Szabadalmi Közlöny, 1939 (44. évfolyam, 1-24. szám)

1939-01-02 / 1. szám

2 SZABADALMI KÖZLÖNY 1. szám hanem a M. Kir. Szabadalmi Bíróság négy év- ' tizedes gyakorlatán is. (A M. Kir. Szabadalmi Bíróság bejelentési és bírói osztályának a H—8883. a. sz. ügyben hozott végzései. Résumé: La condition première de la mise sur re- j gistre des brevets d’une licence d’exploitation ou de mise en oeuvre d’un brevet est, d’après le § il de l’article de loi XXXVII. de 1895 et suivant le § 5 de l’arrêté ministériel No 573/ 1896 K. M., la production d’un acte public attes­tant ce droit, ou bien d’un acte privé de pleine ; authenticité légalisé par un notaire ou par un tribunal. Le défaut de cette formalité ne peut pas être réparé par la présentation de certaines données qui se prêtent à une conclusion, car, en ce qui concerne Vadministration, du registre des brevets, l’appréciation des documents n’est, j pas dans la compétence de la Cour год. hongr. des Brevets. L'exigence de la légalisation de la signature du donneur de la licence sur l’acte privé de pleine authenticité, n’est pas seule­ment fondée sur l’arrêté mentionné, mais aussi j sur la. pratique quadragénaire de la Cour год. hongr. des Brevets. (Décisions de la Section des demandes, et de la. Section judiciaire de la Cour год. hongr. des Brevets rendues dans l’affaire No H-8883.) 16.595/1934,—H—8883. V égzés. A M. Kir. Szabadalmi Bíróság a H—8883. alapszámú, 109.071. lajstromszámú szabadalom ügyében elrendeli, hogy a L. S. budapesti la­kos részéről kizárólagos használati és gyakor­­latbavételi jogának bejegyzése iránt 16.333. és 16.595/1934. számok alatt beadott kérelmek be­érkezése a 109.071. lajstromszámú szabadalom­nál a Jajstrom jegyzetrovatában feljegyeztessék. 1 Miről a Bíróság értesíti 1. szabadalomtulajdonost, 2. és 4. a szabadalomtulajdonosmak a lajst- i romba bejegyzett hitelezőit, ! 5. L. S. budapesti lakost mint folyamodót, még pedig utóbbit azzal, hogy amennyiben a kizárólagos használati és gyakorlatbavételi jog fel­­jegyeztetésére való jogosultságál az 1895 :XXXVII. t.-c. 41. §-ának, illetőleg az 573/1896. К. M. sz. rendelet 5. §-ának megfelelőleg közokirattal vagy kellően hitelesített teljes hitelű magán okirattal e végzés kézbesítésétől számított harminc nap alatt nem igazolja, a fent elrendelt feljegyzést a lajstromból a Bíróság törölteti. Az 16.595/1934. számú beadványhoz 1. alatt csatolt igényperbeli ítélet a jogosultságot igazoló közokiratként el nem fogadható mert — amel­lett, hogy jogerőssége nincs igazolva — az igény­perben hozott ítélet csak azt a kérdést dönti és döntheti el, hogy a zárfcloldás helyénvaló-e, azt azonban, hogy a felperes javára mindenki­vel szemben hatályosuló és így a szabadalmi lajstromba bejegyzésre alkalmas gyakorlatba­vételi és használati jog keletkezett-e, az igény­perben hozott ítélet az 1881 :LX. t.-c. 96. §-ának megfelelőleg már csak azért sem döntheti el, mert az a végrehajtást szenvedett szabadalom­tulajdonos perbenállása nélkül hozatott. Minthogy azonban a folyamodó kérelme olyan jogosítványt érint, amelyet a szabadalom tartalmaz, annak a lajstromban való feljegy­zése az 1895:XXXVII. t.-c. 41. §-ával összhang­ban áll és úgy a folyamodó, mint a szabadalom­­tulajdonos hitelezőinek érdeke szempontjából in­dokolt, mert anhak a lajstromban feltüntetése a későbbi jogszerzők jogállapolára nem kö­zömbös. * 395!1935. H. 8883 V é g zés. A M. Kir. Szabadalmi Bíróság L. S. buda­pesti lakost a 395/1935. sz. a. előterjesztett azzal a kérelmével, bogy a 109.071, lajstromszámú szabadalom kizárólagos használatához és gya­­korlatbavételéhez való joga a szabadalmi lajst­romba bejegyeztessék, elutasítja és egyben a 16.595/1934. sz. végzésben kitűzött határidő a je­len végzés kézbesítésétől számított harminc nap­pal meghosszabbítja. Indokoló s. A kizárólagos használati és gyakorlatba­vételi jog engedélyezésének ténye a lajstromba bejegyzésre alkalmassá azzal válik, ha bizonyí­tékul a fél közokiratot vagy kellően hitelesíteti teljes hitelű magánokiratot mutat be. Ennek az alakszerűségnek a hiányát követ­keztelésekre alkalmas adatok bemutatásával és érvelések előterjesztésével pótolni nem lehel, mely következtetések helytállósága felett a M. Kir. Szabadalmi Bíróság ennek az eljárásnak a keretében nincs hivatva dönteni. A kifejtettek szerint a folyamodónak a be­jegyzés iránti kérelme nem teljesíthető, a ha­lasztás iránti kérelme azonban indokolt. * 5470/1935. H.—8883. Végzés. A M. Kir. Szabadalmi Bíróság bejelentési osztálya L. S. budapesti lakost a H—8883. alap­számú 109Э71. lajstromszámú szabadalomra vo­natkozó használati és gyakorlatbavételi enge­délye bejegyzésére irányuló kérelmével az 5470/1935. sz. alatt iktatott beadványával előter­jesztett bizonyítékai mellett is elutasítja és az iratokat az idézett beadványban foglalt felfolya­modás elbírálása végett a M. Kir. Szabadalmi Bíróság bírói osztályához felterjeszti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom