Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1974 (79. évfolyam, 1-12. szám)

1974-01-01 / 1. szám

Dr. Bobrovszky Jenő: Változások a Szovjetunió Találmányi Hivatalának jogállásában és funkcióiban 1. Dr. Takáts Endre: Nemzetközi Iparjogvédelmi Konferencia Budapesten 3. A WIPO szerveinek, valamint a WIPO és a BIRPI által igazgatott uniók szerveinek ülése 6. Kovács Jenő: Gondolatok a könnyűipar újítómozgalmáról 7. Belakovics Ottónó: Iparjogvédelmi tárgyú folyóiratok mint a tájékozódás és tájékoztatás forrásai 10. Tájékoztató a Szabadalmi Tár állományába vett szabadalmi leírásokról és közlönyökről 13. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele 14. Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések utólagos vizsgálatának meghirdetése 24. Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele 26. Megadott szabadalmak 58. Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások 69. Cégnévváltozás 71. Jogutódlás 71. Képviselet 71. Ideiglenes szabadalmi oltalmak megszűnése 72. Helyreigazítás 72. Végleges szabadalmi oltalmak megszűnése 72. Védjegyek lajstromozása 74. Védjegyoltalom megújítása 82. Védjegyek átruházása 83. Cégnévvéltozás 83. Képviselet változás 83. Árujegyzék korlátozás 84. Védjegyoltalom megszűnése 84. Helyreigazítás 84. Ipari minták lajstromo­zása 84. TARTALOMJEGYZÉK SOMMAI RE Dr. Jenő BOBROVSZKY: Changements dans le Statut juridique et dans les fonctions de Г Office d'lnvention de l'Union Soviétique 1. Dr. Endre TAKÁTS: Conférence Internationale de la Protection de la Propriété Industrielle á Budapest 3. Séance des Organes de WIPO, ainsi que la séance des Organes dirigós par WIPO et par Bl RPI 6. Jenő KOVÁCS: Des idées sur le mouvement d'innovation de l'industrie légére 7. Erzsébet BELAKOVICS: Des périodiques ayant comme sujet la protection de la propriété industrielle, comme source de l'orientation et de ('information 10. Informations sur Tótat des déscriptions de brevet^et bulletins incorporées au stock de la Collection de brevet 13. Publication des dépots d'invention avec un examen différé 14. Avis sur jT l'examen ultórieur des dépots d'invention avec un examen différé 24. Publication des dépots d'invention avec un examen complet 26. Brevets délivrés 58. Déscriptions de brevets imprimóes 69. Changement du nom commercial 7I. Succession lógale 71. Mandat 71. Protection de brevet provisoire dóchue 72. Róctification 72. Protection de brevet dófinitive dóchue 72. Enrégistrement des marques 74. Renouvellement de la protection des marques 82. Transfer des marques 83. Changement du nom commercial 83. Changement de mandat 83. Réstriction de la liste de marchandise 84. Protection des marques déchue 84. Róctification 84. Enrégistrement des modéles industriels 84. CONTENTS Dr. Jenő BOBROVSZKY: Changements in the leaal status and functions of the Patent Office of the Soviet Union 1. Dr. Endre ТАК ATS: International Conference of the Protection of Industrial Property in Budapest 3. Session of the WIPO-organs, as organs j of the unions administered by WIPO and BIRPI 6. Jenő KOVÁCS: Some ideas about the innovation movement of the light industry 7. Erzsébet BELAKOVICS: Periodicals on subject of industrial property as sources of inquiry and information 10. Information on patent specifications and bulletins getting in the stock of the patent collection 13. Publication of patent applications with deferred examination 14. Announcement of subsequent examination of patent applications with deferred examination 24. Publi­cation of patent applications with complete examination 26. Granted patents 58. Printed patent specifications 69. Change of firm-name 71. Transfer of rights 71. Representation 71. Expiration of the provisional patent protection 72. Rectification 72. Expiration of the definitive patent protection 72. Registration of trade-marks 74. Renewal of trade mark protection 82. Transfer of trade marks 83. Change of firm-name 83. Change of representation 83. Restriction of the specification of goods 84. Expiration of trade mark protection 84. Rectification 84. Registration of industrial designs 84. INHALT Dr. Jenő BOBROVSZKY: Änderungen in der Rechtsstellung und in den Funktionen des Amtes für Erfindungswesen der Sowjetunion 1. Dr. Endre TAKÁTS: Internationale Konferenz des gewerblichen Rechtsschutzes in Budapest 3. Sitzuna der WIPO Organe, sowie der durch WIPO und BIRPI verwalteten Organe 6. Jenő KOVÁCS: Gedanken über die Neuererbewegung der Leichtindustrie 7. Erzsébet BELAKOVICS: Zeitschriften mit Thematik gewerblichen Rechtsschutz, als Quellen der Orientierung und der Information 10. Information über den Stand der Patentschriften und der Amtsblätter der Patentschriftensammlung 13. Veröffentlichung von Patentanmeldungen mit aufgescho­bener Prüfung 14. Anzeige über die nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 24. Veröffentlichung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung 26. Erteilte Patente 58. Gedruckte Patentschriften 69. FirmennamenSnderung 71. Rechtsnachfolge 71. Vertretung 71. Erlöschen des provisorischen Patentschutzes 72. Richtigstellung 72. Erlöschen des endgültigen Patentschutzes 72. Registrierte Waren­zeichen 74. Erneuerung der Warenzeichen 82. Übertragung der Warenzeichen 83. Firmennamenänderung 83. Vertretungsänderung 83. Warenlistenbeschränkung 84. Er­löschen des Warenzeichenschutzes 84. Richtigstellung 84. Registrierte Geschmacksmus­ter 84. СОДЕРЖАНИЕ Д-р E. БОБРОВСКИ: Изменения в правовом положении и функциях Ведомства по изобретательству СССР I. Д-р Е. ТАКАЧ: Международная конференция по во­просам охраны промышленной собственности в г. Будапеште 3. Сессии орга­нов ВОИС и органов союзов, состоящих в ведении ВОИС и Международного бюро /ШРПИ/ 6. Е. КОВАЧ: Мысли о новаторском движении в легкой промышленно­сти 7. Е. ВЕДАКОВИЧ: Журналы по вопросам охраны промышленной собствен­ности как источники ориентирования и информации 10. Информация о патент­ных описаниях и бюллетенях, включенных в фонд патентного хранилища 13. Опубликование заявок на патенты с отложенной экспертизой 14. Объявление дополнительной экспертизы заявок на патенты с отложенной экспертизой 24. Опубликование заявок на патенты с полной экспертизой 26. Выданные патен­ты 58. Опубликованные патентные описания 69. Изменение фирменного на­именования 71. Правопреемство 71. Представительство 71. Прекращение временной патентной охраны 72. Опровержение 72. Прекращение окончатель­ной патентной охраны 72. Регистрация товарных знаков 74. Возобновление Йействия охраны товарных знаков 82. Передача прав на товарные знаки 83. зменение фирменного наименования 83. Изменение представительства 83. Ограничение перечня товаров 84. Прекращение действия охраны товарных зна­ков 84. Опровержение 84. Регистрация промышленных образцов 84. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 79. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1974. január 28. Főszerkesztő: TASNÁDI EMIL Felelős szerkesztő és a szerkesztő bizottság vezetője: MEZEY LÁSZLÓ Szerkesztő: HIMER ZOLTÁN Szerkesztő bizottság: BURÁN KÁROLY HORVÁTH SÁNDOR DR. PUSZTAI GYULA SZABÓ NÁND0RNÉ DR. SZILVÁSSY ZOLTÁN Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi u. 2. Telefon: 313-300 Levélcím: 1370 Budapest V., Pf. 552. Kiadja: LAPKIADÓ VÄLLALAT Budapest, VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-285 Levélcím: 1906 Pf.: 223. Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál. (PKHI, 1900 Budapest, V., József nádor tér 1.) köz­vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215-96162 pénz­forgalmi jelzőszámára. Címváltozás be­jelentése: 1900 Budapest, V., József nádor tér 1. Egyes példányok meg­vásárolhatók a Közlöny Boltban, 1055 Budapest, V., Bajcsy-Ztllineky út 76. Egyes szám ára: 20 Ft. Előfizetési díj éves név- és tárgymutatóval agy évre 282 Ft. Telefon: 183-922, 188-858. - Külföldön terjeszti a „Kultúra" Könyv­es Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. OTH Nyomda - 730376 Felelős vezető: HIMER ZOLTÁN INDEX: 25776

Next

/
Oldalképek
Tartalom