Szabadalmi Közlöny, 1916 (21. évfolyam, 1-24. szám)

1916-01-01 / 1. szám

2 SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám. gyában kiadott 81.250/1915. számú rende­­letem 1. §-ának harmadik bekezdése alapján 1915. évi 81251. számú hirdetményemre való utalással ezennel közhírré teszem, hogy a találmányi bejelentésekre vonatkozó elsőbb­ségi határidő a magyar szent korona orszá­gaiban Dánország polgárai részére 1916. évi jalias hó 1. napjáig újból meghosszab­­bíttatik. Budapest, 1915. évi december hó 23-án. Báró Harkányi János s. k. • m. kir. kereskedelemügyi miniszter. 87639/1915. IV. sz. A szabadalmi évi díjak fizetési határ­idejének meghosszabbítása. III. A kereskedelemügyi m. kir. miniszternek 1915. évi 87.639. szánni rendelete a talál­mányi szabadalmakról szóló 1895 : XXXVII. törvénycikk 45. §-ában megállapított évi dijak fizetési határidejének meghosszabbítása tár­gyában. A háború esetére szóló kivételes intéz­kedésekről alkotott 1912. évi LXIII. tör­vénycikk 16. § ában nyert fölhatalmazás alapján a magyar királyi minisztérium által 6981/1914. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet értelmében a következőket rende­lem : 1. §. Az 1915. évi augusztus hó 19-én 54400. szám alatt kiadott rendeltemnek azt az intézkedését, amelynek értelmében a sza­badalmi évi díjak és pótdíjak fizetésére megállapított határidőknek folyása 1915. évi december hó 31. napjáig szünetel, akként módosítom, hogy a szünetelés tar­tama 1916. évi juniushó 30. napjáig terjed. Egyebekben előidézett rendeletem válto­zatlanul hatályban marad. 2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1915. évi december hó 23-án. Báró Harkányi János s. k. kereskedelemügyi m. kir. miniszter. Bejelentések találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett címek s kelt alatt sza­badalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (3d. §.). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül felszólalások adhatók be (35. §■). Az alábbi találmányi bejelentések leírásai a szabadalmi levéltárban a hivatalos órák idején megtekinthetők. 1. A. 2040. alapszám. S. J. Arnheim cég Berlinben. — Biztonsági berendezés safe-ajtók zárai számára. XVI/f. oszt. 1913 okt. 14. Elsőbbséget 1913 szept. 11-től igényel. (Képv.: Schön.) 2. В. 6561. alapszám. Bremen-Besig­­heimer Oelfabriken cég Bremenben. — Eljárás nikkeltartalmú kontaktus massza előállítására. IVh/l.oszt. 1913 jul. 7. Elsőbbséget 1912 nov. 25-től igényel. (Képv.: Bérezi és dr. Wirk­­mann.) 3. B. 6693. alapszám. Dr. Bergfeld Lajos Siegmar vegyész Durlachban és dr. Weyrieh Ádám vegyész Karlsruheban, úgyis mint dr. Bergfeld Lajos Siegmar durlachi vegyész jogutódja. — El­járás oxigénnek levegőből való ter­melésére. IV/ li 1. oszt. 1913 okt. 9. Elsőbbséget 1912 okt. 21-től igényel. (Képv.: dr. Wirkmann-és Bérezi.) 4. B. 7275. alapszám. Bucher Theodor hadnagy Luzernben. — Céljelző­készülék ellenőrző céltáblával. XIX/c. oszt. 1915 máj. 12. Elsőbbséget 1914 nov. 9-től igényel. (Képv.: dr. Wirk­­mann és Bérezi.) 5. B. 7307. alapszám. Beisei William Jakob kereskedő Brooklynben. —- Újra nem tölthető palack. XVIII/d. oszt. 1915 jul. 16. (Képv.: Kelemen.) 6. B. 7357. alapszám. Bibb Dandridge Hunt magánmérnök New-Yorkban. — Eljárás brikettek vagy hasonló össze­álló testek készítésére. ХИ/d. oszt. 1915 okt. 6. (Képv.: Harsányi.) 7. B. 7358. alapszám. Bibb Dandridge Hunt magánmérnök New-Yorkban.— Eljárás brikettek vagy hasonló össze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom