Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő, 1957 (62. évfolyam, 1-12. szám)

1957-01-20 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stb.) és a szerzői jogköréből Felelős szerkesztő: Bánkuti Lajos A *Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítőu minden hó 20-án, ünnepnap esetén az azt köttető hétköznapon a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, telefon: 311—156) kiadásában jelenik meg Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: Budapest, V., Géza-utca 2. — Telefon: 313—300 AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST S3, POSTAFIÓK 217 BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES Journal officiel de l’Office National d’inventions. Rapports sur le droit de la propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modèles etc.) et sur le droit d’autenr. Rédacteur gerant : Bánkuti Lajos. *X-e Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegyértesítő“ parait le 20 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain dans Vedition de Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, téléphone : 311—156) Siège de l’Office National d’inventions: Budapest, V., Géza-utca 2. — Téléphone: 313—300 ADRESSE POSTALE DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS: BUDAPEST 53, CASE POSTALE 217 Előfizetési ár egész évre 150 forint — Egyes szám ára 14 forint Címváltozások bejelentése, a lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Posta Központi Hírlapíródénál történik, József nádor*tér I. Telefon : 183—022, 180—850. M. N. B. egyszámlaezóm : 61.066 TARTALOM: Oldal—Page SOMMAIRE: Hirdetmény Avis 2 Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets ................................................................................. 2—6 Megadott szabadalmak Brevets délivrés ........................................................................................................................... в 8 V éd j egy la j s tromozások Marques enregistrées ............................................................................................................... 9—12 Cégnévváltozások Modifications des firmes ..............................................................■............................................ 12—13 Védjegyátírások Transmissions des marques ..................................................................................... 12 Képviseletválíozások Changements des mandataires..........................................................................»..................... 13 Védjegytörlések Radiations des marques ....................................................................... 13—14 A „Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő“ 1956. évi 11. és 12. számai nem jelentek meg. E lap folytatólag közli az elmaradt közleményeket. Les Nos. 11 et 12 de l’annè 1956 du Bulletin des Brevets et Bulletin Central des Marques nőnt pas parus. Ce Bulletin publie successivement les communi­cations omises. Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő 62. évfolyam 1. szám. 1—14. oldal. Budapest, 1957. jannár 21 Bulletin des Brevets et Bulletin Central des Marques. 62. Année. No 1. Page 1—14. Budapest, le 21 janvier 1957.

Next

/
Oldalképek
Tartalom