Szabadalmi Közlöny, 1946 (51. évfolyam, 1-24. szám)

1946-01-02 / 1. szám

LI. évfolyam. SI-me I и/mV Buda peat. 194ti. január 2. Budapest, le t Janvier I!)1/6. 1. szám. .Vo. /. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA iÖZlEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DROIT UE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, MODELES ETC.) ET SUR LE DROIT D’AUTEUR A Szabadalmi Közlöny tuimlen hó 1 -en ês 15-èn, üiineptiup eerlén a/, «zi köwtó hétköznapon jeleuik m«*g. CfmxáJtO'/áw)- .-feX kai a kü/.lôii) s/.crk»-**/tÔH«;génrk kell bejelenteni. K Ma<:>ar ; Szabadalmi Bíróság postacíme : Budapest 5. Postafiók .123. À Magyar Szabadalmi Bíróság székhelye: Budapest, V., Ákadémia-utca 12. (Telefon: 121-436, 121-516 és 121-818.) si rye de la four homy mise des Brevets: Budapest, V., Akadémia-utca, 12. iTéléphone So. 121=430, 12!*510, >•/ 121*8 IS. i TARTALOM: Hirdetmény. Találmányi bejelentések közzététele. Megadott szabadal­mak. Képviselet változások. Határidőmeghosszabbítás a 620/1940. M. E. és a 3540 1944. VI. E. sz. rendelet alapján. — Felszólalás folytán elutasított találmányi bejelentés. —- Visszavont találmányi bejelentések. Lemondás a szabad a lom tulajdonos képviseletéről. Szabadalmak t и I a jd о и joga n а к á t r u h ázása. H el у esb í tés. SOMM lIRR: Avis. Bubi ica Hon des demandes de brer,el. Brevets délivrés. Sowneau.e mandatai­res. Drolonya-t ion du défai sur ta base des decrets-lois \o. ti2(l j НЦ.0. .17. et \o. AoJ/O/lB'fj.M.R.— Demande de brevet rejetéi' par suite de Bopposition. Demandes retirées. Résignât ifm à la représentât ion d’un proprié­taire de brevet. Transfert du droit de propriété des brevets. — lèrrata. Le ..Szabadalmi Közlöny” parait le 1-rr ei le 15 de eiiaipie mois, eu cas de jour de tête le jour ouvrable prochain. Prière de notifier le ehaugenieut (Padresee à la Rédaction du Bulletin. Adresse postale de la Cour Honj;r3oise des Brevets: Budapest 5. Case postale 12. Hirdetmény. A ris. Л Szabadalmi Közlöny és a Központi Véd­jegyértesítő díjszabását 1940. évi január hó 1. napjától kezdődően, további .intézkedésig- az aláb­biak szerint állapítom meg': A) Szabadalmi Közlöny eg vés szám ára — - — — 2..>00 Pк gya korlatba vételre vonatkozó hir­detés, szabadalmankint — —- 8.000., egyéb hirdetések: nyolcad hasáb 8.000» negyed hasáb 10.000» fél hasáb - - — — 30.000,. egész hasáb ........... 00.000-, Hl Központi Védjegyértesítő egyes szám ára - 3..)tW.. A lenti díjakat a Szabadalmi Bíróság 104.Ö04. számú postatakarékpenztári csekkszámlájára kel! befizetni. Előfizetést az árviszonyok alakulá­sának át nem tekinthető volta miatt egyelőre egyik lap sem fogad el. Budapest, 104Ő. évi december hó ‘28. napján. Dr. Hargitay s. k. alelnök. Találmányi bejelentések közzététele­/' и 1)1 irai um des demandes Je brr ret. A bejelentések és mellékleteik a hivatalos órák alatt a Bíróság közzétételi helyiségében megtekinthetők. A közzétételtől számított két havi határidő alatt a közzétett, bejelentés ellen felszólalások adhatók he. A közzétett bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (1895. évi XXXYIl. te. 34. tál Az első évi díjat, pótszabadalmi bejelentéseknél pedig a pót szabadalmi díja t, a közzététel napját követő 2 hónap alail a Bíróság 104.504. sz. postatakarékpénztári csekk­számlájára kell befizetni. A befizetési lapon a bejelentés alapszániát. a. bejelentő nevét és a találmány címét fel kell tüntetni, mert éneikül a díj befizetéséi megállapítani nem Ildiét: és ebben az esetben :i Bíróság a bejelentést visszavonniuk mondja ki. A közzétett bejelentések alapszáni szerint vannak csoportosítva. Az osztályt, jelző római szám és belit után a bejelentők és esetleges jogelődeik neve. majd a talál­­! Hiány Címe és a pólbejelentéseknél a törzsszabadalom száma kövei késik, lizr követi a bejelentés napja, az igé­nyelt elsőbbség, végül zárójelben a bejelentőt képviselő i ügyvéd vagy szabadalmi ügyvivő neve. A 4980. Vili e. Andriska Dezső ny. sxöv. igazgató. Budapest. Ablak. 1945. ápr. 4. A—4993. XX c. Árvái István lakatosniester. Szolnok. Kmlieri erővel hajtott jármű. 1945. iiov. 3. (Bíró l\) В--15901. X \ Ill a., XIX e.. XX g. Brüller Károly nagykereskedő és Blaseh (iyula igazgató, ! Budapest. — Lezárószerkezet fém lemezből készült \ edényeknek fotyásmentes lezárására. 1943. máj. II. (Dr. Benkő.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom