Szabadalmi Közlöny, 1949 (54. évfolyam, 1-13. szám)

1949-01-03 / 1. szám

Budapest, 1949 január 9. Budapest, le 3 Janvier 1949 1. szám. No. 1. 1.1 V- évfolyam. ■l 'i-me Amide SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, MODELES ETC.) ET SUR LE DROIT D'AUTEUR » A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én ée 15-én. ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon jelenik meg. — Címváltozáso­kat a közlöny szerkesztőségének kell bejelenteni. — A Magyar Szabadalmi Bíróság postacíme: Budapest 5. Postafiók 123. Le „Szabadalmi Közlöny“ parait le 1-er et le 15 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain. — Prière de notifier le changement d’a^fesse à la Rédaction du Bulletin. — Adresse postale de la Cour Hongroise des Brevets Budapest 5. Case postale 123. A Magyar Szabadalmi Biróság székhelye: Budapest, V., Akadémia-utca 12. (Telefon: 121—436, 121—516 és 121 818) Siège de la Cour hongroise des Brevets: Budapest V., Ahadémia-uica 12. iTéléphone No. 121*436. 121*616. et 121*818.) Előfizetési ár egész évre 80.— forint, a „Központi Védjegyértesítőivel együtt egész évre 115.— forint. Egyes szám ára 4.— forint. A „Központi Védjegyértesítő“ számonként 5.— forint. TARTALOM: A magyar köztársaság kormányának 11.940/1948. Korín, számú rendeleté a műszaki újítások díjazásáról és az újítási javaslatokkal kapcsolatos ügyek intézéséről. — A magyar köztársaság kormányá­nak 11.950 1948. Korín, számú rendeleté az államnak felajánlott találmányok szerzői jogvédelméről és díja­zásáról. — Külföldi iparjogvédelmi jogszabályok- — Találmányi bejelentések közzététele- — Megadott sza~ hada Írnak. — Szabadalmi leírások közzététele. — Visszavont találmányi bejelentések. — Képviseletváltozások. — Ügygondnoki kinevezés. — A 41.700/1948. Ip. M. számú rendelet 3. és 8. §-ai alapján elfogadott szabadalmi évdíj fizetések. SOMMMin: : Décret No. 11.940/1943. Korín., du Ouevernement de la République Hongroise, sur la récompense des per­fectionnements technique et le règlement relatif aux propositions de perfectionnement. — Décret No. 11.950/1948. Korm., du Gouvernement de la République Hongroise, sur la protection du droit d'auteur concernant les inventions offertes au Gouwer­­nement, et la récompense de telles inventions. — Législation des pays étrangers en matière de la protection de la propriété industrielle. — Publications des demandes de brevet. — Brevets délivrés. — Publications des brevets imprimés. Demandes de brevet retirées. Nouveaux mandataires. — Constitution de curateur. — Paiments des annuités acceptés en vertu des §§ 3 et 8 du décret No. 4U00 de 1948 du Ministre de l'Industrie. A magyar köztársaság kormányának 11.940/1948. Korm. számú rendelete a műszaki újítások díjazásáról és az újítási javaslatokkal kapcsolatos ügyek intézéséről.*) I Décret No. 11.9411 /1948. Korín., du Gouvernement de la Ré­­. publique Hongroise, sur la récompense des perfectionnements g technique et le règlement relatif aux propositions de perfection­nement. A magyar népi demokrácia győzelme a földbirto­­^ kos, a kapitalista volt uralkodó osztályok felett lehe­­g tővé tette, hogy a termelő eszközök a dolgozó nép ke­­j zébe kerüljenek, a földek, a gyárak ne a földbirtoko.­­jí sok, a tőké-ek. hanem a dolgozó magyar nép javára » termeljenek. Az a tény, hogy a dolgozók saját országukat épí- I tik. saját felemelkedésük érdekében termelnek, terem- I tette meg a dolgozó tömegek mozgalmát: a munkaver­senyt és az észszerűsítő.mozgalmat. A dolgozók széles tömegei őszinte lelkesedéssel, odaadással minden tudá­sukkal és találékonyságukkal igyekeznek többet, jobbat és olcsóbban termelni. A magyar köztársaság kormánya felismerve e tö­megmozgalom jelentőségét, biztosítani kívánja kifejlő­désének megfelelő előfeltételeit, az újítások igazságos elbírálását, gyors megvalósítását és jutalmazását; ezért ;■ hároméves gazdasági tervről szóló 1947:XVTT. te- 4. és 5. -§-ában foglalt felhatalmazás alapján a követke­zőket rendeli: I. Újítások díjazása. 1. ’§• П) Nemzetgazdaságunkban (iparban, bányászatban, közlekedésben, mezőgazdaságban, stb) valamely hasz­­nos eredmény elégésére vagy valamely szociális szük­*) Megjelenít a Magyar Közlöny 1948. évi november 30-t . 264. számában. séglet kielégítésére alkalmas újítás szerzőjét az újítás elfogadása és megvalósítása esetén a jelen rendeletben megállapított pénzbeli díjazásban kell részesíteni. (2) Ha az (1) bekezdésben említett újítás szerzője több személy, a díjazást közöttük szerzői működésük arányában kell felosztani. 2. •§. (1) Ha valamely újításnak minősülő műszaki töké­letesítés vagy észszerűsítés megvalósítása pénzben ki­fejezhető gazdasági eredményt ad. az újítás szerzőjét az újítás bevezetésétől számított első év gazdasági ered­ménye alapján kiszámított díjazásban [(3) bekezdés] kell részesíteni. (2) A gazdasági eredményt az Országos Találmányi Hivatal által a Magyar Közlönyben közzétett irányel­vek alapulvételével kell megállapítani. (3) A gazdasági eredmény első 5.000 Ft-ja után fizetendő — — — 10%, a következő 5.000— 20 000 Ft-ig terjedő rész után 8%, „ 20.CO0—100.000 Ft-ig „ „ „ 5%, 100.000—1 millió Ft-ig „ „ ., 3%, az „ 1 millió Ft-on felüli rész után pedig 2%. (Példa: Valamely újítás évi gazdasági eredménye 30.000 forint, a díjazás az első 5000 forint után 500 fo­rint, az 5.000—20.000 forintig terjedő rész után 1.200 fo­rint, a 20.000—30.000 forintg terjedő rész után 500 forint, összesen fizetendő 2.200 forint.) 3. •§. (1) Az a vállalat (üzem, a továbbiakban: üzem), amely az újítást először vezeti be, az üzemen belüli gazdasági eredményhez mérten a díjazást saját szám­lájára fizeti ki a javaslattevőnek. (2) Ha az újítást, a megvalósítása utáni első éven belül egy ipari központ irányítása alatt álló több üzem-

Next

/
Oldalképek
Tartalom