Galambos Sándor: Alapítványozás Nyíregyházán a dualizmus korában - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok 2. (Nyíregyháza, 1996)

I. AZ ALAPÍTVÁNY FOGALMA, JOGI SZABÁLYOZÁSA

Ereky István Ulpianus Fragmentáiban fedezte fel az alapítás harmadik módjának csíráit. 3 Mivel az alapítók a tapasztalatok alapján sem a természetes, sem a jogi személyekben nem bíztak, ezért — az emberi közvetítést kizárva — alapítványi örökösként egyenesen valamelyik istent nevezték meg. Bozóky Alajos Erekyvel szemben azt a véleményt kép­viselte, hogy az alapítvány nem a pogány világnézet terméke, hanem azt „a sokkal magasztosabb keresztény szellem fejlesztette" ki, s nem a római jog res sacrájából vezethető le. 4 A középkorban is voltak az Ulpianusnál leírtakhoz hasonló módon létesített alapítványok, elterjedésüknek azonban gátat szabott az, hogy — paradox módon — sértették a vallásos érzületet. Az alapítványokat ugyanis gyakran perrel támadták meg a magukat kisemmizettnek érző örökösök. A bíróságok pedig többször hoztak olyan ítéletet, amelyben az alapítványt, illetve az azt „képviselő" szentet marasztalták el. A jogilag lehetséges döntés erköl­csileg lehetetlennek, elfogadhatatlannak bizonyult. Ezért az alapítók inkább világi, pontosabban valóságos egyházi személyeket, közösségeket bíztak meg akaratuk végrehaj­tásával. Ám az idő múlásával gyakran elfelejtődött az alapítók akarata, sőt visszaélések is történtek. A trienti zsinat 1311­ben megrótta a szerzetesrendeket, mivel az adományozók szándékát semmibe véve birtokolták a szegények va­gyonát. A XIV. századi Európában általánossá vált az az ado­mányi forma, amelyben közvetítő kizárásával magára az alapítványra mint jogi személyre ruházzák a vagyont. 3 Ulpianus. Domitius (i.sz. 170-228), római jogtudós. 4 Bozóky Alajos, a nagyváradi jogakadémia igazgatója, 1901-ben az Ügyvédek Lapja c. periodikában Az alapítvány jogi fogalma címmel öt részben közölte vitacikkét (a 47-54. számban). Az idézet az 1901. nov. 23-i, 47. számból való.

Next

/
Oldalképek
Tartalom