Szabadalmi Közlöny, 1916 (21. évfolyam, 1-24. szám)

1916-01-01 / 1. szám

XX T. évfolyam. Budapest, 1916. január hó 1.1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB,) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL. Megjelenik minden hó 1-jén és 15-ikén. Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körút 19. szám). Áz előfizetés ára: Egész évre___20 korona. | Félévre_____10 korona. , A szétküldés iránt fölmerülhető fölszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve juh— 4 dec. félévre fogadtatnak el. HIVATALOS RÉSZ. 647/1915. ein. szám. A m. kir. szabadalmi hivatal birói és bejelentési osztályainak ideiglenes tanács­beosztása az 1916. évre. A) A birói osztálynál Elnök: dr. Nitsche Győző a m. kir. sza­badalmi hivatal elnöke. Bírák: A m. kir. szabadalmi hivatal összes birói tagjai. B) A bejelentési osztálynál Elnök: Major Tibor min. tanácsos, a m. kir. szabadalmi hivatal alelnöke. Bírák: A m. kir. szabadalmi hivatal összes birói tagjai. Budapest, 1915. évi december)hó 24. A m. kir. szabadalmi hivatal: Nitsclie s. k. elnök. 56603/1915. IV. sz. A szabadalmi évi díjak határidejének meghosszabbítása. I. A kereskedelemügyi m. kir. miniszternek 5660311915. számú hirdetménye a szabadalmi évi dijak fizetési határidejét meghosszabbító kivételes intézkedéseknek Franciaországra és Nagybritániára való kiterjesztése tárgyában. A találmányi szabadalmakról szóló 1895: XXXVII. törvénycikk 45. §-ában megálla­pított évi díjak fizetési határidejének meg­hosszabbítása tárgyában 1915. évi január hó 10-én 87021/1914. szám alatt kiadott rendeletem 2. §-ának megfelelően ezennel közhírré teszem, hogy Franciaország és Nagy­­británia az ipari tulajdonjogok terén idegen államok honosainak oly természetű kedvez­ményeket nyújtanak, mint amiuők előidézett rendeletemben nyertek a magyar szent korona országaira nézve megállapítást. Ehhez képest Franciaország és Nagy­­británia polgárai a szabadalmi évi díjak fize­tési határidejének a 87021/1914. számú rendeletemben és az ezt módosító későbbi rendeleteiraben megállapított meghosszabbí­tására a viszonosság alapján igényt tart­hatnak. Budapest, 1915. évi december hó 23-án. Báró Harkányi János s. k. kereskedelemügyi m, kir. miniszter. 86245/1915. IV. sz. Az Unió-egyezményben megállapított el­sőbbségi határidők meghosszabbítása. II. A kereskedelemügyi m, kir. miniszternek 1915. évi 86.245. számú hirdetménye az ipari tulajdon védelmére alakult párisi Unió­­egyezmény 4. cikkében megállapított elsőbb­ségi határidők meghosszabbítása tárgyában. Az ipari tulajdon védelmére alakult párisi Unió-egyezmény 4. cikkében megállapított elsőbbségi határidők meghosszabbítása fár-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom