Szabadalmi Közlöny, 1948 (53. évfolyam, 1-24. szám)

1948-01-02 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY L szaru ben 1984 .június 2-án, Londonban felülvizsgált szö­vegéhez. Az Uniós Egyezmény 16 bis cikkének megfe­lelően a Délafrikai Unió csatlakozása a jelen be­jelentés elküldése után egy hónappal, vagyis 1947 december 1-től kezdve lesz hatályban. A Délafri­kai Unió kifejezte óhaját, hogy az Uniós Egyez mény 13. cikkében, a Nemzetközi iroda költségei­nek felosztására vonatkozólag megállapított ősz tályok közül a 4. osztályba soroltassék. Bmlapest, 1947 november 1. A Neucháteli Megállapodás alapján létesült szííkebb Unió állapota 1947 december 15. napján. ílélat du 15. Déeembre đe Tlnion rést reint« fondéc par 1’Arrangement de Xeuehátel. A Svájci Szövetségi Tanács hivatalos közlései értelmében* a Neucháteli Megállapodás, annak Zárójegyzőkönyve és Pótzárójegyzőkiönyve 1947 december 15. napjáig az alább felsorolt országok között lépett hatályba. Az ország neve • Megállapodás Zárójkv. és Pótzárójkv. Megállapodás • és zárójkv. Megállapodás hatálybalépésének napja Csehszlovákia 1947. 07. 31. Dánia Délafrikai Ünió Domingo 1947. 12. 01. 1947.06. 16. 1947. 05. 23. Finnország Franciaország 1947. 06. 26, 1917. OS. 04. ■ Magyarország Marokkó (francia zóna) Nagybritannia 1947. 11.28. 1947. OS. 04. és Északi/ország 1947. 05. 23. Norvégia Nyugat-Szanioa 1947. 09. 22. 1947. 05. 30. Spanyolország 1947. 07. 19. Spanyol-Marokkó 1947. 07. 26. Spanyol gyárin.1947.12.15. Svájc'1947. 05. 23. Svédország 1947. 06. 20. Törökország Tunisz 1947. OS. 25. 1947. OS. 04. Uj-Zéland 1947.09. 22.1947. 05. 23. Szabadalmi ügyvivői jogosítvány. Autorisation de consei] en brevets. A magyar iparügyi miniszter 1947. évi novem­ber hó 24-én kelt 11.861/1947. 1. számú rendeletével Schilling Ferenc oki. mérnök, budapesti (XII., Kempelen Farkas-u. 3. sz.) lakosnak a sza­badalmi ügyvivői jogosítványt kiadta. Neve­zett a szabadalmi' ügyvivői esküt a 30.800/1947. Ip. M. sz. rendelet 20. §-ában előírt módon 1947. évi december hó 17-én letette és ugyanakkor a szaba­dalmi ügyvivők jegyzékébe 47. szám alatt felvé­tetett. 1 I/. J'ranfois Seliillini/ iu(ienieiir dipMme le Mi­* La Propriété Industrielle, 1947,150, 173,193 és 194.1. nistre hongrőis de l’industric ii délirré — par son'ordon­­minee Vo. 11861/1. /Ofl. Ip. I/. du 2} norembre dernier . - l'a utorisation de conseil en brevets. Le susdomme a prété le serment- d< eonseil en brevets le 11 decehlbre stlon le § 20 déeret Vo. 80.800/19’,1 Ip. 1/. el ü la mérne dale il fut inserit i» régistre des eonseils en brövets sous Zc numero .'/I. Jogeset. ./ urisprudenec. . Összefoglalás: Ha a szabadalomengedélyezési eljárás a Pp- 468. §-a értelmében félbeszakadt, a Szabadalmi Bíróság, a szabadalmi ügyek természetének meg­felelően, ha szükségesnek látja, a félbeszakadás megszüntetéséről a Pp. 468. §-ában foglalt rendel­kezésektől eltérően, hivatalból is intézkedik. A Szabadalmi Bíróság bírói osztálya a W—7179. alapszámú bejelentés ellen emelt felszólalás tár­gyúban hozott 1. fokú határozat ellen a felszóla­lótól érkezett fel folyamodás ügyében az eljárás félbeszakadását, mely a bejelentő képviselőjének halála folytán következett be, hivatalból megszün­teti, a jelen végzés kézbesítésének napjától kez­dődő hatállyal. Indokolás. Az eljárás már több mint három éve bekövet­kezett félbeszakadása óta a felek egyike sem tett az ügyben olyan lépést, amely a Pp. 468. §-ának 5. bekezdésében foglaltak értelmében a félbeszaka­dás megszűnését eredményezhette volna. A bíró­­i-ág álláspontja szerint a már közzétett bejelenté­sek ügyében, ha az eljárás a szabadalom jogerős engedélyezése vagy megtagadása előtt a Pp; 468. §-ában említett okok miatt félbeszakad és a felek egyike sem kéri az eljárás felvételét, a bíró­ságnak - figyelemmel a 34549—1915. K. M. sz. rendelet 202. §-ára — hivatalból kell intézkednie az eljárás felvétele iránt, minthogy ilyen esetek­ben a szabadalmi ügyek különleges természetéből következőleg a Pp. 465. ill. 468- §-ának rendelkezé­sei, melyek az eljárás felvételét csak a felek egyikének kérelme esetén teszik lehetővé, nem nyerhetnek alkalmazást. A közzétett bejelentések ugyanis az 1895. évi XXXVII. t. e. 34. §-a értelmében ideiglenes olta­lomban részesülnek. Ha ilyen állapotban az eljá­rás a fentebb említett okok következtében félbe­szakad és c-ak a felek egyikének kérelmére volna folytatható, akkor bejelentőt az engedélyezési ill. felszólalási eljárás befejezéséig megillető ideigle­nes oltalom bizonytalan ideig tovább fennállana anélkül, hogy akár a tárgyalás alatt álló ügyben­­véglegesen eldönthető lenne, hogy a bejelentőt a szabadalmi oltalom megilleti-e, akár pedig har­madik személyeiknek módjukban állana az így ol­talom alatt álló bejelentés ellen megsemmisítési vagy- megállapítási keresetet indítani vagy- akár­csak a. találmány leírását megtekinteni. Ezért a szabadalmi ügyek különleges természete megkí­vánja, hogy ilyen esetekben az engedélyezési ill. felszólalási eljárások félbeszakadásának megszün­tetése iránt hivatalból történjék intézkedés«

Next

/
Oldalképek
Tartalom