Szabadalmi Közlöny, 1906 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-06 / 1. szám

2. oldal. SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám. Melléklet a kereskedelemügyi m. kir. minisz­ter 88.302/905. sz. rendeletéhez. A Bernben 1904. évi aug. hó 1—5-ikén tartott nemzetközi értekezlet megállapodásai a találmányi bejelentések alakiságain. к egyöntetűsége és egyszerűsítése tárgyában. 1. A bejelentéshez a találmányi leírás egyező szövegű két példánya csatolandó. A leírásokhoz erős és fehér papírlapok vagy ívek használandók, melyek magassaga 30—33 cm., szélessége pedig 20—22 cm ; a lap bal­oldalán 4 cm.-nyi, az első oldal fölső részén pedig legalább 4 cm.-nyi üres tér, (margó) hagyandó. A leírások olvashatóan Írandók kézzel vagy írógéppel előállíthatok azonban kőnyomatosan vagy könyvnyomdái úton is stb. — olyformán, hogy a lapnak mindkét oldalán vagy pedig csak mellső oldalán le­gyen szöveg. A íráshoz, illetve a nyomtatás­hoz sötét és színtartó (megváltozhatatlan) ténta, illetve festék veendő. A leírások szabatosan és a mennyire lehet, röviden szerkesztendők, ne legyenek ter­jedések s ne tartalmazzanak ismétléseket. Ha a leírások több lapból vagy ívből ál­lanak, akkor ezek füzetté egyesítendök oly módon, hogy összeillesztésük folytán az ol­vasás nehézzé ne váljék. 2. A rajzok elkészíthetők kézzel, kőnyo­matosan vagy nyomdai úton stb. Mindenik rajz két azonos és egyenlő nagyságú pél­dányban mutatandó be. Az egyik példány készítendő erős, fehér és síma papiroson, teljesen fekete vonásokkal, színes festékek és kiszínezés nélkül, úgy hogy az kisebbítve is teljes tisztasággal fényképezhető legyen. A másik példány áttetsző rajzvásznon készítendő. A rajzokhoz használandó lapok magassága 33 cm., szélessége pedig vagy 21 vagy 42 cm. legyen. A rajz köröskörül egyszerű fekete vonás­sal látandó el, mely a lap szélétől 2 cm.-nyi távolságban húzandó. Ha a bejelentő a léptéket is kívánja je­lezni, akkor ezt annak megrajzolásával tűntesse föl, nem pedig írásos megjegyzéssel. Az ábrák különböző részei csak abban a mértékben látandók el vonatkozási jelekkel, a mennyi megköveteltetik arra, hogy a ta­lálmány megértessék. A (hivatkozási) jelek teljesen fekete vo­násokkal húzandók; alakjuk egyszerű és olvasható legyen. Magyarázó megjegyzéseket a rajzoknak nem szabad tartalmazniok. Az ábrák elhelyezésükhöz mérten szá­­mozandók, még pedig folytatólagosan, te­kintet nélkül a rajzlapok számára. A rajzlapokon fóltüutetendő : a bejelentő neve, a bemutatott rajzlapok száma, az illető rajzlapnak sorrendi száma ; a rajznak azon­­fölül el kell látva lennie annak az egyén­nek (a bejelentőnek vagy képviselőjenek) aláírásával, a ki a kérvényt benyújtja. Mindezen megjelöléseket a rajz keretén kí­vül kell foganatosítani. A rajz nagysága az ábrák komplikáltsá­­gának mérve szerint határozandó meg. Elég nagynak tekintendő az a rajz, a melynek két harmadrésze kisebbített fényképi fölvé­tele még tisztán fölismerhető. Az ábrák száma ne haladja meg a tényleges szük­ségletet. A térpazarlás, a mennyire csak lehet kerülendő. Az egyes ábrák közt elegendő köz ha­gyandó, úgy hogy mindenik ábra külön-külön legyen föltűntetve. Az ábrák oly módon helyezendők el, hogy valamint maga a rajz, ágya vonatko­zási betűk s számjelek és ábrák sorszáma mindig a magasság irányában leolvashatók legyenek. Meg van engedve több rajzlapnak az igénybevétele. Az erős síma papiroson készült rajzok laposan nyújtandók olyformán, hogy azok a fényképezésre káros hajtogatási nyomo­kat és töréseket ne mutassanak. Az áttetsző rajzvásznon készült rajzok hajtogatott állapotban is benyújthatók. 3. A szabadalmi hatóságok által kiadatni szokott nyomtatott szabadalmi leírások rend­szerint hiteleseknek tekintendők, anélkül, hogy szükséges volna, hogy e végből pe­csétekkel, láttamozásokkal avagy különös záradékokkal legyenek ellátva, de csak akkor, ha közigazgatási ügyekben mutattatnak be ezek a nyomtatott leírások. 4. Az ipari tulajdonjog ellátásával meg­bízott külföldi közigazgatási hatóságoknak azon tanúsítványai, a melyek szakmájukba vágó ügyekre vonatkoznak, nem szorulnak hitelesítésére, föltéve, hogy azok közigazga­tási ügyekben mutattatnak be. II. Keresked.-ügyi m. kir. Miniszter 88302/1906. V. sz. Valamennyi t. keresk. és iparkamarának. A Berben 1904. évi augusztus hó 1—5 napjain megtartott nemzetközi konferenczia,

Next

/
Oldalképek
Tartalom