Szabadalmi Közlöny, 1908 (13. évfolyam, 1-37. szám)

1908-01-04 / 1. szám

2 SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám. Kinevezés; ü felsége a kereskedelemügyi m. kir. mi­niszter előterjesztésére kinevezte Schmidt­hauer Antal műszaki tanácsost a VI. fize­tési osztályba szám feletti szabadalmi bíróvá. történt első bejelentésre engedélyezett szabadalom elsőbbségét nyeri és a) megelőzi az ugyanazon találmányra vonatkozó minden olyan bejelentést, mely ugyanazon találmányra vonatkozólag a hazai államban tott első bejelentés után nyújtatott he ; — és b) olyan körülmények folytán, melyek a hazai ál­lamban történt bejelentés után következtek be, a be­jelentés tárgya újdonságát el nem veszítheti. í. Az előző pontban említett 3 hónapi határidő kezdődik: a) azzal a nappal, amidőn az első, a hazai állam­ban történt bejelentésre a szabadalom engedélyezését elrendelő határozat a bejelentőnek vagy képviselőjé­nek szabályszerűen kézbesíttetett; b) ha ily határozat ellen a fönnálló törvények ér­telmében jogorvosltunk van helye, a határozat jog­erőre emelkedése napjával; — vagy c) ha ezen határozat ellen valaki jogorvoslattal élt, az e fölött hozott jogerős határozat kézbesítése napjával; d) vagy ha a beadott jogorvoslat fölött véghatáro­zat azért nem hozatott, mert az illető fél beadott jogorvoslatát visszavonta, azon végzés kézbesítése napjával, amellyel a bejeleutö a szabadalmat enge­délyező határozat jogerőre emelkedéséről értesíthetett. 5. A 3. és í. poutokban említett elsőbbségy^nv^ a ta'álmány bejelentése alkalmával nmgami^ lentésben — különbeni elvesztésének terhe alatt — kifejezetten érvényesítendő; es minden ily szabada­lomra a bejelentés egységességénél fogva csakis egyet;__ lenegv. a hazai szabadalom által elismert elsőbbségi nap állapítható meg. 6. Azon bejelentés alkalmával, melyben az elsőbb­ségi igény osztrák szabadalomra nlapíttatik, a beje­lentőnek a következő okmányokat kell bemutatni; a) Az Ausztriában kiadott szabadalmi okiratot; b) vagy ennek hiányában a) az Auszlriában benyújtott és ott engedélyezett szabadalom alapját képezett találmány leírását és rajzát hitelesített másolatban; ß) ezen találmányi leírás alapján engedélyezett osztrák szabadalom engedélyezéséről szóló igazol­ványt ; у) az osztrák szabadalom jogerős engedélyezését\ kimondó határozat kézbesítéséről szó’ó igazolványt, i 7. Az osztrák elsőbbségi igénnyel megadott itteni szabadalom oltalmi köre tárgyi tekintetben hazánk­ban nagyobb nem lehet, mint a saját hazájában meg­adott szabadalom oltalmi köre; — ami azt jelenti, hogy hazai elsőbbséggel csakis azonos találmányi tárgy, olyan módon és oly terjedelemmel kiépítve, ugyanazonos tartalmú igénypontokkal élvezheti ná­lunk a szabadalmi oltalmat, mint Ausztriában; mi sem akadályozza azonban az osztrák bejelentőt (2. és 3. pontok) abban, hogy hazájában bejelentett és sza­badalmazott találmányára ott elnyert elsőbbségét it-A találmányi szabadalmakra vo­­e (ti 1 s’ natkozó * végrehajtási rendelet, A kereskedelmi m. kir. miniszter 108.15111907. sz_ alatt a kölcsönös kereskedelmi és forgalmi viszo­nyoknak az 0 Felsége uralkodása alatt álló többi országokkal való szabályozása tárgyában Budayes­­ten, 1907. évi október hó 8-án kötött szerződés XVI. :Ilikének végrehajtása tárgyában a találmányi sza­badalmakat illetőleg a következő rendeletet adta ki: Miután a kölcsönös kereskedelmi és forgalmi viszo­nyoknak az Ö Felsége uralkodása alatt Allé többi or­szágokkal való szabályozása tárgyában Budapesten, 1907. évi október hó 8-án kötött szerződés határoz­mán yai a m. kir. minisztériumnak az 1907. évi LIV. törvénycikkben nyert fölhatalmazás alapján folyó 1907. évi december iió 31-én 6124/M. E. szám alatt kiboesájtott rendelete folytán 1908. évi január hó 1-ső napjával életbe lépnek: az ezen szerződés XVI. cik­kében foglalt rendelkezések megfelelő végrehajtása érdekében a találmányi szabadalmakat illetőleg a kö­vetkezőket rendelem: 1. Az iparilag alkalmazható új találmányok, t. i. azok, amelyek az ipar valamely ágában értékesíthe­tők, illetve fölhasználhatók, úgy hazánk területén, mint a másik szerződő államban teljes törvényes ol­talomban részesülnek ugyan, de azoknak szabadalom­­jogi oltalomban való részeltetósét úgy hazánkban, mint a másik szerződő államban az illetékes szaba­dalmi hivatalnál külön kell kérni és azok mind a két államban a mindenkori jogszabályok alapján külön bíráltainak el. 2. A magyar állampolgárok, úgyszintén azok a személyek, akik hazánkban laknak, vagy akiknek itt tolepük van, a másik szerződő államban ; — viszont őzen állam polgárai, az ottan lakók, vagy ott telep­pel bírók hazánkban találmányaik oltalma tekinteté­ben mindenben ugyanazon jogokat élvezik, mint a saját állampolgárok. 3. Ha az előző pontban említett természetes, avagy jogi személyek egyike, vagy ezen személyeknek ugyan­azonos minőséggel bíró jogutódai (t. i. a másik szer­ződő állam polgára, ottau lakó, vagy ott teleppel bíró személy) a saját államában bejelentett és szabadal­mazott találmányát 3 hónapon belül a másik szer­ződő'államban, szabadalmi oltalom engedélyezése cél­jából, az illetékes hatóságnál bejelenti, ezen bejelen­tésre engedélyezett szabadalom a másik államban

Next

/
Oldalképek
Tartalom