Szabadalmi Közlöny, 1948 (53. évfolyam, 1-24. szám)

1948-01-02 / 1. szám

Lili, évfolyam. Budapest, 1948 január 2. 1. szám. .Kmde Budapest, Je 2. Janvier 191/8. ’ No. t. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.] ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQJJE, MODELES ETC.] ET SUR LE DROIT D’AUTEUR A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én. ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon jelenik meg. - Címváltozáso­kat a közlöny szerkesztőségének kell bejelenteni. — A Magjar Szabadalmi Bíróság postacíme: Budapest 5. Postafiók 123. Le „Szabadalmi Közlöny“ páráit le 1-er et le. 15 de, chaque mois. en eas de jour de féte le jonr ouvrable prochajn. — Priére de notifier le changement d’adresse ä la Rédaction du Bulletin. -- Adresse postale de la Cour Hongroise. des Brevets Budapest 5. Case postale 123. A Magyar Szabadalmi Biróság székhelye: Budapest, V., Akadémia-utca 12. (Telefon: 121-436, 121-516 és 121-818.) Siege de la Cour hongroise des Brevets: Budapest I'., Alcadémia-utea 12. ÍTéléphone No. 121-436, 121-516, el 121-818.) • Előfizetési úr félévre 35.— forint, a „Központi Védjegyértesítő“-vel együtt félévre 50.— forint. Egyes szám ára 3.50 forint. — A Központi Védjegyértesítő számonkint 4.50 forint. TARTALOM: Előfizetési felhívás. Közlemény. — A Neucháteli Megállapodás alapján léte­sült szőkébb Unió állapota 1947 december 15. napján. — Szabadalmi ügyvivői jogosítvány. — Jog­eset. — Találmányi bejelentések közzététele. — A M. Szabadalmi Bíróság személyi és ügybeosztása az 1948. évre. — Szabadalmi leírások közzététele. — Visszavont találmányi bejelentések—Helyesbítés. SOMAI A1R1J: Aris d’a^bonn ement. — Publication. — L’état du 15. Dőcembre 4947. de J’I n ion réstreinte fondés par I’Arrangement de Neuchatel. — Autorisation de eonseil en brereds. —• Jurisprudence. — Publication des demandes de brevet. — Attribution des services de Ja Cour Hongroise des Brevets pour I’annde 191/8. —­­Publication des exposes d’inrention. — Demandes retirees. — Brrata, Előfizetési felhívás. Felkérjük az előfizetőket, hogy — a lap küldésének folytonosságát biztosítandó — az 1948. évre szóló előfizetési díjakat a Bíróság 104.504. sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára legkésőbb 1948. évi január hó 10. napjáig fizessék be. Célszerű a befizetésiekről szóló elismervényt a szerkesztőségnek bemutatni, mert egyébként az előfizetésről csak később értesülünk. lrí.< d’abonnement. Nous invitons les abonnés :t n nouveler leurs- abonnements le 10 janvier 1948 au plus bird, pour assurer la eontinuité de l’envoi. Közlemény. Publication. A Svájci Államszövetség budapesti követsége az alábbi Szóbeli jegyzéket intézte a Magyar Kül­ügyminisztériumhoz. Szóbeli jegyző k. A Svájci Követség, a berni Szöv. Külügymi­nisztérium megbízásából a Magyar Külügyminisz­térium tudomására hozza, hogy a Csehszlovák Köztársaság berni követsége 1947 szeptember 4-én kelt levelével átadta a második világháború által érintett ipari tulajdonjogok fenntartására, illető­leg visszaállítására vonatkozó 1947 február 8-i Neuchatel i Megállapodás megerősítéséről szóló okmányt. Minthogy ezen okmány 1947' VII. 31-én íratott ala. Csehszlovákia megerősítése a nevezett megállapodás 9. cikk (1) bekezdése értelmében, ugyanezen időpontban, vagyis 1947 július 31-én lépett hatályba. A Csehszlovák Követség kérte a Külügymi­nisztériumot, hogy az összes, a Megállapodást alá­írt, vagy ahhoz csatlakozott országok kormányai­val közölje a következőket: „Ami a második vi­lágháború által érintett ipari tulajdonjogok fenn tartására, illetőleg visszaállítására vonatkozó, ' 1947 február 8-i Megállapodás I. cikkében említett 1939 szeptember 3-i időpontot illeti, a Csehszlovák Kormány kijelenti, hogy azt kizárólag ezen Megállapodás céljaira és annak a ténynek fenn­tartásával fogadta el, hogy a hadiállapöt a Cseh­szlovák Köztársaság és Németország között, á csehszlovák hadüzenet szerint már 1938 szeptem­ber 17-én kezdődött meg, amint azt a. csehszlovák küldöttség elnöke1 a Konferencián kijelentette, amely nyilatkozata a Konferencia iratai közé be is iktattatott. Budapest, 1947 október 4. Szóbeli j e g y z é k. A Svájci Követség, a berni ®zöv. Külügymi­nisztérium- megbízásából a Magyar Külügymi­nisztérium tudomására hozza, hogy Őfelsége Nagybritannia királyának berni követsége 1947 október 20-án.kelt jegyzékével bejelentette a Dél­afrikai Unió csatlakozását az 1883 március 20-i Párisi iparjogvédelmi Egyezménynek, utolsó íz­

Next

/
Oldalképek
Tartalom