Szabadalmi Közlöny, 1941 (46. évfolyam, 1-24. szám)

1941-02-01 / 1. szám

Ehhez a számhoz külön melléklet tartozik,Lin supplément est joint à ce numéro. XLVI. évfolyam. Hudapest, 1941. január 2. 1. szám. 46-me. Budapest, le 2 janvier 1941 No 1 SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES ETC.) ET SUR LE DROIT D’AUTEUR. Előfizetési ár: a „Központi Védjegyértesítő“ és a „Les Marques Internationales“ hivatalos lapokkal együtt, fél­évenként 20 pengő, e mellékletek nélkül félévenként 15 pengő, mely összeget a Bíróság 104.504. sz. csekkszámlájára kell a m. kir. postahivatalnál befizetni. Abonnements; ensemble avec les périodiques officiels „Köz­ponti Védjegyértesítő“ (Bulletin Central des Marques) et ..Les Marques Internationales,“ pour six. m*..is: 20 ptngoes, sans ces suppléments, pour six mois: 15 pengoes, payable sur le compte de cheque postal de la Cour royale hon­groise des Brevets No. 104.504, dans tous les bureaux de poste de Hongrie. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon jelenik meg. Címválto­zásokat a közlöny szerkesztőségének kell bejelenteni. — A M. Kir. Szabadalmi Bíróság postacíme: Budapest 5. Postafiók 123. Le „Szabadalmi Közlöny“ parait le 1er et le 15 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain. — Prière de notifier à la Rédaction du Bulletin le changement d’adresse. — Adresse postale de la Cour royale hongroise des Brevets: Budapest 5. Case postale 123. A H. Kir. Szabadalmi Bíróság székhelye: Budapest, У., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon: 111-301 és 111-302). Siège de la Cour royale hongroise des Brevets: Budapest, V., Akadémia-u. 12. (Téléphone No 111-301 et 111-302). TARTALOM: Találmányi bejelentések közzététele.— Megadott szabadalmak 125561., 126001—126100. — Szabadalmi leírások közzététele. — Átruházások. — Visszavont bejelentések. — Felszólalás folytán elutasított találmányi bejelen­tések. Képviseletváltozások. — Határidőmeghosszabbítás. — Szabadalmak gyakorlatbavételére vonatkozó hirdetések. SOMMAIRE : Publication des demandes de brevet. — Brevets délivrés 125561., 126001—126100. — Publication des exposés d'invention. — Transferts. — Demandes retirées. — Demandes de brevet rejetées par suite de Topposition. Nouveau mandataire. — Prolongation du délai. — Annonces concernant l'exploitation des brevets. Találmányi bejelentések közzététele. Publication des demandes de brevet. A bejelentés és mellékletei a hivatalos órák alatt a Bíróság közzétételi helyiségében megtekinthetők. A közzététel napjától számított két havi határidő alatt a közzé­tett bejelentés ellen felszólalások adhatók be. A közzétett bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (Ideiglenes oltalom, 1895:XXXVII. t.c. 34. §-a). Az első évi díjat, illetőleg pótszabadalmi bejelentéseknél a pótszabadalmi díjat a közzététel napját követő 2 hónap alatt a Bíróság 104.504. sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára kell be­fizetni. A befizetési lapra a bejelentés alapszámát, a bejelentő nevét és a találmány címét rá kell írni, mert enélkül a díj befizetését megállapítani nem lehet és ebben az esetben a Bíróság a bejelen­tést visszavontnak mondja ki. A közzétett bejelentések alapszám szerint vannak csoportosítva. Az osztályt jelző római szám és betű után a bejelentők és esetle­ges jogelődjeik neve, majd a találmány címe következik. Ezt követik pótbejelentésnél a törzsszabadalom száma, egyébként a bejelentés napja, az igényelt elsőbbség, végül zárójelben a bejelentőt képviselő szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd neve. A közzétett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suivant les branches d’industrie des demandes publiées Osztály Classe Alapszámok No de base Osztály Classe Alapszámok No de base la.E-5390. Il e.T-6540. 1 i.K-15253. A-4417., B-14831., E-5576, H-10884. lia. M-10088., S-18267. Il h. K-15149., M-11774. Il c. IV f.M-11812. A közzétett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suivant les branches d’industrie des demandes publiées Osztály Classe Alapszámok Лго de base Osztály Classe Alapszámok No de base IV h 1. K-15021., M-11622., M-11812., P-9762., R-7947., S-18217., Sch-5953., 5965. Z-2338., 2339., C-5320., D-5335., E-5359.. F-8896. G-9077.,H-10540., 10596., 10625., 10649., 10650., 10894. V e 2.B-14807. Vf.V-3904. VI d.A-4416. Vie.K-15249. VII d. S-18061., H-10448. VII e. Z-2333., B-14608., F-9074. VII f.K-15192. IV h 2. K-15208., S-18322., Sch-5952„ 5965., E-5349,, E-5359., E-5550,. E-5567., H-10540., 10596., 10625., 10649., 10650., 10894. VII g. K 15192., S-18295., G-9046., H-10833. Vili. E-5503., F-8959. Vll/j. M-11818., S 17748., 17912., T-6528., 6576., F RZRQ H-1058Í., 10712. IV/i. M-10088., P.9762., T-6540., C-5434. V d 2.J-4285., S 18326. VIII a.T-6299., G-9031. Vé/1. K-15021., U-1080., V-3957., 3958, 3959., G-9035. VIII c.L 8220., L-8221., G-9121., H-10544.

Next

/
Oldalképek
Tartalom