Szabadalmi Közlöny, 1939 (44. évfolyam, 1-24. szám)

1939-01-02 / 1. szám

XLIV. évfolyam. 44-me Année. Budapest, 1939 január 2. Budapest, te 2 janvier 1939 1. szám No 1 SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DRCIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES ETC.) ET SUR LE DROIT D’AUTEUR. Előfizetési ár: a „Központi Védjegyértesítő“ és a „Les Marques Internationales“ hivatalos lapokkal együtt, félévenként 20 pengő, e mellékletek nélkül félévenként 15 pengő, mely összeget a Bíróság 1 Oá.604. ez. csekkszámlájára kell a m. kir. postahivatalnál befizetni. Abonnements: ensemble aveo les périodiques officiels „Köz­ponti Védjegyértesítő“ (Bulletin Centi al des Marques) et „Les Marques Internationales,“ pour six mois: 20 pengoes, sans ces suppléments, pour six mois: 16 pengoes, payable sur le compte de chèque postal rte la Cour royale hongroise des Brevets No 104.504, •> V •> dans tous les bureaux de poste de Hongrie. •> A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon jelenik meg. Címváltozásokat a közlöny szerkesztőségének kell bejelenteni. — AM. Kir. Szabadalmi Bíróság •> •> póstacíme ; Budapest 6. Póstafiók 123. Le „Szabadalmi Közlöny“ parait le 1er et le 15 de chaque mois, en cas de jour de f6te le jour ouvrable prochain. — Prière de notifier à la Rédaction du Bulletin le changement d’adresse. — Adresse postale de la Cour royale hongroise des Brevets: •> •> •> •> Budapest 5. Case postale 123. •> •> Л M. Kir. Szabadalmi Bíróság székhelye : Budapest, V., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon : 111-301 és 111-302). Siège de la Cour royale hongroise des Brevets: Budapest, V. Ahadémia-u. 12. (Téléphone No 111-301 et 111-302). Tartalom : Előfizetési felhívás. — Helyesbítés. — Jogesetek. — A M. Kir. Szabadalmi Bíróság könyvtára beszerzett új könyveinek címjegyzéke. — Találmányi bejelentések közzététele. — Megadott szabadalmak 119850—119937. — Szaba­dalmi leírások közzététele. — Átruházások. — Visszavont bejelentések. — Felszólalás folytán elutasított találmányi beje­lentések. — Képviseletváltozás. — Lemondás a szabadalomtulajdonos képviseletéről.— Megsemmisített szabadalmak. —Sza­badalom tulajdonos cégnévváltozása. — Megszűnt szabadalmak. — Szabadalmak gyakorlatbavételére vonatkozó hirdetések. Sommaire: Avis d'abonnement. — Enatum. — Jurisprodence. — Registre classé des livres acquis par la Bib­liothèque de la Cour Royale Hongroise de: Brevets. — Publication des demandes de brevet. — Brevets délivrés 11N850—119937. — Publication des exposés d’invention. — Transferts. — Demandes retirées. — Demandes de brevet rejetées par suit de l’opposition. — Nouveau mandataire. — Résignation a la repésen*útion d'un propriétaire de brevet. — Annullation de brevets. — Changement de la raison sociale de propriétaire d’un brevet. — Brevets déchus. — An­nonces concernant ïexploitation, des brevets. Előfizetési felliivás. Felkérjük az előfizetőket, hogy a lap folytatólagos megküldése végeit az 1939. év első félévére szóló előfizetéseiket a mellékelt befizetési lap felhasználásával legkésőbb 1939. január hó 1Ü. napjáig újítsák meg. Célszerű a befizetésről szóló elismervényt a szerkesztőségnek bemutatni, mert enélkül az az előfizetésről késéssel értesül. Avis d’abonnement. Nous invitons les abonnés à renouveler leurs abonnements pour premier six mois de Tannée 1939 au plus le 10 janvier 1939, à fin de l’envoi du journal en continuation. Helyesbítés. — Erratum A „Megjegyzések a találmányi szabadalom megszűnéséről közölt cikkhez“ című, a Szaba­dalmi Közlöny múlt év 24. számában közölt cikk francia nyelvű összefoglalásában az osztrák szabadalmi törvény kelte téves, e törvény 1925-ből való. Dans le résumé de Varticle „Obsei'vations sur l’article paru au No précédent du Bulletin, concernant la déchéance du brevet <T invention“ (publié dans le No 24 de Vannée précédente) la date de la Loi autrichienne sur les brevets est indiquée erroneusement. Cette loi se date de 1925. Jogesetek. •Jurisprudence. Összefoglalás. Valamely szabadalom használati és gya­­kolatbavételi jogának a szabadalmi lajstromba való bejegyzésének előfeltétele az 1895. évi XXXVII. t.-c. 41. §-a és az 573—1895. К. M. sz. rendelet 5. §-a értelmében az e jogot tanúsító közirat, vagy hitelesített teljes hitelű magán­okirat. Ennek az alakszerűségnek hiányát kö­vetkeztetésre alkalmas adatok bemutatásával pótolni nem lehet, mert ezek elbírálása nem tartozik a lajstromba való bejegyzéssel kapcso­latban a M. Kir. Szabadalmi Bíróság hatás­körébe. A teljes hitelű magánokiraton az enge­délyt adó aláírása hitelesítésének megkövete­lése nemcsak a fenti dézett rendeletén al axiez ik, 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom