак­тах по охране промышленной собственности, опубликованных в "Патентном бюл­летене" 18. Программа Патентного ведомства ФРГ по внедрению МКИ 18. Ин­формация оО описаниях изобретений к патентам, включенных" в фонд Патентной библиотеки 21. д. ЯЛЬШОВСКИ: Центральная идентификация и индивидуальное депонирование микроорганизмов 22. Опубликование заявок на патенты о отло­женной экспертизой 24. Объявление дополнительной экспертизы заявок на па­тенты с отложенной экспертизой 26. Опубликование заявок на патенты с пол­кой экспертизой 22, Выданные патенты 56. Опубликованные описания изо­бретений к патентам 65. Смешанные сообщения по патентам /Правопреемство - лицензия на использование патента - Изменение фирменного наименования - Представительство - Прекращение временной патентной охраны - Прекраще­ние окончательной патентной охраны/" 67. Регистрация товарных знаков 72, зоэоОновленле действия охраны товарных знаков 77. Смешанные сообщения по товарным знакам /Уступка прав на товарные знаки - Изменение фирменного наименования - Изменение представительства - Прекращение действия охра­ны товарного знака/ 79. Kiadja: LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-285 Levélcím: 1906, Pf.: 223. Felelős kiadó: SIKLÓS! NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlap üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (PKH), 1900, Budapest, V., József nádor tér 1.) köz­vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215—96162 pénzfor­galmi jelzőszámára. Címváltozás bejelen­tése 1900, Budapest, V., József nádor tér 1. Egyes példányok megvásárolhatók a Közlöny Boltban, 1055, Budapest, V., Bajcsy Zsilinszky út 76. Egyes szám ára: 50.-Ft. Előfizetési díj éves név és tárgy­mutatóval együtt egy évre 720.-Ft. Kül­földön terjeszti a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H — 1389, Budapest, Postafiók 149. OTH Nyomda - 750539 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN szerkesztő j INDEX: 25776 iNHAL TAUF SEITE 3 DES UMSCHLAGES

Next

/
Oldalképek
Tartalom