Szabadalmi Közlöny, 1906 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-06 / 1. szám

Xl. évfolyam. Budapest, 1906 január hó 6. 1. szám SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL, Az előfizetés ára: Egész évre........20 korona. | Félévre_____10 korona. A szétküldés iránt felmerülhető fölszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve jul.— decz. félévre fogadtatnak el. Megjelenik minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is. Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körül 19. szám). HIVATALOS RÉSZ. A találmányi és védjegyi bejelentések alakisága. A találmányi és védjegyi bejelentései alaki­ságánál egyöntetűsége és égyszérűsítése tár­gyában a lereslédélémügyi m. kir. minisztér az alábbi lét réndelétet adta li. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 88302. sz. I. A ra. kir. szabadak hivatalnak. Bemben 1904. évi augusztus hó 1-étől 5-éig nemzetközi értekezlet tartatott avég­­böl, bogi- a találmányi és védjegybejelen­tések körül követendő eljárások és alakisá­gok egyöntetűvé és egyszerűbbekké tétes­senek. Ez az értekezlet, amelyen Magyar­­ország és az' eui'ópai s a tengerentúli majd­nem összes államok kormányainak képvise­lői resztvettek, az idecsatolt mellékletben foglalt határozmányokat állapította meg a találmányi bejelentéseket illetőleg. Az értekezlet azt az óhaját is fejezte ki, hogy ezen határozmányok az értekezleten képviselt, államokban lehetőleg 1906. évi január hó elsejével léptessenek életbe s ez­zel lehetővé váljék, hogy az ezen határoz­­mányokban letett eljárási szabályok nem­zetközi érvényt nyerjenek. Az értekezlet zárójegyzőkönyve szerint ezen határozmányok csak maximumát tar­talmazzák az alakiságok tekintetében fölál­lított azon kivánalmaknak, melyek a szaba­dalmi bejelentéseknél követendők és min­den államnak szabadságában áll. hogy bár­mikor ezt a maximumot leszállíthassa. A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvényczikknek végrehajtása iránt 1896. évi 573. ein. szám alatt kiadott rendelet azon határozniányai, melyek a sza­badalmi bejelentések és a mellékletek ala­kiságát megállapítják, tényleg kevésbé szi­gorúak a berni értekezlet határozmányainál, sőt az utóbbiakkal némi tekintetben meg­egyeznek. Különben is azok a különbségek, melyek a hivatkozott rendelet határozmányai s a berni megállapodások közt fönnállanak, oly csekély jelentőségűek, hogy a rendelet alap­ját képező szándék, mely t. i. a leírások és rajzok kinyomtatása tekintetében a szüksé­ges egyöntetűséget czélozza, ezen különb­ségek által nem érintetik. Utasítom tehát a m. kir. szabadalmi hi­vatalt, hogy ezentúl oly találmányi bejelen­téseket és azok mellékleteit, melyek az 1904. augusztus hó 1 — 5-iki berni értekezlet ha­tározmányai által megállapított és jelen rendelet mellékletében föltüntetett követel­ményeknek megfelelnek, mindenkor aka­­dálytalanúl fogadja el. Egyebekben az 1896. évi 573. ein. számú végrehajtási rendelet érvénye érintetlen marad. Budapest, 1905. deczember hó 30-án. A miniszter helyett: Szterényi, államtitkár. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom