Szabadalmi Közlöny, 1947 (52. évfolyam, 1-24. szám)

1947-01-02 / 1. szám

LII. évfolyam. 52-me Année Budapest, 1947 január 2. Budapest, le 2 .laurier VA)7 1. szám. No. 1. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNYEI! SZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES. BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, MODELES ETC.) ET SUR LE DROIT DAUTEUR A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon jelenik meg. — Címváltozáso­kat a közlöny szerkesztőségének kell bejelenteni. — A Magyar Szabadalmi Bíróság postacíme: Budapest 5. Postafiók 123. Le „Szabadalmi Közlöny“ parait le 1-er et le 15 de chaque mois, en cas de jour de fcte le jour ouvrable prochain. — Prière de notifier le changement d’adresse à la Rédaction du Bulletin. — Adresse postale de la Cour Hongroise des Brevets: Budapest 5. Case postale 123. A Magyar Szabadalmi Bíróság székhelye: Budapest, V., Akadémia-utca 12. (Telefon: 121-436, 121 -516 és 121-818. Siège de la Cour hongroise des Brevets: Budapest, V., Akadémia-ulca 12. tTéléphone No. 121*436, 121*516, et 121*818.) Előfizetési ár félévre 35.-— Forint, a „Központi Védjegyértesítőivel együtt félévre 50.— Forint. Egyes szám ára 3.50 Forint. — Központi Védjegyértesítő számonkint 4.50 Forint. TARTALOM: Az iparügyi miniszter 76.100/1246. Ip. M. számú rendelete. — Találmányi beje­lentések közzététele. — Határidőmeghosszabbítás a 620/1940. sz. M. E., 3540/1944. sz. M. E. és a 12.900,1946. sz. M. E. rendelet alapján. — Képviseletváltozások. — Ipar jogosítvány a 30.000/1936. Ip. M. számú rendelet alapján. — Felszólalás folytán elutasított találmányi bejelentés. — Vissza­vont találmányi bejelentések. — Ügygondnok kinevezés. SOMMAIRE : Décret No. 16.100/1946. Ip. M. du Ministre de l’industrie. — Publication des demandes de brevet. — Prolongation du délai sur la, base des décrets-lois No. 620/1940. M. E., No. 3540/1944- M. E. et 12.900/1946. M. E. — Nouveaux mandataires. — Licences d’industrie en vertu de V Ord. min. No. 30.000— 1936. Ip. M. ,_ Demande de brevet rejetée par Suite de l’opposition. —- Demandes retirées. — Constitution de curateur. Az iparügyi miniszter 76100/1946. I]». M. számú rendelete a védjegyek bejelentésének és megújításának egyszerűsítése tárgyában.“ Décret No. 16.100/1946. Ip. M. du Ministre de l'industrie. A védjegyek oltalmáról rendelkező törvé­nyek módosításáról és kiegészítéséről szóló 1925. évi XII. t.-c. 5. Fában foglalt felhatalmazás alap­ján az igazságügyminiszterrel egyetértve, a kö­vetkezőket rendelem: 1. §. A védjegyek oltalmáról szóló 1890:11. t-e. végrehajtása tárgyában kibocsátott 25.552/1890. K. M. számú rendelet 8. Fának 1. bekezdése ak­ként módosíttatik, hogy a védjegyről készített klisének sem a hosszúsága, sem pedig a szélessége nem lehet több öt. centiméternél. A klisének min­den esetben huszonnégy milliméter magasnak (vastagnak) kell lennie. 2. §. A klisének a védjegyet híven és akként kell ábrázolnia, hogy annak minden részlete élesen ki­tűnjék a klisével előállított másolatról. 3. §. A védjegyügyi peres és nem peres eljárásról szóló 19.751/1933. K. M. számú rendelet (Rendele­tek Tára 1286. oldal) 4. Fa a következő rendel­kezéssel egészíttetik ki: Szóvédjegy bejelentésekor klisét csak abban az esetben kell mellékelni, ha a fél azt az alakot is oltalomban kívánja részesíteni, amelyben a szót védjegyül alkalmazza. 4. §. A 19.751/1933. K. M. sz. rendelet 10. Fának 3. * Megjelent a Magyar Közlöny 1040. Ovi december hó 17-i 28S. számában. bekezdése akként módosíttatik, hogy a védjegy oltalmi idejének meghosszabbítása (lajstromozás megújítása) iránt beadott kérelemhez klisét nem kell mellékelni. 5. §. Megújítás esetében a Központi Védjegyértesítő­ben csupán a megújítás tényét kell — az előbbi lajstromozási (megújítási) számra és az .előbbi lajstromozásnak (megújításnak) közzétételét ma­gában foglaló Központi Védjegyértesítő • számára utalással — kihirdetni. A megújítást az eredeti védjegybizonyít­­ványra fel kell jegyezni. 6. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép­­hatályba; a rendelkezéseivel ellentétes korábbi jogszabályok hatályukat vesztik. Budapest, 1946. évi december hó 13-án. A miniszter helyett: Kelemen Gyula, s. k. államtitkár. Találmányi bejelentések közzététele-Publication des demandes de brevet. A közzétett bejelentések alapszám szerint vannak csoportosítva. Az osztályt jelző római szám és betű után a bejelentők és esetleges jogelődeik neve, majd a talál­mány címe és a pótbejelentéseknél a törzsszabadalom száma következik. Ezt követi a bejelentés napja, az igé­nyelt elsőbbség, végül zárójelben a bejelentőt képviselő ügyvéd vagy szabadalmi ügyvivő neve. A—4997- VI/c., Vl/e. Árvái Ferenc fehérnemű­­készítő, Budapest. — Tűzbiztos toldat cigaretta­­szipkához. 1945 november 24. (Kelemen A.) В—15626. IX/d. Bonaventura Gusztáv fényké­pész, Róma. — Eljárás és készülék grammofon-T

Next

/
Oldalképek
Tartalom